Bekendtgørelse om den regionale uddannelsespulje § 2

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1181 af 25. november 2019,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1232 af 10. juni 2021, bekendtgørelse nr. 2345 af 09. december 2021 og bekendtgørelse nr. 21 af 10. januar 2024

Anvendelsesområde
§ 2

Jobcenteret kan, efter reglerne i § 97 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, give tilbud om vejledning og opkvalificering i form af korte, erhvervsrettede kurser til personer i målgruppen i lovens § 97 samt give tilskud til arbejdsgiveres udgifter til korte erhvervsrettede kurser i forbindelse med ansættelse af målgruppen.

Stk. 2 Kommunerne kan, med midler fra den regionale uddannelsespulje, få dækket 80 procent af driftsudgifterne til køb af korte, erhvervsrettede kurser og tilskud til arbejdsgiveres udgifter til korte erhvervsrettede kurser efter lovens § 97.

Stk. 3 Den regionale positivliste udarbejdes af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering efter drøftelse og godkendelse af de regionale arbejdsmarkedsråd, jf. kapitel 5 i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Stk. 4 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering offentliggør de regionale positivlister den 1. april og de opdaterede regionale positivlister den 1. oktober. Derudover offentliggøres løbende en regional opdateret positivliste, når et regionalt arbejdsmarkedsråd har optaget yderligere kurser på sin regionale positivliste efter reglerne i § 97, stk. 2, 2. pkt., i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 5 For korte, erhvervsrettede kurser, der skal fremgå af en regional positivliste, er det tidspunktet for kommunens bevilling af det pågældende kursus, og ikke kursets starttidspunkt, der er afgørende for, om kommunerne kan anvende midlerne fra den regionale uddannelsespulje til køb af kurset, hvis kurset ikke længere fremgår af den regionale positivliste eller de regionale positivlister i de tilstødende Regionale Arbejdsmarkedsråds (RAR) områder.