14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om kompensation for tab ved aflysning af større arrangementer fra marts til og med august 2020 som følge af COVID-19-afværgeforanstaltninger § 13

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 792 af 08. juni 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§13 Tilbagebetaling af kompensation
Arrangøren skal underrette Erhvervsstyrelsen, såfremt forudsætningerne for modtagelse af kompensation efter denne bekendtgørelse har ændret sig, herunder hvis arrangementet, der er opnået kompensation for, afholdes inden for et år efter planlagt afholdelse i samme eller en anden juridisk enhed med en eller flere af de samme reelle ejere.

•••

Stk. 2 Arrangøren skal endvidere på forlangende udlevere øvrige oplysninger til Erhvervsstyrelsen med henblik på efterfølgende kontrol af den udbetalte kompensation.

•••

Stk. 3 Erhvervsstyrelsen kan i forbindelse med den efterfølgende kontrol af § 5, stk. 4 og 5, vedrørende skatteforhold, udbede sig den fornødne dokumentation.

•••

Stk. 4 Erhvervsstyrelsen kan i forbindelse med den efterfølgende kontrol af udbetalt kompensation pålægge arrangøren at anvende revisorbistand fra en godkendt uafhængig revisor.

•••

Stk. 5 Der ydes godtgørelse for 80 pct. af udgifterne til revisorbistanden efter stk. 4, dog maksimalt 16.000 kr.

•••

Stk. 6 Retten til godtgørelse efter stk. 5 bortfalder, og allerede udbetalt godtgørelse skal fuldt ud tilbagebetales, hvis arrangøren endeligt dømmes for misbrug for kompensationsordningen.

•••

Stk. 7 Erhvervsstyrelsen træffer på baggrund af de udleverede oplysninger i stk. 1-4, afgørelse om hel eller delvis tilbagebetaling af kompensation, hvis det viser sig, at forudsætningerne for udbetalingen har ændret sig, herunder hvis arrangøren har modtaget kompensation for udgifter, som arrangøren ikke har afholdt eller efterfølgende afholder.

•••

Stk. 8 Erhvervsstyrelsen træffer endvidere afgørelse om tilbagebetaling af kompensation, hvis arrangøren har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse.

•••
profile photo
Profilside