Bekendtgørelse om særlige foranstaltninger vedrørende forsyningen af mundbind i forbindelse med håndteringen af covid-19

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

ophæves den 14. maj 2021

Bekendtgørelse nr. 645 af 08. april 2021

I medfør af § 58 og § 66, stk. 3, i epidemiloven, lov nr. 285 af 27. februar 2021, og efter forelæggelse for Epidemiudvalget i henhold til § 9, stk. 1, i epidemiloven fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
§ 1

Bestemmelserne i denne bekendtgørelse omfatter særlige foranstaltninger, der kan iværksættes, med henblik på at sikre forsyningen af mundbind, der er medicinsk udstyr, i forbindelse med håndtering af covid-19.

§ 2

Lægemiddelstyrelsen kan efter ansøgning tillade, at en fysisk eller juridisk person må sælge mundbind, der er medicinsk udstyr, i mindre enheder fra større pakninger til borgerne.

Stk. 2 Lægemiddelstyrelsen kan fastsætte vilkår for en tilladelse omfattet af stk. 1.

§ 3

En juridisk person må kun vederlagsfrit udlevere mundbind, der er medicinsk udstyr, i mindre enheder fra større pakninger til borgerne, hvis den pågældende overholder Lægemiddelstyrelsens retningslinjer for udlevering af mundbind.

Stk. 2 Lægemiddelstyrelsen offentliggør retningslinjer for udlevering af mundbind på styrelsens hjemmeside.

§ 4

Med bøde straffes den, der

Stk. 2 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 5

Bekendtgørelsen træder i kraft den 16. april 2021.

Stk. 2 Bekendtgørelsen ophæves den 14. maj 2021.