Kystbeskyttelsesloven § 19

Denne konsoliderede version af kystbeskyttelsesloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om kystbeskyttelse m.v.

Lov nr. 108 af 05. marts 1988,
jf. lovbekendtgørelse nr. 73 af 18. januar 2024

§ 19

Kommunalbestyrelsen påser overholdelsen af denne lov og af de regler, der er udstedt efter loven, jf. dog stk. 2. Bade/bådebro-bekendtgørelsen

Stk. 2 Miljøministeren påser overholdelsen af reglerne i § 3, for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger, der udføres med staten som bygherre, og §§ 16 a og 16 b.

Stk. 3 Miljøministeren kan bestemme, at tilsynet udøves af en anden myndighed.

Stk. 4 Tilsynsmyndigheden påser, at påbud og forbud efter denne lov efterkommes, og at vilkår, der er fastsat i tilladelser, overholdes.

Stk. 5 Tilsynsmyndigheden skal foranledige et ulovligt forhold lovliggjort, medmindre forholdet har underordnet betydning.

Stk. 6 Kommunalbestyrelsen skal foretage indberetning til miljøministeren, når den får kendskab til et ulovligt forhold, som ikke omfattes af kommunalbestyrelsens tilsyn efter stk. 1. Tilsvarende skal miljøministeren foretage indberetning til kommunalbestyrelsen, når ministeren får kendskab til et ulovligt forhold, som ikke omfattes af ministerens tilsyn efter stk. 2.

Stk. 7 Miljøministeren kan fastsætte nærmere regler for udøvelsen af tilsynsvirksomhed.