Pensionsbeskatningsloven § 19

Denne konsoliderede version af pensionsbeskatningsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om beskatningen af pensionsordninger m.v. (pensionsbeskatningsloven)

Lov nr. 310 af 09. juni 1971,
jf. lovbekendtgørelse nr. 1327 af 10. september 2020,
som ændret ved lov nr. 1521 af 27. oktober 2020, lov nr. 2197 af 29. december 2020, lov nr. 2202 af 29. december 2020, lov nr. 2223 af 29. december 2020, lov nr. 465 af 20. marts 2021, lov nr. 2610 af 28. december 2021, lov nr. 902 af 21. juni 2022, lov nr. 1389 af 05. oktober 2022, lov nr. 609 af 31. maj 2023, lov nr. 718 af 13. juni 2023, lov nr. 753 af 13. juni 2023, lov nr. 1564 af 12. december 2023 og lov nr. 482 af 22. maj 2024

§ 19

Ved opgørelsen af en arbejdstagers skattepligtige indkomst medregnes ikke beløb, der af arbejdsgiveren indbetales til en af kapitel 1 omfattet ordning for arbejdstageren, herunder indbetalinger til Arbejdsmarkedets Tillægspension vedrørende arbejdsgiverbetalte dagpengeydelser i henhold til lov om sygedagpenge. Det samme gælder indbetalinger fra en tidligere arbejdsgiver til en af kapitel 1 omfattet ordning. Bortseelsesretten efter 1. og 2. pkt. gælder også de i kalenderåret forfaldne bidrag eller præmier, der indbetales senest den 1. april i det efterfølgende kalenderår. Hvis den 1. april falder på en banklukkedag, forlænges fristen til den førstkommende bankdag.  Indbetales et bidrag m.v., der hidrører fra en tilbagebetaling efter § 22 E, inden fristen for tilbagebetalingen efter § 22 E, jf. dog 3. pkt., er det bortseelsesberettiget på tidspunktet for indbetalingen på den pensionsordning, som tilbagebetalingen hidrører fra. Bidrag eller præmier til forudlønnede arbejdstageres pensionsordninger, der er forfaldne til betaling i løbet af måneden, men som vedrører den følgende måned, anses ved anvendelsen af 1. pkt. for bortseelsesberettigede og ved anvendelsen af 3. pkt. for forfaldne i sidstnævnte måned. Er der sket afgiftsberigtigelse af en kapitalforsikring eller en opsparing i pensionsøjemed efter § 25, stk. 1, nr. 1, ved udbetaling til ejeren, efter at pensionsudbetalingsalderen er nået, medregnes beløb, der af arbejdsgiveren eller en tidligere arbejdsgiver indbetales til en kapitalforsikring eller en opsparing i pensionsøjemed i de indkomstår, der følger efter indkomståret, hvori den eller de første kapitalforsikringer eller opsparinger i pensionsøjemed er afgiftsberigtiget, dog ved opgørelsen af arbejdstagerens skattepligtige indkomst. 1. og 2. pkt. gælder ikke præmier og bidrag til aldersopsparing, aldersforsikring eller den del af et pensionskassemedlems årlige bidrag, der anvendes til finansiering af supplerende engangssummer som nævnt i § 29 A, stk. 1. Efter arbejdstagerens død medregnes indbetalinger fra afdødes tidligere arbejdsgiver til sikring af ægtefælle- eller samleverpension, samleverpension eller børnepension efter § 2, nr. 4, heller ikke ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for ægtefællen, den fraskilte ægtefælle, samleveren, jf. § 2, nr. 4, litra e, børnene eller afdødes bo. Retten til at bortse fra arbejdsgiverens indbetalinger til en indeksordning er begrænset på samme måde som fradragsretten for egne indbetalinger, jf. § 18, stk. 1, 13. pkt. Retten til at bortse fra arbejdsgiverens indbetalinger til en rateforsikring eller rateopsparing i pensionsøjemed omfattet af § 15 B er begrænset på samme måde som fradragsretten for egne præmier og bidrag, jf. § 15 B, stk. 6.

Stk. 2 Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for en person, der omfattes af §§ 2 a eller 2 b i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, medregnes ikke indbetalinger til Arbejdsmarkedets Tillægspension, som foretages for de nævnte personer. Det samme gælder indbetalinger til en ordning omfattet af kapitel 1 for en person, der modtager hjælp efter § 87 i barnets lov.

Stk. 3 Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for en person medregnes ikke beløb, der af den pågældendes ægtefælles eller samlevers arbejdsgiver indbetales til en af kapitel 1 omfattet ordning for den pågældende, bortset fra præmier og bidrag til aldersopsparing, aldersforsikring eller den del af et pensionskassemedlems årlige bidrag, der anvendes til finansiering af supplerende engangssummer som nævnt i § 29 A, stk. 1 i en periode af mindst en måneds varighed, hvori den pågældendes ægtefælle eller samlever af sin arbejdsgiver er udsendt for at arbejde i en fremmed stat, Færøerne eller Grønland, og hvori den pågældende har fælles bopæl med den udsendte i den fremmede stat, Færøerne eller Grønland.  1. pkt. finder dog ikke anvendelse, hvis der under udsendelsen indbetales præmier eller bidrag til en pensionsordning i ansættelsesforhold omfattet af denne lovs afsnit I eller II A for den pågældende. Stk. 1, 3.-5. pkt., finder tilsvarende anvendelse for bidrag og præmier som nævnt i 1. pkt.

Stk. 4 Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for en person medregnes ikke indbetalinger til en supplerende arbejdsmarkedspension, som i medfør af §§ 33 b-33 e i lov om social pension foretages af en offentlig myndighed til Arbejdsmarkedets Tillægspension, en pensionskasse omfattet af § 3 eller et livsforsikringsselskab omfattet af § 4. Det samme gælder indbetalinger til den obligatoriske pensionsordning i Arbejdsmarkedets Tillægspension efter § 17 s i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Stk. 5 Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for en arbejdstager medregnes ikke beløb, der indbetales af arbejdsgiveren til Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler efter §§ 6, 8 og 9 i lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler.

Eksterne henvisninger

Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge § 4, stk. 6 Ligningsloven § 9J, stk. 1 Ligningsloven § 9L, stk. 1 Ligningsloven § 9L, stk. 2 Bekendtgørelse om en midlertidig kompensationsordning for sæsonafhængige freelancere mv. med både A- og B-indkomst i økonomisk krise som følge af COVID-19 § 3, stk. 1, nr. 5 Arbejdsmarkedsbidragsloven § 2, stk. 1, nr. 4 Bekendtgørelse om en kompensationsordning i december 2020 for sæsonafhængige freelancere mv. i økonomisk krise som følge af COVID-19 § 2, stk. 1, nr. 4 Skattekontrolloven-GAMMEL § 7, stk. 2, nr. 1 Skattekontrolloven-GAMMEL § 8B, stk. 1, nr. 10 Skatteindberetningsloven § 2, stk. 1, nr. 2 Skatteindberetningsloven § 9, stk. 1, nr. 11 Bekendtgørelse om en midlertidig kompensationsordning fra og med den 1. marts 2021 for freelancere mv. i økonomisk krise som følge af COVID-19 § 2, stk. 1, nr. 5 Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen § 3, stk. 4, nr. 2 Kildeskatteloven § 49A, stk. 3, nr. 1 Kildeskatteloven § 49A, stk. 3, nr. 4 Bekendtgørelse om skatteindberetning m.v. § 9, stk. 4, nr. 9 Bekendtgørelse om skatteindberetning m.v. § 13, stk. 2, nr. 5 Bekendtgørelse om skatteindberetning m.v. § 13, stk. 2, nr. 6 Bekendtgørelse om skatteindberetning m.v. § 19, stk. 2 Bekendtgørelse om skatteindberetning m.v. § 22, stk. 2, nr. 5 Bekendtgørelse om skatteindberetning m.v. § 22, stk. 2, nr. 6 Kildeskattebekendtgørelsen § 18, stk. 1, nr. 42 Bekendtgørelse om en midlertidig kompensationsordning for freelancere mv. med både A- og B-indkomst i økonomisk krise som følge af COVID-19 § 3, stk. 1, nr. 5 Bekendtgørelse om en ny midlertidig kompensationsordning for freelancere mv. med både A- og B-indkomst i økonomisk krise som følge af COVID-19 § 3, stk. 1, nr. 5