Epidemiloven § 9

Denne konsoliderede version af epidemiloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

træder i kraft den 1. marts 2021

Lov om epidemier m.v. (epidemiloven)

Lov nr. 285 af 27. februar 2021,
som ændret ved lov nr. 1441 af 29. juni 2021

§ 9

Vedkommende minister kan alene fastsætte regler i medfør af § 2, stk. 6, 1. pkt., § 3, stk. 2 og 3, § 24, stk. 1, §§ 28, 30, 32, 34-37 og 40, § 49, stk. 3-5, § 53, § 55, stk. 1 og 2, og §§ 56-58, hvis indholdet af reglerne sammen med en indstilling fra Epidemikommissionen forinden er forelagt for et af Folketinget nedsat udvalg og udvalget ikke har udtalt sig imod reglernes udstedelse, jf. dog stk. 2. 1. pkt. omfatter ikke ophævelse, lempelse eller uvæsentlige ændringer af allerede fastsatte regler. Bekendtgørelse om lukning og genåbning samt andre særlige restriktioner for udbydere af danskuddannelse i forbindelse med håndtering af covid-19 Bekendtgørelse om midlertidig ophævelse af sagsbehandlingsfrister på arkivlovens område Bekendtgørelse om drive in-arrangementer i forbindelse med håndtering af covid-19 Bekendtgørelse om maksimal tilladt belægning i fjernbusser som led i håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) Bekendtgørelse om krav om mundbind m.v. i sundhedssektoren i forbindelse med håndtering af covid-19 Bekendtgørelse om regler vedrørende vederlagsfri udlevering af mundbind i forbindelse med håndteringen af covid-19 Bekendtgørelse om behandling af personoplysninger i forbindelse med tilbudt test for Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) som følge af ansættelsesforhold, indrejse i Danmark eller som tilbud til befolkningen m.v. Bekendtgørelse om krav om coronapas på Social- og Ældreministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19 Bekendtgørelse om restriktioner for lokaler på Skatteministeriets ressortområde i forbindelse med håndtering af covid-19 Bekendtgørelse om midlertidig fravigelse af byggeloven som led i håndtering af COVID-19, for så vidt angår faciliteter til test og vaccination Bekendtgørelse om krav om coronapas og mundbind m.v. på Erhvervsministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19 Bekendtgørelse om krav om coronapas på uddannelsesinstitutioner på Udlændinge- og Integrationsministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19 Bekendtgørelse om restriktioner for lokaler i borgerservicecentre og institutioner, der gennemfører danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. på Udlændinge- og Integrationsministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19 Bekendtgørelse om forebyggelse og inddæmning af udbredelse af covid-19 på kriminalforsorgens område Bekendtgørelse om krav om anvendelse af mundbind eller visir på Social- og Ældreministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19 Bekendtgørelse om i visse tilfælde at fravige retten til at indrejse i Danmark for visse udlændinge som følge af Covid-19 Bekendtgørelse om mulighed for midlertidig fravigelse af regler om møder i kommunalbestyrelser og regionsråd og i disses udvalg som led i håndtering af covid-19 Bekendtgørelse om forbud mod indtagelse af alkoholiske drikke under ophold i og kørsel med bus Bekendtgørelse om forbud mod adgang til og restriktioner for lokaler, lokaliteter, uddannelsesinstitutioner og krav om mundbind m.v., inden for folkekirken og trossamfund uden for folkekirken i forbindelse med håndtering af covid-19 Bekendtgørelse om restriktioner for lokaler på Social- og Ældreministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19 Bekendtgørelse om midlertidig fravigelse af dele af byggelovgivningen som led i håndtering af COVID-19 med henblik på ibrugtagning af bygninger m.v. til dagtilbud, skoler, institutioner og lignende Bekendtgørelse om straf for overtrædelse af krav om mundbind eller visir i detailhandlen beliggende i Vollsmose Sogn Bekendtgørelse om restriktioner for folkehøjskoler på Kulturministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19 Bekendtgørelse om lukning og genåbning samt andre særlige restriktioner for dagtilbud, skoler og uddannelsesinstitutioner m.v. på Børne- og Undervisningsministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19 Bekendtgørelse om behandling af oplysninger om elektronisk registrerede kontakter med henblik på at forebygge og inddæmme udbredelsen af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) Bekendtgørelse om registrering af oplysninger om tilskuere i forbindelse med afvikling af fodboldkampe i 3F Superligaen mv. Bekendtgørelse om behandling af personoplysninger i forbindelse med tilbud om vaccination mod COVID-19 Bekendtgørelse om særlig forlængelse af kørekort, chaufføruddannelsesbevis, uddannelsesbevis, sikkerhedsrådgiverbevis, kørekort med kørelærergodkendelse og særtransportlegitimationskort til sikring af forsyningen af varer som led i håndtering af Coronavirus-sygdom 2019 (COVID-19) Bekendtgørelse om begrænsning af rettigheder på sundhedsområdet i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) Bekendtgørelse om bemyndigelse af justitsministeren til at fastsætte regler om drive in-arrangementer i forbindelse med håndtering af covid-19 Bekendtgørelse om genåbning og særlige restriktioner for uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19 Bekendtgørelse om særlige foranstaltninger vedrørende forsyningen af mundbind i forbindelse med håndteringen af covid-19 Bekendtgørelse om forebyggelse og inddæmmelse af udbredelse af covid-19 på kriminalforsorgens område Bekendtgørelse om afvikling af fodboldkampe i 3F Superligaen mv. Bekendtgørelse om genåbning og fortsat delvis suspension af beskæftigelsesindsatsen som følge af covid-19 m.v. Bekendtgørelse om foranstaltninger mod indførelse af alment farlige sygdomme i landet Bekendtgørelse om genåbning og fortsat delvis suspension af integrationsindsatsen som følge af covid-19 Bekendtgørelse om særlig forlængelse af kørekort med kørelærergodkendelse Bekendtgørelse om behandling af personoplysninger i forbindelse med systematisk test for COVID-19 af autoriserede sundhedspersoner og andet relevant personale, som er ansat i sundhedsvæsenet, med henblik på at forebygge eller hindre udbredelse af smitte af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) Bekendtgørelse om forbud mod store forsamlinger i forbindelse med håndtering af covid-19 Bekendtgørelse om genåbning og restriktioner, krav om mundbind m.v. og coronapas for køreundervisning og køreprøver i forbindelse med håndtering af covid-19 Bekendtgørelse om mulighed for midlertidig fravigelse af regler om møder i kommunalbestyrelser og regionsråd og i disses udvalg som led i håndtering af Coronavirussygdom (COVID-19) Bekendtgørelse om forbud mod adgang til og restriktioner for lokaler, lokaliteter, uddannelsesinstitutioner og krav om mundbind m.v. inden for folkekirken og trossamfund uden for folkekirken i forbindelse med håndtering af covid-19 Bekendtgørelse om krav om coronapas på sygehuse m.v. i forbindelse med håndtering af covid-19 Bekendtgørelse om behandling af personoplysninger i den digitale løsning Coronapas Bekendtgørelse om krav om coronapas og mundbind eller visir for køreundervisning og køreprøver i forbindelse med håndtering af covid-19 Bekendtgørelse om krav om mundbind eller visir i kollektiv trafik m.v. Bekendtgørelse om krav om test og isolation ved indrejse i Danmark i forbindelse med håndtering af covid-19

Stk. 2 Foreligger der en overhængende og akut fare for eller trussel mod folkesundheden, kan vedkommende minister udstede reglerne uden forudgående forelæggelse for udvalget efter stk. 1. I så fald skal ministeren uden unødigt ophold efter udstedelsen af reglerne forelægge disse for udvalget. Udtaler udvalget sig herefter imod reglerne, skal ministeren ophæve reglerne.

Stk. 3 Vedkommende minister kan fastsætte en rimelig frist for, hvornår udvalget senest skal tilkendegive, om udvalget udtaler sig imod reglerne.