14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om kompensation for tab ved aflysning af større arrangementer fra marts til og med august 2020 som følge af COVID-19-afværgeforanstaltninger § 8

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 792 af 08. juni 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§8 Arrangøren skal på forlangende i ansøgningsblanketten, jf. § 7, stk. 1, eller på forespørgsel fra Erhvervsstyrelsen indsende dokumentation for bl.a. følgende:

  • 1) at arrangementet, der er blevet aflyst, udskudt eller væsentligt ændret, skulle have været afholdt i Danmark i perioden fra og med den 6. marts til og med den 31. august 2020,

  • 2) arrangementets forventede deltagerantal, jf. § 4, nr. 2,

  • 3) at arrangementet har været dokumenterbart planlagt inden arrangementets afholdelse og senest den 6. april 2020, eller at arrangementet er en fast tilbagevende begivenhed, som er dokumenterbart planlagt til afholdelse i kompensationsperioden, jf. § 1, stk. 2,

  • 4) at arrangørens tab ikke kan kompenseres via arrangørens egen forsikring,

  • 5) at de medregnede direkte udgifter er afholdt, eller at arrangøren er forpligtet til at afholde dem, og at udgifterne vedrører og ville være finansieret af indtægter fra det pågældende arrangement,

  • 6) at de medregnede indirekte udgifter er opgjort som en begrundet andel baseret på almindelige forholdsmæssige fordelingsnøgler. Ved vurdering af den forholdsmæssige andel skal det bl.a. tages med i betragtning, om det – f.eks. ved sammenligning med tidligere lignende arrangementer – er sandsynliggjort, at indtægten ved arrangementet ville have finansieret de udgifter, som medregnes,

  • 7) betaling af eventuelt honorar til kunstnere, som arrangøren søger kompensation for, og

  • 8) at billetter mv. solgt i forsalg, som arrangøren søger kompensation for, er refunderet.

•••

Stk. 2 Dokumentation for udgifter efter nr. 7, skal ledsages af dokumentation for, at arrangøren aftaleretligt har været forpligtet til at afholde de pågældende udgifter ved aflysning, udskydelse eller anden væsentlig ændring af arrangementet.

•••

Stk. 3 Ansøger skal i ansøgningen under strafansvar, jf. § 15, på tro og love erklære, at de afgivne oplysninger efter stk. 1 og 2 er korrekte. Erklæringen kan tilgås via den digitale løsning på Virksomhedsguiden.dk.

•••

Stk. 4 Ansøger skal i ansøgningen under strafansvar, jf. § 15, på tro og love endvidere erklære, at arrangøren for indkomståret 2020 har betalt eller vil betale den skat, som den er forpligtet til i henhold til gældende internationale aftaler og nationale regler, jf. § 5, stk. 4, og at ejerskabsstrukturen ikke er blevet tilrettelagt med opfyldelse af betingelsen i § 5, stk. 4, jf. § 5, stk. 5, som hovedformål eller et af hovedformålene.

•••
profile photo
Profilside