14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om krav om mundbind m.v. i kollektiv trafik m.v. i forbindelse med håndtering af covid-19  - ophæves 2. januar 2020

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen bygger på bekendtgørelse nr. 1532 af 27. oktober 2020, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om krav om mundbind m.v. i kollektiv trafik m.v. i forbindelse med håndtering af covid-19

I medfør af § 6 a, § 12 a, § 12 b og § 29, stk. 2, i lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme, jf. lovbekendtgørelse nr. 1444 af 1. oktober 2020, og efter forhandling med transportministeren og erhvervsministeren, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 01. november 2020

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 For at forebygge og inddæmme udbredelsen af covid-19 skal rejsende på 12 år og derover have tildækket mund og næse ved brug af mundbind eller visir ved følgende former for kollektiv trafik m.v., jf. dog §§ 3 og 4:

 • 1) Togtrafik, herunder privatbaner, letbaner og metro.

 • 2) Buskørsel, dvs. både lokale og regionale busruter, skolebusser, x-busser, fjernbusser, turistbusser og anden kørsel i bus, der kræver tilladelse i henhold til lov om buskørsel.

 • 3) Taxikørsel og anden erhvervsmæssig persontransport, som kræver tilladelse i henhold til taxilov.

 • 4) Færgetrafik, herunder indenrigsfærger og færger, der sejler mellem Danmark og havne i udlandet.

Stk. 2 Uberettiget undladelse af at bære mundbind eller visir efter stk. 1 kan medføre bortvisning.

§2 Personer på 12 år og derover, der befinder sig på en tog-, metro- eller busstation, et letbanestoppested, en letbanestation eller i en færgeterminal skal tildække mund og næse ved brug af mundbind eller visir, jf. dog §§ 3 og 4.

Stk. 2 Uberettiget undladelse af at bære mundbind eller visir efter stk. 1 kan medføre bortvisning.

§3 Kravet om mundbind eller visir i §§ 1 og 2 gælder ikke personer med nedsat bevidsthedsniveau, fysiske eller mentale svækkelser eller andet, der gør, at de ikke er i stand til at bære mundbind eller visir.

§4 Uanset § 1, stk. 1, og § 2, stk. 1, kan mundbind eller visir fjernes helt eller delvist, hvis der er en anerkendelsesværdig årsag til det, herunder i følgende situationer:

 • 1) Under kortvarig indtagelse af mad og drikke, såfremt dette er tilladt i henhold til ordensregler for det pågældende transportmiddel, station m.v.

 • 2) Under indtagelse af medicin.

 • 3) Under ophold i eget køretøj under færgeoverfart, såfremt dette er tilladt i henhold til færgeselskabets ordensregler.

 • 4) Under samtale med personer, der mundaflæser.

 • 5) Hvis mundbindet eller visiret giver vejrtrækningsbesvær eller kvælningsfornemmelser.

 • 6) Hvis politiet skal foretage identifikation.

§5 Ved mundbind forstås i § 1, stk. 1, og § 2, stk. 1, engangsmundbind eller stofmundbind, der dækker næse og mund, og som er fæstnet med snor, elastik eller lignende bag ørerne eller bag hovedet og er tætsluttende omkring ansigtet.

Stk. 2 Ved visir forstås i § 1, stk. 1, og § 2, stk. 1, skærme af plastik, der dækker øjne, næse og mund eller næse og mund, men som ikke er tætsluttende omkring ansigtet.

§6 Jernbanevirksomheder, der udfører offentlig servicetrafik på kontrakt med staten, trafikselskaber og udmeldte økommuner, jf. lov om trafikselskaber, Metroselskabet I/S, færgeselskaber, kørselskontorer, bestillingskontorer, limousinevirksomheder, kommunalbestyrelser, regionsråd og busselskaber med tilladelse i henhold til lov om buskørsel, skal opfylde følgende krav:

 • 1) Kravet om mundbind eller visir, samt muligheden for bortvisning af rejsende, som uberettiget undlader at bruge mundbind eller visir, skal fremgå af rejseregler, ordensregler eller lignende.

 • 2) Der skal i transportmidler, jf. § 1, stk. 1, og på stationer m.v., jf. § 2, stk. 1, opsættes skilte eller andet informationsmateriale om kravet om at bruge mundbind eller visir.

 • 3) Der skal ske håndhævelse af rejseregler, ordensregler eller lignende om mundbind eller visir i overensstemmelse med den sædvanlige håndhævelse af sådanne regler m.v.

§7 Arbejdsgivere for ansatte i kollektiv trafik m.v., jf. § 1, stk. 1, skal påse, at de ansatte i arbejdstiden har tildækket mund og næse ved brug af mundbind eller visir, så længe de ansatte befinder sig i transportmidlet, jf. § 1, stk. 1, eller på en station m.v., jf. § 2, stk. 1, medmindre de ansatte opholder sig i et aflukket rum, hvortil det alene er ansatte, der har adgang, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Uanset stk. 1 kan mundbind eller visir fjernes midlertidigt, hvis der i en konkret færdselssituation opstår problemer med den ansattes mulighed for udsyn.

§8 Med bøde straffes den, der overtræder § 6 eller § 7, stk. 1.

Stk. 2 Med bøde straffes den, der ikke forlader transportmidlet, jf. § 1, eller stationen m.v., jf. § 2, efter at være blevet bortvist i forbindelse med den håndhævelse, som transportvirksomheder m.v., jf. § 6, foretager af kravet om mundbind eller visir efter rejseregler, ordensregler eller lignende, jf. § 6, nr. 1 og 3.

Stk. 3 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5.

§9 Bekendtgørelsen træder i kraft den 29. oktober 2020.

Stk. 2 Bekendtgørelsen ophæves 2. januar 2021.

Stk. 3 Bekendtgørelse nr. 1221 af 20. august 2020 om krav om mundbind m.v. i kollektiv trafik m.v. ophæves.

profile photo
Profilside