Bekendtgørelse om kompensation for tab ved aflysning af større arrangementer fra marts til og med august 2020 som følge af COVID-19-afværgeforanstaltninger

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 792 af 08. juni 2020,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1825 af 03. december 2020, bekendtgørelse nr. 1998 af 29. oktober 2021 og bekendtgørelse nr. 1333 af 22. september 2022

I medfør af § 3, stk. 1, § 7, stk. 4, og § 23, stk. 3, i lov nr. 1518 af 18. december 2018 om erhvervsfremmeakt nr. 106 af 12. marts 2020, akt nr. 189 af 4. juni 2020 og akt nr. 301 af 24. juni 2021, fastsættes:

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde
§ 1

Efter denne bekendtgørelse ydes kompensation for tab ved aflysning eller udskydelse af arrangementer med et forventet deltagerantal på mere end 350 personer samtidigt, eller hvor betingelserne for afvikling af sådanne arrangementer er væsentligt ændret, som følge af foranstaltninger, som har været nødvendige for at forebygge eller inddæmme udbredelse af Coronavirussygdom (COVID-19).

Stk. 2 Kompensationsordningen, jf. stk. 1, gælder alene for arrangementer, der har været planlagt til afholdelse i Danmark i perioden fra og med den 6. marts 2020 til og med den 31. august 2020.

Stk. 3 Retten til kompensation, jf. stk. 1, tilkommer arrangøren, jf. § 4, nr. 3.

Stk. 4 Retten til kompensation, jf. stk. 1, gælder uanset om deltagelse i arrangementet har været betinget af betaling.

§ 2

Arrangører, jf. § 4, nr. 3, som er organer inden for den offentlige forvaltning, jf. § 4, nr. 6, er ikke omfattet af kompensationsordningen efter reglerne i denne bekendtgørelse.

§ 3

Arrangører af landsindsamlinger er ligeledes ikke omfattet af kompensationsordningen efter reglerne i denne bekendtgørelse, i den udstrækning der søges om kompensation til selve landsindsamlingen.

Kapitel 2 Definitioner
§ 4

I denne bekendtgørelse forstås ved:

 • 1) Tab: Underskuddet for det pågældende arrangement (udgifter fratrukket indtægter).

 • 2) Arrangementer: Enkeltstående begivenheder i Danmark, der er enestående i deres indholds- og/eller formidlingsmæssige udtryk fra gang til gang, og som er planlagt til at finde sted mindre hyppigt end dagligt (højest hver anden dag) eller dagligt i en afgrænset periode af op til fire ugers varighed. Perioden på op til fire uger gælder for hver lokation, hvor et arrangement afholdes. Arrangementet skal have været åbent for offentlig tilmelding og deltagelse og have haft et forventet deltagerantal på mere end 350 personer samtidigt.

 • 3) Arrangør: En juridisk person, der inden den 6. marts 2020 er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister, og som er hovedansvarlig for forberedelsen af et arrangement.

 • 4) Kunstner: Scenekunstnere, musikere, sportshold og andre personer eller persongrupper, som er den direkte årsag til arrangementets afholdelse.

 • 5) Væsentligt ændret: At arrangementet afvikles med væsentligt færre eller helt uden deltagere/tilskuere, end det var dokumenterbart planlagt til, før der blev iværksat foranstaltninger, som har været nødvendige for at forebygge eller inddæmme udbredelse af Coronavirussygdom (COVID-19).

 • 6) Organer inden for den offentlige forvaltning: Statslige myndigheder og statsfinansierede selvejende institutioner, der er omfattet af § 2, stk. 1, nr. 1 og 2, i bekendtgørelse om statens regnskabsvæsen mv., kommuner og regioner, kommunale og regionale organisationer og selskaber mv., som er oprettet i henhold til lov om kommunernes styrelse, samt institutioner hvor statslige, regionale eller kommunale tilskud til drift udgør over halvdelen og forventes vedvarende at dække halvdelen eller mere af institutionens ordinære driftsudgifter.

Kapitel 3 Kompensationsberettiget tab
§ 5

Arrangøren kompenseres for tab, jf. § 4, nr. 1, som påviseligt er direkte relateret til aflysningen, udskydelsen eller den væsentlige ændring, og som arrangøren ikke kunne afværge.

Stk. 2 Udbetaling af kompensation sker på baggrund af en opgørelse af arrangementets underskud, som baserer sig på arrangementets indtægter og udgifter. Det er muligt at medregne såvel direkte udgifter såvel som en begrundet forholdsmæssig andel af arrangørens indirekte udgifter. I så fald medtages også en forholdsmæssig andel af arrangørens indirekte indtægter.

Stk. 3 Der ydes ikke kompensation for udgifter, som godtgøres arrangøren på anden vis, herunder ved forsikring, anden statslig kompensationsordning eller øvrige indtægter, som kan henføres direkte til arrangementet og oppebæres uanset arrangements gennemførelse. Der kan kun medtages afskrivninger for materialer (herunder instrumenter og udstyr), der er direkte henførbare til arrangementet. Afskrivningerne beregnes efter reglerne i årsregnskabsloven.

Stk. 4 Retten til kompensation efter reglerne i denne bekendtgørelse er betinget af, at arrangøren for indkomståret 2020 har betalt eller vil betale den skat, som den er forpligtet til i henhold til gældende internationale aftaler og nationale regler. Det indebærer, at retten til kompensation er betinget af, at arrangøren ikke er skattemæssigt hjemmehørende i et land, som optræder på EU’s liste over ikke-samarbejdsvillige skattejurisdiktioner. Retten til kompensation er endvidere betinget af, at en legal ejer, der har kontrol med arrangøren, f.eks. som følge af besiddelse af en ejerandel på mindst 25 pct., ikke er skattemæssigt hjemmehørende i et land, som optræder på EU’s liste over ikke-samarbejdsvillige skattejurisdiktioner. Betingelsen i 3. pkt. finder tilsvarende anvendelse for det øverste danske moderselskab i en eventuel dansk sambeskatning, hvori arrangøren indgår.

Stk. 5 Såfremt arrangøren indirekte kontrolleres af en fysisk eller juridisk person, der er skattemæssigt hjemmehørende i et land, som optræder på EU’s liste over ikke-samarbejdsvillige skattejurisdiktioner, er retten til kompensation betinget af, at der ikke er blevet indsat mellemliggende selskaber i ejerskabsstrukturen mellem arrangøren og den pågældende fysiske eller juridiske person med opfyldelse af betingelsen i stk. 4, som hovedformål eller et af hovedformålene.

Stk. 6 Der ydes ikke kompensation for tabte indtægter, som arrangøren ikke er kontraktuelt forpligtet til at tilbagebetale.

Stk. 7 Der skal senest den 5. april 2020 været indgået bindende aftale om de udgifter, der medtages i tabsopgørelsen, jf. dog stk. 8.

Stk. 8 Udgifter til opfyldelse af bindende aftaler indgået efter den i stk. 7 angivne frist, kan medtages i tabsopgørelsen, jf. dog stk. 9, hvis:

 • 1) udgifterne sker som led i afholdelse af et væsentligt ændret arrangement, er nødvendige for afholdelsen af arrangementet, og arrangøren har udvist økonomisk ansvarlighed ved indgåelse af aftalen, jf. § 5, stk. 3-6, eller

 • 2) udgifterne er en direkte og nødvendig konsekvens af aflysning eller udskydelse af et arrangement, og arrangøren har udvist økonomisk ansvarlighed ved indgåelse af aftalen, jf. § 5, stk. 3-6.

Stk. 9 Udgifter til bindende aftaler med eksterne konsulenter og lignende, herunder til juridisk bistand, der indgås efter fristen i stk. 7, kompenseres som følger:

 • 1) Aftale indgået med henblik på at begrænse tab forbundet med en given udgift, kompenseres med op til 15 pct. af værdien af den udgift, der søges tabsbegrænset.

 • 2) Øvrige aftaler, der er en direkte og nødvendig konsekvens af aflysning, udskydelse eller væsentlig ændring af et arrangement, kompenseres med op til 10 pct. af det samlede øvrige kompensationsbeløb.

§ 6

Kompensationen må ikke bidrage til et overskud hos arrangøren relateret til arrangementet.

Stk. 2 Det er en forudsætning for ydelse af kompensationen, at arrangøren ikke har ændret regnskabspraksis i forhold til tidligere år, herunder ikke har ændret periodiseringsprincipper, tilbageført indtægter eller medtaget omkostninger, som ikke knytter sig til arrangementet eller regnskabsåret.

Kapitel 4 Betingelser for at modtage kompensation
Ansøgning og dokumentation
§ 7

Ansøgning om udbetaling af kompensation indsendes til Erhvervsstyrelsen via en digital løsning (blanket), som tilgås via virksomhedsguiden.dk, senest den 28. februar 2021.

Stk. 2 Blanketten vedlægges dokumentation som foreskrevet i § 8.

Stk. 3 Arrangører af flere arrangementer, der søges kompenseret efter denne bekendtgørelse, kan ansøge om et, flere eller alle arrangementer i en ansøgning, jf. dog § 9 stk. 1.

§ 8

Arrangøren skal på forlangende i ansøgningsblanketten, jf. § 7, stk. 1, eller på forespørgsel fra Erhvervsstyrelsen indsende dokumentation for bl.a. følgende:

 • 1) at arrangementet, der er blevet aflyst, udskudt eller væsentligt ændret, skulle have været afholdt i Danmark i perioden fra og med den 6. marts til og med den 31. august 2020,

 • 2) arrangementets forventede deltagerantal, jf. § 4, nr. 2,

 • 3) at arrangementet har været dokumenterbart planlagt inden arrangementets afholdelse og senest den 6. april 2020, eller at arrangementet er en fast tilbagevende begivenhed, som er dokumenterbart planlagt til afholdelse i kompensationsperioden, jf. § 1, stk. 2,

 • 4) at arrangørens tab ikke kan kompenseres via arrangørens egen forsikring,

 • 5) at de medregnede direkte udgifter er afholdt, eller at arrangøren er forpligtet til at afholde dem, og at udgifterne vedrører og ville være finansieret af indtægter fra det pågældende arrangement,

 • 6) at de medregnede indirekte udgifter er opgjort som en begrundet andel baseret på almindelige forholdsmæssige fordelingsnøgler. Ved vurdering af den forholdsmæssige andel skal det bl.a. tages med i betragtning, om det – f.eks. ved sammenligning med tidligere lignende arrangementer – er sandsynliggjort, at indtægten ved arrangementet ville have finansieret de udgifter, som medregnes,

 • 7) betaling af eventuelt honorar til kunstnere, som arrangøren søger kompensation for, og

 • 8) at billetter mv. solgt i forsalg, som arrangøren søger kompensation for, er refunderet.

Stk. 2 Dokumentation for udgifter efter nr. 7, skal ledsages af dokumentation for, at arrangøren aftaleretligt har været forpligtet til at afholde de pågældende udgifter ved aflysning, udskydelse eller anden væsentlig ændring af arrangementet.

Stk. 3 Ansøger skal i ansøgningen under strafansvar, jf. § 15, på tro og love erklære, at de afgivne oplysninger efter stk. 1 og 2 er korrekte. Erklæringen kan tilgås via den digitale løsning på Virksomhedsguiden.dk.

Stk. 4 Ansøger skal i ansøgningen under strafansvar, jf. § 15, på tro og love endvidere erklære, at arrangøren for indkomståret 2020 har betalt eller vil betale den skat, som den er forpligtet til i henhold til gældende internationale aftaler og nationale regler, jf. § 5, stk. 4, og at ejerskabsstrukturen ikke er blevet tilrettelagt med opfyldelse af betingelsen i § 5, stk. 4, jf. § 5, stk. 5, som hovedformål eller et af hovedformålene.

§ 9

Ansøgninger om kompensation, der overstiger 500.000 kr. for samme arrangør, skal ledsages af en erklæring, udarbejdet af en uafhængig, godkendt revisor. Dette gælder også såfremt flere ansøgninger fra samme arrangør tilsammen overstiger 500.000 kr.

Stk. 2 Erhvervsstyrelsen fastsætter nærmere retningslinjer for revisors arbejde, jf. stk. 1.

Stk. 3 Den, der afgiver en erklæring efter stk. 1., skal i erklæringen bekræfte at være uafhængig af arrangøren.

Stk. 4 Der kan ydes kompensation for rimelige og dokumenterbare udgifter op til 30.000 kr. til udarbejdelse af en erklæring efter stk. 1.

§ 10

Ansøgninger om kompensation på 500.000 og derunder for samme arrangører skal ledsages af en tro- og love-erklæring fra arrangørernes ledelse, som tilgås via den digitale løsning på virksomhedsguiden.dk, jf. § 7, stk. 1.

§ 11

Erhvervsstyrelsen kan til brug for behandlingen af ansøgninger indhente oplysninger fra andre offentlige myndigheder samt relevante offentlige registre mv., jf. lov om Erhvervsstyrelsens behandling af data.

Stk. 2 Erhvervsstyrelsen kan i forbindelse med kontrollen af § 5, stk. 4 og 5, vedrørende skatteforhold, udbede sig den fornødne dokumentation.

Stk. 3 Erhvervsstyrelsen kan udtage ansøgninger af særlig karakter, herunder hvor der ansøges om et højt kompensationsbeløb i forhold til ansøgers størrelse og omsætning, og ansøgninger, hvor der vurderes at være en særlig risiko for, at ansøger ikke er berettiget til den ansøgte kompensation, eksempelvis ved atypiske forhold omkring kompensationsgrundlaget, til udvidet sagsbehandling.

Stk. 4 Erhvervsstyrelsen kan pålægge enhver, der i medfør af stk. 3, udtages til udvidet sagsbehandling, at udlevere supplerende oplysninger og dokumentation til brug for afgørelsen.

Stk. 5 Erhvervsstyrelsen kan i særlige tilfælde, herunder i særligt komplicerede sager eller hvor der i øvrigt er særligt behov for kvalitetssikring af dokumentationen, pålægge ansøgere, der i medfør af stk. 3, udtages til udvidet sagsbehandling, at anvende bistand fra en uafhængig, godkendt revisor.

Stk. 6 Erhvervsstyrelsen fastsætter i forbindelse med indhentelse af oplysninger efter stk. 4 og 5 en frist for indsendelse af oplysningerne.

Stk. 7 Der kan alene udbetales kompensation, når kompensationsgrundlaget er dokumenteret i fornødent omfang og inden for den af Erhvervsstyrelsen fastsatte frist, jf. stk. 6.

Udbetaling af kompensation
§ 12

Udbetaling af kompensation vil ske direkte til arrangøren, når de i bekendtgørelsen fastsatte krav til dokumentation for tab mv. er godkendt af Erhvervsstyrelsen. Der udbetales ikke kompensation for tab, hvor den fremsendte dokumentation er utilstrækkelig, jf. § 11, stk. 7.

Stk. 2 Erhvervsstyrelsen kan nedsætte kompensationen, hvis arrangøren ikke har iagttaget sin tabsbegrænsningspligt, jf. § 4, nr. 1.

Stk. 3 Udbetaling af kompensation sker direkte til arrangørens NemKonto.

Stk. 4 Kompensationen kan udbetales forud for udgifternes faktiske afholdelse.

Kapitel 5 Kontrol og sanktioner
Tilbagebetaling af kompensation
§ 13

Arrangøren skal underrette Erhvervsstyrelsen, såfremt forudsætningerne for modtagelse af kompensation efter denne bekendtgørelse har ændret sig, herunder hvis arrangementet, der er opnået kompensation for, afholdes inden for et år efter planlagt afholdelse i samme eller en anden juridisk enhed med en eller flere af de samme reelle ejere.

Stk. 2 Arrangøren skal endvidere på forlangende udlevere øvrige oplysninger til Erhvervsstyrelsen med henblik på efterfølgende kontrol af den udbetalte kompensation.

Stk. 3 Erhvervsstyrelsen kan i forbindelse med den efterfølgende kontrol af § 5, stk. 4 og 5, vedrørende skatteforhold, udbede sig den fornødne dokumentation.

Stk. 4 Erhvervsstyrelsen kan i forbindelse med den efterfølgende kontrol af udbetalt kompensation pålægge arrangøren at anvende revisorbistand fra en godkendt uafhængig revisor.

Stk. 5 Der ydes godtgørelse for 80 pct. af udgifterne til revisorbistanden efter stk. 4, dog maksimalt 16.000 kr.

Stk. 6 Retten til godtgørelse efter stk. 5 bortfalder, og allerede udbetalt godtgørelse skal fuldt ud tilbagebetales, hvis arrangøren endeligt dømmes for misbrug for kompensationsordningen.

Stk. 7 Erhvervsstyrelsen træffer på baggrund af de udleverede oplysninger i stk. 1-4, afgørelse om hel eller delvis tilbagebetaling af kompensation, hvis det viser sig, at forudsætningerne for udbetalingen har ændret sig, herunder hvis arrangøren har modtaget kompensation for udgifter, som arrangøren ikke har afholdt eller efterfølgende afholder.

Stk. 8 Erhvervsstyrelsen træffer endvidere afgørelse om tilbagebetaling af kompensation, hvis arrangøren har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse.

Stk. 9 Opstår der flere krav om tilbagebetaling af kompensation til samme modtager, kan disse lægges sammen og kræves tilbagebetalt som ét samlet tilbagebetalingskrav. Stiftelsestidspunkt for det samlede tilbagebetalingskrav er sammenfaldende med datoen for Erhvervsstyrelsens seneste udbetaling til NemKonto af kompensation for den kompensationsperiode, tilbagebetalingskravet dækker over. Forældelsestidspunktet beregnes på baggrund af forældelseslovens almindelige regler.

Stk. 10 Såfremt den efterfølgende kontrol efter dette kapitel resulterer i et tilbagebetalingskrav, og arrangøren er berettiget til revisorgodtgørelse efter stk. 5, foretager Erhvervsstyrelsen modregning af revisorgodtgørelsen i det samlede tilbagebetalingskrav, jf. stk. 9.

Stk. 11 Erhvervsstyrelsen træffer ikke afgørelse om tilbagebetaling af kompensation efter dette kapitel, hvis arrangøren skal tilbagebetale mindre end 200 kr. af den allerede udbetalte kompensation.

Kapitel 6 Klage, straf og ikrafttræden
Klageadgang
§ 14

Erhvervsstyrelsens afgørelser i henhold til denne bekendtgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Afgørelser i henhold til denne bekendtgørelse, som vedrører frivillige foreninger, kan påklages til Erhvervsministeriet.

Straf
§ 15

Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der i forbindelse med en ansøgning og bevilling heraf, herunder om medfinansiering og tilskud m.v., afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger af betydning for en sags afgørelse.

Stk. 2 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer), dog ikke frivillige foreninger, strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttrædelsen og overgangsbestemmelser
§ 16

Bekendtgørelsen træder i kraft ved bekendtgørelse i Lovtidende.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 233 af 18. marts 2020 om kompensation for tab ved aflysning af større arrangementer som følge af COVID-19-afværgeforanstaltninger ophæves, jf. dog stk. 5 og 6.

Stk. 3 Bekendtgørelsen finder anvendelse på ansøgninger modtaget fra og med den 20. marts 2020, hvori der ikke er truffet afgørelse, jf. dog stk. 4-7.

Stk. 4 Arrangører, der på ikrafttrædelsestidspunktet for denne bekendtgørelse, jf. stk. 1, har fået udbetalt kompensation efter bekendtgørelse nr. 233 af 18. marts 2020, kan ansøge om efterregulering af det udbetalte beløb efter denne bekendtgørelse.

Stk. 5 Bekendtgørelsens § 8, stk. 1, nr. 3, finder anvendelse for arrangementer, der skulle have være afholdt i Danmark fra og med 1. april 2020 til og med den 31. august 2020. For arrangementer, der skulle have været afholdt i Danmark fra og med den 6. marts 2020 til og med den 31. marts 2020, finder § 8, stk. 1, nr. 3, i bekendtgørelse nr. 233 af 18. marts 2020 anvendelse.

Stk. 6 Bekendtgørelsens § 8, stk. 1, nr. 5, finder anvendelse for arrangementer, der skulle have være afholdt i Danmark fra og med ikrafttrædelsestidspunktet for denne bekendtgørelse til og med den 31. august 2020. For arrangementer, der skulle have været afholdt i Danmark fra og med den 6. marts 2020 til ikrafttrædelsestidspunktet for denne bekendtgørelse finder § 8, stk. 1, nr. 5, i bekendtgørelse nr. 233 af 18. marts 2020 anvendelse.

Stk. 7 Bekendtgørelsens § 5, stk. 4 og 5, § 8, stk. 4, § 11, stk. 2, og § 13, stk. 3, finder anvendelse på ansøgninger modtaget fra og med ikrafttrædelsestidspunktet, jf. stk. 1.