Bekendtgørelse om statens regnskabsvæsen mv. § 2

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 116 af 19. februar 2018

§ 2

Bestemmelserne om statens regnskabsvæsen omfatter:

  • 1) Statsinstitutioner, dvs. departementer, underliggende institutioner, særlige fonde mv., samt selvejende institutioner, der er optaget på bevillingslovene med en driftsbevilling på lige fod med de egentlige statsinstitutioner.

  • 2) Statsfinansierede selvejende institutioner, der modtager tilskud på bevillingslovene under bevillingstypen statsfinansieret selvejende institution.

  • 3) Selvejende institutioner, foreninger, fonde mv., hvor vedkommende fagminister har truffet beslutning herom på baggrund af statsregnskabslovens § 2, stk. 2.

  • 4) Selvejende institutioner, foreninger, fonde mv., som administrerer statslige bevillinger, for hvis administration vedkommende fagminister har truffet beslutning herom på baggrund af statsregnskabslovens § 2 stk. 2.

Stk. 2 Departementerne skal meddele Moderniseringsstyrelsen, hvilke institutioner der omfattes af bekendtgørelsen i henhold til § 2, stk. 1, nr. 3-4.