Bekendtgørelse om krav om mundbind m.v. i sundhedssektoren i forbindelse med håndtering af covid-19

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 2319 af 08. december 2021,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 2490 af 17. december 2021 og bekendtgørelse nr. 47 af 11. januar 2022

I medfør af § 30, § 36 og § 66, stk. 3, i epidemiloven, lov nr. 285 af 27. februar 2021, og efter forelæggelse for Epidemiudvalget i henhold til § 9, stk. 1, i epidemiloven fastsættes:

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Anvendelsesområde
§ 1

Denne bekendtgørelse gælder for følgende offentlige og private institutioner m.v. på sundhedsområdet:

 • 1) Offentlige og private sygehuse og klinikker, hvorved forstås regionale sygehuse og tilknyttede behandlingsinstitutioner, jf. § 74, stk. 2, i sundhedsloven, regionale læge- og speciallægeklinikker og lignende, foreningsejede specialsygehuse, private sygehuse og klinikker, hospicer , private læge- og speciallægeklinikker samt steder hvor der foretages test for covid-19.

 • 2) Klinikker m.v. i praksissektoren, jf. § 57 i sundhedsloven, herunder ved alment praktiserende læger, praktiserende speciallæger, praktiserende tandlæger, fysioterapeuter og praktiserende psykologer.

 • 3) Kommunale sundhedstilbud, hvorved forstås sundhedstilbud med fysisk fremmøde oprettet i henhold til kapitel 34-41 i sundhedsloven, herunder forebyggende og sundhedsfremmende tilbud, kommunale akutpladser, sygeplejeklinikker, tandplejeklinikker og genoptræningsfaciliteter.

Krav om anvendelse af mundbind eller visir
§ 2

Personer på 12 år og derover, herunder patienter, besøgende og medarbejdere, skal på institutioner m.v., der er omfattet af § 1, have tildækket mund og næse ved brug af mundbind eller visir, når de befinder sig i lokaler, hvortil offentligheden har adgang, jf. dog §§ 3-5.

Stk. 2 Der kan ske bortvisning af besøgende, der uberettiget undlader at bære mundbind eller visir efter stk. 1.

Undtagelser til kravet om mundbind eller visir
§ 3

Kravet om mundbind eller visir i § 2, stk. 1, gælder ikke for følgende personer:

 • 1) Patienter, der er indlagt på sygehus m.v., omfattet af § 1, nr. 1.

 • 2) Medarbejdere og lignende, der opholder sig i et aflukket rum eller bag en afskærmning, hvortil alene medarbejdere og lignende har adgang.

 • 3) Borgere og patienter under udøvelse af træningsaktivitet hos fysioterapeut, jf. § 1, nr. 2, og i kommunale genoptræningsfaciliteter, jf. § 1, nr. 3.

 • 4) Patienter i genoptræningsforløb på sygehuse m.v., jf. § 1, nr. 1.

 • 5) Politibetjente, ambulancereddere, redningsmandskab, fødevarekontrollen m.v., når de er til stede som led i myndighedsudøvelse.

§ 4

Kravet om mundbind eller visir i § 2, stk. 1, gælder ikke personer med nedsat bevidsthedsniveau, fysiske eller mentale svækkelser eller andet, der gør, at de hverken er i stand til at bære mundbind eller visir.

§ 5

Uanset § 2, stk. 1, kan mundbind eller visir fjernes helt eller delvist, hvis det er nødvendigt, og der er en anerkendelsesværdig årsag til det, herunder i følgende situationer:

 • 1) Under kortvarig indtagelse af mad og drikke, såfremt dette er tilladt i henhold til ordensreglerne for den pågældende institution m.v.

 • 2) Under indtagelse af medicin.

 • 3) Under samtale med personer, der mundaflæser.

 • 4) Hvis mundbindet eller visiret giver vejrtrækningsbesvær eller kvælningsfornemmelser.

 • 5) Hvis politiet skal foretage identifikation.

 • 6) Hvis børn og unge eller personer med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse af forskellige årsager skal trøstes eller bliver skræmt over brugen af mundbind eller visir.

Definition af mundbind og visir
§ 6

Ved mundbind forstås i § 2, stk. 1, engangsmundbind eller stofmundbind, der dækker næse og mund, og som er fæstnet med snor, elastik eller lignende bag ørerne eller bag hovedet og er tætsluttende omkring ansigtet.

Stk. 2 Ved visir forstås i § 2, stk. 1, skærme af plastik, der dækker øjne, næse og mund eller næse og mund, men som ikke er tætsluttende omkring ansigtet.

Øvrige krav, herunder om opsætning af informationsmateriale m.v.
§ 7

Institutioner m.v., som er omfattet af § 1, skal opfylde følgende krav:

 • 1) Der skal i eller ved lokalerne m.v. opsættes informationsmateriale om kravet om at bruge mundbind eller visir efter § 2, stk. 1, og om mulighed for bortvisning ved manglende efterkommelse af kravet, jf. § 2, stk. 2.

 • 2) Der må alene tillades adgang for besøgende, der overholder kravet om at bruge mundbind eller visir efter § 2, stk. 1, jf. dog §§ 3-5.

 • 3) Det skal sikres, at medarbejdere og lignende overholder kravet om at bruge mundbind eller visir efter § 2, stk. 1, jf. dog §§ 3-5.

 • 4) Det skal sikres, at patienter, borgere og besøgende, der undtagelsesvis ikke har medbragt mundbind m.v. ved fremmøde i lokaler, der er omfattet af krav efter § 2, stk. 1, og som ikke med rimelighed i situationen kan fremskaffe mundbind m.v., vederlagsfrit kan få udleveret mundbind til brug for den konkrete situation.

Strafbestemmelse
§ 8

Med bøde straffes den, der overtræder § 7, nr. 1, 2 eller 3.

Stk. 2 Med bøde straffes den, der ikke forlader lokaler, som er omfattet af krav efter § 2, stk. 1, efter at være blevet bortvist, jf. § 2, stk. 2, i forbindelse med den håndhævelse, som institutioner m.v. foretager af kravet om mundbind eller visir, jf. § 7, nr. 2.

Stk. 3 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5.

§ 9

Bekendtgørelsen træder i kraft den 10. december 2021.

Stk. 2 Bekendtgørelsen ophæves den 1. februar 2022.

Stk. 3 Bekendtgørelse nr. 2129 af 25. november 2021 om krav om mundbind m.v. i sundhedssektoren i forbindelse med håndtering af covid-19 ophæves.