Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af barselsdagpenge m.v. § 6

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1323 af 27. september 2022

§ 6

Personer, der har indtægt ved selvstændig erhvervsvirksomhed, har ret til barselsdagpenge på grundlag af arbejdsfortjenesten ved virksomheden, dog højst det beløb, der er nævnt i barselslovens § 35, stk. 1.

Stk. 2 Som dokumentation for arbejdsfortjenesten anvendes skattemyndighedernes årsopgørelse for det seneste regnskabsår på grundlag af indgivet selvangivelse. Hvis selvangivelse er indgivet rettidigt, men årsopgørelsen på grundlag heraf endnu ikke foreligger, anvendes årsopgørelsen for det seneste forudgående regnskabsår, jf. dog stk. 3. Det samme gælder, hvis der er bevilget udsættelse med indsendelse af selvangivelsen.

Stk. 3 En selvstændig erhvervsdrivende, der har fået beregnet barselsdagpengene ud fra skattemyndighedernes årsopgørelse for 2020, har dog ret til med virkning fra første fraværsdag at få beregnet barselsdagpengene ud fra årsopgørelsen for 2019, hvis den selvstændige erhvervsdrivende senest 8 uger fra, at Udbetaling Danmark har orienteret den selvstændige erhvervsdrivende om muligheden herfor, anmoder Udbetaling Danmark om at få ændret beregningen på denne måde. Hvis anmodning indgives efter fristen på 8 uger, har den selvstændige ikke ret til at få ændret beregningen, medmindre den selvstændige på grund af hospitalsophold har været forhindret i at anmode til tiden, eller andre særligt undskyldende forhold har bevirket, at anmodningen ikke er sket rettidigt. Hvis den selvstændige erhvervsdrivende i 2019 har drevet virksomhed i en kortere periode, således at selvangivelse som selvstændig for et helt regnskabsår ikke er indgivet for 2019, gælder stk. 4 tilsvarende.

Stk. 4 Hvis den selvstændige erhvervsdrivende har drevet virksomhed i en kortere periode, således at selvangivelse som selvstændig for et helt regnskabsår ikke er indgivet, anvendes i stedet

  • 1) den seneste årsopgørelse som lønmodtager, eller

  • 2) et revisorattesteret regnskab for virksomheden for et helt år opgjort efter samme principper som årsopgørelsen. Regnskabet skal senest være Udbetaling Danmark i hænde 6 uger efter anmodningen om barselsdagpenge.

Stk. 5 Det er en betingelse for retten til barselsdagpenge, at den selvstændige erhvervsdrivende afleverer dokumentation i overensstemmelse med stk. 2 og 4.

Stk. 6 En selvstændig erhvervsdrivende, der har tilmeldt sig en frivillig forsikring efter reglerne i sygedagpengelovens kapitel 16, er berettiget til mindst 2/3 af det beløb, der er nævnt i barselslovens § 35, stk. 1, uanset om der kan dokumenteres en arbejdsfortjeneste.