Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af barselsdagpenge m.v. § 8

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1323 af 27. september 2022

Opgørelse af timefortjenesten samt i særlige tilfælde af timetallet
§ 8

Opgørelse af timefortjenesten efter lovens § 33, stk. 1, sker på baggrund af indberetninger fra den aktuelle arbejdsgiver i henhold til lov om et indkomstregister i de seneste 3 afsluttede kalendermåneder forud for fraværets begyndelse. Timefortjenesten beregnes for hvert aktuelle arbejdsforhold som et gennemsnit af den samlede løn, der er indberettet i forhold til de dertil anførte løntimer. Feriegodtgørelse, søgnehelligdagsbetaling, pensionsbidrag, ATP-bidrag og arbejdsmarkedsbidrag efter lov om arbejdsmarkedsfonde indgår ikke ved beregningen af timefortjenesten, jf. stk. 8.

Stk. 2 Lønindkomster og løntimer i en indberetningsperiode, som ligger hen over flere kalendermåneder, skal fordeles således, at de medregnes forholdsmæssigt i forhold til antallet af kalenderdage i månederne.

Stk. 3 Lønindkomster fra den aktuelle arbejdsgiver, jf. § 4, som ikke er indberettet i indkomstregisteret, kan medregnes ved beregningen, hvis lønmodtageren kan fremlægge dokumentation for indkomsten og den periode, indkomsten vedrører.

Stk. 4 Hvis der er indberettet lønindkomst fra aktuelle arbejdsgiver, men der ikke er oplysninger om timer, som indkomsten vedrører, beregnes til brug for Udbetaling Danmarks opgørelse af timefortjeneste et timetal på baggrund af indkomsten på samme beregningsmåde som i § 2, stk. 8, i bekendtgørelse om Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Stk. 5 For en lønmodtager, der har været ansat i mindre end 8 uger hos den aktuelle arbejdsgiver, oplyser arbejdsgiver den aftalte løn til brug for Udbetaling Danmarks opgørelse af timefortjeneste.

Stk. 6 For en lønmodtager, der var sygemeldt uden løn eller med sygeløn forud for fraværets begyndelse, opgøres timefortjenesten på baggrund af indberetninger fra den aktuelle arbejdsgiver i henhold til lov om et indkomstregister i de seneste 3 afsluttede kalendermåneder, hvor lønmodtageren havde fuld løn.

Stk. 7 For en lønmodtager, der var i beskæftigelse dagen før fraværets begyndelse, men ikke på første fraværsdag, jf. lovens § 27, stk. 1, nr. 1, anses den arbejdsgiver, lønmodtager var i beskæftigelse hos dagen før fraværets begyndelse, ved beregningen af barselsdagpenge for at være den aktuelle arbejdsgiver.

Stk. 8 Udbetaling Danmark beregner feriegodtgørelse, der efter stk. 1, fratrækkes ved beregningen af timefortjenesten, ved at lægge lønmodtagerens eget bidrag til ATP og indbetaling til fradragsberettiget arbejdsgiveradministreret pensionsordning til den A-indkomst, som lønmodtageren ifølge indkomstregisteret skal betale am-bidrag af, og gange resultatet med 11,11 pct. Lønmodtagere, der får mindre end det maksimale timebeløb, jf. lovens § 35, stk. 1, har ret til omberegning af timefortjenesten, hvis lønmodtageren eller arbejdsgiveren kan fremlægge dokumentation for, at den feriegodtgørelse, der er lagt til grund for beregningen af timefortjenesten, udgør over 5 pct. mere end feriegodtgørelsen som opgjort af arbejdsgiver. Hvis det fremgår af indkomstregisteret, at lønmodtageren er funktionær og at arbejdsgiver har indberettet feriegodtgørelse som en del af lønnen i de seneste 3 afsluttede kalendermåneder forud for fraværets begyndelse, anmoder Udbetaling Danmark om nødvendigt lønmodtageren om at oplyse den feriegodtgørelse, arbejdsgiver har beregnet.