14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om Skjern Å Naturprojekt § 13

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om skjern å naturprojekt og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1532 af 10. december 2015. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§13 Når arbejdet i forbindelse med projektet er afsluttet, har offentligheden adgang til arealerne inden for projektområdet efter de regler, der efter § 24 i lov om naturbeskyttelse gælder for offentlighedens adgang til offentligtejede, udyrkede arealer, jf. dog stk. 2.

•••

Stk. 2 Miljø- og fødevareministeren kan efter forhandling med de berørte kommunalbestyrelser fastsætte nærmere regler om offentlighedens adgang til og rekreative udnyttelse af arealerne, herunder regler der fraviger § 24 i lov om naturbeskyttelse.

•••

Stk. 3 Ved fastsættelse af regler i medfør af stk. 2 skal hensyn til befolkningens rekreative muligheder, herunder adgang til jagt, fiskeri og sejlads, afvejes over for hensyn til beskyttelse af flora og fauna.

•••

Stk. 4 Der ydes erstatning for de tab, som påføres ejere eller brugere af arealer, der er omfattet af bestemmelsen i stk. 1, eller af arealer, for hvilke der fastsættes regler i medfør af stk. 2. Reglerne i §§ 34 og 35 i lov om jagt og vildtforvaltning finder anvendelse ved fastsættelse og udbetaling af erstatning.

•••
profile photo
Profilside