14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om krav om mundbind eller visir i kollektiv trafik m.v.

Bekendtgørelse nr. 2479 af 17. december 2021,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 2528 af 21. december 2021 og bekendtgørelse nr. 57 af 14. januar 2022

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om krav om mundbind eller visir i kollektiv trafik m.v.

I medfør af § 32, § 35, § 36 og § 66, stk. 3, i epidemiloven, lov nr. 285 af 27. februar 2021, og efter forhandling med sundhedsministeren og forelæggelse for Epidemiudvalget i henhold til § 9, stk. 1, i epidemiloven fastsættes:

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 Definition på mundbind og visir
Ved mundbind forstås et engangsmundbind eller stofmundbind, der dækker næse og mund, og som er fæstnet med snor, elastik eller lignende bag ørerne eller bag hovedet og er tætsluttende omkring ansigtet.

Stk. 2 Ved visir forstås skærme af plastik, der dækker øjne, næse og mund eller næse og mund, men som ikke er tætsluttende omkring ansigtet.

§2 Krav om mundbind eller visir i kollektiv trafik m.v.
For at forebygge og inddæmme udbredelsen af covid-19 skal passagerer på 12 år og derover have tildækket mund og næse ved brug af mundbind eller visir ved rejse med følgende former for kollektiv trafik m.v., jf. dog §§ 10-12:

 • 1) Togtrafik, herunder privatbaner, letbaner og metro.

 • 2) Buskørsel, dvs. både lokale og regionale busruter, skolebusser, x-busser, fjernbusser, turistbusser og anden kørsel i bus, der kræver tilladelse i henhold til lov om buskørsel.

 • 3) Taxikørsel og anden erhvervsmæssig persontransport, som kræver tilladelse i henhold til taxilov.

 • 4) Færgetrafik, herunder indenrigsfærger og færger, der sejler mellem Danmark og havne i udlandet.

Stk. 2 Uberettiget undladelse af at bære mundbind eller visir efter stk. 1 kan medføre bortvisning.

§3 Personer på 12 år og derover, der befinder sig på en tog-, metro- eller busstation, et letbanestoppested, en letbanestation eller i en færgeterminal, skal tildække mund og næse ved brug af mundbind eller visir, jf. dog stk. 3 og §§ 11 og 12.

Stk. 2 Uberettiget undladelse af at bære mundbind eller visir efter stk. 1 kan medføre bortvisning.

Stk. 3 Kravet om mundbind eller visir i stk. 1 gælder ikke for politibetjente, ambulancereddere, redningsmandskab, fødevarekontrollen mv., når de er til stede som led i myndighedsudøvelse.

§4 Jernbanevirksomheder, der udfører offentlig servicetrafik på kontrakt med staten, trafikselskaber og udmeldte økommuner, jf. lov om trafikselskaber, Metroselskabet I/S, færgeselskaber, kørselskontorer, bestillingskontorer, limousinevirksomheder, kommunalbestyrelser, regionsråd og busselskaber med tilladelse i henhold til lov om buskørsel, skal opfylde følgende krav:

 • 1) Kravet om mundbind eller visir samt muligheden for bortvisning af rejsende, som uberettiget undlader at bruge mundbind eller visir, skal fremgå af rejseregler, ordensregler eller lignende.

 • 2) Der skal i transportmidler omfattet af § 2, stk. 1, og på tog-, metro- eller busstationer, letbanestoppesteder, letbanestationer og i færgeterminaler opsættes skilte eller andet informationsmateriale om kravet om at bruge mundbind eller visir, jf. § 2, stk. 1, § 3, stk. 1, og § 5, og om mulighed for bortvisning ved manglende efterkommelse af kravet, jf. § 2, stk. 2, og § 3, stk. 2.

 • 3) Der skal ske håndhævelse af rejseregler, ordensregler eller lignende om mundbind eller visir i overensstemmelse med den sædvanlige håndhævelse af sådanne regler m.v.

§5 Arbejdsgivere for ansatte i transportmidler omfattet af § 2, stk. 1, nr. 1, 2, og 4, skal påse, at ansatte i arbejdstiden har tildækket mund og næse ved brug af mundbind eller visir, så længe de ansatte befinder sig i transportmidlet, jf. § 2, stk. 1, medmindre de ansatte opholder sig i et aflukket rum eller bag en afskærmning, hvortil det alene er ansatte, der har adgang, jf. dog stk. 4.

Stk. 2 Arbejdsgivere for chauffører i taxikørsel og anden erhvervsmæssig persontransport, der kræver tilladelse efter taxiloven, jf. § 2, stk. 1, nr. 3, skal påse, at chauffører i arbejdstiden har tildækket næse og mund ved brug af mundbind eller visir, så længe chaufføren befinder sig i transportmidlet med passagerer, jf. dog stk. 4.

Stk. 3 Arbejdsgivere for ansatte i transportmidler omfattet af § 2, stk. 1 samt for ansatte på en tog-, metro- eller busstation, et letbanestoppested, en letbanestation eller i en færgeterminal, skal påse, at deres ansatte har tildækket mund og næse ved brug af mundbind eller visir, så længe de ansatte, som led i deres arbejde, befinder sig på en tog-, metro- eller busstation, et letbanestoppested, en letbanestation eller i en færgeterminal, jf. § 3, stk. 1, medmindre de ansatte opholder sig i et aflukket rum eller bag en afskærmning, hvortil det alene er ansatte, der har adgang, jf. dog stk. 4, og §§ 11 og 12.

Stk. 4 Uanset stk. 1-3 kan mundbind eller visir fjernes midlertidigt, hvis der i en konkret færdselssituation opstår problemer med den ansattes mulighed for udsyn.

§6 Krav om mundbind eller visir inden for indenrigsluftfarten
Personer på 12 år og derover skal tildække mund og næse ved brug af mundbind eller visir på kommercielle indenrigsflyvninger, jf. dog stk. 2 og §§ 11 og 12.

Stk. 2 Kravet i stk. 1 gælder ikke for luftfartsselskabets ansatte, der som led i deres arbejde befinder sig i cockpittet, i andet aflukket rum eller bag en afskærmning i flyet, hvor det alene er ansatte, der har adgang.

Stk. 3 Passagerers uberettigede undladelse af at bære mundbind eller visir forud for afgang på en flyvning omfattet af stk. 1 kan medføre bortvisning fra flyet.

§7 Personer på 12 år og derover, der befinder sig i en lufthavn, skal tildække mund og næse ved brug af mundbind eller visir, jf. dog stk. 2 og 3 samt §§ 11 og 12.

Stk. 2 Kravet i stk. 1 gælder ikke for ansatte i den pågældende lufthavn, der som led i deres arbejde befinder sig i et aflukket rum eller bag en afskærmning, hvor det alene er ansatte, der har adgang.

Stk. 3 Kravet om mundbind eller visir i stk. 1 gælder ikke for politibetjente, ambulancereddere, redningsmandskab, fødevarekontrollen mv., når de er til stede som led i myndighedsudøvelse.

Stk. 4 Passagerers uberettigede undladelse af at bære mundbind eller visir efter stk. 1 kan medføre bortvisning fra lufthavnen.

§8 Lufthavne skal opfylde følgende krav:

 • 1) Der skal ved indgangene til lufthavnen og på lufthavnens indendørsarealer opsættes skilte eller andet informationsmateriale om kravet i § 7, stk. 1, og ved gater opsættes informationsmateriale om kravet i § 6, stk. 1.

 • 2) Det skal sikres, at passagerer overholder kravet om at bruge mundbind eller visir efter § 7, stk. 1, jf. dog §§ 11 og 12.

 • 3) Det skal sikres, at ansatte omfattet af § 7, stk. 1, overholder kravet om at bruge mundbind eller visir, jf. dog § 7, stk. 2 og §§ 11 og 12.

§9 Luftfartsselskaber skal opfylde følgende krav:

§10 Undtagelser for krav om mundbind eller visir
Kravet om mundbind eller visir i § 2, stk. 1, gælder ikke for deltagere i studenterkørselsarrangementer i bus under fejring af endt gymnasial uddannelse (studenterkørsel).

§11 Kravet om mundbind eller visir i § 2, stk. 1, § 3, stk. 1, § 6, stk. 1, og § 7, stk. 1, gælder ikke personer med nedsat bevidsthedsniveau, fysiske eller mentale svækkelser eller andet, der gør, at de hverken er i stand til at bære mundbind eller visir.

§12 Uanset kravet i § 2, stk. 1, § 3, stk. 1, § 6, stk. 1, og § 7, stk. 1, kan mundbind eller visir fjernes helt eller delvist, hvis det er nødvendigt og der er en anerkendelsesværdig årsag til det, herunder i følgende situationer:

 • 1) Under kortvarig indtagelse af mad og drikke, såfremt dette er tilladt i henhold til ordensreglerne for det pågældende transportmiddel, den pågældende station m.v.

 • 2) Under indtagelse af medicin.

 • 3) Under samtale med personer, der mundaflæser.

 • 4) Hvis mundbindet eller visiret giver vejrtrækningsbesvær eller kvælningsfornemmelser.

 • 5) Hvis politiet skal foretage identifikation.

 • 6) Hvis børn og unge eller personer med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse af forskellige årsager skal trøstes eller bliver skræmt over brugen af mundbind eller visir.

Stk. 2 Uanset kravet i § 2, stk. 1, § 3, stk. 1, § 6, stk. 1, og § 7, stk. 1, kan mundbind eller visir fjernes helt eller delvist i følgende situationer:

 • 1) Under ophold i aflukkede rum såsom egen færgekahyt, togkupé, personalestue m.v., såfremt passageren eller den ansatte er alene, eller det alene er samrejsende passagerer eller andre ansatte, som er til stede i rummet.

 • 2) Hvis den ansatte opholder sig bag en afskærmning, hvortil det alene er ansatte, som har adgang.

 • 3) Under ophold i eget køretøj eller på et udendørsareal under færgeoverfart, såfremt dette er tilladt i henhold til færgeselskabets ordensregler.

§13 Strafbestemmelse
Med bøde straffes den, der overtræder § 4, § 5, stk. 1, 2 eller 3, §§ 8 eller 9.

Stk. 2 Med bøde straffes den, der ikke efterlever et påbud om bortvisning, jf. § 2, stk. 2, § 3, stk. 2, § 6, stk. 3, eller § 7, stk. 4, efter at være blevet bortvist i forbindelse med den håndhævelse, som transportvirksomheder m.v. foretager i medfør af § 4, nr. 3, § 8, nr. 2, eller § 9, nr. 1.

Stk. 3 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5.

§14 Ikrafttræden
Bekendtgørelsen træder i kraft den 19. december 2021, kl. 8.00.

Stk. 2 Bekendtgørelsen ophæves den 1. februar 2022.

Stk. 3 Bekendtgørelse nr. 2321 af den 8. december 2021 om krav om mundbind eller visir i kollektiv trafik m.v. ophæves.

profile photo
Profilside