Bekendtgørelse om pligt for luftfartsselskaber til registrering og videregivelse af oplysninger om passagerer og besætningsmedlemmer og politiets bistand med fremskaffelse af oplysninger til brug for smitteopsporing

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 2202 af 27. november 2021

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Relaterede bekendtgørelser

Kapitel 1 Pligt til registrering og videregivelse af oplysninger til Styrelsen for Patientsikkerhed
§ 1

Luftfartsselskaber skal i forbindelse med flyvninger fra en lufthavn, der ikke er beliggende i Danmark, Grønland eller Færøerne, til en lufthavn, der er beliggende i Danmark, registrere følgende oplysninger om passagerer og besætningsmedlemmer, jf. dog stk. 2:

  • 1) Fornavn og efternavn.

  • 2) Telefonnummer.

  • 3) Fly- og pladsnummer.

Stk. 2 I de tilfælde, hvor én passager har foretaget booking af flybilletter og/eller indchecking på vegne af flere passagerer, er luftfartsselskaber alene forpligtet til at registrere telefonnummer på denne passager. Luftfartsselskaber skal for besætningsmedlemmer kun registrere pladsnummer, hvis besætningsmedlemmet har haft et pladsnummer under den pågældende flyvning.

§ 2

Luftfartsselskaber skal af egen drift videregive de i § 1 nævnte oplysninger til Styrelsen for Patientsikkerhed hurtigst muligt og senest 3 timer efter flyets landing i en dansk lufthavn eller senest kl. 8 den efterfølgende dag, hvis flyet ankommer efter kl. 19.

Stk. 2 Har en flyvning fælles rutenummer, er det alene det luftfartsselskab, der står for flyvningen, der skal videregive oplysninger til Styrelsen for Patientsikkerhed, jf. stk. 1.

Kapitel 2 Opbevaring af oplysninger og fravigelse af journaliseringspligt
§ 3

Styrelsen for Patientsikkerhed skal slette de oplysninger, som luftfartsselskaber har videregivet til styrelsen efter § 2, senest 30 dage efter det tidspunkt, hvor styrelsen har registreret oplysningerne, jf. dog stk. 3.

Stk. 2 Styrelsen for Patientsikkerhed kan undlade at foretage journalisering af oplysninger, som er videregivet til styrelsen efter § 2, jf. dog stk. 3.

Stk. 3 Oplysninger om en person, der er smittet med Coronavirussygdom 2019 (covid-19), som indgår i en sag vedrørende konkret smittesporing oprettet af Styrelsen for Patientsikkerhed, journaliseres i overensstemmelse med reglerne i lov om offentlighed i forvaltningen og opbevares i overensstemmelse med arkivlovens regler.

Kapitel 3 Politiets bistand
§ 4

Efter anmodning fra Styrelsen for Patientsikkerhed bistår politiets passagerlisteoplysningsenhed (PNR-enheden) med at fremskaffe oplysninger om passagerer og besætningsmedlemmer omfattet af § 1, stk. 1, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Styrelsen for Patientsikkerhed kan alene anmode om PNR-enhedens bistand efter stk. 1, hvis styrelsen ikke har modtaget oplysningerne fra luftfartsselskabet, efter at styrelsen har anmodet luftfartsselskabet om at udlevere oplysningerne i medfør af epidemilovens § 50, stk. 1.

Kapitel 4 Straffebestemmelser
§ 5

Luftfartsselskaber, der undlader at videregive oplysninger efter § 2, stk. 1, straffes med bøde.

Stk. 2 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 5 Ikrafttræden
§ 6

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. december 2021.

Stk. 2 Bekendtgørelsen ophæves den 1. april 2022.

Stk. 3 Bekendtgørelse nr. 225 af 18. februar 2021 om pligt til registrering og videregivelse af oplysninger om passagerer og besætningsmedlemmer for ansvarshavnede for luftfartsselskaber i forbindelse med håndtering af covid-19 ophæves.