Bekendtgørelse om krav om test og isolation ved indrejse i Danmark i forbindelse med håndtering af covid-19

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 257 af 24. februar 2022

I medfør af § 40 og § 66, stk. 3, i epidemiloven, jf. lov nr. 285 af 27. februar 2021, og efter forhandling med justitsministeren og udlændinge- og integrationsministeren, og forelæggelse for Epidemiudvalget i henhold til § 9, stk. 1, i epidemiloven, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Bilag

 • Bilag 1 Liste over lande, regioner og områder med bekymrende virusvarianter
Kapitel 1 Definitioner
§ 1

I denne bekendtgørelse forstås ved:

 • 1) Isolationssted:

  • a) Privat hjem og privat have i tilknytning hertil.

  • b) Anden egnet facilitet, hvor der er mulighed for overnatning og adgang til alle basale fornødenheder, herunder mad og drikke.

 • 2) Udlændinge, der har fast bopæl i eller opholdstilladelse til Danmark: Udlændinge, der har opholdstilladelse eller har ret til ophold her i landet i mere end tre måneder efter EU-reglerne, og nordiske statsborgere, som har fast bopæl her i landet.

 • 3) Grænselandet: Slesvig-Holsten i Tyskland samt Blekinge, Skåne, Hallands og Västra Götalands len i Sverige.

 • 4) EU- eller Schengenlande: Lande, der er medlem af Den Europæiske Union eller Schengen-samarbejdet samt Andorra, San Marino, Monaco og Vatikanstaten.

 • 5) PCR-test: Polymerase chain reaction-test.

 • 6) Antigentest: En test, der på kort tid viser, om der er immunkemisk påvisning af virusproteiner (antigener). Testkrav hjemlet i denne bekendtgørelse kan ikke opfyldes ved brug af antigenselvtest.

 • 7) Nærtstående: Ægtefælle, fast samlever, forlovede, kæreste, barn, stedbarn, plejebarn, barnebarn, stedbarnebarn, søskende, stedsøskende, forælder, stedforælder, plejeforælder, bedsteforælder, stedbedsteforælder, svigerforælder og svigerbørn.

 • 8) Aftalt eller fastsat samvær: Aftalt eller fastsat samvær efter §§ 19-20 a og 29 i forældreansvarsloven, § 71 i lov om social service eller tilsvarende lovgivning i andre lande.

 • 9) Primære vaccinationsforløb:

  • a) For vacciner, som kræver to doser, anses et vaccinationsforløb mod covid-19 for gennemført, når personen har fået den afsluttende dosis.

  • b) For vacciner, som kræver én dosis, anses et vaccinationsforløb mod covid-19 for gennemført 14 dage efter, personen har fået denne ene dosis.

 • Henvisningen til nr. 10 er forkert. Det ser ud til, at den korrekte henvisning skal være til nr. 9. Derfor har vi ladet vores krydshenvisning pege til 9. 10) Revaccineret: En person, der har modtaget en anden eller tredje dosis efter et gennemført vaccinationsforløb, jf. nr. 10.

Kapitel 2 Krav om antigen- eller PCR-test
§ 2

Personer, som indrejser fra udlandet til Danmark, skal have gennemført en antigen- eller PCR-test for covid-19 senest 24 timer efter indrejsetidspunktet, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Stk. 1 finder ikke anvendelse for:

 • 1) Børn under 15 år.

 • 2) Personer, der af medicinske årsager ikke bør få foretaget en antigen- eller PCR-test for covid-19.

 • 3) Personer, der som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en antigen- eller PCR-test for covid-19.

 • 4) Personer, der indrejser fra EU- eller Schengenlande, jf. dog stk. 4.

 • 5) Personer, der tidligere har været smittet med covid-19, og som kan fremvise dokumentation for en positiv PCR-test for covid-19, som er foretaget mindst 11 dage og højst 180 dage før indrejsetidspunktet.

 • 6) Personer, der er vaccineret for covid-19, jf. dog stk. 3 og 4.

 • 7) Børn og unge fra og med 15 år til og med 17 år, der rejser med en forælder, der er omfattet af nr. 4-6, jf. dog stk. 4.

 • 8) Personer med fast bopæl i grænselandet, jf. dog stk. 4.

 • 9) Personer med fast bopæl i Danmark, som indrejser i Danmark efter at have udført arbejde, leveret en tjenesteydelse eller gennemført undervisning eller eksamen i grænselandet, jf. dog stk. 4.

 • 10) Personer, der indrejser fra Sverige efter at have været i transit gennem Sverige til eller fra Bornholm, og som ikke har gjort ophold i Sverige, jf. dog stk. 4.

 • 11) Personer, der udgør aktiv eller passiv besætning på luftfartøj.

 • 12) Personer, der indrejser i Danmark med henblik på godstransport eller efter at have transporteret gods i udlandet.

 • 13) Personer, der udgør besætning på tog, bus, skib eller taxi eller anden erhvervsmæssig persontransport, der kræver tilladelse efter taxiloven, jf. dog stk. 4.

 • 14) Personer, der udrejser fra Danmark senest 24 timer efter indrejsetidspunktet, jf. dog stk. 4.

Stk. 3 Personer er alene omfattet af stk. 2, nr. 6, hvis

 • 1) vaccinen har markedsføringstilladelse efter indstilling fra Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) eller er optaget på WHO's liste over vacciner, der er godkendt til anvendelse i nødsituationer, og

 • 2) der enten er gået højst 270 dage fra personen har gennemført det primære vaccinationsforløb, jf. § 1, nr. 9, eller

 • 3) personen er revaccineret, jf. § 1, nr. 10.

Stk. 4 Stk. 2, nr. 4, 6-10, 13 og 14, gælder ikke, hvis den rejsende inden for 10 dage forud for indrejse i Danmark har haft ophold (dog ikke transit) i lande, regioner eller områder, som på opholds- eller indrejsetidspunktet er opført i bilag 1 (lande, regioner og områder med bekymrende virusvarianter).

Kapitel 3 Krav om isolation
§ 3

Personer, som indrejser i Danmark fra udlandet og inden for 10 dage forud herfor har haft ophold (dog ikke transit) i lande, regioner eller områder, som på opholds- eller indrejsetidspunktet er opført i bilag 1 (lande, regioner og områder med bekymrende virusvarianter), skal efter indrejsen uden ugrundet ophold gå i isolation på et isolationssted i 10 dage og må ikke forlade isolationsstedet før udløbet af perioden, jf. dog stk. 3 og 4 og §§ 4-7.

Stk. 2 Personer omfattet af stk. 1, som visiteres til et frivilligt ophold på en kommunal isolationsfacilitet, jf. epidemilovens § 17 og bekendtgørelse om isolationsfaciliteter til indkvartering af borgere i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom (covid-19), skal selv afholde udgifterne til opholdet, herunder til forplejning.

Stk. 3 Personer omfattet af stk. 1 kan afbryde isolationen ved en negativ PCR-test for covid-19, som er foretaget tidligst på sjettedagen efter indrejsetidspunktet. Personer, som indrejser i Danmark med henblik på at varetage funktioner som besætning på skib, offshore-arbejdere eller maritime teknikere kan, ud over 1. pkt., afbryde isolationen ved en negativ antigentest for covid-19, som er foretaget tidligst på sjettedagen efter indrejsetidspunktet.

Stk. 4 Stk. 1 gælder ikke for følgende:

 • 1) Børn under 15 år.

 • 2) Personer, der udgør aktiv eller passiv besætning på luftfartøj.

 • 3) Personer, der indrejser med henblik på godstransport eller efter at have transporteret gods i udlandet.

 • 4) Personer, der udgør besætning på skib, offshore-arbejdere eller maritime teknikere, som indrejser i Danmark med henblik på at varetage en sådan funktion i Danmark eller efter at have varetaget en sådan funktion i udlandet.

 • 5) Personer, der indrejser i Danmark efter at have varetaget en funktion i udlandet som udsendt af staten, herunder som diplomat eller som medarbejder fra Forsvaret, eller EU-parlamentarikere.

§ 4

Personer omfattet af § 3, stk. 1, kan midlertidigt afbryde isolationen med henblik på at varetage følgende formål:

 • 1) Søge nødvendig behandling i sundhedsvæsenet, herunder for at få foretaget en vaccination eller antigen- eller PCR-test for covid-19.

 • 2) Besøge nærtstående, der er alvorligt syge eller døende.

 • 3) Deltage i en begravelse eller bisættelse af nærtstående.

 • 4) Deltage ved sit barns fødsel.

 • 5) Deltage i en retssag eller lignende.

 • 6) Udrejse fra Danmark uden ugrundet ophold.

Stk. 2 Personer skal efter midlertidig afbrydelse af isolation efter stk. 1 uden ugrundet ophold genoptage isolationen efter § 3, stk. 1.

§ 5

Danske statsborgere, som har fast bopæl i udlandet, og udlændinge, som har fast bopæl i udlandet, og som er omfattet af § 3, stk. 1, kan, ud over varetagelsen af de formål, som fremgår af § 4, stk. 1, midlertidigt afbryde isolationen efter § 3, stk. 1, med henblik på nødvendig varetagelse af følgende formål:

 • 1) Varetage opgaver som statsoverhoved, regeringsmedlem eller lignende, herunder som EU-kommissær, og som delegation hertil, samt som diplomat.

 • 2) Udøve aftalt eller fastsat samvær, jf. § 1, nr. 8.

 • 3) Agere primær omsorgsperson for mindreårige børn og unge bosat i Danmark.

 • 4) Deltage i et igangværende behandlingsforløb hos de danske sundhedsmyndigheder eller et privathospital i Danmark.

Stk. 2 Personer skal efter midlertidig afbrydelse af isolation efter stk. 1 uden ugrundet ophold genoptage isolationen efter § 3, stk. 1.

§ 6

Danske statsborgere, som har fast bopæl i Danmark, og udlændinge, som har fast bopæl i eller opholdstilladelse til Danmark, og som er omfattet af § 3, stk. 1, kan, ud over varetagelsen af de formål, som fremgår af § 4, stk.1, midlertidigt afbryde isolationen efter § 3, stk. 1, hvis der er tale om personer, som varetager særligt kritiske og uopsættelige funktioner, som har haft væsentlige grunde til at være i udlandet, og som er nødt til at møde fysisk på arbejde eller rejse til udlandet for at varetage særligt kritiske og uopsættelige funktioner.

Stk. 2 Personer skal efter midlertidig afbrydelse af isolation efter stk. 1 uden ugrundet ophold genoptage isolationen efter § 3, stk. 1.

§ 7

Personer, der testes positiv for covid-19 i en antigen- eller PCR-test efter § 2, stk. 1, er ikke omfattet af § 3, stk. 4, nr. 2-5, § 4, stk. 1, nr. 2-6, og §§ 5 og 6.

Kapitel 4 Straffebestemmelser
§ 8

Med bøde straffes den, som overtræder § 2, stk. 1, eller § 3, stk. 1.

Kapitel 5 Ikrafttræden
§ 9

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. marts 2022.

Stk. 2 Bekendtgørelsen ophæves den 29. marts 2022.

Stk. 3 Bekendtgørelse nr. 146 af 27. januar 2022 om krav om test og isolation ved indrejse i Danmark i forbindelse med håndtering af covid-19 ophæves.