Kystbeskyttelsesloven § 16a

Denne konsoliderede version af kystbeskyttelsesloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om kystbeskyttelse m.v.

Lov nr. 108 af 05. marts 1988,
jf. lovbekendtgørelse nr. 73 af 18. januar 2024

§ 16a

På søterritoriet må der til andre formål end kystbeskyttelse kun efter tilladelse fra miljøministeren

  • 1) foretages inddæmning eller opfyldning,

  • 2) udføres anlæg eller anbringes faste eller forankrede indretninger eller genstande,

  • 3) anbringes fartøjer, der agtes anvendt til andet end sejlads, eller

  • 4) foretages uddybning eller gravning.

Stk. 2 Stk. 1 gælder ikke for anlæg m.v. på søterritoriet, der er etableret efter anden lovgivning.

Stk. 3 På strandbredder og andre kyststrækninger, hvor der ikke findes sammenhængende grønsvær eller anden sammenhængende landvegetation, og på arealer, der ligger inden for en afstand af 100 m fra, hvor denne vegetation begynder, må der til andre formål end kystbeskyttelse kun efter tilladelse fra miljøministeren

  • 1) etableres faste anlæg, som også etableres på søterritoriet, eller

  • 2) graves, bores, pumpes, suges eller foretages nogen form for terrænændring.

Stk. 4 Der kan i forbindelse med meddelelse af tilladelse efter stk. 1 og 3  stilles vilkår, herunder om sikkerhedsstillelse for udgifter til fjernelse af de nævnte anlæg, vedligeholdelse og godkendelse af overdragelse m.v.

Stk. 5 Vilkår for tilladelse efter stk. 1 og 3 kan tinglyses på ejendommen for ejerens regning.