Bekendtgørelse om forbud mod store forsamlinger i forbindelse med håndtering af covid-19

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1630 af 16. juni 2021

I medfør af § 24, stk. 1 og 3, § 25, stk. 4, og § 66, stk. 3, i epidemiloven, lov nr. 285 af 27. februar 2021, og efter forhandling med sundhedsministeren og forelæggelse for Epidemiudvalget i henhold til § 9, stk. 1, i epidemiloven fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Kapitel 1 Forbud mod store forsamlinger m.v.
§ 1

Det er forbudt at afholde og deltage i indendørs og udendørs arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor der er flere end 500 personer til stede på samme sted samtidig, jf. dog kapitel 3.

Påbud
§ 2

Befinder flere end 500 personer sig sammen indendørs eller udendørs på et offentligt tilgængeligt sted, uden at forholdet er omfattet af § 1, på en sådan måde, som efter politiets skøn udgør en særlig fare for smitte med covid-19, kan politiet påbyde personerne at forlade stedet, jf. dog kapitel 3.

Stk. 2 Politiets skønsudøvelse efter stk. 1 skal ske under hensyntagen til Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger vedrørende smittefaren fra covid-19.

Håndhævelse
§ 3

Politiet har uden retskendelse adgang til lokaler og lokaliteter med henblik på kontrol af overholdelsen af forbuddet i § 1.  1. pkt. omfatter ikke private boliger.

Stk. 2 Efter § 27 i epidemiloven kan politiet anvende den fornødne magt i overensstemmelse med lov om politiets virksomhed for at sikre, at forbuddet i § 1 overholdes, og at påbud efter § 2, stk. 1, efterkommes.

Kapitel 2 Opholdsforbud
§ 4

Efter § 25, stk. 1, i epidemiloven kan politiet nedlægge forbud mod ophold på et bestemt sted, hvortil der er almindelig adgang, hvis det efter politiets skøn i tilfælde, hvor §§ 1 eller 2 finder anvendelse, er nødvendigt for at forhindre fare for smitte med covid-19 det pågældende sted, og adgangen efter § 2 til at meddele personer påbud om at forlade stedet skønnes ikke at være tilstrækkelig til at forhindre smittefaren. Politiet skal ved skønsudøvelsen tage hensyn til Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger vedrørende smittefaren fra covid-19.

Stk. 2 Forbud efter § 25, stk. 1, i epidemiloven meddeles for en periode på indtil syv dage. Perioden kan forlænges, hvis betingelserne for at nedlægge et forbud fortsat er opfyldt.

Stk. 3 Forbud efter § 25, stk. 1, epidemiloven omfatter ikke almindelig færden det pågældende sted.

Stk. 4 Politiet skal ved skiltning på det sted, der er omfattet af et forbud efter stk. 1, gøre opmærksom på forbuddet. Forbuddet skal endvidere fremgå af www.politi.dk.

Stk. 5 Efter § 27 i epidemiloven kan politiet anvende den fornødne magt i overensstemmelse med lov om politiets virksomhed for at sikre, at forbud efter § 25, stk. 1, i epidemiloven overholdes.

§ 5

Den, der har rådighed over det sted, der er omfattet af et forbud efter § 25, stk. 1, i epidemiloven, skal efter anmodning fra politiet bistå med opsætning af skilte som nævnt i § 4, stk. 4.

Kapitel 3 Undtagelser til bekendtgørelsen
§ 6

Bekendtgørelsen gælder ikke for domstolene og Folketinget samt for forsamlinger med et politisk eller andet meningsbefordrende øjemed.

Stk. 2 Bekendtgørelsen gælder ikke i private boliger og haver i tilknytning hertil, som kun beboerne råder over.  1. pkt. omfatter ikke gårde og lignende, som beboere fra et større antal boliger råder over, samt haver i tilknytning til private boliger, hvor der afvikles arrangementer m.v., som er offentligt tilgængelige.

Stk. 3 Bekendtgørelsen gælder ikke for arrangementer, hvor flere personer samles i motorkøretøjer med et fælles formål (drive in-arrangementer), som politiet har givet tilladelse til efter bekendtgørelse om drive in-arrangementer i forbindelse med håndteringen af covid-19.

Stk. 4 Bekendtgørelsen gælder ikke for arrangementer, der er omfattet af bekendtgørelse om afvikling af fodboldkampe i 3F Superligaen mv.

Stk. 6 Bekendtgørelsen gælder ikke for arrangementer, der er omfattet af bekendtgørelse om afvikling af større arrangementer på Kulturministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19.

Stk. 7 Bekendtgørelsen gælder ikke for arrangementer, der er omfattet af bekendtgørelse om afvikling af større menighedsarrangementer i folkekirken og trossamfund uden for folkekirken i forbindelse med håndtering af covid-19.

Kapitel 4 Straffebestemmelser
§ 7

Med bøde straffes den, der

  • 1) overtræder § 1,

  • 2) undlader at efterkomme et påbud efter § 2, stk. 1, eller

  • 3) undlader at yde bistand som nævnt i § 5.

Stk. 2 Efter § 66, stk. 1, nr. 2, i epidemiloven straffes den, der overtræder et forbud efter § 25, stk. 1, i epidemiloven, medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, med bøde eller fængsel indtil 6 måneder.

Stk. 3 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5.

Kapitel 5 Ikrafttræden
§ 8

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2021.

Stk. 2 Bekendtgørelsen ophæves den 1. september 2021.

Stk. 3 Bekendtgørelse nr. 1227 af 9. juni 2021 om forbud mod større forsamlinger i forbindelse med håndtering af covid-19 ophæves.