Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af barselsdagpenge m.v. § 4

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1323 af 27. september 2022

§ 4

Til lønindtægt regnes:

  • 1) De indkomster, der efter kildeskattelovgivningen anses for A-indkomst og er indtjent i et lønmodtagerforhold i arbejdsretlig forstand.

  • 2) Arbejdsløshedsdagpenge efter kapitel 9 b i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. eller en ydelse, der træder i stedet herfor, jf. lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

  • 3) A-indkomst, som en aktionær eller anpartshaver har indtjent ved arbejde for selskabet.

Stk. 2 Til lønindtægt regnes endvidere følgende indkomster, selv om de ikke anses for A-indkomst, jf. stk. 1:

  • 1) Løn m.v. til hushjælp og anden medhjælp i privat husholdning.

  • 2) Værdi af fri kost og andre naturalydelser, der ydes som vederlag i et tjenesteforhold.

  • 3) Løn udbetalt af fremmede stater, af internationale organisationer, herværende diplomatiske repræsentationer og medlemmer af sådanne, samt af fremmede staters herværende udsendte konsuler.

  • 4) Anden B-indkomst, som er indtjent i et lønmodtagerforhold i arbejdsretlig forstand.

Stk. 3 Værnepligtsløn ved forsvaret og civilforsvaret samt rådighedsvederlag inden for hjemmeværnet er omfattet af de bestemmelser, der er fastsat for lønindtægt.

Stk. 4 Feriegodtgørelse medregnes ikke ved beregningen af timeindtægten i medfør af barselslovens § 33, stk. 1.