Budget- og regnskabsbekendtgørelsen

Denne konsoliderede version af budget- og regnskabsbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse nr. 1051 af 15. oktober 2019

I medfør af § 37, stk. 2, § 38, stk. 2, § 40, stk. 4, § 45, stk. 1, § 46 og § 57, stk. 1 og 2, i lov om kommunernes styrelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 47 af 15. januar 2019, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Kapitel 1 Budget- og regnskabssystem for kommuner
§ 1

Social- og indenrigsministeren fastsætter i "cirkulære om budget- og regnskabssystem for kommuner" formen for kommunernes årsbudget, flerårige budgetoverslag og årsregnskab, regler om specifikation af de poster på årsbudgettet, hvortil kommunalbestyrelsen ved dettes endelige vedtagelse skal tage bevillingsmæssig stilling, samt regler om udarbejdelse og udsendelse af oplysninger til kommunalbestyrelsen om kommunens økonomiske forhold.

Stk. 2 "Cirkulære om budget- og regnskabssystem for kommuner" offentliggøres på Social- og Indenrigsministeriets hjemmeside under ”Arbejdsområder”, ”Kommunal- og regionaløkonomi”.

Kapitel 2 Årsbudgettet og flerårige budgetoverslag
§ 2

Forslag til kommunernes årsbudget og flerårige budgetoverslag udarbejdes af økonomiudvalget til kommunalbestyrelsen senest den 15. september forud for det pågældende regnskabsår. I 2019 udarbejdes forslaget for 2020 dog senest den 8. oktober.

Stk. 2 Kommunalbestyrelsens 2. behandling af forslaget til årsbudget og flerårige budgetoverslag foretages senest den 15. oktober. I 2019 foretages 2. behandlingen af forslaget for 2020 dog senest den 5. november.

§ 3

Der skal i årsbudgettet og de flerårige budgetoverslag være balance mellem indtægter og udgifter, som de fremgår af hovedkonto 0-8 i budget- og regnskabssystemet, jf. § 1.

Stk. 2 Ændringsforslag til forslag til årsbudget skal angive, hvilken bevilling forslaget retter sig imod, samt med hvilket beløb bevillingen ønskes ændret. Balancen i årsbudgettet tilvejebringes ved forhøjelse eller nedsættelse af den kommunale indkomstskat, medmindre kommunalbestyrelsen vedtager at tilvejebringe balancen på anden måde.

Stk. 3 Perioden for de flerårige budgetoverslag fastsættes til 3 år. Ændringsforslag til de flerårige budgetoverslag skal have en sådan specifikationsgrad, at oversigter i budget- og regnskabssystemet, som enten skal indsendes til staten, eller som skal foreligge i forbindelse med budgetbehandlingen, umiddelbart skal kunne udfyldes. Ændringsforslag til de flerårige budgetoverslag skal angive med hvilket beløb, posten ønskes ændret. Balancen i de flerårige budgetoverslag tilvejebringes ved forhøjelse eller nedsættelse af den kommunale indkomstskat, medmindre kommunalbestyrelsen vedtager at tilvejebringe balancen på anden måde.

Stk. 4 I årsbudgettet og de flerårige budgetoverslag skal indtægterne (ekskl. anlægsindtægter) være større end eller lig med driftsudgifterne, som de fremgår af hovedkonto 0 og 2-7 i budget- og regnskabssystemet, jf. § 1. Ved opgørelsen af indtægterne ses der bort fra reduktion af statens bloktilskud i henhold til § 15 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner.

Stk. 5 I årsbudgettet er der adgang til at budgettere med generelle reserver, der maksimalt kan udgøre 1 % af kommunens budgetterede nettodriftsudgifter til service, jf. § 10 i budgetloven.

Kapitel 3 Regnskabsmæssig supplementsperiode
§ 4

Den regnskabsmæssige supplementsperiode løber fra regnskabsårets udgang til udgangen af januar måned i det følgende regnskabsår. Kommunalbestyrelsen kan i kommunens kasse- og regnskabsregulativ fastsætte en kortere supplementsperiode, som dog ikke må fastsættes til at udløbe før den 15. januar.

Stk. 2 Den regnskabsmæssige forsupplementsperiode omfatter december måned i året før regnskabsåret. Kommunalbestyrelsen kan i kommunens kasse- og regnskabsregulativ fastsætte en kortere forsupplementsperiode.

Kapitel 4 Årsregnskabet og revision m.v.
§ 5

Enhver kommune skal lade sine regnskaber revidere af en statsautoriseret eller registreret revisor. Kommunens revision skal være sagkyndig og uafhængig. Kommunalbestyrelsen antager kommunens revision, der skal godkendes af Ankestyrelsen, jf. § 42, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse.

Stk. 2 Kommunalbestyrelsen skal give revisionen adgang til at foretage de undersøgelser, revisionen finder nødvendige, og skal sørge for, at revisionen i øvrigt får de oplysninger og den bistand, som revisionen anser for påkrævet for udførelsen af hvervet.

Stk. 3 Kommunalbestyrelsen fastsætter de nærmere regler om revisionen i et revisionsregulativ.

§ 6

Revisionen afgiver en årsberetning om revisionen af årsregnskabet. Revisionen afgiver endvidere beretning i årets løb, når det er foreskrevet, eller revisionen finder det hensigtsmæssigt (delberetninger), jf. § 42, stk. 4, i lov om kommuners styrelse.

Stk. 2 Kommunalbestyrelsens formand sørger for, at revisionens årsberetning og delberetninger udsendes til kommunalbestyrelsens medlemmer senest 7 dage efter modtagelsen, jf. § 42 b i lov om kommuners styrelse.

§ 7

I delberetninger redegøres for den udførte revision samt for forhold, der har givet anledning til bemærkninger, eller forhold i øvrigt, som revisionen har fundet anledning til at fremdrage. Revisionen skal gøre bemærkning, hvis den mener, at regnskabet ikke er rigtigt, eller at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, ikke er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, kommunalbestyrelsens øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis, jf. § 42, stk. 2, 2. pkt., i lov om kommunernes styrelse. Revisionen skal tillige gøre bemærkning, hvis den mener, at udførelsen af kommunalbestyrelsens og udvalgenes beslutninger og den øvrige forvaltning af kommunens anliggender ikke er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde, jf. § 42, stk. 2, 3. pkt., i lov om kommunernes styrelse. Revisionens bemærkninger efter 2. pkt. henholdsvis 3. pkt. skal fremgå særskilt af beretningen.

Stk. 2 Beretningen forelægges økonomiudvalget og for så vidt angår bemærkninger, der ikke umiddelbart angår den forvaltning, der hører under økonomiudvalget tillige den pågældende kommunale myndighed til besvarelse, inden kommunalbestyrelsen i et møde træffer afgørelse om revisionens bemærkninger og om eventuelle andre spørgsmål vedrørende det pågældende regnskab.

Stk. 3 Beretningen og kommunalbestyrelsens afgørelse herom indsendes til Ankestyrelsen senest 3 måneder efter modtagelsen af beretningen, dog senest samtidig med afgørelsen vedrørende revisionsberetningen om årsregnskabet, jf. § 8. Samtidig sendes afgørelsen til revisionen.

§ 8

Årsregnskabet aflægges af økonomiudvalget eller magistraten til kommunalbestyrelsen, således at årsregnskabet kan afgives til revisionen inden den 1. maj det følgende år.

Stk. 2 Efter at revisionen af årsregnskabet er afsluttet, skal dette af revisionen forsynes med påtegning om, at revisionen er udført i overensstemmelse med revisionsregulativets bestemmelser.

Stk. 3 Revisionen afgiver inden den 15. juni beretning om revisionen af årsregnskabet til kommunalbestyrelsen.

Stk. 4 Fremgangsmåden i § 7, stk. 1 og 2, finder også anvendelse på revisionens og kommunalbestyrelsens behandling af årsregnskabet. Årsregnskabet skal tillige godkendes af kommunalbestyrelsen.

Stk. 5 Kommunens årsregnskab sendes inden udgangen af august måned til Ankestyrelsen sammen med revisionsberetningen og de afgørelser, som kommunalbestyrelsen har truffet i forbindelse hermed. Samtidig sendes afgørelserne til revisionen.

Kapitel 5 Københavns Kommune
§ 9

Årsregnskabet aflægges i Københavns Kommune af økonomiudvalget til Borgerrepræsentationen, således at årsregnskabet kan afgives til revisionen inden 1. maj det følgende år.

Stk. 2 Revisionen afgiver inden den 15. august beretning om revisionen af årsregnskabet til Borgerrepræsentationen.

Stk. 3 Københavns Kommunes årsregnskab sendes inden den 30. november til Ankestyrelsen sammen med økonomiudvalgets revisionsbetænkning og de afgørelser, som Borgerrepræsentationen har truffet i forbindelse hermed. Samtidig sendes afgørelserne til revisionen.

§ 10

§§ 1-7 og § 8, stk. 2 og 4, finder tilsvarende anvendelse på Københavns Kommune.

Kapitel 6 Dispensation
§ 11

Social- og indenrigsministeren kan i særlige tilfælde meddele dispensation fra bestemmelsen i § 3, stk. 4.

Kapitel 7 Ikrafttræden
§ 12

Bekendtgørelsen træder i kraft den 23. oktober 2019.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 788 af 9. august 2019 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. ophæves.