Bekendtgørelse om krav om anvendelse af mundbind eller visir på Social- og Ældreministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 2283 af 03. december 2021,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 2322 af 07. december 2021, bekendtgørelse nr. 2493 af 18. december 2021 og bekendtgørelse nr. 51 af 13. januar 2022

I medfør af § 30 og § 66, stk. 3, i epidemiloven, lov nr. 285 af 27. februar 2021, og efter forhandling med sundhedsministeren og forelæggelse for Folketingets Epidemiudvalg i henhold til § 9, stk. 1, i epidemiloven fastsættes:

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Kapitel 1 Anvendelsesområde
§ 1

Denne bekendtgørelse gælder for følgende offentlige og private institutioner m.v. på ældreområdet og socialområdet:

Stk. 2 Stk. 1 omfatter ligeledes lokaler og lokaliteter, hvor der leveres og modtages følgende:

Kapitel 2 Mundbind og visir
Krav om anvendelse af mundbind eller visir
§ 2

Personer på 12 år og derover, herunder besøgende og medarbejdere, skal på institutioner m.v., der er omfattet af § 1, have tildækket mund og næse ved brug af mundbind eller visir, når de befinder sig i lokaler, hvortil offentligheden har adgang, jf. dog §§ 3-6.

Stk. 2 Der kan ske bortvisning af besøgende, der uberettiget undlader at bære mundbind eller visir efter stk. 1.

§ 3

For anbringelsessteder og botilbud m.v., jf. § 1, stk. 1, nr. 3, gælder kravet om brug af mundbind efter § 2, stk. 1, kun, hvis ledelsen på det pågældende sted træffer beslutning efter stk. 2.

Stk. 2 Ledelsen på anbringelsesstedet eller botilbuddet m.v. nævnt i stk. 1, hvor der er lokaler, hvortil offentligheden har adgang, skal løbende foretage en vurdering af, om der på det pågældende sted er tæt kontakt med beboere eller brugere, som kan være i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb med covid-19. Vurderes betingelserne i 1. pkt. at være til stede, skal ledelsen på anbringelsesstedet eller botilbuddet m.v. træffe beslutning om at indføre krav om brug af mundbind eller visir det pågældende sted, jf. § 2, stk. 1.

Undtagelser til kravet om mundbind eller visir
§ 4

Kravet om mundbind eller visir i § 2, stk. 1, og § 3 gælder ikke for følgende personer:

 • 1) Beboere på plejecentre og i plejeboliger omfattet af § 1, stk. 1, nr. 1.

 • 2) Borgere, der har midlertidig ophold på aflastningspladser omfattet af § 1, stk. 1, nr. 2.

 • 3) Beboere og brugere på anbringelsessteder og botilbud m.v., der er omfattet af § 1, stk. 1, nr. 3.

 • 4) Medarbejdere og lignende, der opholder sig i et aflukket rum eller bag en afskærmning, hvortil alene medarbejdere og lignende har adgang.

 • 5) Borgere under udøvelse af træningsaktivitet i kommunale genoptrænings- og vedligeholdelsestræningsfaciliteter, jf. § 1, stk. 2, nr. 3.

 • 6) politibetjente, ambulancereddere, redningsmandskab, fødevarekontrollen mv., når de er til stede som led i myndighedsudøvelse.

§ 5

Kravet om mundbind eller visir i § 2, stk. 1, og § 3 gælder ikke personer med nedsat bevidsthedsniveau, fysiske eller mentale svækkelser eller andet, der gør, at de hverken er i stand til at bære mundbind eller visir.

§ 6

Uanset § 2, stk. 1, og § 3 kan mundbind eller visir fjernes helt eller delvist, hvis det er nødvendigt, og der er en anerkendelsesværdig årsag til det, herunder i følgende situationer:

 • 1) Under kortvarig indtagelse af mad og drikke, såfremt dette er tilladt i henhold til ordensreglerne for institutionen m.v.

 • 2) Under indtagelse af medicin.

 • 3) Under samtale med personer, der mundaflæser.

 • 4) Hvis mundbindet eller visiret giver vejrtrækningsbesvær eller kvælningsfornemmelser.

 • 5) Hvis politiet skal foretage identifikation.

 • 6) Hvis børn og unge eller personer med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse af forskellige årsager skal trøstes eller bliver skræmt over brugen af mundbind eller visir.

Definition af mundbind og visir
§ 7

Ved mundbind forstås i § 2, stk. 1, og § 3 engangsmundbind eller stofmundbind, der dækker næse og mund, og som er fæstnet med snor, elastik eller lignende bag ørerne eller bag hovedet og er tætsluttende omkring ansigtet.

Stk. 2 Ved visir forstås i § 2, stk. 1, og § 3 skærme af plastik, der dækker øjne, næse og mund eller næse og mund, men som ikke er tætsluttende omkring ansigtet.

Øvrige krav, herunder om opsætning af informationsmateriale m.v.
§ 8

Institutioner m.v., som er omfattet af krav om brug af mundbind eller visir efter § 2, stk. 1, og § 3 skal opfylde følgende krav:

 • 1) Der skal i eller ved lokalerne m.v. opsættes informationsmateriale om kravet om at bruge mundbind eller visir efter § 2, stk. 1, og § 3 og om mulighed for bortvisning ved manglende efterkommelse af kravet, jf. § 2, stk. 2.

 • 2) Der må alene tillades adgang for besøgende, der overholder kravet om at bruge mundbind eller visir efter § 2, stk. 1, og § 3, jf. dog §§ 4-6.

 • 3) Det skal sikres, at medarbejdere og lignende overholder kravet om at bruge mundbind eller visir efter § 2, stk. 1, og § 3, jf. dog §§ 4-6.

 • 4) Det skal sikres, at borgere og besøgende, der undtagelsesvis ikke har medbragt mundbind m.v. ved fremmøde i lokaler, der er omfattet af krav efter § 2, stk. 1, og § 3, og som ikke med rimelighed i situationen kan fremskaffe mundbind m.v., vederlagsfrit kan få udleveret mundbind til brug for den konkrete situation.

Kapitel 3 Straffebestemmelser
§ 9

Med bøde straffes den, der overtræder § 8, nr. 1, 2 eller 3.

Stk. 2 Med bøde straffes den, der ikke forlader lokaler, som er omfattet af krav om mundbind eller visir efter § 2, stk. 1, og § 3 efter at være blevet bortvist, jf. § 2, stk. 2, i forbindelse med den håndhævelse, som institutioner m.v. omfattet af § 1 foretager af kravet om mundbind eller visir, jf. § 8, nr. 2.

Stk. 3 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5.

Kapitel 4 Ikrafttræden
§ 10

Bekendtgørelsen træder i kraft den 6. december 2021.

Stk. 2 Bekendtgørelsen ophæves den 1. februar 2022.