Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge § 3

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 610 af 10. juni 2024

§ 3

Indkomst- og beskæftigelseskravet kan opfyldes på baggrund af følgende:

  • 1) A-indkomst og løntimer indberettet til indkomstregisteret efter § 3 i lov om et indkomstregister, jf. dog nr. 3 og stk. 2.

  • 2) B-indkomst, hvoraf der skal betales arbejdsmarkedsbidrag, og som ikke indgår i en virksomheds overskud eller underskud.

  • 3) En virksomheds skattemæssige overskud før renter og andre finansielle poster, herunder A-indkomst udbetalt til ejeren af et selskab, hvor ejeren har afgørende indflydelse, som fremgår af årsopgørelsen, samt den selvstændiges ejerandel af overskud i et selskab, hvor personen har afgørende indflydelse, som fremgår af selskabets årsopgørelse.

  • 4) Perioder, hvor et medlem har gennemført en uddannelse, jf. lovens § 54.

Stk. 2 Beskæftigelse, hvor der ydes offentligt tilskud til lønnen efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller efter lov om seniorjob, kan ikke medregnes ved opgørelsen af indkomst- og beskæftigelseskravet. Indkomst, der er opnået ved udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter § 87 i barnets lov eller plejevederlag efter § 120 i lov om social service eller § 90, nr. 12, i barnets lov, kan ikke medregnes til indkomstkravet.

Stk. 3 Indkomst og løntimer, der er opnået ved lønarbejde, kan kun medregnes til indkomst- og beskæftigelseskravet, hvis beskæftigelsen er udført i et sædvanligt beskæftigelsesforhold, der er i overensstemmelse med gældende overenskomster, eller i øvrigt er udført på almindelige løn- og arbejdsvilkår.

Stk. 4 Ved »løntimer« forstås de timer, for hvilke en arbejdsgiver har udbetalt løn, eller som dækkes af en udbetalt løn, jf. § 3 i lov om et indkomstregister. Der skal være tale om løn for et personligt arbejde i et tjenesteforhold, hvor lønnen er arbejdsmarkedsbidragspligtig A-indkomst for den ansatte. Ved fuld tid forstås altid 160,33 timer pr. måned (37 timer pr. uge).

Stk. 5 Ved »ukontrollabel arbejdstid« forstås et medlems arbejdstid, hvis der ikke skal foreligge løntimer, jf. stk. 4, eller vederlaget ydes som B-indkomst.

Stk. 6 Der kan kun medregnes indkomst og løntimer, der ligger i en medlemsperiode. Indkomst og løntimer, som ligger delvist inden for en medlemsperiode, kan medregnes forholdsmæssigt i forhold til antallet af kalenderdage i medlemsperioden.