14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Kystbeskyttelsesloven § 3

Lov om kystbeskyttelse m.v. paragraf 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af kystbeskyttelsesloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 705 af 29. maj 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3 På søterritoriet, strandbredder og andre kyststrækninger, hvor der ikke findes sammenhængende grønsvær eller anden sammenhængende landvegetation, og på arealer, der ligger inden for en afstand af 1.000 m fra, hvor denne vegetation begynder, må der kun efter tilladelse udføres kystbeskyttelsesforanstaltninger. Kystbeskyttelsesforanstaltninger, der udføres som en del af kystbeskyttelsesforanstaltninger omfattet af 1. pkt., men som er beliggende uden for de nævnte arealer, må ligeledes kun udføres efter tilladelse.

•••

Stk. 2 Kommunalbestyrelsen meddeler tilladelse efter stk. 1, jf. dog stk. 5.

•••

Stk. 3 Kommunalbestyrelsen for de grundejere, der opnår beskyttelse, meddeler tilladelse til foranstaltninger, der er beliggende på søterritoriet.

•••

Stk. 4 Kommunalbestyrelsen skal tage behørigt hensyn til andre kommuner, når der meddeles tilladelse til kystbeskyttelsesforanstaltninger.

•••

Stk. 5 Miljøministeren meddeler tilladelse efter stk. 1 til kystbeskyttelsesforanstaltninger, der udføres med staten som bygherre.

•••

Stk. 6 Der kan i forbindelse med tilladelse til etablering af kystbeskyttelsesforanstaltninger stilles vilkår, herunder om sikkerhedsstillelse for udgifter til fjernelse af disse anlæg, vedligeholdelse og godkendelse af overdragelse m.v.

•••

Stk. 7 Vilkår for tilladelse kan tinglyses på ejendommen for ejerens regning.

•••

Stk. 8 Tilladelser efter stk. 1, jf. § 3 a, som erstatter afgørelser efter § 38, jf. § 11, stk. 1, i lov om skove, meddeles med vilkår fastsat af miljøministeren om, at et andet areal bliver fredskovspligtigt (erstatningsskov) efter § 39 a i lov om skove.

•••
profile photo
Profilside