Bekendtgørelse om ret til barselsdagpenge

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 843 af 25. juni 2018,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 120 af 29. januar 2021 og bekendtgørelse nr. 934 af 19. maj 2021

I medfør af § 21, stk. 6, § 22, stk. 3, § 24, § 25, stk. 5, § 26, stk. 6, § 30, stk. 1 og 8, § 31, stk. 2, § 33, stk. 3, § 37, stk. 3, § 39, stk. 4, og § 40, stk. 7, i barselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 822 af 20. juni 2018, fastsættes efter bemyndigelse:

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Kapitel 1 Ret til barselsdagpenge under delvis genoptagelse af arbejdet og ved forlængelse og udskydelse af barselsdagpengeretten
Opgørelse af fraværsperioder med ret til barselsdagpenge for lønmodtagere
§ 1

En fraværsperiode med ret til barselsdagpenge opgøres som en uge, når en lønmodtager i en uge har været fraværende og modtaget barselsdagpenge for det maksimale ugentlige timetal, som lønmodtageren har ret til barselsdagpenge for efter barselslovens § 33.

Stk. 2 Hvis det fravær, der udbetales barselsdagpenge for i en uge, er mindre end det maksimale ugentlige timetal, som lønmodtageren er berettiget til barselsdagpenge for, opgøres fraværet på ugebasis som det antal timer, fraværet omfatter, divideret med det maksimale ugentlige timetal, som lønmodtageren har ret til barselsdagpenge for efter barselslovens § 33.

Stk. 3 Medmindre andet er oplyst, opgøres fraværet for en dag som en femtedel af det maksimale ugentlige timetal, som lønmodtageren har ret til barselsdagpenge for efter barselslovens § 33.

Stk. 4 Hvis der for en fraværsperiode ikke er udbetalt barselsdagpenge, fordi anmodning om barselsdagpenge efter barselslovens § 30, eller anmodning om refusion efter barselslovens § 40, er indgivet for sent, medregnes denne periode ikke ved opgørelse af fraværsperioder efter stk. 1-3.

Stk. 5 Fravær, der kan udskydes med ret til barselsdagpenge efter § 7, opgøres som det fravær, der resterer, når afholdt fravær med ret til barselsdagpenge er opgjort efter stk. 1-4.

Stk. 6 Opgørelsen af afholdt udskudt fravær med ret til barselsdagpenge sker på ugebasis efter stk. 1-4 på grundlag af det maksimale ugentlige timetal, som lønmodtageren er berettiget til barselsdagpenge for efter barselslovens § 33 på det tidspunkt, hvor det udskudte fravær afholdes.

Nedsættelse af de ugentlige barselsdagpenge for lønmodtagere, når fraværet er mindre end den fulde ugentlige arbejdstid
§ 2

Til lønmodtagere ydes nedsatte ugentlige barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark ved graviditet under delvis fravær fra arbejdet før 4-ugers perioden før forventet fødsel,

 • 1) når lægen skønner, at arbejdet kun kan bestrides delvist på grund af sygeligt forløbende graviditet, der medfører risiko for kvindens helbred eller for fostret,

 • 2) når to eller flere behandlinger, der af samme årsag er foreskrevet af en læge eller tandlæge, medfører delvis fravær fra arbejdet, eller

 • 3) når fraværet skyldes, at arbejdets særlige karakter medfører risiko for fostret.

Stk. 2 Lønmodtagere, der arbejder på nedsat tid i de sidste 4 uger før forventet fødsel, er berettiget til barselsdagpenge for det antal timer, det ugentlige fravær omfatter.

Stk. 3 Nedsatte barselsdagpenge efter stk. 1-2 kan udbetales, når fraværet fra arbejdet udgør mindst 4 timer pr. uge.

Stk. 4 Lønmodtagere, der under fravær efter barselslovens § 7, § 8, stk. 6, eller § 9 påbegynder arbejde på nedsat tid, er berettiget til barselsdagpenge for det antal timer, det ugentlige fravær omfatter.

Stk. 5 Lønmodtagere, der påbegynder arbejde efter stk. 4 på nedsat tid, og som kan få forlænget barselsdagpengeperioden efter § 5, kan få udbetalt barselsdagpenge for fravær på ned til 1 time inden for en uge.

Stk. 6 Lønmodtagere, der påbegynder arbejde efter stk. 4 på nedsat tid, og som ikke kan få forlænget barselsdagpengeperioden efter § 5, kan ikke få udbetalt supplerende barselsdagpenge, når det ugentlige fravær udgør mindre end 20 pct. af den maksimale ugentlige arbejdstid, der kan udbetales barselsdagpenge for ved fuldt fravær.

Stk. 7 Det ugentlige fravær efter stk. 2 og efter stk. 4 opgøres som det maksimale ugentlige timetal, som lønmodtageren har ret til barselsdagpenge for efter barselslovens § 33, med fradrag for det antal timer i ugen, hvori lønmodtageren har været i beskæftigelse.

Stk. 8 Modtagelse af rådighedsvederlag, personligt tillæg m.m. for hverv i hjemmeværn, lokalt beredskab, frivilligt brandværn, kystredningsberedskabet, digeberedskabet og lignende, sidestilles ikke med genoptagelse af arbejdet.

Stk. 9 Modtagelse af vederlag for hverv som medlem af en kommunalbestyrelse eller et regionsråd efter kommunestyrelsesloven og regionsloven, sidestilles ikke med genoptagelse af arbejdet.

Opgørelse af fraværsperioder med ret til barselsdagpenge for selvstændige erhvervsdrivende
§ 3

For en selvstændig erhvervsdrivende opgøres fraværet som en uge, når arbejdet i en uge ikke har været genoptaget.

Stk. 2 Fraværet opgøres som tre fjerdedele af en uge, når en selvstændig erhvervsdrivende i en uge har genoptaget arbejdet med op til en fjerdedel af den normale ugentlige arbejdstid, og som en halv uge, når en selvstændig erhvervsdrivende i en uge har genoptaget arbejdet med mere end en fjerdedel og op til halvdelen af den normale ugentlige arbejdstid.

Stk. 3 Hvis en selvstændig erhvervsdrivende i en uge har genoptaget arbejdet med mere end halvdelen af den normale ugentlige arbejdstid, anses arbejdet for genoptaget på fuld tid i denne uge, jf. dog stk. 4.

Stk. 4 Hvis en fraværsperiode for en selvstændig erhvervsdrivende starter eller slutter midt i en uge, opgøres det ugentlige fravær for denne uge med udgangspunkt i barselslovens § 37, stk. 2, som det antal dage, fraværet omfatter, divideret med 5.

Stk. 5 Fravær, der kan forlænges eller udskydes, opgøres som det fravær, der resterer, når afholdt fravær med ret til barselsdagpenge er opgjort efter stk. 1-4.

Stk. 6 Opgørelsen af afholdt udskudt fravær med ret til barselsdagpenge efter § 7, sker på ugebasis efter stk. 1-4, på grundlag af det ugentlige timetal, som den selvstændige erhvervsdrivende har på det tidspunkt, hvor det udskudte fravær afholdes.

Nedsættelse af de ugentlige barselsdagpenge for selvstændige erhvervsdrivende, når fraværet er mindre end den fulde ugentlige arbejdstid
§ 4

En selvstændig erhvervsdrivende, der under fravær efter barselslovens § 6, § 7, § 8, stk. 6 og § 9, genoptager arbejdet med op til halvdelen af den normale ugentlige arbejdstid, kan få udbetalt nedsatte ugentlige barselsdagpenge efter stk. 2 og 3.

Stk. 2 Til en selvstændig erhvervsdrivende, der i en uge genoptager arbejdet med op til en fjerdedel af den normale ugentlige arbejdstid, udbetales barselsdagpenge med et beløb pr. uge, som svarer til tre fjerdedele af barselsdagpengebeløbet pr. uge ved fuldt fravær.

Stk. 3 Til en selvstændig erhvervsdrivende, der i en uge genoptager arbejdet med mere end en fjerdedel og op til halvdelen af den normale ugentlige arbejdstid, udbetales barselsdagpenge med et beløb pr. uge, som svarer til halvdelen af barselsdagpengebeløbet pr. uge ved fuldt fravær.

Forlængelse af barselsdagpengeperioden for lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende, når arbejdet har været genoptaget delvist
§ 5

Barselsdagpengeperioden kan for lønmodtagere forlænges med den tid, hvor arbejdet har været genoptaget delvist efter § 2, stk. 4, i det omfang den genoptagne arbejdstid har været nedsat i forhold til den arbejdstid, den pågældende tidligere har haft.

Stk. 2 Barselsdagpengeperioden for selvstændige erhvervsdrivende forlænges med en fjerdedel af den normale ugentlige arbejdstid for uger, hvor arbejdet efter § 4, stk. 2, har været genoptaget med op til en fjerdedel af den normale ugentlige arbejdstid.

Stk. 3 Barselsdagpengeperioden for selvstændige erhvervsdrivende forlænges med halvdelen af den normale ugentlige arbejdstid for uger, hvor arbejdet efter § 4, stk. 3, har været genoptaget med mere end en fjerdedel og op til halvdelen af den normale ugentlige arbejdstid.

Stk. 4 Barselsdagpengeperioden kan ikke forlænges, når arbejdet genoptages delvist i en periode, hvor det ugentlige dagpengebeløb er nedsat efter barselslovens § 21, stk. 3, jf. § 21, stk. 5.

Stk. 5 Barselsdagpengeperioden kan ikke forlænges med den tid, hvor en moder har genoptaget arbejdet delvist i de første to uger efter fødslen.

Afvikling af barselsdagpengeperioder, der er forlænget eller udskudt (ved delvis genoptagelse af arbejdet) for lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende
§ 6

Barselsdagpenge for en periode, der er forlænget ved delvis genoptagelse af arbejdet under fravær efter barselslovens § 7 eller § 8, stk. 6, kan udbetales som barselsdagpenge under en forlænget periode, hvor arbejdet fortsat er genoptaget delvist.

Stk. 2 Hvis arbejdet er genoptaget på fuld tid i en uge, hvor der er ret til fravær efter barselslovens § 7 eller § 8, stk. 6, bortfalder retten til barselsdagpenge for denne uge. Det samme gælder, hvis arbejdet er genoptaget på fuld tid i en uge under den forlængede orlovsperiode.

Stk. 3 Barselsdagpenge for en periode, der er forlænget ved delvist genoptagelse af arbejdet under fravær efter barselslovens § 9, kan udbetales som barselsdagpenge under en forlænget periode, hvor arbejdet er genoptaget delvis, eller udbetales som barselsdagpenge under udskudt fravær, jf. § 7.

Stk. 4 Den forlængede eller udskudte barselsdagpengeperiode, jf. stk. 1 og 3, kan for lønmodtagere holdes på samme måde som fravær opgjort efter § 1, stk. 1 og 2, og for selvstændige erhvervsdrivende på samme måde som fravær opgjort efter § 3, stk. 1 og 2.

Udbetaling af barselsdagpenge under udskudt fravær for lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende
§ 7

Barselsdagpenge efter barselslovens § 9 kan udbetales under udskudt fravær, når der er gået mere end 46 uger efter fødslen eller modtagelsen af barnet, hvis barselsdagpengeretten efter barselslovens § 21 ikke er opbrugt, og barnet ikke er fyldt 9 år.

Stk. 2 Udbetaling af barselsdagpenge under udskudt fravær er betinget af, at ansøgeren har haft barselsdagpengeret og været i beskæftigelse inden for de første 46 uger efter fødslen eller modtagelsen af barnet i et omfang, der svarer til den udskudte periode, der ansøges om barselsdagpenge for.

Stk. 3 Beregningen af barselsdagpenge i forbindelse med udskudt fravær sker på grundlag af indtægt og ugentligt timetal på det tidspunkt, hvor det udskudte fravær afholdes.

Stk. 4 Barselsdagpenge under udskudt fravær kan for lønmodtagere udbetales for fravær på ned til 1 time inden for en uge.

Kapitel 2 Fordeling af barselsdagpengeret mellem forældrene under forældreorlov
§ 8

Hvis forældrene er uenige om fordeling af den periode, hvori der er ret til barselsdagpenge efter barselslovens § 21, skal barselsdagpengene først ydes

 • 1) til indehaveren af forældremyndigheden, når denne alene tilkommer den ene af forældrene, og

 • 2) til den af forældrene, som barnet opholder sig mest hos, hvis forældrene har fælles forældremyndighed og ikke lever sammen.

Stk. 2 Hvis ingen af forældrene opfylder betingelserne i stk. 1 for at få barselsdagpenge ydet først, kan hver af forældrene forbeholde sig ret til halvdelen af den barselsdagpengeperiode, der er ret til efter barselslovens § 21.

Stk. 3 En forælder, der vil forbeholde sig ret til barselsdagpenge efter stk. 1 og 2, skal skriftligt give Udbetaling Danmark meddelelse herom, inden der er udbetalt barselsdagpenge til den anden forælder for den periode, som forbeholdet omfatter.

Stk. 4 Et forbehold efter stk. 2 bortfalder, såfremt den forbeholdte ret til fravær ikke er udnyttet inden for de første 46 uger efter fødslen eller modtagelsen af barnet eller i umiddelbar forlængelse heraf i forbindelse med en forlænget orlov.

§ 9

Såfremt kun den ene af barnets forældre er omfattet af dansk lovgivning om social sikring, og forældrene ikke bor sammen, og den forælder, der er omfattet af dansk lovgivning om social sikring, har barnet boende, kan der ydes barselsdagpenge til denne under forældreorlov i 32 uger efter barselslovens §§ 21-23.

Stk. 2 Såfremt kun den ene af barnets forældre er omfattet af dansk lovgivning om social sikring, og forældrene ikke bor sammen, og den forælder, der er omfattet af dansk lovgivning, ikke har barnet boende, kan der ydes barselsdagpenge til denne under forældreorlov i 16 uger efter barselslovens §§ 21-23 under forudsætning af, at forældreorloven tilbringes sammen med barnet.

§ 10

Såfremt kun den ene af barnets forældre er omfattet af dansk lovgivning om social sikring, og forældrene bor sammen, kan der til denne forælder ydes barselsdagpenge under forældreorlov i 16 uger efter barselslovens §§ 21-23.

Stk. 2 Hvis forældrene kan dokumentere, at den anden forælder, i perioden mellem den 14. og 46. uge efter barnets fødsel eller modtagelse, får udbetalt en offentlig forsørgelsesydelse under forældreorlov i en kortere periode end 16 uger, kan der, til den forælder, der er omfattet af dansk lovgivning om social sikring, udbetales barselsdagpenge under forældreorlov i et yderligere antal uger, således at forældrenes samlede forældreorlov med forsørgelsesydelse mellem den 14. og 46. uge efter barnets fødsel eller modtagelse udgør 32 uger.

Kapitel 3 Optjening og udbetaling af ferieydelse
§ 11

Lønmodtagere, der ikke på ferietidspunktet har ret til løn under ferie, feriegodtgørelse, feriedagpenge eller anden økonomisk ydelse under ferie, har ret til ferieydelse optjent i de første 14 uger efter fødslen. Ferieydelsen optjenes med 0,07 feriedag pr. kalenderdag og beregnes efter barselslovens § 33, stk. 1, og § 35 og afrundes til nærmeste hele kronebeløb. Ferieydelsen kan således maksimalt udgøre (højeste dagpengebeløb pr. uge x 6,86) / 5, dvs. 5.734,96 kr. i 2016.

Stk. 2 En fader, der indtræder i moderens ret til fravær i de første 14 uger efter barselslovens § 7, stk. 2, indtræder i retten til optjening af ferieydelse.

Stk. 3 En adoptant, der indtræder i moderens ret til fravær i de første 14 uger efter barselslovens § 8, stk. 6, 1. pkt., indtræder i retten til optjening af ferieydelse.

Stk. 4 Optjening af ferieydelse med udbetaling det efterfølgende ferieår sker i perioden fra 1. januar til 31. december. Ferieåret er perioden fra 1. maj til 30. april.

Stk. 5 Hvis lønmodtageren genoptager arbejdet helt eller delvist i de første 14 uger efter fødslen, optjenes der ikke ferieydelse for den tid, arbejdet er genoptaget.

§ 12

Anmodning om udbetaling af ferieydelse indgives til Udbetaling Danmark via den digitale løsning, som Udbetaling Danmark stiller til rådighed (digital selvbetjening). En borger, som er undtaget fra digital selvbetjening efter § 2 i bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v., skal anmode Udbetaling Danmark om ferieydelse på en blanket, der anvises af Udbetaling Danmark.

Stk. 2 Udbetaling Danmark kan udbetale ferieydelsen fra 1. maj i året efter optjeningsåret.

Stk. 3 Ferieydelsen bortfalder, hvis der ikke er indgivet anmodning om udbetaling for et ferieår senest 30. juni i det efterfølgende ferieår.

Stk. 4 Hvis perioden for optjening af ferieydelse ligger henover et årsskifte, skal der indgives anmodning om udbetaling i hvert ferieår.

§ 13

Uanset bestemmelsen i § 11, stk. 1, 1. pkt., er lønmodtagere, der opfylder betingelserne i stk. 2 og 3, berettiget til en ferieydelse.

Stk. 2 Lønmodtagere, der i de første 14 uger efter fødslen på grund af barselsorloven har haft en lavere indtægt end før orloven, er berettiget til ferieydelse, i det omfang den udbetalte feriegodtgørelse pr. dag er lavere, end den fulde ferieydelse pr. dag ville have været.

Stk. 3 Modtageren af ferieydelsen skal erklære, at der ikke er ret til anden økonomisk ydelse under ferie.

§ 14

Ferieydelsen udbetales som en engangsydelse i ferieåret, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Ydelsen kan udbetales samtidig med udbetaling af syge- eller barselsdagpenge.

Stk. 3 Hvis perioden for optjening af ferieydelse, jf. § 11, stk. 1, ligger henover et årsskifte, optjenes ferieydelsen til forholdsmæssig udbetaling i hvert af de to ferieår.

Kapitel 4 Anmeldelse af fravær på grund af graviditet før 4 uger før forventet fødsel
Arbejdsgivers anmeldelse af fravær
§ 15

Arbejdsgiveren skal anmelde lønmodtagerens fravær på grund af graviditet før 4 uger før forventet fødsel efter barselslovens § 6, stk. 2, til Udbetaling Danmark senest 5 uger efter første fraværsdag. Anmeldelse skal ske via Nemrefusion.

Stk. 2 Har arbejdsgiveren ikke anmeldt lønmodtagerens fravær senest 5 uger efter første fraværsdag, jf. stk. 1, er der først ret til refusion for fraværet efter barselslovens § 6, stk. 2, fra det tidspunkt, hvor fraværet er anmeldt til Udbetaling Danmark.

Stk. 3 Udbetaling Danmark kan dog udbetale refusion, når overskridelse af fristen i stk. 1 skyldes driftsforstyrrelser hos Nemrefusion af et omfang og en varighed, der har afskåret arbejdsgiveren fra at anmelde rettidigt, eller skyldes forhold, som i det væsentlige må tilskrives lønmodtageren, eller skyldes forkert vejledning fra offentlige myndigheder eller andre, der må antages at have særligt kendskab til forholdene, eller når særlige omstændigheder i øvrigt taler derfor.

Stk. 4 Lønmodtageren skal anmode om dagpenge efter § 21.

Et ledigt medlems anmeldelse af fravær
§ 16

Et ledigt medlem af en arbejdsløshedskasse, der ønsker at søge om barselsdagpenge ved fravær på grund af graviditet før 4 uger før forventet fødsel, skal senest 8 uger efter fødslen anmelde fraværet til arbejdsløshedskassen, jf. barselslovens § 30, stk. 4.

Stk. 2 Arbejdsløshedskassen skal anmelde den lediges fravær til Udbetaling Danmark senest 1 uge efter, at medlemmet har anmeldt fraværet til arbejdsløshedskassen, jf. barselslovens § 30, stk. 5. Anmeldelse skal ske via Nemrefusion.

Stk. 3 Hvis anmeldelsen af fraværet er sket efter den frist, der fremgår af stk. 1, bortfalder retten til barselsdagpenge for den periode, der ligger før anmeldelsen, jf. barselslovens § 30, stk. 7, jf. dog stk. 4.

Stk. 4 Udbetaling Danmark kan dog udbetale dagpenge for tiden før anmeldelsen af fraværet er modtaget, når det ledige medlem på grund af hospitalsophold har været forhindret i at anmelde fraværet til tiden, eller når andre særligt undskyldende forhold har bevirket, at anmeldelsen ikke er sket rettidigt.

Stk. 5 Det ledige medlem skal anmode om dagpenge efter § 22, stk. 3 og 4.

En selvstændig erhvervsdrivendes anmeldelse af fravær
§ 17

En selvstændig erhvervsdrivende, der vil ansøge om dagpenge i forbindelse med fravær på grund af graviditet før 4 uger før forventet fødsel, skal anmelde fraværet til Udbetaling Danmark senest 3 uger efter første fraværsdag. Anmeldelse skal ske via Nemrefusion.

Stk. 2 Hvis anmeldelsen af fraværet er sket efter den frist, der fremgår af stk. 1, bortfalder retten til barselsdagpenge for den periode, der ligger før anmeldelsen, jf. dog stk. 3.

Stk. 3 Udbetaling Danmark kan dog udbetale dagpenge for tiden før anmeldelsen af fraværet er modtaget, når den selvstændige på grund af hospitalsophold har været forhindret i at anmelde fraværet til tiden, eller når andre særligt undskyldende forhold har bevirket, at anmeldelsen ikke er sket rettidigt. Det samme gælder, hvis overskridelse af fristen skyldes driftsforstyrrelser hos Nemrefusion af et omfang og en varighed, der har afskåret den selvstændige erhvervsdrivende fra at anmelde rettidigt.

Stk. 4 Den selvstændige erhvervsdrivende skal anmode om dagpenge efter § 23.

Dokumentation m.v.
§ 18

Ved fravær efter barselslovens § 6, stk. 2, nr. 1, skal Udbetaling Danmark have oplysning om årsag, omfang og forventet eller faktisk varighed af fraværet.

Stk. 2 Til brug for dokumentation for ret til dagpenge kan Udbetaling Danmark indhente en lægeerklæring.

Stk. 3 Sker der ændringer af det efter stk. 1 oplyste, skal Udbetaling Danmark snarest muligt og senest 3 uger efter, at ændringen er indtrådt, have oplysning herom.

Stk. 4 Hvis oplysning efter stk. 3 om forøgelse af fraværets omfang eller længde er givet senere end 3 uger efter, at ændringen er indtrådt, får ændringen først virkning fra den dag, Udbetaling Danmark har modtaget meddelelse herom.

Stk. 5 Til brug for indhentning af dokumentation efter stk. 3 kan Udbetaling Danmark indhente en lægeerklæring.

Stk. 6 Lægeerklæring, jf. stk. 2 og stk. 5, betales af Udbetaling Danmark.

Stk. 7 Udbetaling Danmark kan fastsætte en tidsfrist for, hvornår en lægeerklæring, der indhentes efter stk. 2 eller stk. 5, skal være indsendt.

Stk. 8 Hvis erklæringen afleveres efter den frist, som Udbetaling Danmark har fastsat efter stk. 7, falder retten til dagpenge bort fra og med den dag, hvor Udbetaling Danmark skulle have haft erklæringen i hænde, til og med dagen før den dag, hvor Udbetaling Danmark har modtaget erklæringen.

§ 19

Ved fravær efter barselslovens § 6, stk. 2, nr. 2, skal Udbetaling Danmark have oplysning om årsag, omfang og varighed af det berettigede fravær samt for en beskæftiget lønmodtager en erklæring fra arbejdsgiver om, at der ikke kan tilbydes anden passende beskæftigelse.

Stk. 2 Foreligger der usikkerhed om en eventuel risiko for fosteret ved arbejdet, men uden en fyldestgørende dokumentation herfor, kan Udbetaling Danmark begynde udbetaling af dagpenge og samtidig hermed anmode ansøgeren og arbejdsgiveren om at fremsende yderligere dokumentation.

Stk. 3 Udbetaling Danmark fastsætter en tidsfrist for, hvornår der skal foreligge fyldestgørende dokumentation efter stk. 2 for, at dagpengeudbetalingen kan fortsætte.

Stk. 4 Foreligger der ikke fyldestgørende dokumentation ved udløbet af den i stk. 3 fastsatte frist, kan der ikke efter fristens udløb udbetales dagpenge, før fra den dag, hvor der efter Udbetaling Danmarks vurdering foreligger fyldestgørende dokumentation.

§ 20

Hvis en dokumentation, der er forlangt af Udbetaling Danmark efter §§ 18 og 19, indgives for sent eller udebliver, kan Udbetaling Danmark se bort herfra, når ansøgeren på grund af hospitalsophold eller ophold i udlandet har været forhindret i at fremskaffe dokumentationen, eller når andre særligt undskyldende forhold har bevirket, at dokumentationen ikke er sket rettidigt.

Kapitel 5 Anmodning om barselsdagpenge ved fravær på grund af graviditet, barsel og adoption
Lønmodtagers anmodning om barselsdagpenge og arbejdsgivers afgivelse af oplysninger om fravær
§ 21

En lønmodtagers anmodning om barselsdagpenge skal indgives til Udbetaling Danmark senest 8 uger efter fødslen eller barnets modtagelse. Påbegyndes en fraværsperiode på et senere tidspunkt, skal anmodning om barselsdagpenge indgives senest 8 uger efter 1. fraværsdag i denne periode, jf. barselslovens § 30, stk. 2. Afbrydes en fraværsperiode, hvor der udbetales barselsdagpenge, af en ferieperiode af et omfang, der svarer til ferie efter ferielovens regler, skal lønmodtageren ikke på ny anmode om barselsdagpenge.

Stk. 2 Har arbejdsgiveren udbetalt løn under fraværet, skal lønmodtagerens anmodning om barselsdagpenge efter ophør af lønudbetalingen indgives til Udbetaling Danmark senest 8 uger efter, at udbetaling af løn fra arbejdsgiveren er ophørt, efter barselslovens § 30, stk. 3, jf. dog stk. 7.

Stk. 3 En arbejdsgiver skal afgive oplysninger om lønmodtagerens fravær i forbindelse med graviditet, barsel og adoption, til brug for Udbetaling Danmarks behandling af sagen. Oplysningerne skal afgives via Nemrefusion.

Stk. 4 Lønmodtageren skal anmode Udbetaling Danmark om barselsdagpenge på baggrund af de oplysninger, som arbejdsgiveren har afgivet i Nemrefusion. Lønmodtageren skal anmode via den digitale løsning, som Udbetaling Danmark stiller til rådighed (digital selvbetjening).

Stk. 5 En lønmodtager, som ikke har modtaget meddelelse fra Udbetaling Danmark om arbejdsgiverens indberetning af fravær, eller som er undtaget fra digital selvbetjening efter § 2 i bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v., skal anmode Udbetaling Danmark om barselsdagpenge på en blanket, der anvises af Udbetaling Danmark.

Stk. 6 Hvis anmodningen om barselsdagpenge er indgivet efter den frist, der fremgår af stk. 1 eller 2, bortfalder retten til barselsdagpenge for den periode, der ligger før anmodningen, jf. barselslovens § 30, stk. 7, jf. dog stk. 7.

Stk. 7 Udbetaling Danmark kan dog udbetale dagpenge for tiden før anmodningen er modtaget

 • 1) hvis lønmodtageren på grund af hospitalsophold har været forhindret i at anmode til tiden, eller hvis andre særligt undskyldende forhold har bevirket, at anmodningen ikke er sket rettidigt,

 • 2) hvis fristen overskrides med højst en uge, og overskridelse af fristen skyldes, at lønmodtageren har afventet modtagelse af meddelelse fra Udbetaling Danmark, eller

 • 3) hvis lønmodtageren på grund af arbejdsgiverens manglende indberetning om lønophør, ikke har anmodet rettidigt, jf. stk. 2, men dog har anmodet om barselsdagpenge senest 6 måneder efter lønophøret.

Et ledigt medlems anmodning om barselsdagpenge
§ 22

Et ledigt medlem af en arbejdsløshedskasse, der ønsker at søge om barselsdagpenge i forbindelse med graviditet, barsel og adoption, skal senest 8 uger efter fødslen eller barnets modtagelse anmelde fraværet til arbejdsløshedskassen. Påbegyndes en fraværsperiode på et senere tidspunkt, skal anmeldelse af fraværet til arbejdsløshedskassen ske senest 8 uger efter 1. fraværsdag i denne periode, jf. barselslovens § 30, stk. 4.

Stk. 2 Arbejdsløshedskassen skal via Nemrefusion anmelde medlemmets fravær til Udbetaling Danmark senest 1 uge efter, at medlemmet har anmeldt fraværet til arbejdsløshedskassen, jf. barselslovens § 30, stk. 5.

Stk. 3 Det ledige medlem skal anmode Udbetaling Danmark om barselsdagpenge på baggrund af de oplysninger, som arbejdsløshedskassen har afgivet i Nemrefusion. Den ledige skal anmode via den digitale løsning, som Udbetaling Danmark stiller til rådighed (digital selvbetjening). Anmodningen skal ske senest 8 uger efter modtagelsen af underretningsbrevet, jf. barselslovens § 30, stk. 6.

Stk. 4 Et ledigt medlem, som ikke har modtaget meddelelse fra Udbetaling Danmark om arbejdsløshedskassens indberetning af fravær, eller som er undtaget fra digital selvbetjening efter § 2 i bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v., skal anmode Udbetaling Danmark om barselsdagpenge på en blanket, der anvises af Udbetaling Danmark.

Stk. 5 Hvis anmeldelsen af fraværet er sket efter den frist, der fremgår af stk. 1, bortfalder retten til barselsdagpenge for den periode, der ligger før anmeldelsen, jf. barselslovens § 30, stk. 7, jf. dog stk. 7.

Stk. 6 Hvis anmodningen om barselsdagpenge er indgivet efter den frist, der fremgår af stk. 3, bortfalder retten til barselsdagpenge for den periode, der ligger før anmodningen, jf. barselslovens § 30, stk. 7, jf. dog stk. 7.

Stk. 7 Udbetaling Danmark kan dog udbetale dagpenge for tiden før anmeldelsen af fraværet eller anmodningen om barselsdagpenge er modtaget, når det ledige medlem på grund af hospitalsophold har været forhindret i at anmelde eller anmode til tiden, eller når andre særligt undskyldende forhold har bevirket, at anmeldelsen eller anmodningen ikke er sket rettidigt. Det samme gælder, hvis fristen overskrides med højst en uge og overskridelse af fristen skyldes, at den ledige har afventet modtagelse af meddelelse fra Udbetaling Danmark.

En selvstændig erhvervsdrivendes anmodning om barselsdagpenge
§ 23

En selvstændig erhvervsdrivende, der vil ansøge om barselsdagpenge i forbindelse med fravær på grund af graviditet, barsel og adoption, skal anmode Udbetaling Danmark om barselsdagpenge senest 8 uger efter fødslen eller barnets modtagelse. Påbegyndes en fraværsperiode på et senere tidspunkt, skal anmodning om barselsdagpenge indgives senest 8 uger efter 1. fraværsdag i denne periode, jf. barselslovens § 30, stk. 2. Anmodningen skal ske via Nemrefusion.

Stk. 2 Hvis anmodningen om barselsdagpenge er indgivet efter den frist, der fremgår af stk. 1, bortfalder retten til barselsdagpenge for den periode, der ligger før anmodningen, jf. barselslovens § 30, stk. 7, jf. dog stk. 3.

Stk. 3 Udbetaling Danmark kan dog udbetale dagpenge for tiden før anmodningen om barselsdagpenge er modtaget, når den selvstændige erhvervsdrivende på grund af hospitalsophold har været forhindret i at anmode til tiden, eller når andre særligt undskyldende forhold har bevirket, at anmodningen ikke er sket rettidigt. Det samme gælder, hvis overskridelse af fristen skyldes driftsforstyrrelser hos Nemrefusion af et omfang og en varighed, der har afskåret den selvstændige erhvervsdrivende fra at anmode rettidigt.

Kapitel 6 Dagpenge til forældre med alvorligt syge børn
Dokumentation m.v.
§ 24

Betingelsen om sygeperiodens længde i barselslovens § 26 anses for opfyldt, når det attesteres af en læge, som behandler barnet, at barnets sygdom skønnes at medføre behov for ophold på hospital eller lignende behandlingsinstitution i 12 dage eller mere. Behandling eller pleje i hjemmet kan sidestilles med ophold på hospital, hvis det lægeligt skønnes forsvarligt.

§ 25

Dagpengene til barnets forældre kan tilsammen højst udgøre det højeste dagpengebeløb efter barselslovens § 35.

Stk. 2 Kan forældrene ikke blive enige om, hvorledes dagpengene efter stk. 1 skal fordeles imellem dem, skal dagpengene fordeles efter de retningslinjer, der er angivet i § 8.

Stk. 3 Udbetaling Danmark kan i særlige tilfælde udbetale et højere beløb end det højeste dagpengebeløb efter barselslovens § 35, således at dagpengene til hver af forældrene beregnes på grundlag af den timefortjeneste, som pågældende selv ville være berettiget til under fravær fra arbejdet. Dagpengene til hver af forældrene kan højst udgøre det højeste dagpengebeløb efter barselslovens § 35.

Lønmodtagerens anmodning om dagpenge og arbejdsgiverens afgivelse af oplysninger om fraværet
§ 26

En lønmodtagers anmodning om dagpenge ved pasning af alvorligt syge børn skal indgives til Udbetaling Danmark senest 8 uger efter første fraværsdag, jf. barselslovens § 31, stk. 1.

Stk. 2 Arbejdsgiveren skal afgive oplysninger om lønmodtagerens fravær i forbindelse med pasning af alvorligt syge børn til brug for Udbetaling Danmarks behandling af sagen. Oplysningerne skal afgives via Nemrefusion.

Stk. 3 Lønmodtageren skal anmode Udbetaling Danmark om barselsdagpenge på baggrund af de oplysninger, som arbejdsgiveren har afgivet i Nemrefusion. Lønmodtageren skal anmode via den digitale løsning, som Udbetaling Danmark stiller til rådighed (digital selvbetjening).

Stk. 4 En lønmodtager, som ikke har modtaget meddelelse fra Udbetaling Danmark om arbejdsgiverens indberetning af fravær, eller som er undtaget fra digital selvbetjening efter § 2 i bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v., skal anmode Udbetaling Danmark om dagpenge på en blanket, der anvises af Udbetaling Danmark.

Stk. 5 Hvis anmodningen om dagpenge er indgivet efter den frist, der fremgår af stk. 1, bortfalder retten til dagpenge for den periode, der ligger før anmodningen, jf. barselslovens § 31, stk. 1, jf. dog stk. 6.

Stk. 6 Udbetaling Danmark kan dog udbetale dagpenge for tiden før anmodningen er modtaget, når lønmodtageren på grund af hospitalsophold har været forhindret i at anmode til tiden, eller når andre særligt undskyldende forhold har bevirket, at anmodningen ikke er sket rettidigt. Det samme gælder, hvis fristen overskrides med højst en uge og overskridelse af fristen skyldes, at lønmodtageren har afventet modtagelse af meddelelse fra Udbetaling Danmark.

Et ledigt medlems anmodning om dagpenge og arbejdsløshedskassens afgivelse af oplysninger om fraværet
§ 27

Et ledigt medlems anmodning om dagpenge ved pasning af alvorligt syge børn skal indgives til Udbetaling Danmark senest 8 uger efter første fraværsdag, jf. barselslovens § 31, stk. 1.

Stk. 2 Arbejdsløshedskassen skal afgive oplysninger om medlemmets fravær i forbindelse med pasning af alvorligt syge børn til brug for Udbetaling Danmarks behandling af sagen. Oplysningerne skal afgives via Nemrefusion.

Stk. 3 Det ledige medlem skal anmode Udbetaling Danmark om barselsdagpenge på baggrund af de oplysninger, som arbejdsløshedskassen har afgivet i Nemrefusion. Den ledige skal anmode via den digitale løsning, som Udbetaling Danmark stiller til rådighed (digital selvbetjening).

Stk. 4 Et ledigt medlem, som ikke har modtaget meddelelse fra Udbetaling Danmark om arbejdsløshedskassens indberetning af fravær, eller som er undtaget fra digital selvbetjening efter § 2 i bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v., skal anmode Udbetaling Danmark om barselsdagpenge på en blanket, der anvises af Udbetaling Danmark.

Stk. 5 Hvis anmodningen om dagpenge er indgivet efter den frist, der fremgår af stk. 1, bortfalder retten til barselsdagpenge for den periode, der ligger før anmodningen, jf. barselslovens § 31, stk. 1, jf. dog stk. 6.

Stk. 6 Udbetaling Danmark kan dog udbetale dagpenge for tiden før anmodningen er modtaget, når det ledige medlem på grund af hospitalsophold har været forhindret i at anmode til tiden, eller når andre særligt undskyldende forhold har bevirket, at anmodningen ikke er sket rettidigt. Det samme gælder, hvis fristen overskrides med højst en uge og overskridelse af fristen skyldes, at den ledige har afventet modtagelse af meddelelse fra Udbetaling Danmark.

En selvstændig erhvervsdrivendes anmodning om dagpenge
§ 28

En selvstændig erhvervsdrivendes anmodning om dagpenge ved pasning af alvorligt syge børn, skal indgives til Udbetaling Danmark senest 8 uger efter første fraværsdag, jf. barselsloven § 31, stk. 1. Anmodning skal ske via Nemrefusion.

Stk. 2 Hvis anmodningen om dagpenge er indgivet efter den frist, der fremgår af stk. 1, bortfalder retten til dagpenge for den periode, der ligger før anmodningen, jf. barselslovens § 31, stk. 1, jf. dog stk. 3.

Stk. 3 Udbetaling Danmark kan dog udbetale dagpenge for tiden før anmodningen er modtaget, når den selvstændige erhvervsdrivende på grund af hospitalsophold har været forhindret i at anmode til tiden, eller når andre særligt undskyldende forhold har bevirket, at anmodningen ikke er sket rettidigt. Det samme gælder, hvis overskridelse af fristen skyldes driftsforstyrrelser hos Nemrefusion af et omfang og en varighed, der har afskåret den selvstændige erhvervsdrivende fra at anmode rettidigt.

Kapitel 7 Ikrafttrædelse m.v.
§ 29

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2018.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 73 af 30. januar 2018 om ret til barselsdagpenge ophæves.