Bekendtgørelse om anmeldelse af ulykker efter arbejdsskadesikringsloven § 9

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 941 af 21. juni 2022

§ 9

Arbejdsgiver skal senest 14 dage efter første fraværsdag anmelde en ulykke, såfremt ulykken har medført fravær fra tilskadekomnes sædvanlige arbejde ud over tilskadekomstdagen.

Stk. 2 Arbejdsgiver skal senest 14 dage efter tilskadekomstdagen anmelde en ulykke, der ikke har medført fravær, hvis ulykken må antages at kunne begrunde krav på ydelser efter § 11 i arbejdsskadesikringsloven.

Stk. 3 Arbejdsmarkedets Erhvervssikring skal inden 48 timer underrettes om dødsfald, der kan være forårsaget af en arbejdsulykke, herunder ethvert dødsfald indtruffet på en arbejdsplads. Underretningen skal finde sted, selv om den ulykke, der kan have medført dødsfaldet, allerede er anmeldt eller skal anmeldes eller § 31 i arbejdsskadesikringsloven.