14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. Kapitel 5

Dette kapitel er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lov nr. 1482 af 23. December 2014. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Kapitel 5
1
Forarbejder

De regionale arbejdsmarkedsråd

§27 Formål
Beskæftigelsesministeren nedsætter otte regionale arbejdsmarkedsråd, der har til opgave at sikre koordination og samarbejde om beskæftigelsesindsatsen på tværs af kommuner og mellem kommuner og arbejdsløshedskasser. Rådene skal endvidere understøtte samarbejde med uddannelsesinstitutioner og erhvervshuse og understøtte samarbejdet om rekruttering af ledig arbejdskraft på tværs af kommunegrænser.

Stk. 2 Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om den geografiske afgrænsning af de regionale arbejdsmarkedsråd, herunder om oprettelse af et regionalt arbejdsmarkedsråd på Bornholm.

Stk. 3 Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler, hvorefter §§ 28 og 29 kan fraviges for det regionale arbejdsmarkedsråd på Bornholm.

§28 Sammensætning
Et regionalt arbejdsmarkedsråd består af 21 medlemmer.

Stk. 2 Beskæftigelsesministeren udpeger medlemmerne af rådet efter indstilling fra de i rådet repræsenterede organisationer og myndigheder. Der udpeges

 • 1) 6 fra Dansk Arbejdsgiverforening,

 • 2) 6 fra Fagbevægelsens Hovedorganisation

 • 3) 1 fra Akademikerne,

 • 4) 1 fra Lederne,

 • 5) 5 fra kommunerne beliggende i regionen i forening,

 • 6) 1 fra Danske Handicaporganisationer og

 • 7) 1 fra regionsrådet.

Stk. 3 Beskæftigelsesministeren udpeger på samme måde en suppleant for hvert medlem.

Stk. 4 Rådet udpeger som tilforordnede en repræsentant for erhvervshuse, en repræsentant for VEU-området og en repræsentant for enten erhvervsakademier og professionshøjskoler i fællesskab eller en repræsentant for universiteterne i det regionale område efter indstilling fra de nævnte institutioner eller fora.

Stk. 5 Medlemmer, suppleanter for medlemmerne og tilforordnede udpeges for 4 år ad gangen. Det regionale arbejdsmarkedsråds funktionsperiode regnes fra den 1. juni året efter det kommunale og regionale valgår. Finder udpegningen sted i løbet af en periode, gælder den til periodens udløb.

Stk. 6 Rådets formand og suppleanten for denne udpeges for en 2-årig periode af rådet blandt rådets medlemmer.

Stk. 7 Rådet fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 8 Beskæftigelsesministeriet varetager rådets sekretariatsfunktion, jf. § 20.

§29 Opgaver
Det regionale arbejdsmarkedsråd varetager følgende opgaver:

 • 1) Indgår i et samspil med kommunerne og understøtter beskæftigelsesindsatsen på tværs af kommuner.

 • 2) Rådgiver og går i dialog med kommunerne om udvikling af beskæftigelsesindsatsen.

 • 3) Samarbejder og koordinerer beskæftigelsesindsatsen med arbejdsløshedskasser og øvrige aktører, herunder VEU-udbydere og erhvervshuse, og koordinerer uddannelses- og erhvervsvejledningen.

 • 4) Koordinerer virksomhedsindsatsen og indsatsen rettet mod områder med mangel på arbejdskraft og områder med høj ledighed.

 • 5) Godkender den regionale positivliste for den regionale uddannelsespulje, jf. § 97 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

 • 6) Varetager opgaver, som efter andre love eller regler udstedt i medfør heraf er henlagt til rådene.

 • 7) Udpeger områder, hvor koordination og aktørsamarbejde skal styrkes, og fastlægger det regionale arbejdsmarkedsråds strategier for koordination og samarbejde mellem aktører på voksen-, efter- og videreuddannelsesområdet, erhvervsfremmeområdet og beskæftigelsesområdet med henblik på at skabe et bedre match mellem virksomhedernes efterspørgsel efter kompetencer og voksen-, efter- og videreuddannelsesindsatsen.

 • 8) Iværksætter og yder tilskud til initiativer inden for en statslig ramme til at sikre en hurtig og aktiv indsats i forbindelse med større virksomhedslukninger eller større afskedigelser af stor betydning for et lokalområde, jf. kapitel 25 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

§30 (Ophævet)

§31 Kommunen skal løbende underrette det regionale arbejdsmarkedsråd om anvendelsen af virksomhedspraktik, ansættelse med løntilskud og nytteindsats efter kapitel 11-13 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Underretningen sker via det landsdækkende it-system, som Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering stiller til rådighed for kommunerne. Kommunen skal løbende sende det regionale arbejdsmarkedsråd oversigter over pladser i virksomhedspraktik, nytteindsats og pladser med løntilskud.

Stk. 2 De regionale arbejdsmarkedsråd skal sammen med kommunerne én gang årligt drøfte en strategi for kommunernes etablering af og opfølgning på anvendelse af nytteindsatsen efter kapitel 13 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 3 Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om kommunernes underretninger efter stk. 1.

profile photo
Profilside