Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 2636 af 28. december 2021,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 304 af 09. marts 2022, bekendtgørelse nr. 405 af 30. marts 2022 og bekendtgørelse nr. 303 af 20. marts 2023

I medfør af § 8, § 10, § 18, § 21, § 26, § 39, § 47, stk. 1, 2 og 6, § 56, stk. 2-4, § 65, § 81, § 89, § 99, stk. 1, § 103, § 153, § 160, § 171, § 177, stk. 1, §§ 182-187, § 188, stk. 1, §§ 190 og 191 i lov nr. 548 af 7. maj 2019 om en aktiv beskæftigelsesindsats, som ændret ved lov nr. 1557 af 27. december 2019 og lov nr. 525 af 27. april 2020, § 13, stk. 15, § 13 c og § 13 f, stk. 17, i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 241 af 12. februar 2021, og § 52, nr. 1, i lov nr. 1482 af 23. december 2014 om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., som ændret ved lov nr. 551 af 7. maj 2019, og efter forhandling med børne- og undervisningsministeren og Beskæftigelsesrådet, fastsættes efter bemyndigelse:

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Kapitel 1 Målgrupper
§ 1

Målgrupperne for denne bekendtgørelse er:

 • 1) Personer, som modtager arbejdsløshedsdagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

 • 2) Jobparate personer, som er fyldt 30 år, og jobparate personer under 30 år med en erhvervskompetencegivende uddannelse, som modtager kontanthjælp eller overgangsydelse efter lov om aktiv socialpolitik, og som ikke er omfattet af introduktionsprogrammet efter integrationsloven.

 • 3) Aktivitetsparate personer, som er fyldt 30 år, og aktivitetsparate personer under 30 år med en erhvervskompetencegivende uddannelse, som modtager kontanthjælp eller overgangsydelse efter lov om aktiv socialpolitik, og som ikke er omfattet af introduktionsprogrammet efter integrationsloven.

 • 4) Uddannelsesparate personer under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse, som modtager uddannelseshjælp eller overgangsydelse efter lov om aktiv socialpolitik, og som ikke er omfattet af introduktionsprogrammet efter integrationsloven.

 • 5) Aktivitetsparate personer under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse, som modtager uddannelseshjælp eller overgangsydelse efter lov om aktiv socialpolitik, og som ikke er omfattet af introduktionsprogrammet efter integrationsloven.

 • 6) Personer, der modtager sygedagpenge efter lov om sygedagpenge.

 • 7) Personer i jobafklaringsforløb efter kapitel 18 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

 • 8) Personer i ressourceforløb efter kapitel 19 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

 • 9) Personer, der er visiteret til fleksjob eller er visiteret til tilbud om støtte i form af tilskud til selvstændig virksomhed på grund af en varigt og væsentligt nedsat arbejdsevne efter kapitel 20 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, bortset fra fleksjobvisiterede omfattet af nr. 10.

 • 10) Personer i revalideringsforløb efter kapitel 21 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, bortset fra personer i forrevalidering omfattet af nr. 6.

 • 11) Personer, der modtager førtidspension efter lov om social pension eller efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

 • 12) Selvforsørgende, der ikke er i beskæftigelse og ikke opfylder betingelserne for at modtage offentlig hjælp til forsørgelse, herunder dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., forsørgelsesydelser efter lov om aktiv socialpolitik eller SU efter SU-loven, og personer, der ikke kan få tilbud efter integrationsloven.

 • 13) Unge under 18 år med behov for en uddannelses- og beskæftigelsesfremmende indsats.

§ 2

Ud over målgrupperne i § 1 omfatter bekendtgørelsen også beskæftigede personer, der får en indsats efter reglerne i afsnit V om indsatsen for beskæftigede og afsnit VI om understøttelse af indsatsen.

Definitioner
§ 3

I denne bekendtgørelse forstås ved:

 • 1) Personer omfattet af integrationslovens programmer: Personer, der er omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet efter integrationsloven.

 • 2) Dagpenge: Arbejdsløshedsdagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

 • 3) Offentlige arbejdsgivere:

  • a) Kommuner, regioner og kommunale fællesskaber.

  • b) Statsinstitutioner.

  • c) Organisationer, foreninger, selskaber, institutioner og lignende, hvis driftsudgifter dækkes med mindst 50 pct. af offentlige tilskud.

Kapitel 2 Visitation
§ 4

En person er jobparat efter § 1, nr. 2, hvis personen vurderes at være i stand til at påtage sig et ordinært job, som gør pågældende i stand til at forsørge sig selv inden for tre måneder.

Stk. 2 En person er aktivitetsparat efter § 1, nr. 3, hvis personen ikke vurderes at være i stand til at påtage sig et ordinært job, som gør den pågældende i stand til at forsørge sig selv inden for tre måneder.

Stk. 3 En person er uddannelsesparat efter § 1, nr. 4, hvis personen vurderes - med den rette støtte og aktive indsats - at kunne påbegynde en uddannelse inden for ca. et år og gennemføre denne uddannelse på ordinære vilkår. Vurderes personen ikke at have nogen barrierer, og dermed ikke at have behov for støtte og hjælp i forhold til at starte på en uddannelse, som personen kan gennemføre på almindelige vilkår, er personen åbenlyst uddannelsesparat.

Stk. 4 En person er aktivitetsparat efter § 1, nr. 5, hvis personen vurderes at have problemer af faglig, social og/eller helbredsmæssig karakter og dermed har behov for ekstra støtte og hjælp i længere tid end ca. et år, inden personen kan påbegynde en uddannelse og gennemføre denne på almindelige vilkår.

Stk. 5 Sker der væsentlige ændringer i personens forhold, eller fremkommer der nye oplysninger, der kan have betydning for vurderingen efter stk. 1-4, foretages der en ny vurdering.

§ 5

En person, der modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, og som er omfattet af et af integrationslovens programmer, er jobparat, hvis personen vurderes at være i stand til at påtage sig et ordinært job, som gør den pågældende i stand til at forsørge sig selv inden for tre måneder.

Stk. 2 En person, der modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, og som er omfattet af et af integrationslovens programmer, er aktivitetsparat, hvis personen ikke vurderes at være i stand til at påtage sig et ordinært job, som gør den pågældende i stand til at forsørge sig selv inden for tre måneder.

Stk. 3 Sker der væsentlige ændringer i personens forhold, eller fremkommer der nye oplysninger, der kan have betydning for vurderingen efter stk. 1 og 2, foretages der en ny vurdering.

Særligt vedrørende de første samtaler for ansøgere og modtagere af uddannelseshjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse
§ 6

Vurderingen af, om en person er åbenlyst uddannelsesparat efter § 4, stk. 3, 2. pkt., finder sted ved den første samtale efter § 31, stk. 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 2 I helt særlige tilfælde kan jobcenteret ved den første samtale vurdere, at en person har så svære sociale og/eller helbredsmæssige udfordringer, at personen er aktivitetsparat efter § 4, stk. 4.

Stk. 3 En person, der ikke ved den første samtale vurderes åbenlyst uddannelsesparat eller aktivitetsparat, er uddannelsesparat efter § 4, stk. 3, 1. pkt., de første tre måneder fra første henvendelse til kommunen om hjælp. Ved udløbet af de første tre måneder visiteres personen endeligt som uddannelses- eller aktivitetsparat.

Kapitel 3 Opgørelse af tidsperioder og forudgående perioder med visse offentlige forsørgelsesydelser m.v.
Tidsperioder i forbindelse med kontaktforløbet, jobrettet uddannelse og ret og pligt til tilbud
§ 7

For personer omfattet af § 1, nr. 1, medregnes i opgørelsen af sammenlagt ledighed i forbindelse med kontaktforløbet, jobrettet uddannelse og ret og pligt til tilbud, jf. § 9 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, de timer, hvor personen har modtaget dagpenge eller har deltaget i tilbud om ansættelse med løntilskud efter lovens kapitel 12.

Stk. 2 Uanset stk. 1 medregnes der i opgørelsen af sammenlagt ledighed i forbindelse med kontaktforløbet, 6 og 9 måneders perioderne for afslutning af jobrettet uddannelse, jf. § 48, stk. 2, 2. pkt., i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og tidspunkt for ret og pligt til tilbud, ikke timer i perioden fra og med den 1. marts 2020 til og med den 31. august 2020 og fra og med den 1. januar 2021 til og med den 30 juni 2021, hvor personen har modtaget dagpenge eller har deltaget i tilbud om ansættelse med løntilskud.

Stk. 3 For fultidsforsikrede omregnes perioder med sammenlagt ledighed, som i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats er angivet i uger og måneder, jf. stk. 1, til timer ved at gange 1 uge med 37 timer og 1 måned med 160,33 timer. For deltidsforsikrede omregnes uger og måneder til timer ved at gange 1 uge med 30 timer og 1 måned med 130 timer.

Stk. 4 Hvis personen erhverver ret til en ny dagpengeperiode efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., eller personen i de seneste 5 år ikke har modtaget dagpenge eller har deltaget i tilbud om ansættelse med løntilskud efter lovens kapitel 12, medregnes timer efter stk. 1 forud herfor ikke i opgørelsen af sammenlagt ledighed.

§ 8

For personer omfattet af § 1, nr. 2-5 og 7-8, og personer omfattet af § 1, nr. 9, som modtager ledighedsydelse, medregnes i opgørelsen af en sammenhængende periode på samme offentlige forsørgelsesydelse i forbindelse med kontaktforløbet og ret og pligt til tilbud, jf. § 9 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, perioder, hvor personen i en sammenhængende periode har modtaget samme forsørgelsesydelse i form af enten kontanthjælp, uddannelseshjælp eller overgangsydelse, dog bortset fra overgangsydelse til personer, der er omfattet af introduktionsprogrammet i integrationsloven, ressourceforløbsydelse under jobafklarings- eller ressourceforløb, ledighedsydelse eller har deltaget i tilbud om ansættelse med løntilskud efter kapitel 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 2 For personer omfattet af § 1, nr. 10, medregnes i opgørelsen af sammenhængende perioder med forsørgelsesydelse i forbindelse med kontaktforløbet, jf. § 9 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, perioder, hvor personen i en sammenhængende periode har modtaget en forsørgelsesydelse efter kapitel 6 c i lov om aktiv socialpolitik, herunder sin hidtidige forsørgelsesydelse under forrevalidering eller har deltaget i tilbud efter kapitel 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats under et revalideringsforløb efter lovens kapitel 21.

Stk. 3 I opgørelsen efter stk. 1 og 2 medregnes som hele uger de uger, hvor personen helt eller delvist har modtaget en forsørgelsesydelse eller har deltaget i tilbud om ansættelse med løntilskud efter lovens kapitel 12.

Stk. 4 En periode efter stk. 1 og 2 er sammenhængende, medmindre den afbrydes af en periode på en kalendermåned, hvor personen hverken modtager forsørgelsesydelse eller deltager i tilbud om ansættelse med løntilskud efter kapitel 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Forudgående perioder med visse offentlige forsørgelsesydelser m.v. i forbindelse med ansættelse med løntilskud, som jobrotationsvikar, som voksenlærling og ved opkvalificering i forbindelse med ordinær ansættelse
§ 9

Kravene om forudgående perioder med visse offentlige forsørgelsesydelser m.v. for personer i forbindelse med ansættelse med løntilskud efter kapitel 12, som jobrotationsvikar efter kapitel 22, som voksenlærling efter kapitel 23 og ved opkvalificering i forbindelse med ansættelse efter kapitel 24 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats opgøres for de enkelte målgrupper på følgende måde:

 • 1) For personer omfattet af § 1, nr. 1, medregnes sammenlagt ledighed. § 7 finder tilsvarende anvendelse, dog finder § 7, stk. 2, ikke anvendelse.

 • 2) For personer omfattet af § 1, nr. 2-5, 8-10 og 12, medregnes en sammenhængende periode, hvor personen har modtaget arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, overgangsydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, integrationsydelse, ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb eller sygedagpenge udbetalt i en periode, hvor personen ikke var i job eller drev selvstændig virksomhed, ressourceforløbsydelse under ressourceforløb, revalideringsydelse, ledighedsydelse, har været i tilbud om ansættelse med løntilskud efter kapitel 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller har været ledig selvforsørgende.

 • 3) For personer omfattet af § 1, nr. 6, medregnes en sammenlagt periode, hvor personen har modtaget arbejdsløshedsdagpenge, sygedagpenge udbetalt i en periode, hvor personen ikke var i job eller drev selvstændig virksomhed, eller har været i tilbud om ansættelse med løntilskud efter kapitel 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

 • 4) For personer omfattet af § 1, nr. 7, medregnes en sammenlagt periode, hvor personen har modtaget arbejdsløshedsdagpenge, ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb eller sygedagpenge udbetalt i en periode, hvor personen ikke var i job eller drev selvstændig virksomhed, eller har været i tilbud om ansættelse med løntilskud efter kapitel 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

 • 5) For personer omfattet af § 1, nr. 11, medregnes en sammenhængende periode, hvor personen har modtaget arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, overgangsydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, integrationsydelse, ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb eller sygedagpenge udbetalt i en periode, hvor personen ikke var i job eller drev selvstændig virksomhed, ressourceforløbsydelse under ressourceforløb, revalideringsydelse, ledighedsydelse, førtidspension, har været i tilbud om ansættelse med løntilskud efter kapitel 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller har været ledig selvforsørgende.

Stk. 2 For personer omfattet af integrationslovens programmer, som i forbindelse med ansættelse som jobrotationsvikar eller voksenlærling efter kapitel 22 og 23 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, skal opfylde kravet om forudgående perioder med visse offentlige forsørgelsesydelser m.v., medregnes en sammenhængende periode, hvor personen i perioden har modtaget overgangsydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller integrationsydelse og har været omfattet af et af integrationslovens programmer eller integrationsprogrammet.

Stk. 3 For ledige selvforsøgende, der ikke er omfattet af § 1, nr. 12, og som i forbindelse med ansættelse som voksenlærling efter kapitel 23 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats skal opfylde kravet om forudgående perioder med visse offentlige forsørgelsesydelser m.v., finder stk. 1, nr. 2, tilsvarende anvendelse.

Stk. 4 Ved opgørelsen af sammenlagte og sammenhængende perioder efter stk. 1, nr. 2-5, medregnes uger, hvor personen helt eller delvist har modtaget forsørgelsesydelse eller været i tilbud. Personen kan i perioderne have modtaget en eller flere af de nævnte ydelser m.v.

Stk. 5 En periode efter stk. 1, nr. 2 og 5, og stk. 3 og 4 er sammenhængende, medmindre den afbrydes af en periode på en kalendermåned, hvor personen ikke modtager forsørgelsesydelse eller deltager i tilbud om ansættelse med løntilskud efter kapitel 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Kapitel 4 Bistand til job- og uddannelsessøgende og arbejdsgivere
Henvisning af jobsøgende til arbejdsgiver
§ 10

Jobcenteret kan efter aftale med en arbejdsgiver henvise en eller flere ledige til et konkret job. Der skal være overensstemmelse mellem den lediges kvalifikationer og jobprofilen.

Stk. 2 En henvisning skal som udgangspunkt være skriftlig og ske med mindst en dags varsel.

Stk. 3 Henvisningen kan i særlige situationer ske telefonisk. Den ledige gøres bekendt med, at samtalen er en henvisning til et konkret job.

Stk. 4 Der kan ske henvisning til et job, der skal påbegyndes tidligere end med en dags varsel, hvis den jobsøgende på forhånd er orienteret herom.

§ 11

For en person, der er omfattet af § 1, nr. 1, skal henvisning til et konkret job være i overensstemmelse med

 • 1) § 8 om rimeligt arbejde og arbejdstid m.v. i bekendtgørelse om rådighed,

 • 2) § 9 om transporttid i bekendtgørelse om rådighed, og

 • 3) oplysninger om manglende pasningsmulighed for børn eller andre familiemedlemmer af husstanden, der kræver pleje, uden for institutionens åbningstid, som personen har oplyst om forud for henvisningen, jf. § 49, stk. 2.

§ 12

For en person, der er omfattet af § 1, nr. 2-5 og 7-9, skal henvisning til et konkret job ske under hensyn til, at personen kan varetage jobbet. Under hensyn til rådighedsreglerne, jf. stk. 2, skal henvisningen til jobbet være i overensstemmelse med

 • 1) den transporttid, personen må acceptere,

 • 2) oplysninger om børnepasningsproblemer,

 • 3) oplysninger om helbredsmæssig problemer m.v. i forhold til jobbet, og

 • 4) andre rimelige grunde.

Stk. 2 Rådighedsreglerne fremgår af bekendtgørelse om rådighed for personer der ansøger om eller modtager overgangsydelse eller uddannelseshjælp som uddannelsesparate, herunder åbenlyst uddannelsesparate, eller selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse eller kontanthjælp som jobparate og af bekendtgørelse om rådighed for personer der ansøger om eller modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp som aktivitetsparate.

Stk. 3 Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse, hvis jobcenteret iværksætter særlige aktiviteter.

Underretning af jobcenteret
§ 13

En arbejdsgiver, der har fået henvist en jobsøgende, har pligt til straks at give jobcenteret meddelelse om resultatet af henvisningen, herunder hvis den jobsøgende ikke er blevet ansat, eller hvis arbejdsforholdet afbrydes umiddelbart efter arbejdsforholdets påbegyndelse.

Pålæg om at søge konkrete job
§ 14

Jobcenteret kan pålægge personer omfattet af § 1, nr. 1, 2 og personer omfattet af § 1, nr. 4, som vurderes åbenlyst uddannelsesparate, at søge konkrete job, hvor arbejdsgiveren ikke har aftalt med jobcenteret, at der sker henvisning af jobsøgende. Jobcenteret kan pålægge personer omfattet § 1, nr. 9, som modtager ledighedsydelse, at søge relevante konkrete fleksjob.

Stk. 2 Pålæg om at søge konkrete job skal som udgangspunkt være skriftlig. Det kan dog i særlige situationer ske telefonisk under forudsætning af, at den ledige under samtalen gøres bekendt med, at jobcenteret pålægger personen at søge konkrete job.

Særlige aktiviteter
§ 15

Jobcenteret kan iværksætte særlige aktiviteter, der medvirker til, at jobsøgende finder job, og arbejdsgivere rekrutterer arbejdskraft, jf. § 17 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 2 Personer omfattet af § 1, nr. 1, 2 og personer omfattet af § 1, nr. 4, som vurderes åbenlyst uddannelsesparate, har pligt til at møde til særlige aktiviteter på eller arrangeret af jobcenteret, hvis jobcenteret indkalder vedkommende skriftligt og personligt.

Stk. 3 Kommunen skal fastsætte nærmere retningslinjer for muligheden for støtte til befordringsgodtgørelse i forbindelse med jobsøgning.

Kapitel 5 Registrering, tilmelding og afmelding af jobsøgende i jobcentre, joblog m.v.
Registrering og tilmelding, generelt
§ 16

Jobcenteret kan benyttes af alle jobsøgende med henblik på bistand til at finde arbejde.

Stk. 2 En person kan registreres som jobsøgende. Registreringen er tilgængelig i alle landets jobcentre med henblik på bistand til at finde arbejde, jf. dog stk. 3.

Stk. 3 Personer omfattet af §§ 17 og 22 skal tilmeldes som jobsøgende.

Stk. 4 Den jobsøgende anses for registreret eller tilmeldt, når registreringen eller tilmeldingen er foretaget i det fælles it-baserede datagrundlag for beskæftigelsesindsatsen, jf. lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Tilmelding som ansøger om eller modtager af dagpenge
§ 17

Ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse, som ønsker at modtage dagpenge eller er berettiget til dagpengegodtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag, skal på den første ledighedsdag tilmelde sig som jobsøgende dagpengemodtager.

Stk. 2 Hvis jobcenteret er lukket på den første ledighedsdag, og personen ikke har mulighed for at tilmelde sig på Jobnet, skal personen tilmelde sig den første dag, jobcenteret har åbent.

§ 18

Tilmeldingen som jobsøgende kan ske på Jobnet eller ved personligt fremmøde på jobcenteret, jf. dog stk. 2-5, og § 19.

Stk. 2 En person skal tilmeldes som jobsøgende i jobcenteret i opholdskommunen, hvilket normalt er der, hvor personen har bopæl (folkeregisteradresse), jf. § 9 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Stk. 3 Ved personligt fremmøde kan tilmeldingen foretages på ethvert jobcenter i landet.

Stk. 4 Personen kan af jobcenteret få tilladelse til at tilmelde sig som jobsøgende telefonisk hos jobcenteret den første ledighedsdag, hvis personen er forhindret i at tilmelde sig som jobsøgende, fordi personen arbejder på deltid eller søger et bestemt arbejde i jobcenterets åbningstid, eller personen i øvrigt af særlige grunde er forhindret i at møde personligt frem.

Stk. 5 For personer, der indgår i en arbejdsfordeling efter reglerne i bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge, sker tilmeldingen ved, at arbejdsgiveren anmelder over for jobcenteret, hvilke ansatte i virksomheden der er omfattet af arbejdsfordelingen. Tilmeldingen foretages af jobcenteret i den kommune, hvor virksomheden er beliggende.

§ 19

En person kan i stedet for tilmelding hos jobcentreret vælge at tilmelde sig ved personligt fremmøde hos sin arbejdsløshedskasse, hvis arbejdsløshedskassen tilbyder denne service til sine medlemmer.

§ 20

Ved tilmelding på Jobnet modtager personen en elektronisk kvittering som dokumentation for tilmelding.

§ 21

En person er fritaget for pligten til tilmelding i følgende tilfælde:

 • 1) Ved ledighed som følge af en virksomheds lukning mellem jul og nytår, når der er tale om midlertidigt arbejdsophør med angivelse af genoptagelse af arbejdet på førstkommende hverdag efter julelukningen.

 • 2) Ved ledighed på en søgnehelligdag, såfremt personen genoptager arbejdet umiddelbart efter søgnehelligdagen.

Tilmelding som ansøger om eller modtager af kontanthjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse eller uddannelseshjælp
§ 22

Personer, der har ansøgt om eller modtager kontanthjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse eller uddannelseshjælp efter lov om aktiv socialpolitik, og som efter jobcenterets vurdering er henholdsvis jobparate eller åbenlyst uddannelsesparate, skal tilmelde sig som jobsøgende, og kommunen skal sørge for, at det sker. For jobparate kontanthjælpsmodtagere, selvforsørgelses- og hjemrejseydelsesmodtagere eller overgangsydelsesmodtagere skal det ske ved første henvendelse til kommunen om hjælp, og for åbenlyst uddannelsesparate skal det ske senest efter 1 uge fra første henvendelse til kommunen om hjælp.

Stk. 2 Personen skal tilmeldes som jobsøgende i jobcenteret i opholdskommunen, hvilket normalt er der, hvor personen har bopæl (folkeregisteradresse), jf. § 9 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Stk. 3 Personer, der har ansøgt om kontanthjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse eller uddannelseshjælp efter lov om aktiv socialpolitik, kan tilmelde sig på Jobnet eller ved personligt fremmøde i jobcenteret. Ved tilmelding på Jobnet modtager personen en elektronisk kvittering som dokumentation for tilmeldingen. Ved tilmelding på Jobnet skal personen henvende sig personligt i jobcenteret på den første åbningsdag efter tilmeldingen med henblik på at få foretaget en indledende vurdering efter § 4.

Stk. 4 Personer, der allerede modtager kontanthjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse eller uddannelseshjælp som aktivitetsparate, og som ønsker at blive tilmeldt som jobsøgende, skal henvende sig i jobcenteret.

§ 23

Ydelsescenteret i kommunen skal give jobcenteret og det fælles it-baserede datagrundlag meddelelse om, hvorvidt en ansøger af kontanthjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse eller uddannelseshjælp bevilges den ansøgte hjælp. Fristen for afgivelse af denne meddelelse er 15 hverdage efter første henvendelse med anmodning til kommunen om hjælp.

Stk. 2 Datoen for første henvendelse med anmodning om hjælp til kommunen er den først forekommende af følgende:

 • 1) Datoen for, at personen har tilmeldt sig som jobsøgende på Jobnet.

 • 2) Datoen for, at personen har angivet på Jobnet, at pågældende ønsker at søge om ydelse.

 • 3) Datoen, hvor personen uden forudgående registrering på Jobnet henvender sig i jobcenteret med anmodning om hjælp.

Afmelding, generelt
§ 24

Ønsker en jobsøgende ikke længere at stå tilmeldt som jobsøgende, eller påbegynder en jobsøgende, bortset fra tilmeldte uden ydelse, fuld beskæftigelse af mindst 14 dages varighed, skal vedkommende afmelde sig, jf. dog § 25, stk. 1, nr. 1, 2. pkt.

Stk. 2 Når en jobsøgende, bortset fra personer ansat med løntilskud, giver jobcenteret meddelelse om sygdom, bliver personen automatisk afmeldt. En person omfattet af § 1, nr. 1, kan i stedet give arbejdsløshedskassen besked om sygdom, hvorefter personen bliver afmeldt, bortset fra personer ansat med løntilskud. Personer, der har sygemeldt sig på Jobnet, modtager en elektronisk kvittering som dokumentation for afmeldingen.

§ 25

Jobcenteret afmelder en jobsøgende, bortset fra personer tilmeldt uden ydelse, i følgende tilfælde:

 • 1) Jobcenteret har fået oplyst, at personen har fået ordinær fuldtidsbeskæftigelse, for deltidsforsikrede dog deltidsbeskæftigelse på mindst 30 timer om ugen, såfremt beskæftigelsesperioden er af mindst 14 dages varighed, medmindre personen ønsker at stå tilmeldt uden ydelse. En person omfattet af § 1, nr. 1, kan dog fortsætte med at være tilmeldt til udgangen af den måned, hvori personen begynder i ordinært arbejde, hvis arbejdet påbegyndes i løbet af måneden.

 • 2) Jobcenteret ikke kan få pågældendes adresse oplyst, og en henvendelse til arbejdsløshedskassen henholdsvis kommunen ikke har løst problemet.

 • 3) Personen ikke vil gøre sine cv-oplysninger tilgængelige for søgning i Jobnet eller ikke i øvrigt vil give jobcenteret beskæftigelsesrelevante oplysninger.

 • 4) Jobcenteret har fået oplyst, at personen påbegynder ordinær uddannelse uden sin hidtidige forsørgelsesydelse, der ikke er givet i henhold til et uddannelsespålæg eller som et tilbud om vejledning og opkvalificering.

 • 5) Jobcenteret har fået oplyst, at personen påbegynder ordinær uddannelse, der er givet i henhold til et uddannelsespålæg.

Stk. 2 Forinden afmelding efter stk. 1, nr. 4, skal jobcenteret underrette personen om, at vedkommende vil blive afmeldt.

§ 26

Ved afmelding underretter jobcenteret personen om afmeldingen og om muligheden for eventuel gentilmelding, herunder som tilmeldt uden ydelse, jf. § 30. Dette gælder dog ikke afmelding efter § 28.

Afmelding af ansøgere om og modtagere af dagpenge
§ 27

Jobcenteret afmelder en person, der har ansøgt om eller modtager dagpenge, når jobcenteret har fået oplyst, at personen ikke længere er dagpengeberettiget efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Jobcenteret tilmelder i stedet personen som tilmeldt uden ydelse.

Stk. 2 Jobcenteret afmelder en person omfattet af § 1, nr. 1, der ikke booker en jobsamtale inden udløb af fristen for booking, jf. § 44, stk. 1. Afmeldingen sker med virkning fra og med dagen efter fristen for booking.

Stk. 3 Jobcenteret kan afmelde en person i tilfælde, hvor der opstår tvivl om personens tilhørsforhold til en arbejdsløshedskasse, og hvor personen ikke reagerer på jobcenterets henvendelse herom.

§ 28

Arbejdsløshedskassen skal afmelde en person i følgende tilfælde:

 • 1) Personen har anmodet arbejdsløshedskassen herom.

 • 2) Personen overgår til efterløn, jf. lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

 • 3) Personen ikke vil gøre sine cv-oplysninger tilgængelige for arbejdsløshedskassen.

 • 4) Personen ikke har booket en rådighedssamtale inden for fristen, jf. bekendtgørelse om rådighed.

 • 5) Personen har oplyst på sit ydelseskort, at personen har fået ordinær fuldtidsbeskæftigelse, for deltidsforsikrede dog deltidsbeskæftigelse på mindst 30 timer om ugen, såfremt beskæftigelsesperioden er af mindst 14 dages varighed, medmindre personen ønsker at stå tilmeldt uden ydelse, jf. dog § 25, stk. 1, nr. 1, 2. pkt.

Afmelding af ansøgere om og modtagere af kontanthjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse og uddannelseshjælp
§ 29

Jobcenteret afmelder en person, der har ansøgt om eller modtager kontanthjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse eller uddannelseshjælp, og som vurderes henholdsvis jobparate eller åbenlyst uddannelsesparate, når personen ikke længere skal være tilmeldt som jobsøgende som følge af, at personen

 • 1) ikke længere ansøger om eller modtager kontanthjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse eller uddannelseshjælp eller ikke længere vurderes henholdsvis jobparat eller åbenlyst uddannelsesparat, eller

 • 2) er fritaget for rådighedsforpligtelsen efter § 13, stk. 7, i lov om aktiv socialpolitik.

Gentilmelding
§ 30

Ønsker en jobsøgende, som er blevet afmeldt på ny at stå tilmeldt, skal personen tilmelde sig efter reglerne i §§ 17-23, jf. dog stk. 2 og 3. Er afmeldingen sket på grund af jobcenterets fejl, skal jobcenteret tilmelde personen på ny.

Stk. 2 Personer omfattet af § 1, nr. 1 og 2, samt personer omfattet af § 1, nr. 4, som vurderes åbenlyst uddannelsesparate, og som er blevet afmeldt på grund af sygdom, skal raskmelde sig på Jobnet. Når en person raskmelder sig, bliver personen automatisk gentilmeldt på Jobnet. Personen modtager en elektronisk kvittering som dokumentation for gentilmeldingen.

Stk. 3 Personer omfattet af § 1, nr. 1, som er afmeldt på grund af manglende booking af en jobsamtale, jf. § 27, stk. 2, eller hvor fristen for booking er overskredet i en periode, hvor personen er afmeldt af andre årsager, skal, for at en gentilmelding får virkning, ved gentilmeldingen booke en samtale til afholdelse inden for 10 dage regnet fra gentilmeldingen. Det gælder dog ikke, hvis der fra tidspunktet for afmelding er gået 3 måneder eller mere.

Stk. 4 Personer omfattet af § 1, nr. 1, som er tilmeldt af jobcenteret eller arbejdsløshedskassen, og som ikke har fået en frist ved gentilmeldingen, jf. stk. 1, skal booke en samtale første gang efter gentilmeldingen, hvor personen er på Jobnet.

Registrering af jobsøgning i joblog
§ 31

Personer omfattet af § 1, nr. 1, 2 og nr. 9, som modtager ledighedsydelse, samt personer omfattet af § 1, nr. 4, som vurderes åbenlyst uddannelsesparate, skal løbende dokumentere alle deres jobsøgningsaktiviteter i deres joblog på Jobnet.

Stk. 2 Ved jobsøgningsaktiviteter forstås en jobsøgning rettet mod et specifikt job eller jobsøgning generelt, herunder deltagelse i jobmesse m.v.

Stk. 3 Personer, der er omfattet af stk. 1, skal registrere følgende oplysninger om deres jobsøgningsaktiviteter rettet mod et specifikt job i jobloggen:

 • 1) Stillingsbetegnelse eller arbejdsområde.

 • 2) Virksomhedens navn.

 • 3) Postnummer og by.

 • 4) Om den søgte stilling er fuldtid eller deltid, og ved deltid antal timer pr. uge.

 • 5) Ansøgningsform, f.eks. mail, brev, telefonisk eller personligt fremmøde.

 • 6) Dato for aktiviteten.

 • 7) Er den ansøgte stilling slået op, eller er ansøgningen uopfordret.

Stk. 4 En person omfattet af § 1, nr. 1, kan til enhver tid vælge at registrere sine jobsøgningsaktiviteter i arbejdsløshedskassens selvbetjeningsløsning i stedet for joblog på Jobnet, hvis arbejdsløshedskasse udstiller en joblog i deres egen selvbetjeningsløsning, og denne er integreret med joblog på Jobnet.

Kapitel 6 Cv-oplysninger
§ 32

Personer omfattet af § 1, nr. 1, 2, nr. 4, som vurderes åbenlyst uddannelsesparate, og nr. 9, som modtager ledighedsydelse, skal give jobcenteret fyldestgørende og korrekte oplysninger på Jobnet om tidligere beskæftigelse, uddannelse, kvalifikationer og øvrige forhold af betydning for jobcenterets bistand med at finde arbejde.

Stk. 2 Personer omfattet af stk. 1, skal angive kontaktoplysninger som minimum i form af telefonnummer eller mailadresse.

Stk. 3 Cv-oplysningerne skal gøres tilgængelige for søgning i Jobnet og løbende ajourføres med beskæftigelsesrelevante oplysninger. Cv-oplysningerne herunder postnummer og minimum kontaktoplysninger efter stk. 2 skal være tilgængelige for jobcentre og arbejdsgivere, der er oprettet som brugere af Jobnet for arbejdsgivere, og derudover for arbejdsløshedskassen for en person omfattet af § 1, nr. 1.

§ 33

Cv-samtalen efter § 25 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan holdes telefonisk, hvis personen alene skal ajourføre cv-oplysningerne.

§ 34

Deltager personen i jobrettet uddannelse efter kapitel 9 eller i mindre intensiv indsats efter kapitel 17 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kan arbejdsløshedskassen sikre, at cv-oplysningerne er fyldestgørende på anden måde end ved en cv-samtale herunder skriftligt. Efter perioden med jobrettet uddannelse eller mindre intensiv indsats holdes cv-samtalen hurtigst muligt med henblik på at udarbejde forslag til »Min Plan« efter § 25 i loven.

§ 35

Når arbejdsløshedskassen har godkendt cv-oplysningerne, overgår ansvaret for at sikre, at den ledige ajourfører cv-oplysningerne til jobcenteret.

§ 36

For en person, der bliver afmeldt som jobsøgende, inden der har været holdt en cv-samtale, skal arbejdsløshedskassen holde cv-samtalen senest 2 uger efter gentilmelding som jobsøgende.

§ 37

For personer omfattet af § 1, nr. 3, personer omfattet af § 1, nr. 4, som ikke er åbenlyst uddannelsesparate, personer omfattet af § 1, nr. 5, personer omfattet af § 1, nr. 6 og 7, som ikke er i job eller driver selvstændig virksomhed, personer omfattet af § 1, nr. 8, personer omfattet af § 1, nr. 9, som modtager ledighedsydelse, personer omfattet af § 1, nr. 10, 12 og 13, i denne bekendtgørelse, og personer omfattet af § 164 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, aftaler jobcenteret med den enkelte, hvilke cv-oplysninger om kompetencer, erfaringer og øvrige relevante forhold, som personen skal registrere.

§ 38

En person, som registrerer cv-oplysninger, skal følge anvisningen på Jobnet.

Kapitel 7 Individuelt kontaktforløb m.v.
Målgrupper og jobsamtaler
§ 39

Under kontaktforløbet holdes jobsamtaler efter kapitel 7 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats for personer omfattet af § 1, nr. 1-5 og nr. 7-10.

§ 40

Følgende persongrupper er undtaget fra det individuelle kontaktforløb:

 • 1) Personer, der har nået folkepensionsalderen, og som modtager kontanthjælp eller overgangsydelse, alene fordi de ikke opfylder optjeningsbetingelserne for at få folkepension.

 • 2) Personer omfattet af § 1, nr. 3 eller 5, som modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp eller overgangsydelse, alene fordi de ikke opfylder optjeningsbetingelserne for at få førtidspension.

 • 3) Unge under 18 år, som ikke har forældre, der har pligt til at forsørge dem, og som derfor modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp eller overgangsydelse.

 • 4) Personer, der har ret til fravær ved graviditet, barsel, adoption og sorgorlov, i det omfang der under fravær er ret til dagpenge ved graviditet, barsel og adoption efter bestemmelserne i barselslovens § 6, stk. 1 og 2, §§ 7-9, § 13, § 14, stk. 1 og 2, og § 14 a.

 • 5) Personer omfattet af § 1, nr. 10, som har en ansættelseskontrakt, hvor ansættelsen begynder inden for 4 uger.

 • 6) Personer, der deltager i jobrettet uddannelse efter kapitel 9 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, i det tidsrum de deltager i jobrettet uddannelse på fuld tid.

 • 7) Personer der deltager i en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) efter lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.

 • 8) Personer der ikke kan møde til jobsamtaler som følge af dom til anbringelse, forvaring eller behandling på institution eller hospital.

Indhold i kontaktforløbet
§ 41

Jobsamtalerne skal være målrettede den enkelte, understøtte formålet med kontaktforløbet og bl.a. løbende have fokus på at følge op på den aktive jobsøgning og fastlægge den videre jobsøgning for personer omfattet af § 1, nr. 1-3, nr. 4, som er åbenlyst uddannelsesparate, og nr. 9, som modtager ledighedsydelse. For personer, som er helt eller delvist sygemeldte, som er omfattet af § 1, nr. 2-5, og nr. 9, som modtager ledighedsydelse, skal der også være fokus på behov for sygeopfølgning eller en særlig indsats i form af beskæftigelses- eller uddannelsesfremmende foranstaltninger. Derudover skal jobcenteret følge op på det aktuelle trin i uddannelsespålægget for personer omfattet af uddannelsespålæg, jf. § 30 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 2 For personer omfattet af § 1, nr. 1, vejleder jobcenteret om jobsøgning og kan indgå aftaler med den ledige herom, jf. dog § 14.

§ 42

Personer omfattet af § 1, nr. 2-5, som kan blive omfattet af kravet om 225 timers ordinært og ustøttet arbejde inden for de seneste 12 kalendermåneder, jf. § 13 f i lov om aktiv social politik, skal orienteres om de ydelsesmæssige konsekvenser, hvis de ikke lever op til kravet, og om mulighederne for at søge ordinære og ustøttede job, herunder om job der ikke kræver særlige kvalifikationer eller forudsætninger i øvrigt.

Stk. 2 Jobcenteret vejleder under alle jobsamtaler personer, som er omfattet af repatrieringsloven, om mulighederne for repatriering efter repatrieringsloven og som har haft opholdstilladelse i Danmark i op til 5 år.

Jobsamtaler hvor både jobcenter og arbejdsløshedskassen deltager
§ 43

I jobsamtaler, hvor en person omfattet af § 1, nr. 1, ikke deltager ved personligt fremmøde efter reglerne i § 33, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kan arbejdsløshedskassen vælge ikke at deltage ved personligt fremmøde.

Stk. 2 Ønsker en person ikke, at arbejdsløshedskassen deltager i en jobsamtale efter § 31, stk. 2, og § 32, stk. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, skal personen meddele dette til jobcenteret eller arbejdsløshedskassen i så god tid som muligt.

Digital booking af jobsamtaler
§ 44

Personer omfattet af § 1, nr. 1-5, 7 og 8, personer omfattet af § 1, nr. 9, som modtager ledighedsydelse, og personer omfattet af § 1, nr. 10, har inden for en frist på mindst 8 dage, som vises på Jobnet, pligt til digitalt selv at booke jobsamtaler efter § 34 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Jobsamtalen skal holdes senest en uge efter bookingfristens udløb. Pligten til selv at booke jobsamtale gælder uanset, om jobsamtalen skal holdes ved personligt fremmøde, telefonisk eller ved personligt digitalt fremmøde.

Stk. 2 Det er en betingelse for pligt til selvbooking, at personen forinden er blevet vejledt om selvbooking og om konsekvenserne af manglende selvbooking. Arbejdsløshedskassen vejleder personer omfattet af § 1, nr. 1, om pligt til selvbooking.

Stk. 3 For personer, der er fritaget fra at være aktivt jobsøgende og fra at stå til rådighed for henvist job efter § 56 i denne bekendtgørelse og § 96 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, skal jobcenteret på anden vis end på Jobnet skriftligt meddele personen, at personen har fået en frist for booking af jobsamtale, som er gjort tilgængelig på Jobnet, og at personen skal booke en jobsamtale inden udløb af denne frist.

Stk. 4 Personen har mulighed for at ombooke en jobsamtale inden for fristen til selvbooking i det omfang, der er ledige tider. Jobcenteret kan af hensyn til planlægningen af jobsamtaler beslutte, hvornår ombooking af en jobsamtale senest skal ske således, at eventuel ombooking sker i rimelig tid forud for, at jobsamtalen skal holdes.

Fritagelse fra digital booking
§ 45

Jobcenteret kan efter anmodning fritage en person fra pligten til selv at booke jobsamtaler, hvis jobcenteret vurderer, at det er uforholdsmæssigt svært eller umuligt for personen selv at booke jobsamtaler, fordi

 • 1) personen har meget ringe it-kundskaber,

 • 2) personen har betydelige sproglige barrierer bestående i manglende beherskelse af dansk, eller

 • 3) personen har betydelig fysisk, kognitiv eller psykisk funktionsnedsættelse.

Stk. 2 En person kan fritages for pligten til at booke jobsamtaler, hvis afholdelsen af jobsamtalen er betinget af særlige lokaliteter eller deltagelse af en tolk, medmindre personen ikke ønsker at blive fritaget.

Indkaldelse til jobsamtaler
§ 46

Jobcenteret indkalder personer omfattet af § 1 til jobsamtale, hvis de ikke selv skal booke jobsamtaler, fordi de ikke er omfattet af pligt til selvbooking, eller hvis de er frataget retten til selvbooking efter § 35 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, eller hvis de er fritaget fra selvbooking efter § 45. Indkaldelsen skal ske skriftligt og personligt.

Stk. 2 For en person, der er omfattet af § 1, nr. 2-5 og 7-9, skal jobcenterets indkaldelse til en jobsamtale ske under hensyn til, at personen kan møde til samtalen. Under hensyn til rådighedsreglerne, jf. stk. 3, skal indkaldelsen til samtalen være i overensstemmelse med

 • 1) oplysninger om børnepasningsproblemer,

 • 2) oplysninger om helbredsmæssig problemer m.v. i forhold til deltagelse i samtalen, og

 • 3) andre rimelige grunde.

Stk. 3 Rådighedsreglerne fremgår af bekendtgørelse om rådighed for personer der ansøger om eller modtager overgangsydelse eller uddannelseshjælp som uddannelsesparate, herunder åbenlyst uddannelsesparate, eller selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse eller kontanthjælp som jobparate og af bekendtgørelse om rådighed for personer der ansøger om eller modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp som aktivitetsparate.

Intensiveret indsats for dagpengemodtagere sidst i dagpengeperioden - personlig jobformidler
§ 47

Jobcenteret skal give en intensiveret indsats til en person, der er omfattet af § 1, nr. 1, senest når personen har været ledig i sammenlagt 16 måneder, jf. § 32, stk. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 2 Jobcenteret kan som led i den intensiverede indsats tilbyde personen en personlig jobformidler, som hjælper personen i alle led af jobsøgningen.

Stk. 3 Jobformidleren kan i samarbejde med personen aktivt opsøge relevante virksomheder med henblik på at finde konkret beskæftigelse, som personen kan varetage, herunder vikariater, voksenlærlingepladser og løntilskudsjob. Jobformidleren kan endvidere hjælpe personen med kompetenceafklaring, at udvide sin jobsøgning, at søge uopfordret, at etablere netværk og at træne jobsamtaler m.v.

Læse-, skrive- og regnetest
§ 48

Personer omfattet af § 1, nr. 1-8, personer omfattet af § 1, nr. 9, som modtager ledighedsydelse, og personer omfattet af § 1, nr. 10 og 13, har ret til en læse-, skrive- og regnetest, medmindre jobcenteret vurderer, at der åbenlyst ikke er behov herfor, jf. dog stk. 2. Jobcenteret skal aftale med personen, hvornår og hvor testen skal foretages.

Stk. 2 Personer, der er omfattet af § 1, nr. 1, som ikke har en ungdomsuddannelse, og som er i målgruppen for et uddannelsespålæg, skal læse-, skrive- og regnetestes senest efter 1 måneds sammenlagt ledighed. Personer omfattet af § 1, nr. 4 og 5, som ikke har en ungdomsuddannelse, skal læse-, skrive- og regnetestes senest efter en sammenhængende periode på 1 måned fra første henvendelse til kommunen om hjælp.

Stk. 3 Testen efter stk. 1 og 2 skal være den obligatoriske test, som Børne- og Undervisningsministeriet udarbejder, jf. bekendtgørelse om undervisning m.v. inden for forberedende voksenundervisning. Testen skal afklare, om personen har behov for læse-, skrive-, regne- og ordblindekursus for at forbedre sine muligheder for at tage en ordinær uddannelse eller arbejde.

Oplysningspligt ved sygdom og ferie m.v.
§ 49

Personer omfattet af § 1, nr. 1-5, 7, 8, og personer omfattet af § 1, nr. 9, som modtager ledighedsydelse, har pligt til straks at give jobcenteret besked, hvis de ikke står til rådighed for henvist job, deltagelse i tilbud eller samtale på grund af arbejde, sygdom, deltagelse i kurser eller af anden grund. Personer omfattet af § 1, nr. 1, kan i stedet give besked om sygdom til deres arbejdsløshedskasse.

Stk. 2 Personer omfattet af § 1, nr. 1, har pligt til straks at give jobcenteret besked, hvis de ikke har pasningsmulighed uden for institutionens åbningstid for børn eller andre familiemedlemmer af husstanden, der kræver pleje.

Stk. 3 Personer omfattet af § 1, nr. 1-5, nr. 7 og 8, som har optjent ret til betalt ferie efter ferieloven eller ferie med feriedagpenge, har ret til at holde ferien, når jobcenteret modtager meddelelse herom senest 2 uger før, ferien skal holdes, og der ikke allerede i ferieperioden er fastsat møder, henvist til job eller afgivet tilbud m.v., som personen har pligt til at deltage i. Er der mindre end 2 uger til ferien, kan jobcenteret godkende ferien, hvis afholdelsen ikke modvirker beskæftigelsesindsatsen for personen. En person kan holde optjent ferie på enkelte dage, når jobcenteret modtager meddelelse herom, og der de pågældende dage ikke er fastsat møder, afgivet tilbud m.v. eller henvist til job, som personen har pligt til at deltage i.

Stk. 4 Personer, der deltager i tilbud om ansættelse med løntilskud, skal også give meddelelse om sygdom og ferie til arbejdsgiveren.

Stk. 5 Personer, der er visiteret til et fleksjob, og som modtager ledighedsydelse, uddannelseshjælp, kontanthjælp, eller overgangsydelse uden for introduktionsprogrammet har pligt til straks at give jobcenteret besked om sygdom, hvis sygdommen forhindrer personen i at påbegynde et fleksjob eller deltage i tilbud.

Oplysningspligt ved deltagelse i jobrettet uddannelse
§ 50

Personer, der er omfattet af § 1, nr. 1, som deltager i jobrettet uddannelse efter kapitel 9 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, skal give jobcenteret besked om deltagelsen i uddannelsen. Oplysningen bør gives så tidligt som muligt og senest den dag, hvor uddannelsen starter.

Kapitel 8 Planer m.v.
»Min Plan«
§ 51

»Min Plan« skal indeholde oplysninger om hvor, hvornår og hvorfor personen skal deltage i de aftalte beskæftigelsesrettede eller uddannelsesrettede indsatser.

Stk. 2 Personer omfattet af § 1, som kan få en indsats efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, skal løbende holde sig orienteret i »Min Plan« på Jobnet, jf. dog § 133.

Mentor
§ 52

Får en person mentorstøtte, skal »Min Plan« indeholde oplysninger om

 • 1) målet med mentorstøtten,

 • 2) mentorens navn og kontaktdata,

 • 3) hvilke opgaver mentoren skal bistå med,

 • 4) varighed af perioden med mentorstøtte og

 • 5) timetallet for mentorstøtten.

Helhedsorienteret plan
§ 53

For personer, der får udarbejdet en helhedsorienteret plan, jf. § 46 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, i stedet for »Min Plan«, finder § 51 ikke anvendelse, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 For personer omfattet af § 1, nr. 1, udarbejder personens arbejdsløshedskasse fortsat krav til jobsøgning og forslag til indhold i personens »Min Plan«.

Kontrakt efter integrationsloven
§ 54

Den beskæftigelsesrettede indsats for personer, der har fået eller skal have en kontrakt efter integrationsloven, skal fremgå ved en henvisning i kontrakten til det aftalte om kontaktforløbet, »Min Plan« eller en helhedsorienteret plan, medmindre det skrives ind i kontrakten.

Stk. 2 Udlændingestyrelsen stiller oplysninger om udlændinges opholdsgrundlag til rådighed for arbejdsmarkedsmyndighederne.

Stk. 3 Har kommunen ikke de nødvendige oplysninger om opholdsgrundlag og andre personlige data samt oplysningerne fra den underskrevne kontrakt, kopi af opholds- og selvforsørgelseserklæringen og status for udlændingens deltagelse i selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet, skal den tidligere opholdskommune på begæring videregive disse.

Stk. 4 Den tidligere opholdskommune skal endvidere vurdere, om andre oplysninger end de i stk. 3 nævnte er nødvendige for at varetage den beskæftigelsesrettede indsats for udlændingen. Sådanne oplysninger kan videregives.

Kapitel 9 Tilbudsmuligheder
Rådighed m.v.
§ 55

Personer, der er omfattet af § 1, nr. 1-3, samt personer omfattet af § 1, nr. 4, og som vurderes åbenlyst uddannelsesparate, samt personer, der modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, som er omfattet af integrationslovens programmer, og som deltager i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller efter integrationsloven, skal være aktivt jobsøgende samt stå til rådighed for henvist job.

Stk. 2 Stk. 1 gælder ikke unge under 25 år omfattet af § 1, nr. 1, som efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 95, stk. 4, har fået tilbud om en uddannelse, hvor tilbuddet ophører, når den unge har haft 6 måneders sammenlagt ledighed.

§ 56

Jobcenteret kan efter ansøgning i særlige tilfælde fravige § 55, stk. 1, hvis jobcenteret skønner, at tilbuddet medvirker til, at personen kan opnå fast job. Dette kan eksempelvis være tilfældet, når personen har en klar aftale om et konkret, ordinært job, hvor gennemførelse af en forudgående uddannelse, et tilbud om virksomhedspraktik eller en ansættelse med løntilskud er en afgørende forudsætning for ansættelsen.

Stk. 2 Jobcenteret kan i særlige tilfælde fravige § 55, stk. 1, samt kravet i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. om, at personen skal have bopæl og ophold i Danmark, hvis en person omfattet af § 1, nr. 1, deltager i et tilbud i udlandet, og jobcenteret vurderer, at personen ikke vil kunne stå til rådighed for arbejdsmarkedet i Danmark på grund af afstanden mellem personens bopæl i udlandet og Danmark.

Stk. 3 Har jobcenteret truffet afgørelse efter stk. 1 eller 2, skal dette meddeles skriftligt til personen.

Særlige forhold i forbindelse med afgivelse af tilbud
§ 57

Tilbud til personer, der er omfattet af § 1, nr. 1, skal være i overensstemmelse med

 • 1) § 8, stk. 1, 2. pkt., om deltidsforsikredes arbejdstid i bekendtgørelse om rådighed, når personen er deltidsforsikret,

 • 2) § 9 om transporttid i bekendtgørelse om rådighed og

 • 3) oplysninger om manglende pasningsmulighed for børn eller andre familiemedlemmer af husstanden, der kræver pleje uden for institutionens åbningstid, som personen har oplyst om forud for afgivelsen af tilbud, jf. § 49, stk. 2.

Stk. 2 For en person, der er omfattet af § 1, nr. 2-5 og 7-9, skal jobcenterets afgivelse af tilbud ske under hensyn til, at personen kan varetage tilbuddet. Under hensyn til rådighedsreglerne, jf. stk. 3, skal afgivelse af tilbuddet være i overensstemmelse med

 • 1) den transporttid, personen må acceptere,

 • 2) oplysninger om børnepasningsproblemer,

 • 3) oplysninger om helbredsmæssig problemer m.v. i forhold til tilbuddet, og

 • 4) andre rimelige grunde.

Stk. 3 Rådighedsreglerne fremgår af bekendtgørelse om rådighed for personer der ansøger om eller modtager overgangsydelse eller uddannelseshjælp som uddannelsesparate, herunder åbenlyst uddannelsesparate, eller selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse eller kontanthjælp som jobparate og af bekendtgørelse om rådighed for personer der ansøger om eller modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp som aktivitetsparate.

Bortfald af pligt til tilbud
§ 58

Har en person, der er omfattet af § 1, nr. 1, ordinær beskæftigelse som lønmodtager, der fast udgør 20 timer ugentligt eller mere, bortfalder pligten til tilbud. Har personen ordinær beskæftigelse som lønmodtager af varierende omfang, bortfalder pligten til tilbud, når den ordinære beskæftigelse gennemsnitligt udgør mindst 20 timer ugentligt. Gennemsnittet beregnes over en måned.

Stk. 2 Personen skal oplyse jobcenteret om omfanget af og eventuelle ændringer i beskæftigelsen.

§ 59

For en person, der er omfattet af § 1, nr. 1, bortfalder pligten til at fortsætte i et tilbud, hvis personen skal overtage et job, som jobcenteret eller arbejdsløshedskassen har henvist til.

Kapitel 10 Virksomhedspraktik
Formål, opfølgning og underretning m.v.
§ 60

Ved etablering af virksomhedspraktik afgrænses en arbejdsgiver ud fra P.nr. (produktionsenhedsnummer), jf. lov om det centrale virksomhedsregister.

Stk. 2 Jobcenteret og arbejdsgiveren aftaler i samarbejde med personen formålet med, indholdet i samt varigheden og omfanget af tilbuddet om virksomhedspraktik. Det skal fremgå af aftalen, hvilke af følgende formål der ønskes opnået:

 • 1) Ordinære løntimer, hvor praktikken skal afklare eller udvikle kompetencer i forhold til job eller uddannelse, afhængigt af målgruppen, som direkte kan føre til timer, hvor personen ansættes ordinært på virksomheden.

 • 2) Optræning af specifikke kompetencer inden for personens job- eller uddannelsesmål, afhængigt af målgruppen, som kan indgå i personens cv og jobsøgning.

 • 3) Afklaring af job- eller uddannelsesmål hvor praktikken består af typiske opgaver inden for mulige jobområder.

Stk. 3 For personer omfattet af § 1, nr. 6 og 7, som er i et ansættelsesforhold, kan formålet desuden være afklaring eller udvikling af kompetencer med henblik på at fastholde ansættelsesforholdet.

Stk. 4 For personer omfattet af § 1, nr. 1, som får tilbud efter § 54 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kan tilbuddet gives alene med det formål at afprøve rådigheden.

Stk. 5 Deltagelse i virksomhedspraktik skal ligge inden for virksomhedens normale arbejdstid og må ikke have et omfang, der overstiger normal, fuld arbejdstid pr. uge.

§ 61

For personer omfattet af § 1, nr. 1, 2, 4, og nr. 12, som er jobparate, kan tilbud om virksomhedspraktik ikke tilbydes i den virksomhed, hvor personen senest har været ansat, herunder hvis ansættelsen har været med offentligt tilskud.

Stk. 2 Andre personer omfattet af § 1 end de under stk. 2 nævnte, kan efter en konkret vurdering tilbydes virksomhedspraktik på den arbejdsplads, hvor de senest har været ansat, forudsat at praktikken ligger inden for en ny arbejdsfunktion. Forskellen på de to arbejdsfunktioner skal fremgå af den indgåede praktikaftale.

Stk. 3 Personer omfattet af § 1, nr. 6 og 7, som ikke er i ansættelsesforhold, og som er enige i at modtage tilbud i den virksomhed, hvor de senest har været ansat, kan uanset bestemmelsen i stk. 2 tilbydes virksomhedspraktik i denne virksomhed i samme arbejdsfunktion.

§ 62

Under en virksomhedspraktik følger jobcenteret op på opholdet som led i det individuelle kontaktforløb og inddrager i nødvendigt omfang arbejdsgiveren heri.

Stk. 2 Når en arbejdsgiver har fået henvist en person i virksomhedspraktik, har arbejdsgiveren pligt til straks at give jobcenteret meddelelse om resultatet af henvisningen, herunder hvis personen ikke har fået praktikken, eller hvis praktikken ikke påbegyndes eller afbrydes.

Udlandet
§ 63

En person, der er omfattet af § 1, nr. 6, og som har ret til sygedagpenge under ophold i udlandet, jf. sygedagpengelovens § 3, kan få tilbud om virksomhedspraktik i udlandet med henblik på arbejdsfastholdelse og afklaring af arbejdsevnen som led i retten til fortsat at modtage sygedagpenge.

Forholdet til virksomhedens ansatte, høring
§ 64

Ved etablering af virksomhedspraktik i mere end 13 uger skal spørgsmålet om etableringen have været drøftet mellem arbejdsgiveren og en tillidsrepræsentant for den relevante faggruppe på det pågældende P-nr.

Stk. 2 Det skal fremgå af arbejdsgiverens tilbud om etableringen, at tillidsrepræsentanten, jf. stk. 1, er blevet hørt om ansøgningen.

Stk. 3 Forud for etableringen skal der foreligge skriftlig tilkendegivelse fra arbejdsgiveren og tillidsrepræsentanten om, hvorvidt betingelserne i stk. 1 og 2 er opfyldt.

Stk. 4 Er der ikke en tillidsrepræsentant for den relevante faggruppe på det pågældende P-nr., inddrages én medarbejderrepræsentant i følgende rækkefølge:

 • 1) En tillidsrepræsentant for den relevante faggruppe hos arbejdsgiveren opgjort på CVR-nr.

 • 2) En fællestillidsrepræsentant hos arbejdsgiveren, opgjort på CVR-nr.

 • 3) En medarbejderrepræsentant for den relevante faggruppe hos arbejdsgiveren opgjort på P-nr.

Stk. 5 Hvis den relevante tillidsrepræsentant, jf. stk. 1 og 4, er fraværende fra arbejdet på grund af sygdom, ferie eller andre forhold i mere end 3 arbejdsdage, kan arbejdsgiveren i stedet inddrage den næste medarbejderrepræsentant i rækkefølgen efter stk. 4.

Forholdet mellem antal ansatte med og uden tilskud (rimelighedskravet)
§ 65

Antallet af personer i virksomhedspraktik, antallet af ansatte med løntilskud og antallet af personer i nytteindsats må maksimalt udgøre

 • 1) 1 person for hver 5 ordinært ansatte, hvis virksomheden har 0-50 ansatte, dog altid 1 person, og

 • 2) herudover 1 person for hver 10 ordinært ansatte.

Stk. 2 I opgørelsen af antallet efter stk. 1 indgår personer omfattet af kapitel 11-13 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 5 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. samt personer omfattet af § 23 b i integrationsloven. Opgørelsen sker som fuldtidspersoner, hvor antallet af personer på fuld tid og på deltid skal opgøres som brøkdele af årsværk.

Stk. 3 Ved opgørelsen af antallet af ordinært ansatte medregnes alle beskæftigede, hvor antallet af fuldtids- og deltidsbeskæftigede og sæsonarbejdere skal opgøres som brøkdele af årsværk. Der skal dog ikke medregnes ansatte med offentligt tilskud og ansatte under 18 år.

Stk. 4 Opgørelsen sker ved at beregne gennemsnittet af antallet af ordinært ansatte i de seneste 4 måneder før etableringen af virksomhedspraktikken.

Stk. 5 Stk. 1 gælder ikke for personer, der er omfattet af § 1, nr. 6 og 7, når virksomhedspraktikken skal foregå på en virksomhed, hvor personen er ansat.

Stk. 6 Forud for etableringen af virksomhedspraktik skal der foreligge skriftlig tilkendegivelse fra arbejdsgiveren og en tillidsrepræsentant for den relevante faggruppe på det pågældende P-nr. om, hvorvidt betingelserne i stk. 1 er opfyldt.

Stk. 7 Er der ikke en tillidsrepræsentant for den relevante faggruppe på det pågældende P-nr., inddrages én medarbejderrepræsentant i følgende rækkefølge:

 • 1) En tillidsrepræsentant for den relevante faggruppe hos arbejdsgiveren opgjort på CVR-nr.

 • 2) En fællestillidsrepræsentant hos arbejdsgiveren, opgjort på CVR-nr.

 • 3) En medarbejderrepræsentant for den relevante faggruppe hos arbejdsgiveren opgjort på P-nr.

Stk. 8 Hvis den relevante tillidsrepræsentant, jf. stk. 6 og 7, er fraværende fra arbejdet på grund af sygdom, ferie eller andre forhold i mere end 3 arbejdsdage, kan arbejdsgiveren i stedet inddrage den næste medarbejderrepræsentant i rækkefølgen efter stk. 7.

Kapitel 11 Ansættelse med løntilskud
Afgrænsning af arbejdsgiveren
§ 66

Ved ansættelse med løntilskud afgrænses en arbejdsgiver ud fra P.nr. (produktionsenhedsnummer), jf. lov om det centrale virksomhedsregister, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 For private arbejdsgivere opgøres kravet i § 79 om, at der skal være merbeskæftigelse i forhold til det gennemsnitlige antal af ordinært ansatte i de foregående 12 måneder, ud fra arbejdsgiverens CVR-nr., jf. lov om det centrale virksomhedsregister. Det samme gælder vurderingen af, om en arbejdsgiver er omfattet af bestemmelserne i § 85 om udelukkelse af visse virksomheder, § 86 om beregning af støtteintensitet og § 87 om anmeldelse til EU-kommissionen af støttebeløb over 5 mio. EUR årligt til en enkelt arbejdsgiver.

Særlige krav
§ 67

En person kan ikke få tilbud om ansættelse med løntilskud hos en privat arbejdsgiver, hvis virksomheden ejes af personens ægtefælle, registrerede partner eller samlever.

Stk. 2 En person kan ikke ansættes med løntilskud hos en arbejdsgiver, hvor der er etableret eller aftalt arbejdsfordelingsordninger.

Stk. 3 En person kan ikke få tilbud om ansættelse med løntilskud hos den arbejdsgiver, hvor personen senest har været ansat, herunder hvis ansættelsen har været med offentligt tilskud, jf. dog stk. 5.

Stk. 4 En person, der skifter målgruppe i § 1, kan få tilbud om fortsættelse af en ansættelse med løntilskud hos den arbejdsgiver, hvor personen umiddelbart før målgruppeskiftet var ansat med løntilskud. Den samlede ansættelse med løntilskud hos den samme arbejdsgiver kan i alt højst have den varighed, der gælder for den målgruppe, som personen fremover omfattes af.

Kombination med uddannelse
§ 68

Uddannelse kan efter aftale mellem arbejdsgiveren og den ansatte indgå i et tilbud om ansættelse med løntilskud. Under uddannelsen udbetaler arbejdsgiveren løn som i den øvrige del af ansættelsen. Arbejdsgiveren betaler for eventuelt køb af uddannelsen, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2 Jobcenteret kan betale for køb af uddannelsen m.v., hvis uddannelsesforløbet er aftalt med jobcenteret, som led i tilbuddet om ansættelse med løntilskud.

Stk. 3 Efter aftale mellem arbejdsgiveren og jobcenteret kan personen under ansættelsen med løntilskud få tilbud om vejledning og opkvalificering efter kapitel 14 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Under deltagelse i tilbuddet om vejledning og opkvalificering har personen orlov uden løn fra løntilskudspladsen.

Løn- og arbejdsvilkår
§ 69

Når et ansættelsesforhold med løntilskud indgås, oprettes der en ansættelseskontrakt eller et ansættelsesbrev, hvori løn og arbejdsvilkår samt forventet tilskudsperiode anføres. Ansættelsesforholdet kan i alle tilfælde kun bringes til ophør i overensstemmelse med gældende overenskomster og lovgivning. Betaling af den fulde lønudgift påhviler arbejdsgiveren.

§ 70

Ved ansættelse med løntilskud hos offentlige arbejdsgivere af personer omfattet af § 1, nr. 1-8 og 12, udgør lønnen 130,99 kr. (2021 niveau) pr. arbejdstime, eksklusiv feriegodtgørelse, ferietillæg og eventuel søgnehelligdagsbetaling.

Stk. 2 Timelønnen beregnes på baggrund af den maksimale dagpengesats pr. måned divideret med 160,33 timer tillagt arbejdsmarkedsbidrag og reguleres en gang om året pr. 1. januar. Den regulerede timeløn udmeldes af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Stk. 3 Ud over lønnen pr. arbejdstime ydes kun følgende:

 • 1) Omkostningsdækkende ydelser.

 • 2) Arbejdstidsbestemte tillæg.

 • 3) Arbejdsbestemte tillæg, der ikke er en fast påregnelig del af lønnen.

Stk. 4 Ved ansættelse af en person omfattet af § 1 nr. 1, skal lønnen til personen efter fradrag af arbejdsmarkedsbidrag ligge på niveau med personens individuelle dagpenge.

Stk. 5 Ved ansættelse af en person omfattet af § 1, nr. 2-5, 7 og 8, skal lønnen til personen efter fradrag af arbejdsmarkedsbidrag ligge på niveau med personens samlede individuelle hjælp efter §§ 22-25, 34, 68 og 69 j i lov om aktiv socialpolitik. Ved fastsættelse af den samlede løn omregnes den særlige støtte efter § 34 i lov om aktiv socialpolitik til en skattepligtig indkomst ved at dividere med 0,6. Lønnen beregnes på baggrund af foregående måneds hjælp. Hvis personen ikke har modtaget hjælp den foregående måned, skal lønnen beregnes på baggrund af den forventede hjælp for den kommende måned.

Stk. 6 Ved ansættelse af en person omfattet af § 1, nr. 12, skal lønnen til personen efter fradrag af arbejdsmarkedsbidrag ligge på niveau med 80 pct. af højeste dagpenge, når personen har forsørgelsespligt over for børn, og børnene opholder sig i Danmark, og 60 pct. af højeste dagpenge for andre. For EU-/EØS-borgere anses opholdsbetingelsen for opfyldt, hvis deres børn opholder sig i et andet EU-/EØS-land.

Stk. 7 Hvis der til ansættelsen er tilknyttet en overenskomstmæssig pensionsordning, indbetaler arbejdsgiveren til denne både den ansattes pensionsbidrag og arbejdsgiverbidrag beregnet på grundlag af den overenskomstmæssige timeløn.

§ 71

For personer omfattet af § 1, nr. 1-5, 7, 8 og 12, fastsætter den offentlige arbejdsgiver arbejdstiden i det enkelte tilbud under hensyn til personens individuelle dagpenge, uddannelses- eller kontanthjælp, overgangsydelse, ressourceforløbsydelse eller i forhold til henholdsvis 80 og 60 pct. af højeste dagpenge for ledige selvforsøgende med eller uden forsørgerpligt overfor børn, samt under hensyn til timelønnen, jf. § 70, stk. 1. Antallet af arbejdstimer rundes op til nærmeste hele antal timer. Den samlede løn beregnes ud fra det oprundede timetal.

Stk. 2 Arbejdstiden fastsættes ved ansættelsesforholdets påbegyndelse for hele ansættelsesperioden, jf. dog § 73. Ved ansættelser hen over årsskiftet reguleres timelønnen i overensstemmelse med beregningen i § 70, stk. 2.

Stk. 3 Eventuelt over- og merarbejde skal afspadseres og beregnes på grundlag af den i § 70, stk. 1, fastsatte timebetaling med de procenttillæg m.v., der følger af den pågældende overenskomst.

Stk. 4 Den ugentlige arbejdstid nedsættes, hvis personen har ordinær beskæftigelse som lønmodtager i mere end 5 timer ugentligt. For hver times ordinær beskæftigelse udover 5 timer ugentligt nedsættes den ugentlige arbejdstid i tilbuddet med 1 time.

Stk. 5 Personen skal oplyse jobcenteret om omfang af og eventuelle ændringer i den ordinære beskæftigelse.

Stk. 6 Arbejdsvilkårene skal i øvrigt svare til de overenskomstmæssige eller de for tilsvarende arbejde sædvanligt gældende.

Stk. 7 Til brug for den offentlige arbejdsgivers fastsættelse af arbejdstiden, jf. stk. 1, kan jobcenteret underrette arbejdsgiveren om personens individuelle dagpengesats, jf. § 70, stk. 4, for personer omfattet af § 1, nr. 1, henholdsvis om personens hidtidige individuelle hjælp efter §§ 22-25, 34, 68 og 69 j i lov om aktiv socialpolitik, jf. § 70, stk. 5, for personer omfattet af § 1, nr. 2–5, 7 og 8.

§ 72

For personer omfattet af § 1, nr. 6, fastsættes arbejdstiden efter aftale mellem jobcenteret, arbejdsgiveren og personen.

§ 73

For en person, der får tilbud om fortsættelse af ansættelse med løntilskud hos en offentlig arbejdsgiver i forbindelse med et målgruppeskift, jf. § 67, stk. 5, og hvor der samtidig sker et ydelsesskift, hvor personen fremover omfattes af § 1, nr. 1-8 eller 12, skal der ske en genberegning af arbejdstiden og lønnen efter reglerne i §§ 70-72.

Opfølgning og underretning m.v.
§ 74

Under en ansættelse med løntilskud følger jobcenteret op på ansættelsen som led i det individuelle kontaktforløb og inddrager i nødvendigt omfang arbejdsgiveren heri.

§ 75

Når en person, som er ansat med løntilskud, er fraværende på grund af sygdom, skal den ansatte på den første sygedag give meddelelse til arbejdsgiveren herom.

Stk. 2 Arbejdsgiveren vurderer, om sygemeldingen giver anledning til at give jobcenteret meddelelse om fraværet. Ved vurderingen indgår årsagen til og omfanget og hyppigheden af den ansattes eventuelle tidligere sygemeldinger.

§ 76

Når en arbejdsgiver har fået henvist en person til ansættelse med løntilskud, har arbejdsgiveren pligt til straks at give jobcenteret meddelelse om resultatet af henvisningen, herunder hvis personen ikke er blevet ansat, eller hvis arbejdsforholdet ikke påbegyndes eller afbrydes.

Ansættelse med løntilskud i udlandet
§ 77

Til en person omfattet af § 1, nr. 1, kan tilbud om ansættelse med løntilskud gives i udlandet, når

 • 1) ansættelse sker hos en arbejdsgiver/organisation med hjemsted i Danmark,

 • 2) ansættelsen er frivillig for personen,

 • 3) der ydes danske overenskomstmæssige løn- og arbejdsvilkår, jf. dog § 70, og

 • 4) den ansatte er sikret hjemrejse.

Merbeskæftigelse m.v.
§ 78

Ansættelse med løntilskud af personer omfattet af § 1, nr. 1-8 og 10-12, skal medføre en nettoudvidelse af antallet af ansatte hos vedkommende arbejdsgiver, jf. §§ 66 og 79.

§ 79

For private og offentlige arbejdsgivere skal der ved nettoudvidelse forstås merbeskæftigelse i forhold til det gennemsnitlige antal af ordinært ansatte i de foregående 12 måneder.

Stk. 2 Ved opgørelsen af antallet af ordinært ansatte medregnes alle beskæftigede, hvor antallet af fuldtids- og deltidsbeskæftigede og sæsonarbejdere skal opgøres som brøkdele af årsværk. Der skal dog ikke medregnes ansatte med offentligt tilskud.

Stk. 3 Hvis en arbejdsgiver kun har haft ansatte i en del af de foregående 12 måneder, beregnes det gennemsnitlige antal ansatte efter stk. 2 som et gennemsnit af antallet af ansatte i de måneder inden for de foregående 12 måneder, hvor der har været ansatte.

§ 80

For private arbejdsgivere påses betingelsen om merbeskæftigelse af arbejdsgiveren og de ansatte i fællesskab. Til brug herfor skal arbejdsgiveren give repræsentanter for de ansatte alle nødvendige oplysninger.

Stk. 2 For private arbejdsgivere, der er omfattet af en kollektiv overenskomst, afgøres uenighed om betingelsen om merbeskæftigelse efter de gældende fagretlige regler om mægling og eventuel voldgift ved uenighed af faglig karakter. Det regionale arbejdsmarkedsråd underrettes af parterne om udfaldet af den fagretlige behandling.

Stk. 3 For private arbejdsgivere, der ikke er omfattet af kollektiv overenskomst, afgør det regionale arbejdsmarkedsråd administrativt endeligt, om betingelsen om merbeskæftigelse er opfyldt.

Stk. 4 For private arbejdsgivere, hvor der ikke er nogen ansatte, påses betingelsen om merbeskæftigelse af jobcenteret.

§ 81

For offentlige arbejdsgivere påses betingelsen om merbeskæftigelse af arbejdsgiveren og de ansatte i fællesskab. Til brug herfor skal arbejdsgiveren give repræsentanter for de ansatte alle nødvendige oplysninger.

Stk. 2 Uenighed afgøres ved mægling mellem de forhandlingsberettigede personaleorganisationer og arbejdsgiveren og eventuelt ved voldgift. Voldgiftsretten sammensættes af to repræsentanter udpeget af de forhandlingsberettigede personaleorganisationer og af to repræsentanter for arbejdsgiveren. Parterne vælger en opmand. Hvis der ikke opnås enighed om valget af opmanden, skal parterne anmode arbejdsrettens formand om at udnævne denne. Parterne underretter det regionale arbejdsmarkedsråd om voldgiftsrettens afgørelse.

§ 82

På private og offentlige ansættelsesområder skal det af arbejdsgiverens tilbud om at ansætte en person med løntilskud fremgå

 • 1) om ansættelsesområdet er omfattet af en kollektiv overenskomst,

 • 2) at repræsentanter for de ansatte er blevet hørt om ansøgningen, og

 • 3) om de ansatte er positive overfor at medvirke til opfyldelse af formålet med ansættelsen.

Stk. 2 Af arbejdsgiverens tilbud skal det tillige fremgå, om der er enighed mellem arbejdsgiver og de ansatte om, at betingelsen om merbeskæftigelse er opfyldt. Hvis der ikke er enighed, og den private arbejdsgiver ikke er omfattet af kollektiv overenskomst, skal de ansattes synspunkter endvidere fremgå.

Stk. 3 Forud for etableringen skal der fra arbejdsgiveren og en tillidsrepræsentant for den relevante faggruppe på det pågældende P-nr., foreligge skriftlig tilkendegivelse om

 • 1) at repræsentanter for de ansatte er blevet hørt om ansøgningen,

 • 2) at de ansatte er positive overfor at medvirke til at opfylde formålet med ansættelsen, og

 • 3) hvorvidt der er enighed mellem arbejdsgiver og de ansatte om, at betingelsen om merbeskæftigelse er opfyldt.

Stk. 4 Er der ikke en tillidsrepræsentant for den relevante faggruppe på det pågældende P-nr., inddrages én medarbejderrepræsentant i følgende rækkefølge:

 • 1) En tillidsrepræsentant for den relevante faggruppe hos arbejdsgiveren opgjort på CVR-nr.

 • 2) En fællestillidsrepræsentant hos arbejdsgiveren, opgjort på CVR-nr.

 • 3) En medarbejderrepræsentant for den relevante faggruppe hos arbejdsgiveren opgjort på P-nr.

Stk. 5 Hvis den relevante tillidsrepræsentant, jf. stk. 3 og 4, er fraværende fra arbejdet på grund af sygdom, ferie eller andre forhold i mere end 3 arbejdsdage, kan arbejdsgiveren i stedet inddrage den næste medarbejderrepræsentant i rækkefølgen efter stk. 4.

Forholdet mellem antal ansatte med og uden tilskud (rimelighedskravet)
§ 83

Antallet af ansatte med løntilskud og antallet af personer i virksomhedspraktik og nytteindsats må maksimalt udgøre

 • 1) 1 person for hver 5 ordinært ansatte, hvis virksomheden har 0 -50 ansatte, dog altid 1 person, og

 • 2) herudover 1 person for hver 10 ordinært ansatte.

Stk. 2 I opgørelsen af antallet efter stk. 1 indgår personer omfattet af kapitel 11-13 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. dog stk. 5, kapitel 5 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. samt personer omfattet af § 23 b i integrationsloven. Opgørelsen sker som fuldtidspersoner, hvor antallet af personer på fuld tid og på deltid skal opgøres som brøkdele af årsværk.

Stk. 3 Ved opgørelsen af antallet af ordinært ansatte medregnes alle beskæftigede, hvor antallet af fuldtids- og deltidsbeskæftigede og sæsonarbejdere skal opgøres som brøkdele af årsværk. Der skal dog ikke medregnes ansatte med offentligt tilskud og ansatte under 18 år.

Stk. 4 Opgørelsen sker ved at beregne gennemsnittet af antallet af ordinært ansatte i de seneste 4 måneder før ansættelsen af personen med løntilskud.

Stk. 5 For personer omfattet af § 1, nr. 11, gælder betingelsen i stk. 1 ikke ved ansættelse, og personer omfattet af § 1, nr. 11, som er ansat med løntilskud, medregnes ikke i opgørelsen efter stk. 2.

Stk. 6 Forud for etableringen af ansættelsen med løntilskud skal der foreligge skriftlig tilkendegivelse fra arbejdsgiveren og en tillidsrepræsentant for den relevante faggruppe på det pågældende P-nr., om, hvorvidt betingelserne i stk. 1 er opfyldt.

Stk. 7 Er der ikke en tillidsrepræsentant for den relevante faggruppe på det pågældende P-nr., inddrages én medarbejderrepræsentant i følgende rækkefølge:

 • 1) En tillidsrepræsentant for den relevante faggruppe hos arbejdsgiveren opgjort på CVR-nr.

 • 2) En fællestillidsrepræsentant hos arbejdsgiveren, opgjort på CVR-nr.

 • 3) En medarbejderrepræsentant for den relevante faggruppe hos arbejdsgiveren opgjort på P-nr.

Stk. 8 Hvis den relevante tillidsrepræsentant, jf. stk. 6 og 7, er fraværende fra arbejdet på grund af sygdom, ferie eller andre forhold i mere end 3 arbejdsdage, kan arbejdsgiveren i stedet inddrage den næste medarbejderrepræsentant i rækkefølgen efter stk. 7.

Ændringer i løntilskuddet
§ 84

Såfremt der under ansættelsen sker ændringer i en persons evner og forudsætninger for at deltage i arbejdet i samme omfang som de øvrige ansatte, kan løntilskuddet justeres under forudsætning af, at der i aftalen med arbejdsgiveren er taget forbehold herfor.

Udelukkelse af visse arbejdsgivere
§ 85

Løntilskudsordningen må for private løntilskudsansættelser ikke

 • 1) udgøre støtte til eksportrelaterede aktiviteter, navnlig tilskud der er direkte knyttet til de eksporterede mængder, til etablering og drift af et distributionsnet eller til andre løbende udgifter i forbindelse med eksportvirksomhed,

 • 2) være betinget af, at der anvendes indenlandske produkter i stedet for importerede,

 • 3) udgøre støtte til arbejdsgivere, der ikke har efterkommet et krav om tilbagebetaling af støtte, som EU-Kommissionen ved en tidligere beslutning har erklæret ulovlig og uforenelig med fællesmarkedet,

 • 4) udgøre støtte til kriseramte arbejdsgivere, eller

 • 5) udgøre støtte til arbejdsgivere, som modtager støtte, der er godkendt af EU-Kommissionen i henhold til EU’s rammebestemmelser for statsstøtte til redning og omstrukturering af kriseramte arbejdsgivere.

Støtteintensitet m.v.
§ 86

Bruttostøtteintensiteten for støtte til private arbejdsgivere i tilknytning til ansættelse af personer omfattet af § 1, nr. 1-8, 10 og 11, beregnet som en procentdel af de samlede lønomkostninger, kan over en periode på et år efter løntilskudsansættelsens påbegyndelse ikke overstige 50 pct. for personer, der er omfattet af § 1, nr. 1-6, og 75 pct. for personer omfattet af § 1, nr. 7, 8, 10 og 11.

Stk. 2 Støtteloftet efter stk. 1 omfatter ud over løntilskuddet al støtte i tilknytning til ansættelsen, uanset om denne finansieres udelukkende af offentlige midler eller finansieres delvist af EU.

Stk. 3 Uanset stk. 2 kan støtte i tilknytning til ansættelse af personer omfattet af § 1, nr. 10 og 11, kumuleres med anden støtte, som vedrører samme støtteberettigede omkostninger, ud over støtteloftet i stk. 1, forudsat at kumuleringen ikke medfører en støtteintensitet, der overstiger 100 pct. af de relevante omkostninger i de perioder, hvor de pågældende arbejdstagere er beskæftigede.

§ 87

Udbetaling af løntilskud til en enkelt arbejdsgiver eller et enkelt foretagende skal anmeldes til EU-Kommissionen, hvis støttebeløbet overstiger 5 mio. EUR årligt.

Udbetaling af løntilskud
§ 88

Løntilskuddet til arbejdsgiveren beregnes som tilskudssatsen pr. time ganget med det antal timer, for hvilke der er udbetalt løn til personen.

Stk. 2 Løntilskudsperiodens længde fastsættes ved aftale mellem jobcenteret og den enkelte arbejdsgiver.

Stk. 3 Løntilskuddet nedsættes med det beløb, som arbejdsgiveren modtager som refusion fra det offentlige som følge af, at arbejdsgiveren fortsat udbetaler løn f.eks. under sygdom og barsel. Nedsættelsen opgøres pr. dag, der modtages refusion for.

§ 89

Til private arbejdsgivere kan der udbetales løntilskud for overarbejde, hvis overarbejde er naturligt og sædvanligt i den pågældende branche, og arbejdsgiveren kan dokumentere, at arbejdspladsens øvrige ansatte har haft tilsvarende overarbejde.

§ 90

Arbejdsgiveren skal underrette jobcenteret om ophør i ansættelse med løntilskud før løntilskudsperiodens udløb.

Stk. 2 En arbejdsgiver skal på begæring afgive de nødvendige oplysninger til jobcenteret til brug for administrationen af ordningen.

Udbetaling og udbetalingsgrundlag
§ 91

Ved ansættelse med løntilskud udbetaler jobcenteret løntilskuddet bagud for én måned ad gangen på baggrund af arbejdsgiverens anmodning om udbetaling af tilskuddet. Jobcenteret kan efter aftale med arbejdsgiveren udbetale løntilskuddet bagud for 3 måneder ad gangen.

Stk. 2 Arbejdsgivere anmoder om udbetaling af løntilskud via NemRefusion.

§ 92

Er anmodningen om udbetaling af løntilskud jobcenteret i hænde senest den 15. i den efterfølgende måned, udbetaler jobcenteret løntilskuddet til arbejdsgiveren inden udgangen af den måned, hvor anmodningen er modtaget. Modtager jobcenteret anmodningen efter den 15. i den efterfølgende måned, udbetaler jobcenteret løntilskuddet til arbejdsgiveren inden udgangen af den efterfølgende måned, hvor anmodningen er modtaget.

§ 93

Arbejdsgiveren skriver under på, at de afgivne oplysninger er rigtige.

Annullering af bevillinger, tilbagebetaling af ydelser, misbrug m.v.
§ 94

En arbejdsgiver, som modtager løntilskud har pligt til at underrette jobcenteret om forhold, der har betydning for retten til løntilskuddet.

Stk. 2 Jobcenteret kan bestemme, at løntilskud enten ikke skal udbetales eller tilbagebetales, hvis

 • 1) arbejdsgiveren har afgivet urigtig erklæring om forhold, der har betydning for at opnå ret til at ansætte ledige med løntilskud eller for at bevare retten hertil,

 • 2) arbejdsgiveren forsætligt har fortiet forhold, der har samme betydning som nævnt under nr. 1, eller

 • 3) arbejdsgiveren har modtaget for meget i støtte i henhold til reglerne om bruttostøtteintensitet i EU-Kommissionens forordning nr. 651 af 17. juni 2014 om bruttostøtteintensitet og § 86.

Særlig løntilskudsordning for langtidsledige seniorer
§ 95

I perioden fra og med den 1. september 2021 til og med den 31. december 2022 har personer, der er omfattet af § 1, nr. 1-3, ret til tilbud om ansættelse med løntilskud hos en arbejdsgiver, som de selv har fundet, efter reglerne i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §§ 80 a - 80 c.

Stk. 2 Følgende bestemmelser i kapitel 11 finder ikke anvendelse for den særlige løntilskudsordning for langtidsledige seniorer:

§ 96

Ved ansættelse efter § 80 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats udgør løntilskuddet 102,90 kr. pr. time (2021-niveau) til private arbejdsgivere og 140,40 kr. pr. time (2021-niveau) til offentlige arbejdsgivere jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 80 c.

Stk. 2 Løntilskuddet må ikke overstige arbejdsgiverens samlede lønomkostninger inkl. evt. udgifter til overenskomstmæssig pensionsordning.

Kapitel 12 Nytteindsats
§ 97

Nytteindsats kan tilbydes hos offentlige arbejdsgivere.

Stk. 2 Ved etablering af nytteindsats afgrænses en arbejdsgiver ud fra P.nr. (produktionsenhedsnummer), jf. lov om det centrale virksomhedsregister, jf. dog § 104, stk. 2.

Omfang og underretning m.v.
§ 98

Jobcenteret og arbejdsgiveren aftaler indholdet, varigheden og omfanget af tilbuddet om nytteindsats.

Stk. 2 Deltagelse i nytteindsats skal ligge inden for virksomhedens normale arbejdstid og må ikke have et omfang, der overstiger normal, fuld arbejdstid pr. uge.

Stk. 3 Tilbud om nytteindsats kan ikke tilbydes en person i den virksomhed, hvor personen senest har været ansat, herunder hvis ansættelsen har været med offentligt tilskud.

§ 99

Under en nytteindsats følger jobcenteret op på opholdet som led i det individuelle kontaktforløb og inddrager i nødvendigt omfang arbejdsgiveren heri.

§ 100

Når en arbejdsgiver har fået henvist en person i nytteindsats, har arbejdsgiveren pligt til straks at give jobcenteret meddelelse om resultatet af henvisningen, herunder hvis personen ikke har fået nytteindsatspladsen, eller hvis tilbuddet om nytteindsats afbrydes efter påbegyndelsen.

Forholdet til virksomhedens ansatte, høring
§ 101

Ved etablering af nytteindsats skal spørgsmålet om etableringen have været drøftet mellem arbejdsgiveren og en tillidsrepræsentant fra den relevante faggruppe på det pågældende P.nr.

Stk. 2 Det skal fremgå af arbejdsgiverens tilbud om etableringen, at tillidsrepræsentanten, jf. stk. 1, er blevet hørt om ansøgningen.

Stk. 3 Forud for etableringen skal der foreligge skriftlig tilkendegivelse fra arbejdsgiveren og tillidsrepræsentanten om, hvorvidt betingelserne i stk. 1 og 2 er opfyldt.

Stk. 4 Er der ikke en tillidsrepræsentant for den relevante faggruppe på det pågældende P-nr., inddrages én medarbejderrepræsentant i følgende rækkefølge:

 • 1) En tillidsrepræsentant for den relevante faggruppe hos arbejdsgiveren opgjort på CVR-nr.

 • 2) En fællestillidsrepræsentant hos arbejdsgiveren, opgjort på CVR-nr.

 • 3) En medarbejderrepræsentant for den relevante faggruppe hos arbejdsgiveren opgjort på P-nr.

Stk. 5 Hvis den relevante tillidsrepræsentant, jf. stk. 1 og 4, er fraværende fra arbejdet på grund af sygdom, ferie eller andre forhold i mere end 3 arbejdsdage, kan arbejdsgiveren i stedet inddrage den næste medarbejderrepræsentant i rækkefølgen efter stk. 4.

Forholdet mellem antal ansatte med og uden tilskud
§ 102

Antallet af personer i nytteindsats, antallet af personer i virksomhedspraktik og antallet af ansatte med løntilskud må maksimalt udgøre

 • 1) 1 person for hver 5 ordinært ansatte, hvis virksomheden har 0-50 ansatte, dog altid 1 person, og

 • 2) herudover 1 person for hver 10 ordinært ansatte.

Stk. 2 I opgørelsen af antallet efter stk. 1 indgår personer omfattet af kapitel 11-13 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 5 i lov om kompensation til handicapperede i erhverv m.v. samt personer omfattet af § 23 b i integrationsloven. Opgørelsen sker som fuldtidspersoner, hvor antallet af personer på fuld tid og på deltid skal opgøres som brøkdele af årsværk.

Stk. 3 Ved opgørelsen af antallet af ordinært ansatte medregnes alle beskæftigede, hvor antallet af fuldtids- og deltidsbeskæftigede og sæsonarbejdere skal opgøres som brøkdele af årsværk. Der skal dog ikke medregnes ansatte med offentligt tilskud og ansatte under 18 år.

Stk. 4 Opgørelsen sker ved at beregne gennemsnittet af antallet af ordinært ansatte i de seneste 4 måneder før etableringen af nytteindsatsen.

Stk. 5 Forud for etableringen af nytteindsats, skal der foreligge skriftlig tilkendegivelse fra arbejdsgiveren og en tillidsrepræsentant fra den relevante faggruppe på det pågældende P-nr. om, hvorvidt betingelserne i stk. 1 er opfyldt.

Stk. 6 Er der ikke en tillidsrepræsentant for den relevante faggruppe på det pågældende P-nr., inddrages én medarbejderrepræsentant i følgende rækkefølge:

 • 1) En tillidsrepræsentant for den relevante faggruppe hos arbejdsgiveren opgjort på CVR-nr.

 • 2) En fællestillidsrepræsentant hos arbejdsgiveren, opgjort på CVR-nr.

 • 3) En medarbejderrepræsentant for den relevante faggruppe hos arbejdsgiveren opgjort på P-nr.

Stk. 7 Hvis den relevante tillidsrepræsentant, jf. stk. 5 og 6, er fraværende fra arbejdet på grund af sygdom, ferie eller andre forhold i mere end 3 arbejdsdage, kan arbejdsgiveren i stedet inddrage den næste medarbejderrepræsentant i rækkefølgen efter stk. 6.

Stk. 8 For personer i nytteindsats kan kommunen ansøge det regionale arbejdsmarkedsråd om dispensation fra betingelsen i stk. 1, jf. § 12 i bekendtgørelse om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. Dette gælder dog ikke for opgaver, der omfatter visiterede ydelser efter lov om social service.

Nytteindsats som servicearbejde til borgere
§ 103

Nytteindsats kan ud over de opgaver, der efter gældende regler kan udføres af kommunen, bestå af servicearbejde for borgere, som kan dokumentere ikke selv at være i stand til at udføre det pågældende arbejde på grund af fysiske eller psykiske begrænsninger.

Stk. 2 Ved vurderingen af, om servicearbejde for den enkelte borger er konkurrenceforvridende, skal indgå, at arbejdet ikke kan forventes at blive udført som almindeligt lønnet arbejde for borgeren.

Stk. 3 En ydelse, som er en del af kommunens serviceniveau efter servicelovens § 83, kan ikke samtidig udføres som nytteindsats uden for reglerne om hjælp i servicelovens § 83.

Støtte efter de minimis-reglerne
§ 104

Er eller har en person været i nytteindsats hos en offentlig arbejdsgiver, som udøver erhvervsvirksomhed på markedsvilkår, indgår personens forsørgelsesydelse i opgørelsen af støtte, der ydes efter de minimis-reglerne, jf. Europa-Kommissionens forordning nr. 1407/2013 om anvendelse af traktatens artikel 107 og 108 på de minimis-støtte.

Stk. 2 Opgørelsen sker ud fra arbejdsgiverens CVR-nr., jf. lov om det centrale virksomhedsregister.

Kapitel 13 Vejledning og opkvalificering
Uddannelser
§ 105

Tilbud om vejledning og opkvalificering efter § 90 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats omfatter uddannelser, der udbydes generelt, og som er omfattet af en af følgende love:

 • 1) Lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m. og de med hjemmel i denne lov udfærdigede bekendtgørelser. Det er en betingelse, at uddannelserne umiddelbart er rettet mod arbejdsmarkedet.

 • 2) Lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

 • 3) Lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Uddannelses- og Forskningsministeriet.

 • 4) Lov om universiteter.

Stk. 2 Kravet i stk. 1, nr. 1, om at uddannelsen umiddelbart skal være rettet mod job på arbejdsmarkedet, gælder ikke for uddannelser omfattet af følgende love:

 • 1) Lov om de gymnasiale uddannelser.

 • 2) Lov om erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v.

 • 3) Lov om almen voksenuddannelse og om anerkendelse af realkompetence i forhold til fag i almen voksenuddannelse, i uddannelsen til HF-eksamen og i uddannelsen til almen studentereksamen (avu-loven).

 • 4) Lov om videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne (VFV-loven).

 • 5) Lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne.

 • 6) Lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v. (ÅU-loven).

Jobsøgningskurser
§ 106

Personer omfattet af § 1, nr. 1-3, kan kun få tilbud om vejledning og opkvalificering i form af et jobsøgningskursus, hvis de ikke har gennemført et sådant tilbud inden for de seneste 2 kalenderår. Jobcenteret vil dog altid kunne tilbyde et jobsøgningskursus, hvis en person selv anmoder herom, og jobcenteret skønner, at et sådant tilbud bedst muligt vil kunne hjælpe personen i job.

Stk. 2 Ved jobsøgningskursus forstås et standardkursus eller lignende, hvor hovedparten af indholdet består af aktiviteter i form af f.eks. selvstændig jobsøgning, generel undervisning i udarbejdelse af ansøgninger, cv og ansættelsessamtaler og i anvendelse af jobdatabaser.

Stk. 3 Perioden på 2 år efter stk. 1 regnes fra den dato, hvor personen senest er påbegyndt et jobsøgningskursus.

Udlandet
§ 107

Personer omfattet af § 1, nr. 1, kan få tilbud om vejledning og opkvalificering i form af uddannelse i udlandet, hvis

 • 1) uddannelsen er oprettet ved lov eller i henhold til lov i det pågældende land eller er anerkendt af det pågældende lands nationale uddannelsesmyndigheder, eller

 • 2) uddannelsen er led i en uddannelse her i landet.

Stk. 2 I forbindelse med tilbud om vejledning og opkvalificering i form af uddannelse i udlandet, kan jobcenteret betale for studieafgift, såfremt uddannelsen er et led i en uddannelse her i landet.

§ 108

En person omfattet af § 1, nr. 6, som har ret til sygedagpenge under ophold i udlandet, jf. sygedagpengelovens § 3, kan få tilbud om vejledning og opkvalificering i udlandet med henblik på arbejdsfastholdelse og afklaring af arbejdsevnen som led i retten til fortsat at modtage sygedagpenge.

(Ophævet)
§ 109

(Ophævet)

Uddannelsesaktivitet og indberetningspligt
§ 110

Uddannelsesstedet kontrollerer løbende, om en person, der har fået et tilbud om vejledning og opkvalificering efter kapitel 14 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, deltager aktivt i uddannelsen og de dertil knyttede aktiviteter m.v.

Stk. 2 Uddannelsesstedet skal straks give meddelelse til jobcenteret, hvis

 • 1) personen ikke deltager aktivt i uddannelsen og de dertil knyttede aktiviteter m.v., eller

 • 2) begyndelses- eller sluttidspunktet for uddannelsen afviger fra, hvad der er blevet aftalt, jf. dog § 111, stk. 1.

Stk. 3 Foregår uddannelsen ved flere uddannelsessteder, aftaler disse indbyrdes, hvilket uddannelsessted der varetager opgaverne over for jobcenteret i henhold til stk. 1 og 2.

§ 111

Ved videregående uddannelser, hvor personen ikke har mødepligt, er det alene personen selv, der er forpligtet til straks at meddele jobcenteret og arbejdsløshedskassen, hvis der sker afvigelser i forhold til det oprindeligt oplyste med hensyn til uddannelsens påbegyndelse og endelige afslutning. Personen skal desuden selv straks underrette jobcenteret og arbejdsløshedskassen, såfremt den pågældende ikke længere deltager aktivt i uddannelsen og de dertil knyttede aktiviteter m.v.

Stk. 2 Jobcenteret og arbejdsløshedskassen kan indhente en erklæring fra personen, hvor denne på tro og love erklærer at deltage aktivt i uddannelsen og de dertil knyttede aktiviteter m.v.

Stk. 3 Ved deltagelse i uddannelse i udlandet finder stk. 1 og 2 anvendelse.

§ 112

Under korte afbrydelser i undervisningen i forbindelse med ordinære ferieperioder eller under andre korte afbrydelser, der skyldes uddannelsesstedets forhold, anses uddannelsen ikke for afbrudt.

Stk. 2 Korte afbrydelser af deltagelse i undervisningen, som skyldes personens forhold, og som kan betegnes som lovligt forfald, medfører heller ikke, at uddannelsen anses for afbrudt.

Stk. 3 I tilfælde af længerevarende sygdom eller barsel skal personen selv straks sørge for underretning af både uddannelsesstedet, jobcenteret og arbejdsløshedskassen.

§ 113

Bliver enten jobcenteret eller arbejdsløshedskassen bekendt med omstændigheder, der giver anledning til formodning om, at en person ikke længere aktivt deltager i uddannelsen og de dertil knyttede aktiviteter m.v., uden at der dog foreligger underretning fra uddannelsesstedet i henhold til § 110, stk. 2, kan jobcenteret eller arbejdsløshedskassen indhente nærmere oplysninger hos uddannelsesstedet om, hvorvidt den pågældende deltager aktivt i uddannelsen, jf. dog § 111, stk. 1.

§ 114

Hvis jobcenteret bliver bekendt med, at en person ikke længere deltager aktivt i uddannelsen og de dertil knyttede aktiviteter m.v., træffer jobcenteret afgørelse om, hvorvidt tilbuddet om vejledning og opkvalificering skal ophøre.

Kapitel 14 Ret og pligt til tilbud
§ 115

Tilbud anses for rettidigt, hvis det påbegyndes i den kalenderuge, hvor ret og pligt til tilbud indtræder efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Kapitel 15 Jobrotation
Jobrotationsydelse til private og offentlige arbejdsgivere
§ 116

Jobrotationsydelse udbetales af jobcenteret til private og offentlige arbejdsgivere og er et tilskud til arbejdsgiverens samlede løn- og uddannelsesudgifter, herunder lønnen til den beskæftigede og vikaren.

Stk. 2 Arbejdsgiveren afgrænses som en arbejdsplads med selvstændigt produktionsenhedsnummer (P-nr.), jf. lov om det centrale virksomhedsregister.

Stk. 3 Der kan ikke gives jobrotationsydelse for den del af et uddannelsesforløb, der består af praktik, herunder praktikforløb hos arbejdsgiveren.

Løn til den beskæftigede under efteruddannelsen
§ 117

Den beskæftigede skal modtage sædvanlig løn under efteruddannelsen. Herved forstås den løn, som den beskæftigede modtog i sit job hos samme arbejdsgiver før påbegyndelse af uddannelsesforløbet.

Ansættelse af vikar i jobrotationsperioden
§ 118

Arbejdsgiveren skal ansætte en vikar for den beskæftigede i et antal timer, svarende til de timer, som den beskæftigede deltager i efteruddannelse. Vikaren vil kunne vikariere for flere beskæftigede, der deltager i efteruddannelse. Der skal dog fortsat være en time-til-time-relation mellem de beskæftigedes timer på efteruddannelse og vikarens timer.

Stk. 2 Vikaren kan ikke ansættes i jobrotation hos den arbejdsgiver, hvor personen senest har været ansat i ordinær beskæftigelse.

Refusion
§ 119

Kommunernes anmodning om refusion af udgifterne til jobrotation skal beregnes på baggrund af den igangsatte aktivitet på refusionstidspunktet.

Kapitel 16 Tilskud til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne (voksenlærlingeordningen)
§ 120

Uddannelsesaftalens påbegyndelse jf. §§ 155, 158, stk. 1, og 159, stk. 2 og 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, refererer til det tidspunkt, hvor eleven starter i elevforholdet hos arbejdsgiveren.

§ 121

Tidspunktet for det aktuelle uddannelsesforløb jf. §§ 155 og 159, stk. 2 og 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, regnes fra uddannelsesaftalens påbegyndelse efter § 120, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Har eleven forud for uddannelsesaftalens påbegyndelse afsluttet et eller flere uddannelsesforløb, anses det eller de tidligere afsluttede forløb som en del af det akutelle uddannelsesforløb, hvis der ikke er gået mere end 6 måneder mellem henholdsvis afslutning og opstart på de enkelte uddannelsesforløb. I disse tilfælde regnes tidspunktet for det aktuelle uddannelsesforløb jf. § 155, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, fra påbegyndelse af det eller de tidligere afsluttede uddannelsesforløb.

§ 121a

Arbejdsgivere anmoder om udbetaling af tilskud til voksenelevløn via NemRefusion.

Kapitel 17 Mentorstøtte
§ 122

Det er en betingelse for at varetage mentorfunktionen, jf. kapitel 26 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, at medarbejderen i virksomheden, i kommunen eller på uddannelsesinstitutionen ikke udfører sine sædvanlige arbejdsfunktioner i de timer, hvor vedkommende fungerer som mentor.

§ 123

Som grundlag for udbetaling af støtte til dækning af lønomkostninger skal virksomheden henholdsvis uddannelsesinstitutionen redegøre for det faktiske timeforbrug, der er anvendt på mentorfunktionen, samt fremlægge dokumentation for eventuel køb af uddannelse til medarbejderen, f.eks. kopi af fakturaen for køb af uddannelsen.

Stk. 2 For en kommunalt ansat mentor skal kommunen redegøre for det faktiske timeforbrug, der er anvendt på mentorfunktionen.

Stk. 3 På forlangende skal virksomheden, kommunen henholdsvis uddannelsesinstitutionen til brug for myndighedernes kontrol af, om midlerne er brugt korrekt, kunne dokumentere lønomkostningerne, f.eks. ved lønsedler for mentoren eller ved oplysninger, som virksomheden har indberettet til eIndkomstregisteret.

§ 124

Beregningen af lønomkostninger skal ske ud fra de faktiske lønomkostninger pr. time og det faktiske timeforbrug, der er anvendt på mentorfunktionen. Dette gælder uanset, om der har været frikøbt en medarbejder på virksomheden, i kommunen eller på uddannelsesinstitutionen. For eksterne konsulenter, der udfører mentorstøtteopgaver for virksomheden, kommunen eller uddannelsesinstitutionen, opgøres udgiften til mentorstøtte som honoraret til den eksterne konsulent. Det er en betingelse, at den eksterne konsulent ikke udfører sine sædvanlige arbejdsfunktioner i de timer, hvor vedkommende fungerer som mentor.

Stk. 2 I lønomkostningerne eller honoraret kan medregnes feriepenge, pensionsbidrag og andre arbejdsgiverbidrag. Der kan ikke medregnes direkte eller indirekte omkostninger forbundet med at levere mentorydelsen. Der kan ikke medregnes lønomkostninger under mentors sygdom. Der kan ikke medregnes lønudgifter til mentors tidsforbrug til transport, ligesom der heller ikke kan medregnes befordringsudgifter til mentoren.

§ 125

Der skal være direkte kontakt mellem mentor og den person, der får mentorstøtte, i de timer, der ydes støtte til. I timeforbruget kan der ikke medregnes mentors tidsforbrug til forberedelse af mentoropgaven.

§ 126

Ved tilskud til køb af uddannelse til medarbejderen i virksomheden eller uddannelsesinstitutionen, der frikøbes til at varetage mentorfunktionen, kan mentors timeforbrug under uddannelsesforløbet ikke medregnes.

§ 127

Personer omfattet af § 1, som udskrives fra psykiatrisk indlæggelse, har ret til mentorstøtte, jf. § 167, stk. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 2 Regionen skal hurtigst muligt efter at udskrivningen bliver kendt, meddele jobcenteret, at personen udskrives samt oplyse tidspunktet herfor.

Stk. 3 Jobcenteret har pligt til undersøge, om personen ønsker mentorstøtte i forbindelse med udskrivningen, og sørge for at der knyttes en mentor til personen, hvis det er tilfældet.

Kapitel 18 Befordringsgodtgørelse
§ 128

Udbetaling af befordringsgodtgørelse efter § 175 i lov om aktiv beskæftigelsesindsats sker bagudrettet på baggrund af personens ansøgning. Ved udbetaling afrundes det samlede godtgørelse til nærmeste hele kronebeløb.

Stk. 2 Ansøgningen kan indgives løbende og skal indgives senest 4 måneder efter tilbuddets ophør.

Stk. 3 Ved befordring med færge ydes godtgørelsen for færgebefordringen på grundlag af den dobbelte afstand.

§ 129

Er personen, der deltager i tilbud om vejledning og opkvalificering, indkvarteret uden for bopælen, regnes indkvarteringsstedet for bopæl, og personen har ret til daglig befordringsgodtgørelse. Det er en betingelse, at indkvartering sker på det sted, hvor tilbuddet gennemføres eller i umiddelbar nærhed heraf.

Stk. 2 Personer, der under tilbud om vejledning og opkvalificering er indkvarterede, har ret til befordringsgodtgørelse til transport frem og tilbage mellem bopæl og indkvarteringssted

 • 1) ved tilbuddets start og afslutning,

 • 2) ved søgnehelligdage og

 • 3) hver weekend.

Stk. 3 Befordringsgodtgørelse i udlandet kan alene ydes i forbindelse med deltagelse i tilbud om vejledning og opkvalificering. Befordringsgodtgørelse kan ydes til daglig transport mellem bopæl i Danmark og det sted, hvor tilbuddet gennemføres.

Stk. 4 Befordringsgodtgørelse efter stk. 1-3 udbetales efter § 175 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

§ 130

Arbejdsløshedskassen udbetaler befordringsgodtgørelse efter § 175 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og skal ved udbetalingen påse, at grundlaget for at modtage godtgørelse er til stede. Der kan ikke udbetales befordringsgodtgørelse for perioder, hvor personen er udelukket fra ret til dagpenge.

Kapitel 19 Digital kommunikation
§ 131

Til personer omfattet af § 1 sender jobcenteret ved brug af Digital Post efter lov om Digital Post fra offentlige afsendere, meddelelse om følgende forhold efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og bestemmelser udstedt med hjemmel heri:

Stk. 2 For personer, som er omfattet af et af integrationslovens programmer, finder stk. 1 tilsvarende anvendelse ved jobcenterets meddelelser om afgørelser, aktiviteter og indkaldelse til jobsamtaler og øvrige samtaler efter integrationsloven, som personen har pligt til at deltage i.

Stk. 3 Stk. 1 og 2 gælder ikke for personer, der er fritaget fra at modtage Digital Post efter lov om Digital Post fra offentlige afsendere.

§ 132

Afgørelser, meddelelser og andre dokumenter, der udelukkende er sendt eller udstedt på grundlag af elektronisk databehandling i forbindelse med varetagelse af beskæftigelsesindsatsen efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. og integrationsloven, kan udstedes alene med angivelse af Jobnet, VITAS, jobcenteret eller personens arbejdsløshedskasse som afsender.

Stk. 2 Afgørelser, meddelelser og andre dokumenter, der ikke udelukkende er sendt eller udstedt på grundlag af elektronisk databehandling, skal indeholde entydig identifikation af den, som har udstedt afgørelsen eller dokumentet. Sådanne afgørelser og dokumenter sidestilles med afgørelser og dokumenter med personlig underskrift.

Stk. 3 En digital meddelelse anses for at være kommet frem, når den er tilgængelig for adressaten for meddelelsen.

§ 133

Personer omfattet af § 1, nr. 3, personer omfattet af § 1, nr. 4, som ikke er åbenlyst uddannelsesparate, og personer omfattet af § 1, nr. 5-13, skal have »Min Plan« udleveret eller tilsendt via brev, såfremt personen er fritaget fra Digital Post efter lov om digital post fra offentlige afsendere, eller hvis jobcenteret vurderer, at personen ikke kan mestre brugen af den digitale »Min Plan« på Jobnet. Det samme gælder for de aktivitetsparate efter integrationsloven.

§ 134

»Min Plan« som gøres tilgængelig digitalt, jf. lov om en aktivbeskæftigelsesindsats § 41, stk. 4, er uden personlig underskrift. Navnet på den medarbejder i jobcenteret, der har udarbejdet eller revideret »Min Plan«, skal dog fremgå af »Min Plan«.

Stk. 2 »Min Plan« uden personlig underskrift, jf. stk. 1, sidestilles med »Min Plan« med personlig underskrift.

§ 135

Arbejdsgivere og selvstændigt erhvervsdrivende skal via den digitale selvbetjeningsløsning VITAS indgive ansøgninger om følgende:

Stk. 2 Hvis en arbejdsgiver eller selvstændigt erhvervsdrivende ikke kan få et CVR-nummer, skal jobcentret tilbyde, at ansøgningen kan indgives på anden måde end ved digital selvbetjening efter stk. 1. Dette gælder tilsvarende, hvis enheder inden for Politiet og Forsvaret ikke kan anvende digital kommunikation af sikkerhedsmæssige årsager.

Stk. 3 Jobcentret kan bistå arbejdsgiveren og den selvstændigt erhvervsdrivende med udarbejdelsen af ansøgningen i VITAS.

Stk. 4 Jobcentret har pligt til at behandle arbejdsgiveres og selvstændigt erhvervsdrivendes ansøgninger efter stk. 1 og 2, og meddeler via VITAS arbejdsgiveren eller den selvstændigt erhvervsdrivende resultatet af sin behandling af ansøgninger, der er indgivet via VITAS. Jobcentret meddeler endvidere via VITAS arbejdsgiveren eller den selvstændigt erhvervsdrivende resultatet af sin behandling af ansøgninger om mentorstøtte, jf. kapitel 26 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, tilskud til hjælpemidler, jf. kapitel 27 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og kapitel 6 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v., og tilskud til personlig assistance til handicappede i erhverv, jf. kapitel 3 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. Det er obligatorisk for virksomheder og selvstændigt erhvervsdrivende at anvende VITAS til at modtage og godkende bevillinger.

Stk. 5 Jobcentret behandler ansøgningerne, jf. stk. 1, nr. 1-3, inden for 10 arbejdsdage.

§ 136

Når arbejdsgivere og selvstændigt erhvervsdrivende selv logger på VITAS, anvendes NemID erhverv. Personligt ejede virksomheder kan anvende privat NemID, når VITAS anvendes på virksomhedens vegne.

Stk. 2 Medarbejderrepræsentanten kan i forbindelse med tilkendegivelsen efter § 65, stk. 6, § 83, stk. 6 og § 101, stk. 3, logge på VITAS med NemID erhverv eller privat NemID. Medarbejderrepræsentanter ansat hos en kommunal arbejdsgiver kan herudover i forbindelse med høringen logge på VITAS via kommunens eget netværk.

Stk. 3 Når kommunen i forbindelse med medbetjening bistår arbejdsgiveren eller den selvstændigt erhvervsdrivende med at udarbejde ansøgninger, jf. § 135, stk. 3, kan arbejdsgiveren, den selvstændigt erhvervsdrivende og medarbejderrepræsentanten underskrive ansøgningen digitalt på anden måde end ved at logge på med NemId erhverv eller privat NemId, eller via kommunens netværk, hvis man er kommunal arbejdsgiver. Hvis kommunen samtidig er logget på VITAS og dokumentet præsenteres for arbejdsgiver, er det herunder muligt for arbejdsgiver at underskrive med elektronisk pen.

Stk. 4 Når arbejdsgiveren eller den selvstændigt erhvervsdrivende selv er logget på VITAS, kan medarbejderrepræsentanten underskrive ansøgningen digitalt på anden måde end ved at logge på med NemId erhverv eller privat NemId, herunder med elektronisk pen.

Kapitel 20 Flytning til anden kommune
§ 137

Er der planlagt en indsats for en person, der flytter til en anden opholdskommune, skal jobcenteret i den nye opholdskommune sammen med personen vurdere, om den planlagte indsats skal revideres.

Stk. 2 Har en person en aftale med et jobcenter om et konkret tilbud, bevarer personen så vidt muligt retten til tilbuddet, selv om personen flytter til en anden opholdskommune.

Stk. 3 Flytter en person, der er omfattet af § 1, nr. 10, til en anden opholdskommune, bevarer personen retten til et aftalt tilbud. Den planlagte indsats skal revideres, hvis dette er begrundet i personens situation, eller hvis der er væsentligt ændrede forudsætninger på arbejdsmarkedet, som gør en revision hensigtsmæssig.

Stk. 4 Gennemfører personen et konkret tilbud, der er aftalt med jobcenteret i fraflytningskommunen, skal udgifterne, der vedrører perioden efter fraflytningen, afholdes af jobcenteret i den nye opholdskommune, jf. dog reglerne om mellemkommunal refusion i kapitel 3 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Kapitel 21 Erstatning
Arbejdsskader ved deltagelse i tilbud
§ 138

For personer omfattet af § 1, yder kommunen erstatning m.v. for følger af arbejdsskader ved deltagelse i tilbud om virksomhedspraktik efter kapitel 11 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, tilbud om nytteindsats efter lovens kapitel 13 samt tilbud om vejledning og opkvalificering efter lovens kapitel 14.

Stk. 2 Sager om erstatning m.v. efter stk. 1 behandles efter reglerne i lov om arbejdsskadesikring og regler udstedt i medfør heraf, jf. dog §§ 140 og 141.

Stk. 3 Stk. 1 finder ikke anvendelse ved tilbud om vejledning og opkvalificering, hvis personen efter andre regler er berettiget til erstatning m.v. efter lov om arbejdsskadesikring.

Skade forvoldt på andre personer eller andres ejendele
§ 139

For personer omfattet af § 1 yder kommunen erstatning m.v. for skader, som en person forvolder på andre personer eller andres ejendele under deltagelse i tilbud om virksomhedspraktik efter kapitel 11 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, tilbud om nytteindsats efter lovens kapitel 13 samt tilbud om vejledning og opkvalificering efter lovens kapitel 14.

Stk. 2 Ved skade forvoldt på andre personer vurderes erstatningsansvaret efter dansk rets almindelige regler. Hvis personen er erstatningsansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler, ydes erstatning efter reglerne i lov om erstatningsansvar.

Stk. 3 Ved skade forvoldt på andres ejendele vurderes erstatningsansvaret efter dansk rets almindelige regler. Hvis personen er erstatningsansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler, ydes erstatning efter §§ 37 og 38 i lov om forsikringsaftaler.

Stk. 4 Der ydes ikke erstatning efter stk. 1, hvis skaden er opstået ved tyveri eller anden kriminel adfærd.

Administration m.v.
§ 140

En arbejdsskade skal anmeldes, hvis

 • 1) skadelidte anmoder om det, eller

 • 2) skaden antages at kunne begrunde krav på ydelser efter lov om arbejdsskadesikring.

Stk. 2 Anmeldelsen foretages til kommunen, jf. § 141, af den skole, uddannelsessted, praktiksted, virksomhed m.v., hvor skaden er indtruffet.

§ 141

Skader efter §§ 138 og 139 anmeldes til den kommune, der har givet tilbuddet om virksomhedspraktik, nytteindsats eller vejledning og opkvalificering. Ved de arbejdsskader, som videresendes til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, jf. § 9 i bekendtgørelse om anmeldelse af ulykker efter arbejdsskadesikringsloven, skal kommunen oplyse, om personen har modtaget tilbud om virksomhedspraktik, nytteindsats eller vejledning og opkvalificering.

Stk. 2 Ved skader efter § 139 træffer kommunen afgørelse om udbetaling af erstatning. Klage over kommunens afgørelse om udbetaling af erstatning kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 3 Kommunen kan i sager anmeldt efter § 140 behandle krav om betaling af udgifter til sygebehandling og hjælpemidler m.v. i anledning af anmeldte ulykker og betaler sådanne udgifter i det omfang kravet kan imødekommes, jf. § 15 i arbejdsskadesikringsloven, herunder brilleskader, hjælpemidler, fysioterapibehandlinger m.v. Tilskadekomne skal have skriftlig meddelelse om resultatet af vurderingen af krav efter 1. pkt. Det skal fremgå af meddelelsen, at sagen kan forelægges Arbejdsmarkedets Erhvervssikring til afgørelse, hvis tilskadekomne ønsker det.

Tilbagebetaling
§ 142

Hvis en modtager af erstatning m.m. efter §§ 138 og 139 har givet urigtige oplysninger eller fortiet omstændigheder, der har betydning for erstatningen m.v., kan beløb, som er modtaget med urette, kræves tilbagebetalt.

Kapitel 22 Opgørelse af behov for arbejdskraft m.v.
§ 143

Når der i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og bekendtgørelsen skal ske en vurdering af, om der er behov for arbejdskraft, og herunder om der er eller kan forventes mangel på arbejdskraft inden for et område, skal Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings oversigt over jobmuligheder på det regionale arbejdsmarked benyttes. Det vil sige, der skal være tale om områder med gode eller rigtig gode jobmuligheder.

Kapitel 23 Afklarings- og dialogværktøjet
§ 144

Til brug for jobcentrenes og arbejdsløshedskassernes vurdering af de lediges uddannelses- eller beskæftigelsespotentiale, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 8, kan jobcentrene og arbejdsløshedskasserne anvende et landsdækkende digitalt afklarings- og dialogværktøj på Jobnet.

Stk. 2 Udvikling og implementering af afklarings- og dialogværktøjet forestås af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Stk. 3 Afklarings- og dialogværktøjet er frivilligt for borgeren.

Kapitel 24 Underretninger mellem jobcenteret og arbejdsløshedskassen m.v.
Jobcenterets underretninger til arbejdsløshedskassen angående cv-oplysninger og øvrige beskæftigelsesrelevante oplysninger
§ 145

Jobcenteret underretter pågældendes arbejdsløshedskasse, såfremt en person, der er omfattet af § 1, nr. 1,

 • 1) ikke vil give beskæftigelsesrelevante oplysninger m.v. efter § 32, stk. 1,

 • 2) ikke vil gøre sine kontaktoplysninger og sine cv-oplysninger på Jobnet tilgængelige for søgning, jf. § 32, stk. 3,

 • 3) ikke løbende ajourfører beskæftigelsesrelevante oplysninger i Jobnet, jf. § 32, stk. 3, eller

 • 4) ikke lader cv-oplysningerne følge anvisningerne på Jobnet, jf. § 38.

Stk. 2 Jobcenteret skal på anmodning fra arbejdsløshedskassen generelt give oplysninger om arbejdsløshedskassens medlemmer omfattet af § 1, nr. 1, såfremt de er nødvendige til brug for arbejdsløshedskassens administration af reglerne i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Jobcenterets underretninger til arbejdsløshedskassen via det fælles it-baserede datagrundlag angående udeblivelse fra samtaler og aktiviteter, henvisning til job og tilbud m.v.
§ 146

Jobcenteret underretter via det fælles it-baserede datagrundlag pågældendes arbejdsløshedskasse, såfremt en person, der er omfattet af § 1, nr. 1, udebliver fra jobsamtaler og særlige aktiviteter.

§ 147

Jobcenteret underretter via det fælles it-baserede datagrundlag pågældendes arbejdsløshedskasse, når en person, der er omfattet af § 1, nr. 1,

 • 1) er henvist til job,

 • 2) ikke har kontaktet eller ikke er mødt hos arbejdsgiveren i forbindelse med et henvist job,

 • 3) har afslået et henvist job, eller

 • 4) uden gyldig grund undlader at efterkomme et uddannelsespålæg efter § 30 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, eller hvis personen udebliver fra, afslår eller ophører i uddannelse på baggrund af et uddannelsespålæg.

§ 148

Jobcenteret underretter via det fælles it-baserede datagrundlag pågældendes arbejdsløshedskasse, når en person, der er omfattet af § 1, nr. 1, er blevet pålagt at søge konkrete job, hvor arbejdsgiveren ikke har aftalt med jobcenteret, at der sker henvisning af jobsøgende.

§ 149

Jobcenteret underretter via det fælles it-baserede datagrundlag pågældendes arbejdsløshedskasse, hvis en person, der er omfattet af § 1, nr. 1, ikke vil medvirke til at få udarbejdet et tilbud, eller hvis personen udebliver fra, afslår eller ophører i et tilbud.

§ 150

Jobcenteret underretter via det fælles it-baserede datagrundlag pågældendes arbejdsløshedskasse, når det er aftalt, at en person, der er omfattet af § 1, nr. 1, påbegynder et tilbud.

Stk. 2 Når jobcenteret i henhold til § 54 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats over for en person har fastsat, at et tilbud er rådighedsafprøvende, underretter jobcenteret via det fælles it-baserede datagrundlag pågældendes arbejdsløshedskasse herom, herunder om begrundelsen for tilbuddet.

Stk. 3 Jobcentret underretter pågældendes arbejdsløshedskasse om et tilbuds aftalte start- og slutdato og om eventuelle efterfølgende ændringer heri.

Stk. 4 Jobcenteret underretter via det fælles it-baserede datagrundlag pågældendes arbejdsløshedskasse, når det er aftalt, at en person, der er omfattet af § 1, nr. 1, ansættes som voksenlærling, jf. kapitel 23 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 5 Jobcenteret underretter via det fælles it-baserede datagrundlag pågældendes arbejdsløshedskasse, når en person, der er omfattet af § 1, nr. 1,

Stk. 6 Jobcenteret giver via det fælles it-baserede datagrundlag arbejdsløshedskassen adgang til personens »Min Plan«.

§ 151

Jobcenteret underretter via det fælles it-baserede datagrundlag pågældendes arbejdsløshedskasse, hvis en person, der er omfattet af § 1, nr. 1, udebliver en eller flere dage fra et tilbud efter kapitel 10, 11 og 13 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, som pågældende er begyndt på.

Stk. 2 Når jobcenteret modtager underretning fra et tilbudssted, skal jobcenteret straks underrette personens arbejdsløshedskasse efter stk. 1. Modtager jobcenteret underretning fra et tilbudssted som en samlet opgørelse for en periode på op til en måned, skal jobcenteret underrette pågældendes arbejdsløshedskasse på dette tidspunkt.

§ 152

Når jobcenteret modtager underretning fra et uddannelsessted, jf. § 108, stk. 2, skal jobcenteret straks underrette personens arbejdsløshedskasse.

Jobcenterets underretninger til arbejdsløshedskassen via det fælles it-baserede datagrundlag angående tvivl om rådighed og afgørelser i klagesager
§ 153

Jobcenteret underretter via det fælles it-baserede datagrundlag pågældendes arbejdsløshedskasse, jf. § 42, stk. 2, i bekendtgørelse om rådighed, såfremt der i øvrigt er tvivl om rådigheden for en person, der er omfattet af § 1, nr. 1.

§ 154

Jobcenteret underretter via det fælles it-baserede datagrundlag pågældendes arbejdsløshedskasse, når jobcenteret eller Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg i en klagesag har truffet afgørelse om, at en person, der er omfattet af § 1, nr. 1, ikke havde pligt til at overtage et henvist job eller til at påbegynde et tilbud fra jobcenteret.

Kommunens indberetning til det fælles it-baserede datagrundlag angående ophør af ydelse
§ 155

Kommunen indberetter til det fælles it-baserede datagrundlag, når en person ikke længere modtager kontanthjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse eller uddannelseshjælp.

Arbejdsløshedskassens underretninger til jobcenteret og det fælles it-baserede datagrundlag
§ 156

Arbejdsløshedskasserne skal til det fælles it-baserede datagrundlag indberette

 • 1) når en person er påbegyndt en dagpengeperiode efter § 55 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,

 • 2) når der er afholdt cv-samtale med personen, og personens cv er godkendt,

 • 3) når en persons ret til dagpenge er ophørt, jf. lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., og

 • 4) når arbejdsløshedskassen får underretning fra et uddannelsessted om, at en person i jobrettet uddannelse ikke længere er studieaktiv.

Stk. 2 Oplysninger indberettet efter stk. 1 videregives til jobcentret via det fælles it-baserede datagrundlag.

Stk. 3 Arbejdsløshedskasserne skal på anmodning fra jobcenteret eller Beskæftigelsesministeriet generelt oplyse om et ledigt medlems rådighed, ledighedsforløb og dagpengeret i det omfang oplysningerne ikke er indberettet til det fælles it-baserede datagrundlag.

Kapitel 25 Ikrafttræden m.v.
§ 157

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2022.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 2006 af 11. december 2020 om en aktiv beskæftigelsesindsats ophæves.