Epidemiloven § 2

Denne konsoliderede version af epidemiloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

træder i kraft den 1. marts 2021

Lov om epidemier m.v. (epidemiloven)

Lov nr. 285 af 27. februar 2021,
som ændret ved lov nr. 1441 af 29. juni 2021

§ 2

Loven omfatter smitsomme sygdomme, alment farlige sygdomme og samfundskritiske sygdomme.

Stk. 2 Ved en smitsom sygdom forstås en sygdom eller en tilstand, som er forårsaget af mikroorganismer eller andre smitstoffer, som kan overføres fra, til eller imellem mennesker.

Stk. 3 Ved en alment farlig sygdom forstås en smitsom sygdom, der er særlig smitsom, har høj dødelighed eller kan give alvorlige eller varige skader, og som kan

  • 1) medføre behandling, sygefravær eller rehabiliteringsforløb af langvarig karakter,

  • 2) få så stor udbredelse, at sygdommen bliver en væsentlig trussel mod folkesundheden, eller

  • 3) give en særlig stor sygdomsbyrde, fordi der ikke findes effektiv forebyggelse eller behandling.

Stk. 4 Ved en samfundskritisk sygdom forstås en alment farlig sygdom, hvis udbredelse medfører eller risikerer at medføre alvorlige forstyrrelser af vigtige samfundsfunktioner.

Stk. 5 Sundhedsstyrelsen fastsætter nærmere regler om, hvilke sygdomme der omfattes af stk. 2 og 3. Bekendtgørelse om alment farlige sygdomme Bekendtgørelse om anmeldelse af smitsomme sygdomme

Stk. 6 Sundhedsministeren kan fastsætte nærmere regler om, hvilke sygdomme der omfattes af stk. 4. Regler i medfør af 1. pkt. kan fastsættes med en gyldighedsperiode på højst 6 måneder ad gangen.