Bekendtgørelse om genåbning og restriktioner, krav om mundbind m.v. og coronapas for køreundervisning og køreprøver i forbindelse med håndtering af covid-19

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 889 af 11. maj 2021,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 922 af 17. maj 2021 og bekendtgørelse nr. 935 af 19. maj 2021

I medfør af § 3, stk. 3, § 32, § 35, § 36, § 64 og § 66, stk. 3, i epidemiloven, lov nr. 285 af 27. februar 2021, og efter forhandling med sundhedsministeren og forelæggelse for Epidemiudvalget i henhold til § 9, stk. 1, i epidemiloven fastsættes:

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Kapitel 1 Genåbning af køreskoler
§ 1

Samtlige køreskoler, der i en periode har været helt eller delvist lukket af hensyn til at forebygge eller inddæmme udbredelsen af covid-19, genåbnes, jf. dog kapitel 2-5.

Kapitel 2 Krav om brug af mundbind m.v. i forbindelse med køreundervisning og køreprøve
§ 2

For at forebygge og inddæmme udbredelse af covid-19, skal personer over 12 år, der er til stede i et lokale eller et køretøj, hvorfra der foretages teoretisk eller praktisk køreundervisning, jf. bekendtgørelse om kørekort, og som befinder sig i et køretøj med andre eller i et lokale, hvortil offentligheden har adgang, have tildækket mund og næse ved brug af mundbind eller visir, jf. dog §§ 4 og 5.

Stk. 2 Personer, der uberettiget undlader at bære mundbind eller visir efter stk. 1, skal bortvises.   1. pkt. omfatter ikke undervisere, medarbejdere og andre personer, der er tilknyttet den pågældende køreskole.

Stk. 3 Undervisere skal forinden afviklingen af undervisningen vejlede deres elever om reglerne i denne bekendtgørelse.

§ 3

For at forebygge og inddæmme udbredelse af covid-19, skal personer, der er til stede i et lokale eller et køretøj, hvorfra der foretages teoretisk eller praktiske køreprøver eller vejledende helbredsmæssige køretest, jf. bekendtgørelse om kørekort, eller i skriftlige forprøver eller afsluttende prøver, jf. bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere, og som befinder sig i et køretøj med andre eller i et lokale, hvortil offentligheden har adgang, have tildækket mund og næse ved brug af mundbind eller visir, jf. dog §§ 4 og 5.

Stk. 2 Personer, der uberettiget undlader at bære mundbind eller visir efter stk. 1, skal bortvises.   1. pkt. omfatter ikke undervisere, prøvesagkyndige, medarbejdere og andre personer, der er tilknyttet den pågældende køreskole.

Stk. 3 Undervisere skal forinden afviklingen af prøven vejlede deres elever om reglerne i denne bekendtgørelse.

§ 4

Kravet om mundbind eller visir i § 2, stk. 1, og § 3, stk. 1, gælder ikke personer med nedsat bevidsthedsniveau, fysiske eller mentale svækkelser eller andet, der gør, at de ikke er i stand til at bære mundbind eller visir.

Stk. 2 Kravet om mundbind eller visir i § 2, stk. 1, og § 3, stk. 1, gælder ikke for personer, der modtager teoretisk køreundervisning, eller aflægger teoretisk køreprøve, skriftlige forprøver eller afsluttende prøver, i et lokale, hvortil offentligheden har adgang, når de sidder ned. Personer, der modtager teoretisk køreundervisning, eller aflægger teoretisk køreprøve, skriftlige forprøver eller afsluttende prøver, i et lokale, hvortil offentligheden har adgang, har dog ret til at anvende mundbind eller visir.

Stk. 3 Kravet om mundbind eller visir i § 2, stk. 1, og § 3, stk. 1, gælder ikke for undervisere, medarbejdere og andre personer, der er tilknyttet den pågældende køreskole eller prøvested, som ikke har kontakt til andre personer eller opholder sig i et aflukket rum eller bag en afskærmning, hvortil de øvrige personer ikke har adgang.

Stk. 4 Kravet om mundbind eller visir i § 2, stk. 1, og § 3, stk. 1, gælder ikke for undervisere m.v., som den pågældende dag underviser to eller færre hold, når de gennemfører undervisning eller uddannelsesaktiviteter i holdlokaler.

§ 5

Uanset § 2, stk. 1, og § 3, stk. 1, kan mundbind eller visir fjernes helt eller delvist, hvis der er en anerkendelsesværdig årsag til det, herunder i følgende situationer:

 • 1) Under kortvarig indtagelse af mad og drikke, såfremt dette er tilladt i henhold til ordensregler for det pågældende sted.

 • 2) Under indtagelse af medicin.

 • 3) Under samtale med personer, der mundaflæser.

 • 4) Hvis mundbindet eller visiret giver vejrtrækningsbesvær eller kvælningsfornemmelser.

 • 5) Hvis politiet skal foretage identifikation.

 • 6) Hvis der i en konkret færdselssituation opstår problemer med udsynet.

§ 6

Ved mundbind forstås i § 2 og § 3, engangsmundbind eller stofmundbind, der dækker næse og mund, og som er fæstnet med snor, elastik eller lignende bag ørerne eller bag hovedet og er tætsluttende omkring ansigtet.

Stk. 2 Ved visir forstås i § 2 og § 3 skærme af plastik, der dækker øjne, næse og mund, eller næse og mund, men som ikke er tætsluttende omkring ansigtet.

Kapitel 3 Krav om coronapas i forbindelse med køreundervisning, køreprøve og vejledende helbredsmæssig køretest
§ 7

Ved et coronapas forstås dokumentation for

 • 1) et negativt resultat af en covid-19-test, jf. stk. 2, der er højst 72 timer gammel regnet fra tidspunktet, hvor testen er foretaget,

 • 2) et positivt resultat af en PCR-test jf. stk. 3, der er mindst 14 dage og højst 180 dage gammelt regnet fra tidspunktet, hvor testen blev foretaget eller

 • 3) et gennemført vaccinationsforløb mod covid-19, jf. stk. 5,

 • 4) et påbegyndt vaccinationsforløb mod covid-19, jf. stk. 6, eller

 • 5) nr. 1, 2, 3 eller 4 ved fremvisning af sundhedsmyndighedernes app ”Coronapas”, hvor skærmen viser ”Gyldigt i Danmark” kombineret med bevægelige elemeter på skærmen eller ved verifikation i form af scanning af QR-koden i appen, hvor skærmen viser ”Gyldigt i Danmark”

Stk. 2 Ved en covid-19-test forstås en test, der er foretaget som en PCR-test, jf. stk. 3, eller en antigentest, jf. stk. 4.

Stk. 3 Ved en PCR-test forstås en polymerase chain reaction-test.

Stk. 4 Ved en antigentest forstås en test, der på kort tid viser, om der er immunkemisk påvisning af virusproteiner (antigener).

Stk. 5 Kræver et vaccinationsforløb mod covid-19 to eller flere doser, anses det for gennemført umiddelbart efter den afsluttende dosis. Kræver et vaccinationsforløb mod covid-19 alene én dosis, anses det for gennemført 14 dage efter denne ene dosis.

Stk. 6 Et vaccinationsforløb mod covid-19 anses for påbegyndt mindst 14 dage og højst 42 dage efter den første dosis.

Stk. 7 Dokumentation efter stk. 1, nr. 1-4, kan foreligge både i papirformat og elektronisk.

Stk. 8 Navnet på indehaveren af coronapasset skal svare til navnet på personens medbragte pas, kørekort, sundhedskort eller andet offentligt udstedt identitetskort.  1. pkt. gælder ikke for dokumentation efter stk. 1, nr. 5, samt i sundhedsmyndighedernes app ”MinSundhed” med bevægelige elementer, der beskytter mod kopiering fra appen.

§ 8

For at forebygge og inddæmme udbredelse af covid-19 skal elever og prøvetagere kunne forevise et coronapas ved ankomst til et lokale eller et køretøj omfattet af stk. 2, jf. dog § 9. Coronapasset skal forevises til underviseren, den prøvesagkyndige eller andre personer tilknyttet lokalet eller køretøjet.

Stk. 2 Stk. 1 omfatter følgende lokaler og køretøjer, som fysiske og juridiske personer, herunder offentlige myndigheder, råder over, og hvortil offentligheden har adgang:

 • 1) Lokaler og køretøjer, hvorfra der afvikles teoretisk køreundervisning, praktisk køreundervisning, teoretiske køreprøver, praktiske køreprøver eller vejledende helbredsmæssige køretest, jf. bekendtgørelse om kørekort.

 • 2) Lokaler og køretøjer, hvorfra der afvikles skriftlige forprøver eller afsluttende prøver, jf. bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere.

§ 9

§ 8, stk. 1, gælder ikke for følgende:

 • 1) Børn under 15 år.

 • 2) Personer, der af medicinske årsager ikke bør få foretaget en covid-19-test.

 • 3) Personer, der som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en covid-19-test.

§ 10

Kan der ikke fremvises et coronapas, jf. § 8, stk. 1, skal der ske bortvisning, jf. dog § 9.

Kapitel 4 Informationsmateriale, indretning af lokaler og køretøjer, adgang samt påbud
§ 11

Fysiske og juridiske personer, herunder offentlige myndigheder, som har rådighed over lokaler, hvortil offentligheden har adgang, der anvendes til undervisning, test eller prøver, jf. bekendtgørelse om kørekort og bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere, skal opfylde følgende krav:

 • 1) Der skal i eller ved lokalet opsættes informationsmateriale om kravene i § 2, stk. 1, § 3, stk. 1, § 8, stk. 1, og om bortvisning eller afvisning efter § 2, stk. 2, og § 3, stk. 2, samt § 10.

 • 2) Der må maksimalt tillades adgang for 1 elev eller prøvetager pr. 4 m2 gulvareal, hvortil der er offentlig adgang. I lokaler, hvor elever eller prøvetagere i det væsentlige sidder ned, må der dog tillades adgang for 1 elev eller prøvetager pr. 2 m2 gulvareal. Er gulvarealet under 4 m2, må der uanset 1. pkt. tillades adgang for 1 elev eller prøvetager. Gulvarealet nævnt i 1. pkt. opgøres indvendigt væg til væg uanset inventar m.v. Ved indgangen til lokalerne skal der opsættes informationsmateriale om, hvor mange personer, der maksimalt må tillades adgang for, jf. 1. og 2. pkt.

 • 3) Lokalerne skal så vidt muligt indrettes på en sådan måde, at smittefare minimeres, herunder ved at gøre det muligt for eleverne at holde afstand til hinanden.

 • 4) Der skal i eller ved lokalerne opsættes informationsmateriale om, at personer, der har symptomer på covid-19, bør isolere sig i hjemmet, og om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd i det offentlige rum. Informationsmateriale, der opsættes efter 1. pkt., skal være det materiale, der er offentliggjort af Sundhedsstyrelsen.

 • 5) Det skal sikres, at alle medarbejdere og andre personer, der er tilknyttet lokalerne, overholder Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd. Anbefalingerne nævnt i 1. pkt. offentliggøres af Sundhedsstyrelsen.

 • 6) Der skal være vand og sæbe eller håndsprit (mindst 70 pct. alkohol) tilgængeligt for eleverne og prøvetagerne.

 • 7) Der må alene tillades adgang for personer, der overholder kravene i § 2, stk. 1, § 3, stk. 1, § 8, stk. 1, jf. dog §§ 4, 5 og 9.

 • 8) Det skal sikres, at undervisere, prøvesagkyndige, medarbejdere og andre personer, der er tilknyttet den pågældende køreskole overholder kravet i § 2, stk. 2, jf. dog §§ 4 og 5.

Stk. 2 Fysiske og juridiske personer, herunder offentlige myndigheder, som har rådighed over køretøjer, hvortil offentligheden har adgang, der anvendes til undervisning eller prøver som nævnt i § 8, stk. 2, skal opfylde følgende krav:

 • 1) Der skal i eller ved køretøjet være informationsmateriale om kravene i § 2, stk. 1, § 3, stk. 1, §§ 8, stk. 1, og om bortvisning eller afvisning efter § 2, stk. 2, § 3, stk. 2, og § 10.

 • 2) Der skal i eller ved køretøjet være informationsmateriale om, at personer, der har symptomer på covid-19, bør isolere sig i hjemmet, og om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd i det offentlige rum. Informationsmateriale, der opsættes efter 1. pkt., skal være det materiale, der er offentliggjort af Sundhedsstyrelsen.

 • 3) Der skal være håndsprit (mindst 70 pct. alkohol) tilgængeligt for eleverne.

 • 4) Der må alene tillades adgang for personer, der overholder kravene i § 2, stk. 1, § 3, stk. 1, § 8, stk. 1, jf. dog §§ 4, 5 og 9.

Påbud
§ 12

Har en fysisk eller juridisk person efter politiets skøn overtrådt § 11, stk. 1, nr. 2-6, og er der ikke udsigt til, at den fysiske eller juridiske person fremover vil overholde disse bestemmelser, kan politiet påbyde den pågældende at holde lokalet lukket for offentligheden i en nærmere bestemt periode.

Stk. 2 Politidirektørens påbud efter stk. 1 kan påklages til rigspolitichefen, men ikke til transportministeren.

Stk. 3 Rigspolitichefens afgørelser i klagesager over påbud efter stk. 1 kan ikke påklages til justitsministeren.

Kapitel 5 Straffebestemmelser
§ 13

Med bøde straffes:

Stk. 2 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5.

Kapitel 6 Ikrafttræden
§ 14

Bekendtgørelsen træder i kraft den 13. maj 2021.

Stk. 2 Bekendtgørelsen ophæves den 10. juni 2021.