Barnets lov § 87

Denne konsoliderede version af barnets lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

træder i kraft den 1. januar 2024, jf. dog § 212 i loven

Lov nr. 721 af 13. juni 2023,
jf. lovbekendtgørelse nr. 83 af 25. juni 2023,
som ændret ved lov nr. 217 af 05. marts 2024 og lov nr. 329 af 09. april 2024

Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste
§ 87

Kommunalbestyrelsen skal yde hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste til personer, der i hjemmet forsørger et barn eller en ung under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Ydelsen er betinget af, at det er en nødvendig konsekvens af den nedsatte funktionsevne, at barnet eller den unge passes i hjemmet, og at det er mest hensigtsmæssigt, at det er moderen eller faderen, der passer barnet eller den unge.

Stk. 2 Kravet i stk. 1 om, at barnet eller den unge skal være forsørget i hjemmet, gælder dog ikke børn og unge, som er anbragt uden for hjemmet efter §§ 46 eller 47, i forbindelse med barnets eller den unges hospitalsbesøg. Det er en betingelse, at moderens eller faderens tilstedeværelse på hospitalet er en nødvendig konsekvens af barnets eller den unges funktionsnedsættelse, og at tilstedeværelsen er det mest hensigtsmæssige for barnet eller den unge.

Stk. 3 Ydelsen efter stk. 1 fastsættes på baggrund af forælderens tidligere bruttoindtægt, dog højst med et beløb på 34.055 kr. om måneden (2023-niveau). Maksimumsbeløbet reduceres i forhold til den andel, de visiterede timer til tabt arbejdsfortjeneste udgør af den samlede arbejdstid. Bidrag til pensionsordning udgør 10 pct. af bruttoydelsen, dog højst et beløb svarende til det hidtidige arbejdsgiverbidrag. Kommunen indbetaler efter reglerne i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension ATP-bidrag af hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste. Ydelsesmodtageren skal betale en tredjedel af ATP-bidraget, og kommunen skal betale to tredjedele af bidraget.

Stk. 4 Social- og boligministeren kan fastsætte nærmere regler om beregning og regulering af tabt arbejdsfortjeneste efter stk. 3, herunder om beregning og indbetaling af bidrag til pensionsordning, og efter forhandling med beskæftigelsesministeren og efter indstilling fra Arbejdsmarkedets Tillægspension regler om betaling, indberetning og tilbagebetaling af ATP-bidrag. Bekendtgørelse om tilskud til pasning af børn og unge med handicap eller langvarig sygdom

Eksterne henvisninger

Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge § 3, stk. 2 Bekendtgørelse om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne og ansættelse som lønmodtager i fleksjob i en ægtefælles virksomhed § 1, stk. 2 Bekendtgørelse om tilskud til pasning af børn og unge med handicap eller langvarig sygdom § 11, stk. 2 Arbejdsløshedsforsikringsloven § 48, stk. 2 Arbejdsløshedsforsikringsloven § 53, stk. 6 Pensionsbeskatningsloven § 19, stk. 2 Aktivloven § 32, stk. 1 Bekendtgørelse om beregning af og fradrag i fleksløntilskud § 11, stk. 1 Aktivloven § 68a, stk. 4 Aktivloven § 69j, stk. 11 Bekendtgørelse om hjemmetræning og samarbejdet med forældre til børn og unge, der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for hjælp eller særlig støtte efter § 82 i barnets lov § 5, stk. 1 Sundhedsloven § 88b, stk. 1 Sundhedsloven § 240a, stk. 1 Sundhedsloven § 240a, stk. 2 Kildeskatteloven § 49A, stk. 3, nr. 2, litra f Kildeskatteloven § 49A, stk. 3, nr. 4 Kommunesamarbejdsloven § 1, stk. 2, nr. 4, litra b Bekendtgørelse om ydelser efter lov om social service og barnets lov under midlertidige ophold i udlandet § 1, stk. 2, nr. 4 Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen § 3, stk. 7 Sygedagpengeloven § 32, stk. 3 Sygedagpengeloven § 42, stk. 2 ATP-loven § 2a, stk. 5 ATP-loven § 2c, stk. 2 Bekendtgørelse om betaling for generelle tilbud og for tilbud om personlig og praktisk hjælp m.v. efter §§ 79, 83 og 84 i lov om social service § 2, stk. 1, nr. 2 Bekendtgørelse om betaling for generelle tilbud og for tilbud om personlig og praktisk hjælp m.v. efter §§ 79, 83 og 84 i lov om social service § 3, stk. 1 Pensionsloven § 26s, stk. 2, nr. 4 Serviceloven § 161, stk. 1 Serviceloven § 176, stk. 1