Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af barselsdagpenge m.v.

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1323 af 27. september 2022

I medfør af § 27, stk. 4, § 32, stk. 2, § 33, stk. 2, § 34, § 36, stk. 4, og § 48 a, stk. 2, i barselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 235 af 12. februar 2021, fastsættes efter bemyndigelse:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Kapitel 1 Anvendelsesområde
§ 1

Reglerne i bekendtgørelsen anvendes ved behandling af sager om barselsdagpenge efter barselsloven, herunder ved opgørelse af beskæftigelseskravet og beregning af barselsdagpenge.

Kapitel 2 Beskæftigelseskrav for lønmodtagere
§ 2

Opgørelse af beskæftigelseskravet i lovens § 27, stk. 1, nr. 1, foretages som udgangspunkt på baggrund af indberetninger om timer med lønindkomster i henhold til lov om et indkomstregister, jf. dog § 3.

Stk. 2 Er der indberettet lønindkomst, uden at der foreligger oplysninger om løntimer, som indkomsten vedrører, beregnes et timetal på baggrund af indkomsten på samme beregningsmåde som i § 2, stk. 8, i bekendtgørelse om Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Stk. 3 Kan beskæftigelseskravet ikke opfyldes alene på baggrund af timer med beskæftigelse i perioden, medregnes timer med arbejdsløshedsdagpenge eller en ydelse, der træder i stedet herfor, og syge- og barselsdagpenge. Dernæst medregnes timer med udbetaling fra Lønmodtagernes Garantifond samt timer med udbetalt feriegodtgørelse.

Stk. 4 Indkomster og timer i en indberetningsperiode, som ligger hen over flere kalendermåneder, skal fordeles således, at de medregnes forholdsmæssigt i forhold til antallet af kalenderdage i månederne.

Beskæftigelse og indkomster, som ikke er indberettet til indkomstregistret
§ 3

I opgørelsen af beskæftigelseskravet efter lovens § 27, stk. 1, nr. 1, medregnes timer efter lovens § 27, stk. 2, som ikke er indberettet til indkomstregistret, i det omfang lønmodtageren kan fremlægge dokumentation for timerne.

Stk. 2 Lønindtægter, jf. § 4, som efter lovens § 27, stk. 1, nr. 1 og stk. 2, medregnes til beskæftigelseskravet, og som ikke er indberettet i indkomstregistret, medregnes ved opgørelsen af beskæftigelseskravet. Det forudsætter, at lønmodtageren kan fremlægge dokumentation for indtægten, og den periode indtægten vedrører.

Stk. 3 Ved medregning af perioder som selvstændig erhvervsdrivende, jf. lovens § 27, stk. 2, nr. 2, medregnes som udgangspunkt 18½ time pr. uge. Der kan dog medregnes yderligere timer, såfremt timetallet i virksomheden kan dokumenteres af lønmodtageren.

Kapitel 3 Lønindtægt og selvstændig erhvervsindtægt
§ 4

Til lønindtægt regnes:

 • 1) De indkomster, der efter kildeskattelovgivningen anses for A-indkomst og er indtjent i et lønmodtagerforhold i arbejdsretlig forstand.

 • 2) Arbejdsløshedsdagpenge efter kapitel 9 b i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. eller en ydelse, der træder i stedet herfor, jf. lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

 • 3) A-indkomst, som en aktionær eller anpartshaver har indtjent ved arbejde for selskabet.

Stk. 2 Til lønindtægt regnes endvidere følgende indkomster, selv om de ikke anses for A-indkomst, jf. stk. 1:

 • 1) Løn m.v. til hushjælp og anden medhjælp i privat husholdning.

 • 2) Værdi af fri kost og andre naturalydelser, der ydes som vederlag i et tjenesteforhold.

 • 3) Løn udbetalt af fremmede stater, af internationale organisationer, herværende diplomatiske repræsentationer og medlemmer af sådanne, samt af fremmede staters herværende udsendte konsuler.

 • 4) Anden B-indkomst, som er indtjent i et lønmodtagerforhold i arbejdsretlig forstand.

Stk. 3 Værnepligtsløn ved forsvaret og civilforsvaret samt rådighedsvederlag inden for hjemmeværnet er omfattet af de bestemmelser, der er fastsat for lønindtægt.

Stk. 4 Feriegodtgørelse medregnes ikke ved beregningen af timeindtægten i medfør af barselslovens § 33, stk. 1.

§ 5

Som indtægt for selvstændige erhvervsdrivende regnes erhvervsindtægter, som i væsentlig grad skyldes den pågældendes egen arbejdsindsats ved selvstændig erhvervsvirksomhed, og som ikke efter § 4, stk. 1-3, regnes for lønindtægt.

Stk. 2 Indtægt som medarbejdende ægtefælle regnes som selvstændig erhvervsindtægt, medmindre der er tale om en lønaftale efter kildeskattelovens § 25 A.

Stk. 3 Godtgørelser for medlemskab af eller som medhjælp for bestyrelser, udvalg, kommissioner, råd og lignende, som i væsentlig grad skyldes den pågældendes egen arbejdsindsats, regnes til selvstændig erhvervsindtægt.

Kapitel 4 Beregning af barselsdagpenge til selvstændige erhvervsdrivende på grundlag af arbejdsfortjenesten ved selvstændig virksomhed
§ 6

Personer, der har indtægt ved selvstændig erhvervsvirksomhed, har ret til barselsdagpenge på grundlag af arbejdsfortjenesten ved virksomheden, dog højst det beløb, der er nævnt i barselslovens § 35, stk. 1.

Stk. 2 Som dokumentation for arbejdsfortjenesten anvendes skattemyndighedernes årsopgørelse for det seneste regnskabsår på grundlag af indgivet selvangivelse. Hvis selvangivelse er indgivet rettidigt, men årsopgørelsen på grundlag heraf endnu ikke foreligger, anvendes årsopgørelsen for det seneste forudgående regnskabsår, jf. dog stk. 3. Det samme gælder, hvis der er bevilget udsættelse med indsendelse af selvangivelsen.

Stk. 3 En selvstændig erhvervsdrivende, der har fået beregnet barselsdagpengene ud fra skattemyndighedernes årsopgørelse for 2020, har dog ret til med virkning fra første fraværsdag at få beregnet barselsdagpengene ud fra årsopgørelsen for 2019, hvis den selvstændige erhvervsdrivende senest 8 uger fra, at Udbetaling Danmark har orienteret den selvstændige erhvervsdrivende om muligheden herfor, anmoder Udbetaling Danmark om at få ændret beregningen på denne måde. Hvis anmodning indgives efter fristen på 8 uger, har den selvstændige ikke ret til at få ændret beregningen, medmindre den selvstændige på grund af hospitalsophold har været forhindret i at anmode til tiden, eller andre særligt undskyldende forhold har bevirket, at anmodningen ikke er sket rettidigt. Hvis den selvstændige erhvervsdrivende i 2019 har drevet virksomhed i en kortere periode, således at selvangivelse som selvstændig for et helt regnskabsår ikke er indgivet for 2019, gælder stk. 4 tilsvarende.

Stk. 4 Hvis den selvstændige erhvervsdrivende har drevet virksomhed i en kortere periode, således at selvangivelse som selvstændig for et helt regnskabsår ikke er indgivet, anvendes i stedet

 • 1) den seneste årsopgørelse som lønmodtager, eller

 • 2) et revisorattesteret regnskab for virksomheden for et helt år opgjort efter samme principper som årsopgørelsen. Regnskabet skal senest være Udbetaling Danmark i hænde 6 uger efter anmodningen om barselsdagpenge.

Stk. 5 Det er en betingelse for retten til barselsdagpenge, at den selvstændige erhvervsdrivende afleverer dokumentation i overensstemmelse med stk. 2 og 4.

Stk. 6 En selvstændig erhvervsdrivende, der har tilmeldt sig en frivillig forsikring efter reglerne i sygedagpengelovens kapitel 16, er berettiget til mindst 2/3 af det beløb, der er nævnt i barselslovens § 35, stk. 1, uanset om der kan dokumenteres en arbejdsfortjeneste.

§ 7

Som beregningsgrundlag for en selvstændig erhvervsdrivende, jf. § 6, stk. 1, anvendes årsopgørelsens oplysninger om:

 • 1) Overskud af virksomhed og udlejningsejendom.

 • 2) Indtægt overført til medarbejdende ægtefælle.

 • 3) Egne syge- og barselsdagpenge, kompensation efter barselsudligningsloven og andre indtægter, jf. § 5, stk. 1 og 3.

Stk. 2 Som beregningsgrundlag for en medarbejdende ægtefælle, jf. § 6, stk. 1, anvendes årsopgørelsens oplysninger om:

 • 1) Indtægt overført til medarbejdende ægtefælle.

 • 2) Egne syge- og barselsdagpenge, kompensation efter barselsudligningsloven og andre indtægter, jf. § 5, stk. 1 og 3.

Stk. 3 Barselsdagpenge beregnet efter stk. 1 og 2, og barselsdagpenge udbetalt efter § 6, stk. 6, kan ikke reguleres som følge af senere ændring af arbejdsfortjenesten.

Stk. 4 Ved beregning af barselsdagpenge til personer, der før barselsdagpengeperiodens begyndelse modtog en godtgørelse efter lov om social service for tabt arbejdsfortjeneste ved pasning af et handicappet barn i hjemmet eller efter samme lov modtog vederlag ved pasning af en døende eller modtog dagpenge efter barselslovens § 26 ved pasning af et alvorligt sygt barn, anvendes årsopgørelsen for det senest forudgående regnskabsår eller et revisorattesteret regnskab, jf. § 6, stk. 4, nr. 2.

Kapitel 5 Beregning af barselsdagpenge til lønmodtagere
Opgørelse af timefortjenesten samt i særlige tilfælde af timetallet
§ 8

Opgørelse af timefortjenesten efter lovens § 33, stk. 1, sker på baggrund af indberetninger fra den aktuelle arbejdsgiver i henhold til lov om et indkomstregister i de seneste 3 afsluttede kalendermåneder forud for fraværets begyndelse. Timefortjenesten beregnes for hvert aktuelle arbejdsforhold som et gennemsnit af den samlede løn, der er indberettet i forhold til de dertil anførte løntimer. Feriegodtgørelse, søgnehelligdagsbetaling, pensionsbidrag, ATP-bidrag og arbejdsmarkedsbidrag efter lov om arbejdsmarkedsfonde indgår ikke ved beregningen af timefortjenesten, jf. stk. 8.

Stk. 2 Lønindkomster og løntimer i en indberetningsperiode, som ligger hen over flere kalendermåneder, skal fordeles således, at de medregnes forholdsmæssigt i forhold til antallet af kalenderdage i månederne.

Stk. 3 Lønindkomster fra den aktuelle arbejdsgiver, jf. § 4, som ikke er indberettet i indkomstregisteret, kan medregnes ved beregningen, hvis lønmodtageren kan fremlægge dokumentation for indkomsten og den periode, indkomsten vedrører.

Stk. 4 Hvis der er indberettet lønindkomst fra aktuelle arbejdsgiver, men der ikke er oplysninger om timer, som indkomsten vedrører, beregnes til brug for Udbetaling Danmarks opgørelse af timefortjeneste et timetal på baggrund af indkomsten på samme beregningsmåde som i § 2, stk. 8, i bekendtgørelse om Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Stk. 5 For en lønmodtager, der har været ansat i mindre end 8 uger hos den aktuelle arbejdsgiver, oplyser arbejdsgiver den aftalte løn til brug for Udbetaling Danmarks opgørelse af timefortjeneste.

Stk. 6 For en lønmodtager, der var sygemeldt uden løn eller med sygeløn forud for fraværets begyndelse, opgøres timefortjenesten på baggrund af indberetninger fra den aktuelle arbejdsgiver i henhold til lov om et indkomstregister i de seneste 3 afsluttede kalendermåneder, hvor lønmodtageren havde fuld løn.

Stk. 7 For en lønmodtager, der var i beskæftigelse dagen før fraværets begyndelse, men ikke på første fraværsdag, jf. lovens § 27, stk. 1, nr. 1, anses den arbejdsgiver, lønmodtager var i beskæftigelse hos dagen før fraværets begyndelse, ved beregningen af barselsdagpenge for at være den aktuelle arbejdsgiver.

Stk. 8 Udbetaling Danmark beregner feriegodtgørelse, der efter stk. 1, fratrækkes ved beregningen af timefortjenesten, ved at lægge lønmodtagerens eget bidrag til ATP og indbetaling til fradragsberettiget arbejdsgiveradministreret pensionsordning til den A-indkomst, som lønmodtageren ifølge indkomstregisteret skal betale am-bidrag af, og gange resultatet med 11,11 pct. Lønmodtagere, der får mindre end det maksimale timebeløb, jf. lovens § 35, stk. 1, har ret til omberegning af timefortjenesten, hvis lønmodtageren eller arbejdsgiveren kan fremlægge dokumentation for, at den feriegodtgørelse, der er lagt til grund for beregningen af timefortjenesten, udgør over 5 pct. mere end feriegodtgørelsen som opgjort af arbejdsgiver. Hvis det fremgår af indkomstregisteret, at lønmodtageren er funktionær og at arbejdsgiver har indberettet feriegodtgørelse som en del af lønnen i de seneste 3 afsluttede kalendermåneder forud for fraværets begyndelse, anmoder Udbetaling Danmark om nødvendigt lønmodtageren om at oplyse den feriegodtgørelse, arbejdsgiver har beregnet.

§ 9

For en lønmodtager, der har afbrudt en fraværsperiode, og som indenfor en kort periode efter afbrydelsen på ny påbegynder barselsfravær, beregnes barselsdagpengene på grundlag af samme timetal og timefortjeneste som i seneste forløb med barselsdagpenge, hvis lønmodtageren ikke har fået løn fra aktuelle arbejdsgiver under afbrydelsen.

§ 10

En lønmodtager har i særlige tilfælde ret til omberegning af timefortjenesten, hvis lønmodtageren eller arbejdsgiveren kan fremlægge dokumentation for en væsentlig ændring i timelønnen i forhold til beregningsgrundlaget.

Stk. 2 Uanset størrelsen af lønstigningen har en mor, der er lønmodtager i fortsat ansættelse og selv får udbetalt barselsdagpengene, efter anmodning ret til omberegning af timefortjenesten, hvis hun i perioden fra 4 uger før fødslen og til og med 10 uger efter fødslen ville have fået en lønstigning. Det er en forudsætning, at barselsdagpengene pr. time er beregnet til at være lavere end det beløb, der fremgår af lovens § 35, stk. 1.

Stk. 3 En lønmodtager har ret til omberegning af timefortjenesten, hvis lønmodtageren kan fremlægge dokumentation for ekstra indbetaling til en arbejdsgiveradministreret pensionsopsparing. Omberegningen sker med udgangspunkt i den pensionsindbetaling, der er aftalt i ansættelseskontrakt eller lignende. Hvis der ikke er oplysninger herom i ansættelseskontrakt eller lignende, sker beregningen ud fra overenskomsten for det pågældende område.

Opgørelse af timetal og timefortjeneste for lønmodtagere med ikke på forhånd fastsat arbejdstid eller timefortjeneste
§ 11

Til lønmodtagere med ikke på forhånd fastsat arbejdstid eller timefortjeneste beregnes barselsdagpenge under fraværet på grundlag af det gennemsnitlige antal arbejdstimer og den gennemsnitlige timefortjeneste i den seneste afsluttede kalendermåned forud for fraværets begyndelse.

Stk. 2 Samme beregningsmåde kan anvendes for lønmodtagere, hvis beskæftigelse ved fraværets begyndelse er eller under fraværet midlertidigt ville have været afbrudt på grund af produktionsstop som følge af råvaremangel, vejrlig og lignende, såfremt timefortjenesten ikke kan fastslås.

Stk. 3 En lønmodtager med ikke på forhånd fastsat arbejdstid, der kan dokumentere, at antallet af arbejdstimer i den seneste afsluttede kalendermåned ikke kan anses for sædvanligt, har efter anmodning ret til at få beregnet barselsdagpengene ud fra det gennemsnitlige antal arbejdstimer og den gennemsnitlige timefortjeneste i de seneste 3 afsluttede kalendermåneder forud for første fraværsdag. Udbetaling Danmark beregner barselsdagpengene efter principperne i § 8.

Opgørelse af timetal og timefortjeneste for lønmodtagere med ukendt arbejdstid
§ 12

Til lønmodtagere med ukendt arbejdstid beregnes barselsdagpenge på grundlag af det gennemsnitlige beregnede antal arbejdstimer i den seneste afsluttede kalendermåned forud for fraværets begyndelse. En lønmodtager med ukendt arbejdstid, der kan dokumentere, at indkomsten i den seneste afsluttede kalendermåned ikke kan anses for sædvanlig, har efter anmodning ret til at få beregnet barselsdagpengene ud fra indkomsten i de seneste 3 afsluttede kalendermåneder forud for første fraværsdag. Udbetaling Danmark beregner barselsdagpengene efter principperne i § 8.

Stk. 2 For provisionslønnede sælgere foretages beregningen af det timetal, der udbetales barselsdagpenge for, dog på grundlag af indkomsten i de seneste 9 måneder før fraværsperiodens begyndelse.

Stk. 3 Barselsdagpengebeløbet udgør det timebeløb, der er beregnet efter lovens § 35, stk. 1, ganget med det gennemsnitlige antal timer opgjort efter stk. 1-2, jf. dog lovens § 34.

Beregning ved turnus, weekend m.v.
§ 13

Ved skiftende arbejdstid i en på forhånd fastlagt turnus, hvor arbejdstiden i enkelte uger i turnusperioden overstiger normaltimetallet, kan der udbetales mere end det beløb, der er nævnt i lovens § 35, stk. 1.

Stk. 2 For hele turnusperioden kan der pr. arbejdstime højst udbetales det ugebeløb, der er nævnt i lovens § 35, stk. 1, divideret med det gennemsnitlige antal arbejdstimer pr. uge i turnusperioden.

Stk. 3 Ved arbejde i holddrift, hvor den normale overenskomstmæssige arbejdstid på 2. og 3. skift afviger fra den normale overenskomstmæssige arbejdstid ved dagarbejde, beregnes barselsdagpengene på grundlag af den normale overenskomstmæssige arbejdstid ved dagarbejde og lønmodtagerens timefortjeneste ved dagarbejdet, dog højest med det beløb, der er nævnt i barselslovens § 35, stk. 1.

Stk. 4 Ved weekendarbejde, hvorved forstås arbejde, der i henhold til gældende overenskomst som udgangspunkt alene udføres på lørdage eller søndage, og hvorved den overenskomstmæssige arbejdsforpligtelse herved er opfyldt, beregnes et særligt timebeløb ved at dividere den normale overenskomstmæssige arbejdstid ved dagarbejde med den normale overenskomstmæssige arbejdstid for weekendarbejde og gange med det maksimale timebeløb efter lovens § 35, stk. 1.

Stk. 5 Hvis fraværet påbegyndes under aftalt arbejdsfordeling, beregnes barselsdagpengene på grundlag af henholdsvis mistet timeindtægt og mistede arbejdsløshedsdagpenge. Ved ophør af arbejdsfordeling beregnes barselsdagpengene alene på grundlag af den mistede timeindtægt.

Beregning af barselsdagpenge til delvist ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse, nyuddannede m.fl. samt ændring af satsen for ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse
§ 14

Barselsdagpenge på grundlag af supplerende arbejdsløshedsdagpenge til medlemmer af en arbejdsløshedskasse, der er delvist arbejdsledige, beregnes for en fuldtidsforsikret ud fra 37 timer pr. uge, fratrukket det antal timer pr. uge, som den pågældende skulle have arbejdet under fraværet. For en deltidsforsikret beregnes barselsdagpenge for de supplerende arbejdsløshedsdagpenge ud fra 30 timer pr. uge, fratrukket det antal timer pr. uge, som den pågældende skulle have arbejdet under fraværet.

Stk. 2 Til medlemmer af en arbejdsløshedskasse, der er delvist arbejdsledige og har et ukendt eller varierende antal arbejdstimer pr. uge, beregnes barselsdagpenge på grundlag af supplerende arbejdsløshedsdagpenge ud fra 37 eller 30 timer pr. uge, jf. stk. 1, fratrukket det gennemsnitlige antal arbejdstimer pr. uge, jf. § 11, stk. 1 og 3, eller § 12, stk. 1.

Stk. 3 Hvis medlemmet har været delvist ledig i mindre end 4 uger og har et ukendt eller varierende antal arbejdstimer pr. uge, beregnes barselsdagpengene på grundlag af supplerende arbejdsløshedsdagpenge ud fra 37 eller 30 timer pr. uge, jf. stk. 1, fratrukket det gennemsnitlige antal arbejdstimer pr. uge, jf. § 11, stk. 1 og 3, eller § 12, stk. 1, i den tid, den pågældende har været ledig.

§ 15

Når et medlem af en arbejdsløshedskasse under fraværet ville være blevet berettiget til en højere sats efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., fordi personen skifter status fra ikke-forsørger til forsørger, regulerer Udbetaling Danmark den sats, der ligger til grund for udbetalingen af barselsdagpenge, jf. barselslovens § 36, stk. 1. Ændringen har virkning fra mandagen efter fødslen.

Stk. 2 Et medlem af en arbejdsløshedskasse kan anmode Udbetaling Danmark om ændring af den sats, der ligger til grund for udbetalingen af barselsdagpenge, jf. barselslovens § 36, stk. 1, når den pågældende i andre tilfælde end efter stk. 1 ville være blevet berettiget til en højere sats efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Ændringen har virkning fra mandagen efter anmodningstidspunktet.

§ 16

Den sats, der ligger til grund for udbetalingen af barselsdagpenge til et medlem af en arbejdsløshedskasse, reguleres én gang om året pr. den første mandag i januar med satsreguleringsprocenten på samme måde som efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

§ 17

Udbetaling Danmarks anmodning til arbejdsløshedskassen om at opgøre, hvorvidt et medlem af arbejdsløshedskassen ville have haft ret til arbejdsløshedsdagpenge og med hvilken sats, jf. lovens § 48 a, sker på blanket DP 235 B.

§ 18

Barselsdagpenge til nyuddannede, jf. barselslovens § 27, stk. 1, nr. 4, udbetales med den sats, som personen på første fraværsdag kunne have modtaget arbejdsløshedsdagpenge med pr. dag, hvis betingelserne herfor i øvrigt var opfyldt.

§ 19

Barselsdagpenge til personer, der før barselsdagpengeperiodens begyndelse modtog en godtgørelse efter lov om social service for tabt arbejdsfortjeneste ved pasning af et handicappet barn i hjemmet eller efter samme lov modtog et vederlag ved pasning af en døende eller modtog dagpenge efter barselslovens § 26 ved pasning af et alvorligt sygt barn, beregnes på grundlag af den beskæftigelse, som de pågældende ville have haft, hvis de havde været i arbejde.

§ 20

Barselsdagpenge til personer, der har været beskæftiget om bord i et skib, der er registreret i Dansk Internationalt Skibsregister, beregnes på samme måde som efter bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for lønmodtagere.

Kapitel 6 Beregning af barselsdagpenge til personer ansat i fleksjob og selvstændige erhvervsdrivende, som får tilskud til bevarelse af beskæftigelsen i egen virksomhed efter kapitel 20 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
§ 21

Barselsdagpenge til en lønmodtager, som er ansat i et fleksjob før 1. januar 2013, beregnes på grundlag af det timetal, som er lagt til grund ved beregningen af kommunens tilskud til arbejdsgiveren. Udbetaling Danmark beregner timefortjenesten efter principperne i §§ 8 og 9.

Stk. 2 Barselsdagpenge til en lønmodtager, som ansættes i et fleksjob efter § 120 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, beregnes efter principperne i §§ 8 og 9. Ophører lønmodtagerens ansættelse i fleksjobbet under barselsorloven, beregnes barselsdagpengene som 98 pct. af arbejdsløshedsdagpengenes højeste beløb. Det samme gælder for en selvstændig erhvervsdrivende, der får tilskud til bevarelse af beskæftigelsen i egen virksomhed efter kapitel 20 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, men som i forhold til beregningen af barselsdagpenge anses som lønmodtager.

§ 22

Barselsdagpenge til en selvstændig erhvervsdrivende, som får tilskud til bevarelse af beskæftigelsen i egen virksomhed efter kapitel 20 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, beregnes efter §§ 6 og 7, jf. dog § 21, stk. 2, og kan højst udgøre det beløb, der er nævnt i barselslovens § 35, stk. 1. Tilskuddet, som den selvstændige erhvervsdrivende modtager, medregnes ikke i arbejdsfortjenesten ved virksomheden. Tilskuddet medfører ikke fradrag i de beregnede barselsdagpenge.

Kapitel 7 Ikrafttrædelse m.v.
§ 23

Bekendtgørelsen træder i kraft den 9. januar 2023.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 1090 af 1. juni 2021 om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af barselsdagpenge m.v. ophæves.

Stk. 3 For en lønmodtager omfattet af § 11 eller § 12 med første fraværsdag den 8. januar 2023 eller tidligere anvendes det beregningsgrundlag, der følger af de indtil 9. januar 2023 gældende regler i § 11 eller § 12 i bekendtgørelse nr. 1090 af 1. juni 2021.