Bekendtgørelse om ret til barselsdagpenge § 2

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 843 af 25. juni 2018,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 120 af 29. januar 2021 og bekendtgørelse nr. 934 af 19. maj 2021

Nedsættelse af de ugentlige barselsdagpenge for lønmodtagere, når fraværet er mindre end den fulde ugentlige arbejdstid
§ 2

Til lønmodtagere ydes nedsatte ugentlige barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark ved graviditet under delvis fravær fra arbejdet før 4-ugers perioden før forventet fødsel,

  • 1) når lægen skønner, at arbejdet kun kan bestrides delvist på grund af sygeligt forløbende graviditet, der medfører risiko for kvindens helbred eller for fostret,

  • 2) når to eller flere behandlinger, der af samme årsag er foreskrevet af en læge eller tandlæge, medfører delvis fravær fra arbejdet, eller

  • 3) når fraværet skyldes, at arbejdets særlige karakter medfører risiko for fostret.

Stk. 2 Lønmodtagere, der arbejder på nedsat tid i de sidste 4 uger før forventet fødsel, er berettiget til barselsdagpenge for det antal timer, det ugentlige fravær omfatter.

Stk. 3 Nedsatte barselsdagpenge efter stk. 1-2 kan udbetales, når fraværet fra arbejdet udgør mindst 4 timer pr. uge.

Stk. 4 Lønmodtagere, der under fravær efter barselslovens § 7, § 8, stk. 6, eller § 9 påbegynder arbejde på nedsat tid, er berettiget til barselsdagpenge for det antal timer, det ugentlige fravær omfatter.

Stk. 5 Lønmodtagere, der påbegynder arbejde efter stk. 4 på nedsat tid, og som kan få forlænget barselsdagpengeperioden efter § 5, kan få udbetalt barselsdagpenge for fravær på ned til 1 time inden for en uge.

Stk. 6 Lønmodtagere, der påbegynder arbejde efter stk. 4 på nedsat tid, og som ikke kan få forlænget barselsdagpengeperioden efter § 5, kan ikke få udbetalt supplerende barselsdagpenge, når det ugentlige fravær udgør mindre end 20 pct. af den maksimale ugentlige arbejdstid, der kan udbetales barselsdagpenge for ved fuldt fravær.

Stk. 7 Det ugentlige fravær efter stk. 2 og efter stk. 4 opgøres som det maksimale ugentlige timetal, som lønmodtageren har ret til barselsdagpenge for efter barselslovens § 33, med fradrag for det antal timer i ugen, hvori lønmodtageren har været i beskæftigelse.

Stk. 8 Modtagelse af rådighedsvederlag, personligt tillæg m.m. for hverv i hjemmeværn, lokalt beredskab, frivilligt brandværn, kystredningsberedskabet, digeberedskabet og lignende, sidestilles ikke med genoptagelse af arbejdet.

Stk. 9 Modtagelse af vederlag for hverv som medlem af en kommunalbestyrelse eller et regionsråd efter kommunestyrelsesloven og regionsloven, sidestilles ikke med genoptagelse af arbejdet.