Retssikkerhedsloven (det sociale område) § 9

Denne konsoliderede version af retssikkerhedsloven (det sociale område) er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Lov nr. 453 af 10. juni 1997,
jf. lovbekendtgørelse nr. 1109 af 24. august 2023,
som ændret ved lov nr. 482 af 12. maj 2023, lov nr. 753 af 13. juni 2023, lov nr. 754 af 13. juni 2023 og lov nr. 1769 af 28. december 2023

Almindelige bestemmelser
§ 9

Pligten til at yde hjælp til en borger og afholde udgifterne hertil påhviler handlekommunen, jf. dog §§ 9 b og 9 c. Handlekommunen er den kommune, hvor borgeren har sin bopæl eller sædvanligvis opholder sig, jf. dog stk. 2-12 og § 9 a.

Stk. 2 Handlekommunen for en borger, der er gift, og som har fælles bopæl med ægtefællen, er den kommune, hvor den fælles bopæl er.

Stk. 3 En kommune vedbliver at være handlekommune for en borger i sager efter lov om social service og efter § 115, stk. 2 og 4, jf. § 105, stk. 2, i lov om almene boliger m.v., når denne kommune eller en anden offentlig myndighed har medvirket til, at borgeren i en anden kommune har fået ophold i

Stk. 4 En kommune vedbliver at være handlekommune efter stk. 3, så længe borgeren har ophold i det pågældende botilbud, et tilsvarende botilbud eller et tilbud omfattet af stk. 5, og herefter, indtil borgeren har erhvervet en ny handlekommune efter stk. 1.

Stk. 5 En kommune vedbliver at være handlekommune for en borger i sager efter lov om social service, når borgeren har fået ophold i en anden kommune i

  • 1) en af KFUM's soldaterrekreationer drevet af KFUMs Soldatermission,

  • 2) et veteranhjem drevet af Fonden Danske Veteranhjem eller

  • 3) Veteranbo drevet af KFUMs Soldatermission.

Stk. 6 En kommune vedbliver at være handlekommune efter stk. 5, så længe borgeren har ophold i det pågældende tilbud, et andet tilbud omfattet af stk. 5 eller et botilbud omfattet af stk. 3, og herefter, indtil borgeren har erhvervet en ny handlekommune efter stk. 1.

Stk. 7 Søger en person om hjælp til flytning til en anden kommune efter § 85, stk. 1 og 2, i lov om aktiv socialpolitik, er det den nye kommune, hvori boligen, der flyttes til, ligger, der har pligt til at træffe afgørelse om denne hjælp uanset stk. 1.

Stk. 8 Opstår der uenighed mellem to eller flere kommuner om, hvilken kommune der er en borgers handlekommune, skal den af de uenige kommuner, hvor borgeren er eller senest har været bopælsregistreret i Det Centrale Personregister (CPR), fungere som midlertidig handlekommune, indtil det er afklaret, hvilken kommune der er rette handlekommune. Denne kommune vedbliver at være midlertidig handlekommune i den periode, hvor der er uenighed, uanset at borgeren, inden handlekommunen er fastlagt, er blevet bopælsregistreret i en anden kommune.

Stk. 9 Den kommune, der efter stk. 1-6 og 11-13 er handlekommune, kan indgå aftale med borgerens tidligere handlekommune om, at sidstnævnte fortsat er handlekommune, når der er særlige grunde til det, og med samtykke fra borgeren.

Stk. 10 Den kommune, der efter stk. 3 eller 5 er handlekommune for en borger, kan indgå aftale med den kommune, hvor borgeren har ophold på et tilbud, om at bemyndige denne til helt eller delvis at varetage udøvelsen af sine opgaver i forhold til borgeren.

Stk. 11 Social- og boligministeren fastsætter regler om, hvilken kommune der er handlekommune for borgere, som opholder sig eller har fast bopæl i udlandet. Bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område

Stk. 12 Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om, hvilken kommune der er handlekommune i sager efter lov om sygedagpenge.

Stk. 13 Ankestyrelsen kan i tilfælde, hvor det ikke følger af stk. 1-10, hvilke kommune der er handlekommune for en borger på baggrund af borgerens tilknytning træffe afgørelse om, hvilken kommune der er handlekommune eller midlertidig handlekommune for borgeren. Ankestyrelsen kan afvise åbenbart ubegrundede anmodninger herom.

Eksterne henvisninger

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 158, stk. 1 Lov om behandlings- og specialundervisningstilbud til børn og unge § 14, stk. 3 Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats § 18, stk. 2 Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats § 22, stk. 2 Voksenansvarsloven § 21, stk. 1 Psykiatriloven § 42b, stk. 1 Socialtilsynsbekendtgørelsen § 5, stk. 3 Socialtilsynsbekendtgørelsen § 9, stk. 1 Socialtilsynsbekendtgørelsen § 18, stk. 3 Voksenansvarsbekendtgørelsen § 3, stk. 5 Voksenansvarsbekendtgørelsen § 22, stk. 3 Voksenansvarsbekendtgørelsen § 23, stk. 3 Voksenansvarsbekendtgørelsen § 24, stk. 3 Bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter lov om social service § 11, stk. 4 Bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter lov om social service § 13, stk. 3 Bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter lov om social service § 15, stk. 1 Bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område § 7, stk. 1 Bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område § 10, stk. 1 Bekendtgørelse om egenbetaling for midlertidigt ophold i boformer efter servicelovens §§ 109 og 110 § 4, stk. 1 Bekendtgørelse om egenbetaling for midlertidigt ophold i boformer efter servicelovens §§ 109 og 110 § 5, stk. 1 Lov om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse under ferie § 11, stk. 1 Socialtilsynsloven § 7, stk. 3, nr. 3 Socialtilsynsloven § 10, stk. 1 Socialtilsynsloven § 12, stk. 2, nr. 2 Lov om frikommunenetværk § 12, stk. 4 Lov om frikommunenetværk § 13, stk. 3 Lov om frikommunenetværk § 14, stk. 3 Socialtilsynsloven § 12, stk. 2, nr. 6 Socialtilsynsloven § 18c, stk. 2, nr. 4 Socialtilsynsloven § 18d, stk. 1 Lov om frikommunenetværk § 14b, stk. 4 Lov om frikommunenetværk § 14d, stk. 3 Lov om frikommunenetværk § 14e, stk. 3 Lov om frikommunenetværk § 14f, stk. 3 Lov om frikommunenetværk § 15, stk. 3 Socialtilsynsloven § 18h, stk. 2, nr. 2 Serviceloven § 96b, stk. 1 Serviceloven § 109, stk. 4 Serviceloven § 109, stk. 5 Serviceloven § 110, stk. 6 Serviceloven § 110, stk. 7 Serviceloven § 135a, stk. 1 Serviceloven § 137f, stk. 1 Serviceloven § 137m, stk. 1 Serviceloven § 137m, stk. 4 Serviceloven § 148, stk. 1 Serviceloven § 148, stk. 2 Serviceloven § 148, stk. 3 Serviceloven § 150, stk. 4