14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Kommunestyrelsesloven § 45

Lov om kommunernes styrelse paragraf 45

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af kommunestyrelsesloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 47 af 15. januar 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§45 Kommunens årsregnskab aflægges af økonomiudvalget til kommunalbestyrelsen inden en af økonomi- og indenrigsministeren fastsat frist. Regnskabet skal ledsages af en fortegnelse over kommunens kautions- og garantiforpligtelser. Herudover skal regnskabet i fornødent omfang være ledsaget af bemærkninger, navnlig vedrørende væsentlige afvigelser mellem bevillings- og regnskabsbeløb. Budget- og regnskabsbekendtgørelsen

•••

Stk. 2 Kommunalbestyrelsen afgiver regnskabet til revisionen. Efter at revisionens bemærkninger til årsregnskabet har været meddelt økonomiudvalget og - for så vidt angår bemærkninger, der ikke umiddelbart angår den forvaltning, der hører under økonomiudvalget - tillige den pågældende kommunale myndighed til besvarelse, træffer kommunalbestyrelsen i et møde afgørelse med hensyn til de fremkomne bemærkninger og regnskabets godkendelse.

•••

Stk. 3 Det endeligt godkendte regnskab offentliggøres.

•••
profile photo
Profilside