Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen § 3

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1265 af 30. oktober 2023

§ 3

Beregning sker på baggrund af medlemmets hidtidige indtægt efter fradrag for arbejdsmarkedsbidrag. I beregningsgrundlaget indgår følgende:

  • 1) A-indkomst, der er indberettet i henhold til § 3 i lov om et indkomstregister.

  • 2) B-indkomst, hvoraf der skal betales arbejdsmarkedsbidrag, og som ikke indgår i en virksomheds overskud eller underskud.

  • 3) En virksomheds skattemæssige overskud før renter og andre finansielle poster med fradrag for evt. overførsel af beløb til medarbejdende ægtefælle, herunder A-indkomst udbetalt til ejeren af et selskab, hvor ejeren har afgørende indflydelse efter bekendtgørelse om selvstændig virksomhed i dagpengesystemet, samt den selvstændiges ejerandel af overskud i et selskab, hvor personen har afgørende indflydelse.

Stk. 2 For et medlem, der er omfattet af en beregningsperiode på 5 år efter § 7, stk. 3, sker beregning alene på baggrund af beregningsgrundlaget i stk. 1, nr. 3.

Stk. 3 Indtægt, som tidligere har dannet grundlag for en beregning, kan ikke indgå i en ny beregning efter stk. 1. Dette gælder dog ikke indtægt, der har dannet grundlag for en beregning efter § 20, stk. 3 og 4, og indtægt, der skal danne grundlag for en beregning efter § 21 ved overgang fra deltids- og fuldtidsforsikring eller omvendt.

Stk. 4 Beregningsgrundlaget efter stk. 1, tillægges værdien af følgende:

  • 1) Eget bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension af lønmodtageraktivitet.

  • 2) Værdien af eget bidrag til en arbejdsmarkedspensionsordning med bortseelsesret efter pensionsbeskatningslovens § 19 og § 56, stk. 3 og 5.

  • 3) Beløb som et pensionsselskab eller pensionsinstitut løbende har indbetalt til et medlems gruppelivsforsikring.

Stk. 5 Beregningsgrundlaget efter stk. 1, fratrækkes arbejdsmarkedsbidraget efter lov om et arbejdsmarkedsbidrag med værdien af den procentsats, der gælder på beregningstidspunktet.

Stk. 6 Indtægt, der er opnået ved lønarbejde, kan kun medregnes til beregningsgrundlaget i stk. 1, hvis indtægten er udbetalt i et sædvanligt beskæftigelsesforhold, der er i overensstemmelse med gældende overenskomster, eller i øvrigt er udført på almindelige løn- og arbejdsvilkår, jf. bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge. Indtægt fra beskæftigelse, hvor der ydes offentligt tilskud til lønnen efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og som jobcenteret skal indberette til a-kassen, og efter lov om seniorjob, kan ikke medregnes ved opgørelsen af beregningsgrundlaget.

Stk. 7 Indtægt som, følger af udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter § 87 i barnets lov, plejevederlag efter § 120 i lov om social service  eller § 90, nr. 11, i barnets lov, kan ikke indgå i opgørelsen af beregningsgrundlaget efter stk. 1.

Stk. 8 Ved ændring af arbejdsmarkedsbidragets størrelse og ved ændring af dagpengenes højeste beløb, jf. lovens § 47, reguleres det enkelte medlems hidtidige beregningsgrundlag med samme procentsats.