Bekendtgørelse om henlæggelse af opgaver og beføjelser til Naturstyrelsen, herunder Kystdirektoratet

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 269 af 06. marts 2020

I medfør af § 70, stk. 1 og 2, i lov om naturbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 240 af 13. marts 2019, § 49, stk. 1 og 3, i lov om jagt og vildtforvaltning, jf. lovbekendtgørelse nr. 265 af 21. marts 2019, § 27, stk. 1 og 2, i lov om nationalparker, jf. lovbekendtgørelse nr. 120 af 26. januar 2017, § 15 og § 17, stk. 1 og 2, i lov om Skjern Å naturprojekt, jf. lovbekendtgørelse nr. 1532 af 10. december 2015, § 6, stk. 1 og 2, i lov om Domaineeiendommes Afhændelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 788 af 21. juni 2007, § 18 c, stk. 1, i lov om kystbeskyttelse m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 57 af 21. januar 2019, § 12, stk. 1 og 2, i lov om vurdering og styring af oversvømmelsesrisikoen for vandløb og søer, jf. lovbekendtgørelse nr. 1085 af 22. september 2017, og § 43, stk. 1 og 2, i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), jf. lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018 og efter forhandling med Ringkøbing-Skjern kommunalbestyrelse, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Kapitel 1 Naturstyrelsens opgaver
§ 1

Naturstyrelsen varetager administrationen af dele af lov om naturbeskyttelse, dele af lov om jagt og vildtforvaltning, dele af lov om nationalparker, lov om Skjern Å Naturprojekt og Lov om Domaineeiendommes Afhændelse.

Stk. 2 Naturstyrelsen varetager efter miljøministerens beslutning opgaver i forbindelse med beredskabsloven og lov om udstykning og salg af visse sommerhusgrunde tilhørende staten.

§ 2

Naturstyrelsen varetager miljøministerens beføjelser til at fastsætte regler efter lov om Skjern Å Naturprojekt.

Stk. 2 Stk. 1 gælder ikke for regler, der har væsentlig politisk, økonomisk eller administrativ betydning.

§ 3

Naturstyrelsen afgør enkeltsager og udarbejder vejledninger. Styrelsen forbereder og udarbejder generelle retsforskrifter og enkeltsager m.v., der skal forelægges for miljøministeren.

Stk. 2 Naturstyrelsen indsamler, bearbejder og formidler oplysninger og medvirker ved forsøgs- og udredningsvirksomhed inden for de lovgivningsområder, der er nævnt i § 1.

§ 4

Naturstyrelsen udøver de beføjelser, som måtte være tillagt Miljø- og Fødevareministeriet eller miljøministeren i henhold til servitutter, aftaler, fundatser m.v. i relation til de arealer, som er nævnt i § 5, og som er udfærdiget i medfør af naturbeskyttelsesloven eller skovloven eller har tilknytning til disse love.

§ 5

Naturstyrelsen varetager driften af egne skove og andre naturarealer m.v. samt opgaver i forbindelse med Miljø- og Fødevareministeriets øvrige arealforvaltning.

Stk. 2 Naturstyrelsen varetager konkrete projekter om genopretning af naturværdier, forbedring af vandmiljøet og styrkelse af friluftslivet.

Stk. 3 Naturstyrelsen kan indgå aftale om drift og administration af andre skov- og naturarealer end nævnt i stk. 1.

§ 6

Naturstyrelsen varetager plejeopgaver vedrørende Miljø- og Fødevareministeriets arealer, reservater og klitfredede arealer efter miljøministerens nærmere bestemmelse.

Stk. 2 Naturstyrelsen varetager myndighedsopgaver vedrørende reservater efter miljøministerens nærmere bestemmelse.

§ 7

Naturstyrelsen varetager opgaver vedrørende naturligt nyopståede øer på søterritoriet.

§ 8

Naturstyrelsen yder faglig rådgivning og anden bistand inden for styrelsens område til miljøministeren og andre centrale og lokale myndigheder.

§ 9

Naturstyrelsen forestår vejlednings- og informationsvirksomhed inden for styrelsens område over for andre centrale og lokale myndigheder samt private.

§ 10

Naturstyrelsen varetager EU-sager og internationale sager inden for styrelsens område.

§ 11

Naturstyrelsen kan efter miljøministerens bestemmelse få tillagt andre opgaver og beføjelser i forbindelse med administrationen af den lovgivning, der hører under ministeriet.

Lov om naturbeskyttelse
§ 12

Følgende opgaver og beføjelser i henhold til lov om naturbeskyttelse udøves af Naturstyrelsen:

 • 1) Bestemme, at arealer, ejet af Naturstyrelsen, helt eller delvis lukkes for offentlighedens adgang, jf. lovens § 27, stk. 1.

 • 2) Forbyde offentlighedens adgang på klitfredede arealer, ejet af Naturstyrelsen, hvor der er fare for sandflugt, jf. lovens § 27, stk. 2.

 • 3) Udøve beføjelser ifølge fredningsbekendtgørelser med hjemmel i lovens §§ 51, 70, 73, stk. 3 og 78, stk. 6.

 • 4) Iværksætte de foranstaltninger, som er nødvendige for at dæmpe sandflugt på klitfredede arealer, jf. lovens § 53, stk. 1.

 • 5) Give påbud til en grundejer om for egen regning at udføre de foranstaltninger, som er nødvendige for at dæmpe sandflugt på arealer, der ikke er klitfredede, samt påbud om begrænsninger i ejerens anvendelse af arealet, jf. lovens § 53, stk. 2.

 • 6) Lade udføre dæmpningsarbejder for ejerens regning, jf. lovens § 53, stk. 3.

 • 7) Træffe beslutning om dæmpningsarbejder, herunder tillade ejer at udføre dæmpning, jf. lovens § 53, stk. 4.

 • 8) Erhverve fast ejendom og afholde drifts- og anlægsudgifter på erhvervede ejendomme, jf. lovens § 55, stk. 1, nr. 1.

 • 9) Sælge fast ejendom, jf. lovens § 55, stk. 2.

 • 10) Modtage gaver til opfyldelse af lovens formål, jf. lovens § 56, stk. 2.

 • 11) Beslutte pålæg af forkøbsret for staten, jf. lovens § 57, stk. 1.

 • 12) Varetage funktioner ved udøvelse af forkøbsret for staten, jf. lovens § 57, stk. 2 og § 59.

 • 13) Beslutte ekspropriation af fast ejendom til brug for Naturstyrelsens egne projekter, jf. lovens § 60, stk. 1.

 • 14) Varetage funktioner ved ekspropriation af fast ejendom, jf. lovens § 60, stk. 4.

 • 15) Forestå rådgivnings-, vejlednings- og informationsvirksomhed, jf. lovens § 63, stk. 1.

 • 16) Påse, med undtagelse af håndhævelse, at reglerne i lovens kapitel 5 om beskyttelse af plante- og dyrearter m.v. overholdes, jf. lovens § 73, stk. 2.

 • 17) Adgang uden retskendelse til offentlige og private ejendomme for at udøve de beføjelser, der er tillagt styrelsen i medfør af naturbeskyttelseslovgivningen, herunder at foretage undersøgelser af betydning for lovens formål. Tilsvarende gælder lokaliteter, der helt eller delvis benyttes erhvervsmæssigt, jf. lovens § 76.

Lov om jagt og vildtforvaltning
§ 13

Følgende opgaver og beføjelser i henhold til jagt og vildtforvaltningsloven udøves af Naturstyrelsen:

 • 1) Yde tilskud til fremme af de interesser, som loven tilsigter at varetage, for så vidt angår etablering af mindre vådområder og "Plant for vildtet", jf. lovens § 12.

 • 2) Pålægge en grundejer at foretage foranstaltninger til varetagelse af de hensyn, der er nævnt i lovens § 37, samt i givet fald udføre foranstaltningen, dog kun for så vidt angår vildt, der er fastsat jagttid for, jf. lovens § 38.

 • 3) Påse, at loven og regler udstedt efter loven overholdes, jf. lovens § 47, stk. 1.

 • 4) Påse, at forbud og påbud efterkommes, og at vilkår for tilladelser overholdes, jf. lovens § 47, stk. 2.

 • 5) Adgang uden retskendelse til offentlige og private ejendomme for at udøve de beføjelser, der er tillagt styrelsen i medfør af jagt- og vildtforvaltningslovgivningen, jf. lovens § 50.

Stk. 2 Naturstyrelsen kan gøre undtagelse fra regler, der er udstedt med hjemmel i § 33 i lov om jagt og vildtforvaltning eller fortsat er i kraft i medfør af lovens § 60, når det ansøgte ikke er i strid med formålet med oprettelsen af reservatet.

Lov om nationalparker
§ 14

Følgende opgave og beføjelse i henhold til lov om nationalparker udøves af Naturstyrelsen: Overtage arealer og indgå aftaler om driften, jf. lovens § 15, stk. 1.

Beredskabsloven
§ 15

Følgende opgaver og beføjelser inden for Miljø- og Fødevareministeriets område i beredskabsloven udøves af Naturstyrelsen f.s.v. angår de områder, der ifølge § 1 administreres af Naturstyrelsen:

 • 1) Planlægning for opretholdelse og videreførelse af samfundets funktioner i tilfælde af ulykker og katastrofer, herunder krigshandlinger, samt for at kunne yde støtte til forsvaret, jf. lovens § 24, stk. 1.

 • 2) Fastsættelse af vejledende retningslinjer for kommunernes og regionernes beredskabsplanlægning, jf. lovens § 27.

 • 3) Udstedelse af pålæg til offentlige myndigheder samt offentlige og private virksomheder og institutioner om at yde bistand ved planlægningen eller udførelsen af opgaver inden for den civile sektors beredskab, jf. lovens § 28, stk. 1.

 • 4) Udstedelse af pålæg til offentlige og private virksomheder og institutioner om at træffe særlige foranstaltninger, jf. lovens § 28, stk. 2.

 • 5) Forhandling med de pågældende virksomheder eller institutioner eller med disses organisationer om pålæggets omfang og gennemførelse, herunder om eventuel erstatning fra staten, forinden meddelelsen af pålæg, jf. lovens § 28, stk. 3 og 5.

 • 6) Iværksættelse af eller tilladelse til ekspropriation af fast ejendom til brug for udførelsen af opgaver inden for den civile sektors beredskab, jf. lovens § 38, stk. 2.

 • 7) Udstedelse af pålæg til enhver om at meddele oplysninger, der er nødvendige for planlægningen af den civile sektors beredskab, jf. lovens § 45.

Lov om udstykning og salg af visse sommerhusgrunde tilhørende staten
§ 16

Følgende opgaver og beføjelser i henhold til lov om udstykning og salg af visse sommerhusgrunde tilhørende staten udøves af Naturstyrelsen: Sælge de ejendomme, der er udstykket efter loven, til ejerne af de sommerhuse, der er opført herpå, eller en juridisk person ejet af disse, uden offentligt udbud, jf. lovens § 3.

Lov om Skjern Å Naturprojekt
§ 17

Følgende opgaver og beføjelser i henhold til Skjern Å-loven udøves af Naturstyrelsen: Påse overholdelse af lovens § 11, stk. 1, § 12, stk. 1, § 13, stk. 1, og regler udstedt i medfør af lovens § 13, stk. 2, jf. § 15.

Lov om Domaineeiendommes Afhændelse
§ 18

Følgende opgaver og beføjelser i henhold til Lov om Domaineeiendommes Afhændelse udøves af Naturstyrelsen: Afhænde gadejorder, jf. lovens § 5.

Kapitel 2 Beføjelser tillagt Kystdirektoratet under Naturstyrelsen
§ 19

Kystdirektoratet rådgiver miljøministeren og varetager myndighedsopgaver inden for kystbeskyttelse, statens højhedsret over søterritoriet, strandbeskyttelse samt klitfredning. Kystdirektoratet varetager de samfundsmæssige interesser på kystbeskyttelsesområdet og de statslige interesser på søterritoriet gennem analyser, projektering, anlæg, drift, sikring og varsling.

§ 20

Kystdirektoratet varetager miljøministerens beføjelser til at fastsætte regler efter de i bekendtgørelsens § 21, § 23 og §§ 25-26 nævnte love på de i § 19 nævnte områder.

Stk. 2 Stk. 1 gælder ikke for regler, der har væsentlig politisk, økonomisk eller administrativ betydning.

Beføjelser efter lov om kystbeskyttelse m.v.
§ 21

Miljøministerens beføjelser i § 1 a, stk. 5, § 2, § 2 b, § 3, stk. 5, § 3 c, stk. 1, § 6 a, § 16 a, § 16 b, § 18 a, stk. 2, § 19, stk. 2-6, §§ 19 a-19 c, § 19 d, stk. 1 og 4, §§ 19 e-19 f, § 19 g, stk. 4, og § 22, i lov om kystbeskyttelse m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 57 af 21. januar 2019, (herefter kystbeskyttelsesloven) udøves af Kystdirektoratet.

Beføjelser efter statens højhedsret over søterritoriet ved Færøerne og Grønland
§ 22

Kystdirektoratet udøver de beføjelser, som henhører under miljøministeren i medfør af statens højhedsret over søterritoriet for så vidt angår Færøerne og Grønland.

Beføjelser efter love om bestemte digeanlæg
§ 23

Miljøministerens beføjelser efter følgende love om bestemte digeanlæg og vedtægter for de af lovene omfattede digeanlæg udøves af Kystdirektoratet:

 • 1) Lov nr. 69 af 23. maj 1873 om digearbejder på Lolland og Falster, som ændret ved lov nr. 74 af 30. marts 1906, § 4. Vedtægt for det Falsterske Digelag og vedtægt for det Lollandske Digelag.

 • 2) Lov nr. 88 af 22. april 1904 om Det Lollandske Digelag med senere ændringer, senest lov nr. 295 af 9. juni 1971, § 2, stk. 4. Vedtægt for Det Lollandske digelags Reservefond.

 • 3) Lov nr. 92 af 30. april 1909 om anlæg af et havdige fra Vester Vedsted til Store Darum i Ribe Amt, § 6. Vedtægter for Digelaget for marsken ved Ribe.

 • 4) Lov nr. 196 af 10. maj 1922 om anlæg af et havdige fra Vester Vedsted i Ribe Amt til Søndernæs i Tønder Amt, §§ 2 og 6. Vedtægt for Digelaget Kong Christian den Tiendes Kog.

 • 5) Lov nr. 77 af 29. marts 1924 om forhøjelse af diget på Mandø og af diget fra Vester Vedsted til Store Darum samt anlæg af havdiger på Rømø og fra Store Darum til Tjæreborg Bakker, § 8. Vedtægt for Digelaget vedrørende Rømø Havnebydige, Vedtægt for Digelaget vedrørende Manø Bydige i Ribe Amt, Vedtægt for Digelaget for Havdiget omkring Gl. Mandø. Vedtægt for Darum-Tjæreborg Digelag og Vedtægt for Digelaget vedrørende Rømø Juvredige.

 • 6) Lov nr. 134 af 23. marts 1939 om inddæmning i Kalvebodstrand m.v. og om anlæg af en dæmning til Rømø.

 • 7) Lov nr. 319 af 10. juni 1976 om forstærkning af Ribe dige, herunder bebyggelsesregulerende foranstaltninger, og anlæg af veje langs nogle diger, § 10, § 12 og § 15.

 • 8) Lov nr. 271 af 8. juni 1977 om fremskudt dige for Tønder Marsk, herunder bebyggelsesregulerende foranstaltninger, § 9.

Beføjelser efter vedtægter for dige-, kystsikrings- og pumpelag
§ 24

Kystdirektoratet varetager de godkendelser og tilsyn, der ifølge visse vedtægter for digelag, kystsikringslag eller pumpelag er tillagt miljøministeren eller Vandbygningsvæsenet.

Beføjelser efter lov om naturbeskyttelse
§ 25

Følgende opgaver og beføjelser i henhold til lov om naturbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 240 af 13. marts 2019 udøves af Kystdirektoratet:

Beføjelser efter lov om vurdering og styring af oversvømmelsesrisikoen for vandløb og søer
§ 26

Miljøministerens beføjelser i § 3, § 5, § 8, stk. 5 og 6, § 9, stk. 2, samt § 10 i lov om vurdering og styring af oversvømmelsesrisikoen for vandløb og søer, jf. lovbekendtgørelse nr. 1085 af 22. september 2017, udøves af Kystdirektoratet.

Beføjelser efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)
§ 27

Miljøministerens beføjelser i § 17, stk. 3, i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), jf. lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018, udøves af Kystdirektoratet, når projektet kræver tilladelse efter kystbeskyttelsesloven.

Kapitel 3 Klage og ikrafttræden m.v.
Klage
§ 28

Afgørelser truffet af Naturstyrelsen efter bekendtgørelsens §§ 12-18 kan ikke påklages til ministeren. Afgørelserne kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet eller en taksationskommission i det omfang, det fremgår af loven.

§ 29

Miljøministeren kan bestemme, at en opgave eller beføjelse, der i henhold til bekendtgørelsen henhører under Naturstyrelsen, udøves af ministeren.

Stk. 2 Miljøministeren kan give direktøren for Naturstyrelsen instruktioner for udøvelsen af de opgaver og beføjelser, der er henlagt til Naturstyrelsen.

§ 30

Afgørelser truffet af Kystdirektoratet efter bekendtgørelsens §§ 21-27 kan ikke påklages til miljøministeren. Afgørelserne kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet i det omfang, det fremgår af loven.

§ 31

Afgørelser truffet af Kystdirektoratet i henhold til kystbeskyttelseslovens §§ 19 a – 19 c, § 19 d, stk. 1 og 4, § 19 e, § 19 g, stk. 4, og § 22 kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Ikrafttræden m.v.
§ 32

Bekendtgørelsen træder i kraft den 27. marts 2020.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 949 af 30. juni 2017 om henlæggelse af opgaver og beføjelser til Naturstyrelsen herunder Kystdirektoratet ophæves.