Bekendtgørelse om den regionale uddannelsespulje

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1181 af 25. november 2019,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1232 af 10. juni 2021 og bekendtgørelse nr. 2345 af 09. december 2021

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Indhold
§ 1

Denne bekendtgørelse indeholder bestemmelser om den regionale uddannelsespuljes anvendelsesområde, fordeling, udbetaling, administration, regnskabsaflæggelse, revision samt evt. tilbageførelse af den bevilling, der er afsat til den regionale uddannelsespulje.

Stk. 2 Formålet med den regionale uddannelsespulje er, at give mulighed for, at flere personer omfattet af § 6, nr. 1-8, § 6, nr. 9, som modtager ledighedsydelse, § 6, nr. 10-13, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan få korte, erhvervsrettede kurser inden for områder, hvor der forventes jobåbninger inden for de næste 6 måneder, eller hvor der er en konkret jobåbning hos en arbejdsgiver.

Anvendelsesområde
§ 2

Jobcenteret kan, efter reglerne i § 97 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, give tilbud om vejledning og opkvalificering i form af korte, erhvervsrettede kurser til personer i målgruppen i lovens § 97 samt give tilskud til arbejdsgiveres udgifter til korte erhvervsrettede kurser i forbindelse med ansættelse af målgruppen.

Stk. 2 Kommunerne kan, med midler fra den regionale uddannelsespulje, få dækket 80 procent af driftsudgifterne til køb af korte, erhvervsrettede kurser og tilskud til arbejdsgiveres udgifter til korte erhvervsrettede kurser efter lovens § 97.

Stk. 3 Den regionale positivliste udarbejdes af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering efter drøftelse og godkendelse af de regionale arbejdsmarkedsråd, jf. kapitel 5 i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Stk. 4 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering offentliggør de regionale positivlister den 1. april og de opdaterede regionale positivlister den 1. oktober. Derudover offentliggøres løbende en regional opdateret positivliste, når et regionalt arbejdsmarkedsråd har optaget yderligere kurser på sin regionale positivliste efter reglerne i § 97, stk. 2, 2. pkt., i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 5 For korte, erhvervsrettede kurser, der skal fremgå af en regional positivliste, er det tidspunktet for kommunens bevilling af det pågældende kursus, og ikke kursets starttidspunkt, der er afgørende for, om kommunerne kan anvende midlerne fra den regionale uddannelsespulje til køb af kurset, hvis kurset ikke længere fremgår af den regionale positivliste eller de regionale positivlister i de tilstødende Regionale Arbejdsmarkedsråds (RAR) områder.

Fordeling af tilsagn om tilskud fra den regionale uddannelsespulje
§ 3

Der afsættes årligt en bevilling til den regionale uddannelsespulje.

Stk. 2 Den regionale uddannelsespulje administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Stk. 3 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering fordeler årets bevilling og afgiver tilsagn om tilskud til kommunerne ved årets start.

Stk. 4 Fordelingen foretages ud fra objektive kriterier på baggrund af kommunernes andel af ledighedsberørte dagpengemodtagere, jobparate kontanthjælpsmodtagere og overgangsydelsesmodtagere uden for introduktionsprogrammet og ledighedsydelsesmodtagere. Der udmeldes ikke et minimumsbeløb til kommunerne.

Stk. 5 Ved afgivelse af tilsagn om tilskud udmelder Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering en maksimal tilskudsramme, som kommunen kan anvende til køb af korte, erhvervsrettede kurser i tilskudsperioden.

Fordeling af tilsagn om yderligere tilskud fra den regionale uddannelsespulje
§ 3a

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kan på baggrund yderligere afsatte bevillinger til den regionale uddannelsespulje i løbet af året afgive tilsagn om yderligere tilskud til kommunerne. Det kan ske på en af følgende måder:

  • 1) På baggrund af kommunernes aktive tilkendegivelser af, hvor stort et tilskud, de forventer at kunne anvende resten af året. Der gives tilsagn om tilskud på baggrund af kommunernes tilkendegivelser og fordelingen i § 3, stk. 4.

  • 2) På samme måde som hovedudmeldingen, jf. § 3, stk. 4.

Genudmelding af mindreforbrug
§ 4

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kan på baggrund af de indsendte regnskaber foretage genudmelding året efter af et mindreforbrug af de udmeldte tilsagn om tilskud til kommunerne.

Stk. 2 Genudmeldingen kan ske på en af følgende måder:

  • 1) På samme måde som hovedudmeldingen, jf. § 3, stk. 4.

  • 2) Efter objektive kriterier på baggrund af kommunernes andel af forbruget det foregående år.

  • 3) På baggrund af kommunernes aktive tilkendegivelser af, hvor stort et tilskud, de forventer at kunne anvende resten af året. Der gives tilsagn om tilskud på baggrund af kommunernes tilkendegivelser og fordelingen i § 3, stk. 4.

Kommunernes bogføring, opgørelse, regnskab og revision af tilskud
§ 5

Kommuner, der modtager tilsagn om tilskud jf. §§ 3 og 4, skal foretage en fuldstændig og løbende bogføring i kommunens regnskab af samtlige udgifter og indtægter, der afholdes eller modtages i henhold til denne bekendtgørelse.

Stk. 2 Kommunerne skal kunne oplyse om antallet af personer, der har modtaget tilbud eller hvor der er givet tilskud i forbindelse med ansættelse, der er finansieret med midler fra den regionale uddannelsespulje.

Stk. 3 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kan indhente oplysninger om, hvilke kurser kommunerne har ydet støtte til.

Stk. 4 Konteringen af indtægter og udgifter skal i øvrigt følge de regler, som Social- og Indenrigsministeriet fastsætter i det kommunale budget- og regnskabssystem.

§ 6

Kommuner, der modtager tilskud jf. §§ 3 og 4, skal udarbejde et særskilt regnskab over deres udgifter til indsatsen.

Stk. 2 Kommuner, der modtager tilsagn om tilskud for mindre end 500.000 kr., skal indsende et ledelsespåtegnet regnskab til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Stk. 3 Kommuner, der modtager tilsagn om tilskud for 500.000 kr. eller derover, skal indsende det revisionspåtegnede regnskab til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Stk. 4 Fristen for indsendelse til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering af det revisionspåtegnede regnskab for anvendelse af årets tilsagn om tilskud, herunder også anvendelse af tilsagn om tilskud modtaget i forbindelse med genudmelding af et mindreforbrug, er 1. april i det efterfølgende år.

Stk. 5 Regnskab og revision m.v. skal følge de retningslinjer, der fremgår af bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Ikrafttræden m.v.
§ 7

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2021.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 1181 af 25. november 2019 om den regionale uddannelsespulje ophæves.