Bekendtgørelse om ret til barselsdagpenge § 18

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 843 af 25. juni 2018,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 120 af 29. januar 2021 og bekendtgørelse nr. 934 af 19. maj 2021

Dokumentation m.v.
§ 18

Ved fravær efter barselslovens § 6, stk. 2, nr. 1, skal Udbetaling Danmark have oplysning om årsag, omfang og forventet eller faktisk varighed af fraværet.

Stk. 2 Til brug for dokumentation for ret til dagpenge kan Udbetaling Danmark indhente en lægeerklæring.

Stk. 3 Sker der ændringer af det efter stk. 1 oplyste, skal Udbetaling Danmark snarest muligt og senest 3 uger efter, at ændringen er indtrådt, have oplysning herom.

Stk. 4 Hvis oplysning efter stk. 3 om forøgelse af fraværets omfang eller længde er givet senere end 3 uger efter, at ændringen er indtrådt, får ændringen først virkning fra den dag, Udbetaling Danmark har modtaget meddelelse herom.

Stk. 5 Til brug for indhentning af dokumentation efter stk. 3 kan Udbetaling Danmark indhente en lægeerklæring.

Stk. 6 Lægeerklæring, jf. stk. 2 og stk. 5, betales af Udbetaling Danmark.

Stk. 7 Udbetaling Danmark kan fastsætte en tidsfrist for, hvornår en lægeerklæring, der indhentes efter stk. 2 eller stk. 5, skal være indsendt.

Stk. 8 Hvis erklæringen afleveres efter den frist, som Udbetaling Danmark har fastsat efter stk. 7, falder retten til dagpenge bort fra og med den dag, hvor Udbetaling Danmark skulle have haft erklæringen i hænde, til og med dagen før den dag, hvor Udbetaling Danmark har modtaget erklæringen.