Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats § 86

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 2636 af 28. december 2021,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 304 af 09. marts 2022, bekendtgørelse nr. 405 af 30. marts 2022 og bekendtgørelse nr. 303 af 20. marts 2023

Støtteintensitet m.v.
§ 86

Bruttostøtteintensiteten for støtte til private arbejdsgivere i tilknytning til ansættelse af personer omfattet af § 1, nr. 1-8, 10 og 11, beregnet som en procentdel af de samlede lønomkostninger, kan over en periode på et år efter løntilskudsansættelsens påbegyndelse ikke overstige 50 pct. for personer, der er omfattet af § 1, nr. 1-6, og 75 pct. for personer omfattet af § 1, nr. 7, 8, 10 og 11.

Stk. 2 Støtteloftet efter stk. 1 omfatter ud over løntilskuddet al støtte i tilknytning til ansættelsen, uanset om denne finansieres udelukkende af offentlige midler eller finansieres delvist af EU.

Stk. 3 Uanset stk. 2 kan støtte i tilknytning til ansættelse af personer omfattet af § 1, nr. 10 og 11, kumuleres med anden støtte, som vedrører samme støtteberettigede omkostninger, ud over støtteloftet i stk. 1, forudsat at kumuleringen ikke medfører en støtteintensitet, der overstiger 100 pct. af de relevante omkostninger i de perioder, hvor de pågældende arbejdstagere er beskæftigede.