Bekendtgørelse om ret til barselsdagpenge § 15

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 843 af 25. juni 2018,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 120 af 29. januar 2021 og bekendtgørelse nr. 934 af 19. maj 2021

Arbejdsgivers anmeldelse af fravær
§ 15

Arbejdsgiveren skal anmelde lønmodtagerens fravær på grund af graviditet før 4 uger før forventet fødsel efter barselslovens § 6, stk. 2, til Udbetaling Danmark senest 5 uger efter første fraværsdag. Anmeldelse skal ske via Nemrefusion.

Stk. 2 Har arbejdsgiveren ikke anmeldt lønmodtagerens fravær senest 5 uger efter første fraværsdag, jf. stk. 1, er der først ret til refusion for fraværet efter barselslovens § 6, stk. 2, fra det tidspunkt, hvor fraværet er anmeldt til Udbetaling Danmark.

Stk. 3 Udbetaling Danmark kan dog udbetale refusion, når overskridelse af fristen i stk. 1 skyldes driftsforstyrrelser hos Nemrefusion af et omfang og en varighed, der har afskåret arbejdsgiveren fra at anmelde rettidigt, eller skyldes forhold, som i det væsentlige må tilskrives lønmodtageren, eller skyldes forkert vejledning fra offentlige myndigheder eller andre, der må antages at have særligt kendskab til forholdene, eller når særlige omstændigheder i øvrigt taler derfor.

Stk. 4 Lønmodtageren skal anmode om dagpenge efter § 21.