Budget- og regnskabsbekendtgørelsen § 1

Denne konsoliderede version af budget- og regnskabsbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse nr. 1051 af 15. oktober 2019

§ 1

Social- og indenrigsministeren fastsætter i "cirkulære om budget- og regnskabssystem for kommuner" formen for kommunernes årsbudget, flerårige budgetoverslag og årsregnskab, regler om specifikation af de poster på årsbudgettet, hvortil kommunalbestyrelsen ved dettes endelige vedtagelse skal tage bevillingsmæssig stilling, samt regler om udarbejdelse og udsendelse af oplysninger til kommunalbestyrelsen om kommunens økonomiske forhold.

Stk. 2 "Cirkulære om budget- og regnskabssystem for kommuner" offentliggøres på Social- og Indenrigsministeriets hjemmeside under ”Arbejdsområder”, ”Kommunal- og regionaløkonomi”.