Epidemiloven § 66

Denne konsoliderede version af epidemiloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

træder i kraft den 1. marts 2021

Lov om epidemier m.v. (epidemiloven)

Lov nr. 285 af 27. februar 2021,
som ændret ved lov nr. 1441 af 29. juni 2021

Straf
§ 66

Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde eller fængsel indtil 6 måneder den, der Bekendtgørelse om krav om mundbind m.v. i kollektiv trafik m.v. i forbindelse med håndtering af covid-19

Stk. 2 Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der undlader at efterkomme en anmodning fremsat af Styrelsen for Patientsikkerhed efter § 49, stk. 2, eller § 50, stk. 1, eller et påbud fra Statens Serum Institut eller en kommunalbestyrelse efter § 44 a, stk. 4.

Stk. 3 I regler, der fastsættes i medfør af loven, kan der fastsættes straf af bøde eller fængsel indtil 6 måneder. Bekendtgørelse om drive in-arrangementer i forbindelse med håndtering af covid-19 Bekendtgørelse om krav om mundbind m.v. i sundhedssektoren i forbindelse med håndtering af covid-19 Bekendtgørelse om regler vedrørende vederlagsfri udlevering af mundbind i forbindelse med håndteringen af covid-19 Bekendtgørelse om krav om coronapas og mundbind m.v. på Erhvervsministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19 Bekendtgørelse om krav om mundbind m.v. i kollektiv trafik m.v. i forbindelse med håndtering af covid-19 Bekendtgørelse om pligt for luftfartsselskaber til registrering og videregivelse af oplysninger om passagerer og besætningsmedlemmer og politiets bistand med fremskaffelse af oplysninger til brug for smitteopsporing Bekendtgørelse om forebyggelse og inddæmning af udbredelse af covid-19 på kriminalforsorgens område Bekendtgørelse om krav om anvendelse af mundbind eller visir på Social- og Ældreministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19 Bekendtgørelse om forbud mod indtagelse af alkoholiske drikke under ophold i og kørsel med bus Bekendtgørelse om forbud mod adgang til og restriktioner for lokaler, lokaliteter, uddannelsesinstitutioner og krav om mundbind m.v., inden for folkekirken og trossamfund uden for folkekirken i forbindelse med håndtering af covid-19 Bekendtgørelse om restriktioner for lokaler på Social- og Ældreministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19 Bekendtgørelse om straf for overtrædelse af krav om mundbind eller visir i detailhandlen beliggende i Vollsmose Sogn Bekendtgørelse om særlige foranstaltninger vedrørende forsyningen af mundbind i forbindelse med håndteringen af covid-19 Bekendtgørelse om afvikling af fodboldkampe i 3F Superligaen mv. Bekendtgørelse om genåbning og fortsat delvis suspension af beskæftigelsesindsatsen som følge af covid-19 m.v. Bekendtgørelse om foranstaltninger mod indførelse af alment farlige sygdomme i landet Bekendtgørelse om genåbning og restriktioner, krav om mundbind m.v. og coronapas for køreundervisning og køreprøver i forbindelse med håndtering af covid-19 Bekendtgørelse om forbud mod store forsamlinger i forbindelse med håndtering af covid-19 Bekendtgørelse om forbud mod adgang til og restriktioner for lokaler, lokaliteter, uddannelsesinstitutioner og krav om mundbind m.v. inden for folkekirken og trossamfund uden for folkekirken i forbindelse med håndtering af covid-19 Bekendtgørelse om krav om coronapas på sygehuse m.v. i forbindelse med håndtering af covid-19 Bekendtgørelse om krav om coronapas og mundbind eller visir for køreundervisning og køreprøver i forbindelse med håndtering af covid-19 Bekendtgørelse om krav om mundbind eller visir i kollektiv trafik m.v. Bekendtgørelse om krav om test og isolation ved indrejse i Danmark i forbindelse med håndtering af covid-19

Stk. 4 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.