14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Naturbeskyttelsesloven § 71

Lov om naturbeskyttelse paragraf 71

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af naturbeskyttelsesloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1986 af 27. oktober 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§71 Internationale forpligtelser
Regeringen kan indgå overenskomster med fremmede stater om fælles foranstaltninger til opfyldelse af lovens formål eller til varetagelse af naturbeskyttelsesinteresser uden for landets grænser.

•••

Stk. 2 Miljøministeren fastsætter regler til opfyldelse af internationale overenskomster, der indgås i henhold til stk. 1. Habitatbekendtgørelsen Artfredningsbekendtgørelsen

•••

Stk. 3 Miljøministeren kan fastsætte regler, der er nødvendige for anvendelsen her i landet af De Europæiske Fællesskabers forordninger vedrørende forhold, der er omfattet af denne lov.

•••

Stk. 4 Miljøministeren fastsætter med henblik på gennemførelse af Det Europæiske Fællesskabs direktiver og beslutninger på naturbeskyttelsesområdet regler om, i hvilke tilfælde og på hvilke vilkår Habitatbekendtgørelsen

•••

Stk. 5 Gennemførelse af Det Europæiske Fællesskabs direktiver og beslutninger sker endvidere i regler, som miljøministeren fastsætter i medfør af § 8, stk. 4 og 5, § 27, stk. 1-4, § 29, stk. 1 og 2, § 30, stk. 1-3, og § 31, stk. 3 og 4.

•••

Stk. 6 Miljøministeren træffer passende foranstaltninger for at beskytte, opretholde eller genskabe tilstrækkelig forskelligartede og vidtstrakte levesteder for vilde fuglearter.

•••
profile photo
Profilside