14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats  - træder i kraft den 1. januar 2020, med undtagelse af § 34, stk. 3. Beskæftigelsesministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelse af lovens § 34, stk. 3. Kapitel 25

Dette kapitel er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og bygger på lov nr. 548 af 07. May 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Kapitel 25
1
Forarbejder

Pulje til opkvalificering i forbindelse med større afskedigelser

§163 Jobcenteret kan søge det regionale arbejdsmarkedsråd om, at der inden for rammerne af en statslig bevilling i form af en varslingspulje iværksættes og ydes tilskud til initiativer for at sikre en hurtig og aktiv indsats i forbindelse med større afskedigelser af stor betydning for et lokalområde.

§164 Inden for varslingspuljen kan jobcenteret i opsigelsesperioden for beskæftigede og for personer omfattet af § 6, nr. 1-3, der har været omfattet af større afskedigelser, til den enkelte person tilbyde følgende:

  • 1) Jobsøgningskurser i sammenlagt op til 2 uger.

  • 2) Opkvalificering, herunder efter- og videreuddannelse i sammenlagt op til 8 uger.

  • 3) Udarbejdelse af en plan for, hvordan personen hurtigst muligt opnår ny beskæftigelse. Personen har ret til at få udarbejdet en plan, hvis personen anmoder om det, og den skal udarbejdes senest 2 uger efter anmodningen.

Stk. 2 Til personer omfattet af § 6, nr. 1-3, gives tilbud efter stk. 1, nr. 1 og 2, om jobsøgningskurser og opkvalificering efter kapitel 14.

Stk. 3 Tilbud skal være påbegyndt senest 3 måneder efter at den ledige er fratrådt virksomheden, og skal være afsluttet senest 6 måneder efter fratrædelsen.

§164a Varslingspuljen kan tillige anvendes ved større afskedigelser til andre initiativer, som relaterer sig til jobcenterets opgavevaretagelse i forbindelse med varslingsindsatsen.

Stk. 2 En bevilling af midler efter stk. 1 kan anvendes i opsigelsesperioden og i en periode på op til 3 måneder efter opsigelsesperiodens ophør.

Stk. 3 Andre aktører kan ikke anvendes i forbindelse med initiativer efter denne bestemmelse.

§165 Tilskud til udgifter til opkvalificering er betinget af, at der er tale om opkvalificering inden for områder, hvor der er eller kan forventes mangel på arbejdskraft, eller at der foreligger en skriftlig tilkendegivelse fra en arbejdsgiver om, at den afskedigede ansættes uden løntilskud efter opkvalificeringen.

§166 Ved større afskedigelser forstås mindst 50 pct. af medarbejderne på et arbejdssted med mindst 20 ansatte.

Stk. 2 Beskæftigelsesministeren kan på baggrund af ansøgning fra det regionale arbejdsmarkedsråd, jf. kapitel 5 i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., dispensere fra stk. 1, når muligheden for at opnå anden ansættelse på det lokale arbejdsmarked er begrænset og der er tale om afskedigelser af et ikke ubetydeligt omfang.

profile photo
Profilside