Bekendtgørelse om krav om coronapas og mundbind m.v. på Erhvervsministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 2161 af 27. november 2021,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 2219 af 30. november 2021 og bekendtgørelse nr. 2325 af 08. december 2021

I medfør af § 3, stk. 3, § 32, § 35, § 36 og § 66, stk. 3, i epidemiloven, lov nr. 285 af 27. februar 2021, og efter forhandling med sundhedsministeren og forelæggelse for Epidemiudvalget i henhold til § 9, stk. 1, i epidemiloven fastsættes:

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Kapitel 1 Coronapas
Definition på coronapas
§ 1

Ved et coronapas forstås dokumentation for

 • 1) et negativt resultat af en covid-19-test, jf. stk. 2, der ved en PCR-test, jf. stk. 3, er højst 72 timer gammel regnet fra tidspunktet, hvor testen er foretaget, eller ved en antigentest, jf. stk. 4, der er højst 48 timer gammel regnet fra tidspunktet, hvor testen er foretaget,

 • 2) et positivt resultat af en PCR-test, jf. stk. 3, der er mindst 14 dage og højst 180 dage gammel regnet fra tidspunktet, hvor testen blev foretaget,

 • 3) et gennemført vaccinationsforløb mod covid-19, jf. stk. 5,

 • 4) et påbegyndt vaccinationsforløb mod covid-19, jf. stk. 6, eller

 • 5) nr. 1, 2, 3 eller 4 ved fremvisning af sundhedsmyndighedernes app ”Coronapas”, hvor skærmen viser ”Gyldigt i Danmark” kombineret med bevægelige elementer og aktuelt klokkeslæt på skærmen eller ved verifikation i form af scanning af QR-koden i appen, hvor skærmen viser ”Gyldigt i Danmark”.

Stk. 2 Ved en covid-19-test forstås en test, der er foretaget som en PCR-test, jf. stk. 3, eller en antigentest, jf. stk. 4.

Stk. 3 Ved en PCR-test forstås en polymerase chain reaction-test.

Stk. 4 Ved en antigentest forstås en test, der på kort tid viser, om der er immunkemisk påvisning af virusproteiner (antigener).

Stk. 5 Kræver et vaccinationsforløb mod covid-19 to eller flere doser, anses det for gennemført umiddelbart efter den afsluttende dosis. Kræver et vaccinationsforløb mod covid-19 alene én dosis, anses det for gennemført 14 dage efter denne ene dosis.

Stk. 6 Et vaccinationsforløb mod covid-19 anses for påbegyndt mindst 14 dage og højst 42 dage efter den første dosis.

Stk. 7 Dokumentation efter stk. 1, nr. 1-4, kan foreligge både i papirformat og elektronisk.

Stk. 8 Navnet på indehaveren af coronapasset skal svare til navnet på personens medbragte pas, kørekort, sundhedskort eller andet offentligt udstedt identitetskort.  1. pkt. gælder ikke for dokumentation efter stk. 1, nr. 5, samt i sundhedsmyndighedernes app ”MinSundhed” med bevægelige elementer, der beskytter mod kopiering fra appen.

Krav om coronapas
§ 2

For at forebygge og inddæmme udbredelse af covid-19 skal kunder, besøgende og lignende kunne forevise et coronapas ved ankomst til et lokale eller en lokalitet omfattet af § 2, stk. 2, jf. dog stk. 3-6, samt §§ 3 og 12. Coronapasset skal forevises til personale eller andre personer tilknyttet lokalet eller lokaliteten, eller der kan ske automatisk scanning af QR-koden i appen ”Coronapas”, jf. § 1, stk. 1, nr. 5.

Stk. 2 Stk. 1 omfatter følgende lokaler og lokaliteter, som fysiske og juridiske personer, herunder offentlige myndigheder, råder over, og hvortil offentligheden har adgang:

 • 1) Serveringssteder, hvor der serveres mad, drikkevarer eller tobak til indtagelse på salgsstedet, jf. dog stk. 5 og 6.  1. pkt. omfatter alene lokaler.

 • 2) Lokaler og lokaliteter, hvor der drives natklub, diskotek eller lignende. Ved vurderingen af, om 1. pkt. finder anvendelse, skal der bl.a. lægges vægt på, om der kun er få siddepladser, om der er dansegulv, om hovedaktiviteten ikke er salg af mad, og om der i medfør af § 28, stk. 4, i lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v. er givet tilladelse til, at stedet kan holde åbent i den almindelige lukketid. Pkt. 1 gælder tillige for lokaler og lokaliteter beliggende på færger og andre lignende transportmidler.

 • 3) Lokaler og lokaliteter, hvor der drives spillehaller, kasinoer, lege- og badelande, jf. dog stk. 3 og 4.

 • 4) Lokaler og lokaliteter, hvor der drives forlystelsesparker, jf. dog stk. 3 og 4.

 • 5) Lokaler og lokaliteter, hvor der afholdes messer eller dyrskuer, jf. dog stk. 3 og 4. Ved vurderingen af, om der er tale om en messe, skal der bl.a. lægges vægt på, at der er tale om en aktivitet, hvor flere besøgende eller deltagere går rundt og besøger forskellige adskilte udstillingsstande, hvor der fremvises varer, genstande, tjenesteydelser m.v. inden for et bestemt tema, uden et selvstændigt formål om direkte salg til forbrugere. Ved vurderingen af, om der er tale om et dyrskue, skal der bl.a. lægges vægt på, at der er tale om offentlig fremvisning og udstilling af husdyr eller maskiner, der er organiseret af landboforeningerne.

 • 6) Lokaler og lokaliteter, hvor der afholdes konferencer og foredrag, jf. dog stk. 3 og 4. Ved vurderingen af, om der er tale om en konference, skal der bl.a. lægges vægt på, at der er tale om arrangementer med erhvervsmæssige eller faglige formål, herunder videnskabelige kongresser, forbundskongresser og private virksomheders konferencer, herunder generalforsamlinger.

 • 7) Tatovør-, piercing-, spa-, kropspleje-, skønheds- og massageklinikker, frisører og øvrige lokaler, hvor der leveres tjenesteydelser, som efter deres karakter indebærer tæt fysisk kontakt til kunder, og bemandede solarier.

Stk. 3 Stk. 1 finder ikke anvendelse for lokaler, jf. stk. 2, nr. 3-6, hvis den fysiske eller juridiske person, herunder offentlige myndighed, sikrer, at der opholder sig 100 eller færre kunder, besøgende og lignende i lokalet eller lokalerne samtidig. Dette kan f.eks. sikres ved, at der ikke udbydes mere end 100 billetter og ikke tillades adgang for flere kunder, besøgende og lignende, at lokalet eller lokalerne ikke er indrettet til flere end 100 kunder, besøgende eller lignende, eller ved at foretage adgangskontrol.

Stk. 4 Stk. 1 finder ikke anvendelse for lokaliteter, jf. stk. 2, nr. 3-6, hvis den fysiske eller juridiske person, herunder offentlige myndighed, sikrer, at der opholder sig 1.000 eller færre kunder, besøgende og lignende på lokaliteten samtidig. Dette kan f.eks. sikres ved, at der ikke udbydes mere end 1.000 billetter og ikke tillades adgang for flere kunder, besøgende og lignende, at lokaliteten ikke er indrettet til flere end 1.000 kunder, besøgende eller lignende, eller ved at foretage adgangskontrol.

Stk. 5 Stk. 1 finder ikke anvendelse for serveringssteder, jf. stk. 2, nr. 1, som er beliggende i lokaler tilknyttet sociale tilbud og i andre lokaler, hvor der leveres ydelser efter lov om social service, herunder på ældreområdet. Sociale tilbud, der ikke er omfattet af eller oprettet efter lov om social service, men som er tilbud, der kan sidestilles med visiterede tilbud efter lov om social service (lavtærskeltilbud), kan ansøge Social- og Ældreministeriet om at blive omfattet af 1. pkt.

Stk. 6 Stk. 1 finder alene anvendelse for kunder, besøgende og lignende, der skal have adgang til et serveringssted, jf. stk. 2, nr. 1, med henblik på at indtage mad, drikkevarer eller tobak i lokalet.

Undtagelser
§ 3

§ 2, stk. 1, gælder ikke for følgende:

 • 1) Børn under 15 år.

 • 2) Personer, der kan fremvise dokumentation udstedt og underskrevet af et kommunalt borgerservicecenter for at være undtaget fra at få foretaget en covid-19-test, jf. stk. 2. Navnet på dokumentationen skal svare til navnet på personens medbragte pas, kørekort, sundhedskort eller andet offentligt udstedt identitetskort.

Stk. 2 De kommunale borgerservicecentre udsteder dokumentation til personer, der sammen med et medbragt pas, kørekort, sundhedskort eller andet offentligt udstedt identitetskort, indleverer en erklæring på tro og love om, at personen af medicinske årsager eller som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en covid-19-test. Dokumentationen er gyldig i 3 måneder fra udstedelsen. Sundhedsministeriet stiller den erklæring på tro og love, der skal anvendes efter 1. pkt., til rådighed. Erklæringen skal indeholde en udtømmende oplistning af de årsager, der kan føre til undtagelse for covid-19-test efter stk. 1, nr. 2.

Mulighed for bortvisning
§ 4

Kan der ikke fremvises et coronapas, jf. § 2, stk. 1, kan der ske bortvisning, jf. dog § 2, stk. 3-6, samt §§ 3 og 12.

Kontrol af coronapas og krav om skiltning
§ 5

Fysiske og juridiske personer, herunder offentlige myndigheder, der har rådighed over lokaler eller lokaliteter omfattet af § 2, stk. 2, skal opfylde følgende krav:

 • 1) Der skal i eller ved lokalerne og lokaliteterne opsættes informationsmateriale om kravet i § 2, stk. 1, og muligheden for bortvisning efter § 4.

 • 2) Der må alene tillades adgang for kunder, besøgende og lignende, der overholder kravet i § 2, stk. 1, jf. dog § 2, stk. 3-6, samt §§ 3 og 12.

Kapitel 2 Mundbind eller visir
Krav om mundbind eller visir
§ 6

For at forebygge og inddæmme udbredelse af covid-19 skal kunder og lignende på 12 år og derover have tildækket mund og næse ved brug af mundbind eller visir, når de befinder sig i følgende lokaler, som fysiske og juridiske personer, herunder offentlige myndigheder, råder over, og hvortil offentligheden har adgang, jf. dog §§ 7-9 og 12:

 • 1) Engroshandlen og detailhandlen, herunder i udvalgsvarebutikker, dagligvarebutikker, indkøbscentre, stormagasiner, basarer, arkader, indendørs markeder.

 • 2) Take-awaysteder beliggende i lokaler nævnt i nr. 1.

Stk. 2 Kravet i stk. 1 omfatter tillige medarbejdere og andre personer, der er tilknyttet det pågældende lokale og har kontakt til kunder og lignende.  1. pkt. omfatter ikke medarbejdere m.v., der opholder sig i et aflukket rum eller bag en afskærmning, hvortil alene medarbejdere m.v. har adgang. 1. pkt. omfatter endvidere ikke medarbejdere i lokaler omfattet af stk. 1, der kan forevise coronapas, jf. § 1, stk. 1.

Stk. 3 Kunder og lignende, der uberettiget undlader at bære mundbind eller visir efter stk. 1, kan bortvises, jf. dog §§ 7-9 og 12.

Undtagelser
§ 7

Kravet om mundbind eller visir i § 6, stk. 1, finder ikke anvendelse, når kunden og lignende sidder eller ligger ned.

§ 8

Kravet om mundbind eller visir i § 6, stk. 1 og 2, gælder ikke personer med nedsat bevidsthedsniveau, fysiske eller mentale svækkelser eller andet, der gør, at de ikke er i stand til at bære mundbind eller visir.

§ 9

Uanset § 6, stk. 1 og 2, kan mundbind eller visir fjernes helt eller delvist, hvis der er en anerkendelsesværdig årsag til det, herunder i følgende situationer:

 • 1) Under kortvarig indtagelse af mad og drikke, såfremt dette er tilladt i henhold til ordensregler for det pågældende sted.

 • 2) Under indtagelse af medicin.

 • 3) Under samtale med personer, der mundaflæser.

 • 4) Hvis mundbindet eller visiret giver vejrtrækningsbesvær eller kvælningsfornemmelser.

 • 5) Hvis politiet skal foretage identifikation.

 • 6) Hvis børn og unge eller personer med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse af forskellige årsager skal trøstes eller bliver skræmt over brugen af mundbind eller visir.

Definition på mundbind og visir
§ 10

Ved mundbind forstås i § 6 engangsmundbind eller stofmundbind, der dækker næse og mund, og som er fæstnet med snor, elastik eller lignende bag ørerne eller bag hovedet og er tætsluttende omkring ansigtet.

Stk. 2 Ved visir forstås i § 6 skærme af plastik, der dækker øjne, næse og mund eller næse og mund, men som ikke er tætsluttende omkring ansigtet.

Kontrol af mundbind eller visir og krav om skiltning
§ 11

Fysiske og juridiske personer, herunder offentlige myndigheder, der har rådighed over lokaler omfattet af § 6, stk. 1, skal opfylde følgende krav:

 • 1) Der skal i eller ved lokalerne opsættes informationsmateriale om kravet om at bruge mundbind eller visir efter § 6, stk. 1 og 2, og om mulighed for bortvisning ved manglende efterkommelse af kravet, jf. § 6, stk. 3.

 • 2) Der må alene tillades adgang for kunder og lignende, der overholder kravet om at bruge mundbind eller visir efter § 6, stk. 1, jf. dog §§ 7-9 og 12.

 • 3) Det skal sikres, at medarbejdere omfattet af § 6, stk. 2, overholder kravet om at bruge mundbind eller visir, jf. dog §§ 8, 9 og 12.

 • 4) Det skal sikres, at personer, der ikke er medarbejdere, men som er tilknyttet lokalerne omfattet af § 6, stk. 1, overholder kravet om at bruge mundbind eller visir efter § 6, stk. 2, jf. dog §§ 8, 9 og 12.

Kapitel 3 Generelle undtagelser
§ 12

Bekendtgørelsen gælder ikke for Folketinget og domstolene.

Stk. 2 Bekendtgørelsen gælder ikke i forbindelse med politiske meningstilkendegivelser.

Kapitel 4 Strafbestemmelse
§ 13

Med bøde straffes den, der overtræder § 5 eller § 11.

Stk. 2 Med bøde straffes den, der ikke forlader et lokale eller lokalitet omfattet af § 2, stk. 2, eller lokaler omfattet af § 6, stk. 1, efter at være blevet bortvist, jf. § 4 eller § 6, stk. 3, i forbindelse med den håndhævelse, som fysiske og juridiske personer, herunder offentlige myndigheder, foretager i medfør af § 5, nr. 2 eller § 11, nr. 2.

Stk. 3 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5.

Kapitel 5 Ikrafttræden
§ 14

Bekendtgørelsen træder i kraft den 29. november 2021.

Stk. 2 Bekendtgørelsen ophæves den 10. december 2021, kl. 16.00.

Stk. 3 Bekendtgørelse nr. 2041 af 11. november 2021 om krav om coronapas på Erhvervsministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19 ophæves.