Bekendtgørelse om ret til barselsdagpenge § 8

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 843 af 25. juni 2018,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 120 af 29. januar 2021 og bekendtgørelse nr. 934 af 19. maj 2021

§ 8

Hvis forældrene er uenige om fordeling af den periode, hvori der er ret til barselsdagpenge efter barselslovens § 21, skal barselsdagpengene først ydes

  • 1) til indehaveren af forældremyndigheden, når denne alene tilkommer den ene af forældrene, og

  • 2) til den af forældrene, som barnet opholder sig mest hos, hvis forældrene har fælles forældremyndighed og ikke lever sammen.

Stk. 2 Hvis ingen af forældrene opfylder betingelserne i stk. 1 for at få barselsdagpenge ydet først, kan hver af forældrene forbeholde sig ret til halvdelen af den barselsdagpengeperiode, der er ret til efter barselslovens § 21.

Stk. 3 En forælder, der vil forbeholde sig ret til barselsdagpenge efter stk. 1 og 2, skal skriftligt give Udbetaling Danmark meddelelse herom, inden der er udbetalt barselsdagpenge til den anden forælder for den periode, som forbeholdet omfatter.

Stk. 4 Et forbehold efter stk. 2 bortfalder, såfremt den forbeholdte ret til fravær ikke er udnyttet inden for de første 46 uger efter fødslen eller modtagelsen af barnet eller i umiddelbar forlængelse heraf i forbindelse med en forlænget orlov.