14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om krav om test og isolation ved indrejse i Danmark i forbindelse med håndtering af covid-19

Bekendtgørelse nr. 257 af 24. februar 2022

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om krav om test og isolation ved indrejse i Danmark i forbindelse med håndtering af covid-19

I medfør af § 40 og § 66, stk. 3, i epidemiloven, jf. lov nr. 285 af 27. februar 2021, og efter forhandling med justitsministeren og udlændinge- og integrationsministeren, og forelæggelse for Epidemiudvalget i henhold til § 9, stk. 1, i epidemiloven, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 01. marts 2022

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Bilag

 • Bilag 1Liste over lande, regioner og områder med bekymrende virusvarianter

Kapitel 1

Definitioner

§1 I denne bekendtgørelse forstås ved:

 • 1) Isolationssted:

  • a) Privat hjem og privat have i tilknytning hertil.

  • b) Anden egnet facilitet, hvor der er mulighed for overnatning og adgang til alle basale fornødenheder, herunder mad og drikke.

 • 2) Udlændinge, der har fast bopæl i eller opholdstilladelse til Danmark: Udlændinge, der har opholdstilladelse eller har ret til ophold her i landet i mere end tre måneder efter EU-reglerne, og nordiske statsborgere, som har fast bopæl her i landet.

 • 3) Grænselandet: Slesvig-Holsten i Tyskland samt Blekinge, Skåne, Hallands og Västra Götalands len i Sverige.

 • 4) EU- eller Schengenlande: Lande, der er medlem af Den Europæiske Union eller Schengen-samarbejdet samt Andorra, San Marino, Monaco og Vatikanstaten.

 • 5) PCR-test: Polymerase chain reaction-test.

 • 6) Antigentest: En test, der på kort tid viser, om der er immunkemisk påvisning af virusproteiner (antigener). Testkrav hjemlet i denne bekendtgørelse kan ikke opfyldes ved brug af antigenselvtest.

 • 7) Nærtstående: Ægtefælle, fast samlever, forlovede, kæreste, barn, stedbarn, plejebarn, barnebarn, stedbarnebarn, søskende, stedsøskende, forælder, stedforælder, plejeforælder, bedsteforælder, stedbedsteforælder, svigerforælder og svigerbørn.

 • 8) Aftalt eller fastsat samvær: Aftalt eller fastsat samvær efter §§ 19-20 a og 29 i forældreansvarsloven, § 71 i lov om social service eller tilsvarende lovgivning i andre lande.

 • 9) Primære vaccinationsforløb:

  • a) For vacciner, som kræver to doser, anses et vaccinationsforløb mod covid-19 for gennemført, når personen har fået den afsluttende dosis.

  • b) For vacciner, som kræver én dosis, anses et vaccinationsforløb mod covid-19 for gennemført 14 dage efter, personen har fået denne ene dosis.

 • Henvisningen til nr. 10 er forkert. Det ser ud til, at den korrekte henvisning skal være til nr. 9. Derfor har vi ladet vores krydshenvisning pege til 9.

  10) Revaccineret: En person, der har modtaget en anden eller tredje dosis efter et gennemført vaccinationsforløb, jf. nr. 10.

Kapitel 2

Krav om antigen- eller PCR-test

§2 Personer, som indrejser fra udlandet til Danmark, skal have gennemført en antigen- eller PCR-test for covid-19 senest 24 timer efter indrejsetidspunktet, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Stk. 1 finder ikke anvendelse for:

 • 1) Børn under 15 år.

 • 2) Personer, der af medicinske årsager ikke bør få foretaget en antigen- eller PCR-test for covid-19.

 • 3) Personer, der som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en antigen- eller PCR-test for covid-19.

 • 4) Personer, der indrejser fra EU- eller Schengenlande, jf. dog stk. 4.

 • 5) Personer, der tidligere har været smittet med covid-19, og som kan fremvise dokumentation for en positiv PCR-test for covid-19, som er foretaget mindst 11 dage og højst 180 dage før indrejsetidspunktet.

 • 6) Personer, der er vaccineret for covid-19, jf. dog stk. 3 og 4.

 • 7) Børn og unge fra og med 15 år til og med 17 år, der rejser med en forælder, der er omfattet af nr. 4-6, jf. dog stk. 4.

 • 8) Personer med fast bopæl i grænselandet, jf. dog stk. 4.

 • 9) Personer med fast bopæl i Danmark, som indrejser i Danmark efter at have udført arbejde, leveret en tjenesteydelse eller gennemført undervisning eller eksamen i grænselandet, jf. dog stk. 4.

 • 10) Personer, der indrejser fra Sverige efter at have været i transit gennem Sverige til eller fra Bornholm, og som ikke har gjort ophold i Sverige, jf. dog stk. 4.

 • 11) Personer, der udgør aktiv eller passiv besætning på luftfartøj.

 • 12) Personer, der indrejser i Danmark med henblik på godstransport eller efter at have transporteret gods i udlandet.

 • 13) Personer, der udgør besætning på tog, bus, skib eller taxi eller anden erhvervsmæssig persontransport, der kræver tilladelse efter taxiloven, jf. dog stk. 4.

 • 14) Personer, der udrejser fra Danmark senest 24 timer efter indrejsetidspunktet, jf. dog stk. 4.

Stk. 3 Personer er alene omfattet af stk. 2, nr. 6, hvis

 • 1) vaccinen har markedsføringstilladelse efter indstilling fra Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) eller er optaget på WHO's liste over vacciner, der er godkendt til anvendelse i nødsituationer, og

 • 2) der enten er gået højst 270 dage fra personen har gennemført det primære vaccinationsforløb, jf. § 1, nr. 9, eller

 • 3) personen er revaccineret, jf. § 1, nr. 10.

Stk. 4 Stk. 2, nr. 4, 6-10, 13 og 14, gælder ikke, hvis den rejsende inden for 10 dage forud for indrejse i Danmark har haft ophold (dog ikke transit) i lande, regioner eller områder, som på opholds- eller indrejsetidspunktet er opført i bilag 1 (lande, regioner og områder med bekymrende virusvarianter).

Kapitel 3

Krav om isolation

§3 Personer, som indrejser i Danmark fra udlandet og inden for 10 dage forud herfor har haft ophold (dog ikke transit) i lande, regioner eller områder, som på opholds- eller indrejsetidspunktet er opført i bilag 1 (lande, regioner og områder med bekymrende virusvarianter), skal efter indrejsen uden ugrundet ophold gå i isolation på et isolationssted i 10 dage og må ikke forlade isolationsstedet før udløbet af perioden, jf. dog stk. 3 og 4 og §§ 4-7.

Stk. 2 Personer omfattet af stk. 1, som visiteres til et frivilligt ophold på en kommunal isolationsfacilitet, jf. epidemilovens § 17 og bekendtgørelse om isolationsfaciliteter til indkvartering af borgere i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom (covid-19), skal selv afholde udgifterne til opholdet, herunder til forplejning.

Stk. 3 Personer omfattet af stk. 1 kan afbryde isolationen ved en negativ PCR-test for covid-19, som er foretaget tidligst på sjettedagen efter indrejsetidspunktet. Personer, som indrejser i Danmark med henblik på at varetage funktioner som besætning på skib, offshore-arbejdere eller maritime teknikere kan, ud over 1. pkt., afbryde isolationen ved en negativ antigentest for covid-19, som er foretaget tidligst på sjettedagen efter indrejsetidspunktet.

Stk. 4 Stk. 1 gælder ikke for følgende:

 • 1) Børn under 15 år.

 • 2) Personer, der udgør aktiv eller passiv besætning på luftfartøj.

 • 3) Personer, der indrejser med henblik på godstransport eller efter at have transporteret gods i udlandet.

 • 4) Personer, der udgør besætning på skib, offshore-arbejdere eller maritime teknikere, som indrejser i Danmark med henblik på at varetage en sådan funktion i Danmark eller efter at have varetaget en sådan funktion i udlandet.

 • 5) Personer, der indrejser i Danmark efter at have varetaget en funktion i udlandet som udsendt af staten, herunder som diplomat eller som medarbejder fra Forsvaret, eller EU-parlamentarikere.

§4 Personer omfattet af § 3, stk. 1, kan midlertidigt afbryde isolationen med henblik på at varetage følgende formål:

 • 1) Søge nødvendig behandling i sundhedsvæsenet, herunder for at få foretaget en vaccination eller antigen- eller PCR-test for covid-19.

 • 2) Besøge nærtstående, der er alvorligt syge eller døende.

 • 3) Deltage i en begravelse eller bisættelse af nærtstående.

 • 4) Deltage ved sit barns fødsel.

 • 5) Deltage i en retssag eller lignende.

 • 6) Udrejse fra Danmark uden ugrundet ophold.

Stk. 2 Personer skal efter midlertidig afbrydelse af isolation efter stk. 1 uden ugrundet ophold genoptage isolationen efter § 3, stk. 1.

§5 Danske statsborgere, som har fast bopæl i udlandet, og udlændinge, som har fast bopæl i udlandet, og som er omfattet af § 3, stk. 1, kan, ud over varetagelsen af de formål, som fremgår af § 4, stk. 1, midlertidigt afbryde isolationen efter § 3, stk. 1, med henblik på nødvendig varetagelse af følgende formål:

 • 1) Varetage opgaver som statsoverhoved, regeringsmedlem eller lignende, herunder som EU-kommissær, og som delegation hertil, samt som diplomat.

 • 2) Udøve aftalt eller fastsat samvær, jf. § 1, nr. 8.

 • 3) Agere primær omsorgsperson for mindreårige børn og unge bosat i Danmark.

 • 4) Deltage i et igangværende behandlingsforløb hos de danske sundhedsmyndigheder eller et privathospital i Danmark.

Stk. 2 Personer skal efter midlertidig afbrydelse af isolation efter stk. 1 uden ugrundet ophold genoptage isolationen efter § 3, stk. 1.

§6 Danske statsborgere, som har fast bopæl i Danmark, og udlændinge, som har fast bopæl i eller opholdstilladelse til Danmark, og som er omfattet af § 3, stk. 1, kan, ud over varetagelsen af de formål, som fremgår af § 4, stk.1, midlertidigt afbryde isolationen efter § 3, stk. 1, hvis der er tale om personer, som varetager særligt kritiske og uopsættelige funktioner, som har haft væsentlige grunde til at være i udlandet, og som er nødt til at møde fysisk på arbejde eller rejse til udlandet for at varetage særligt kritiske og uopsættelige funktioner.

Stk. 2 Personer skal efter midlertidig afbrydelse af isolation efter stk. 1 uden ugrundet ophold genoptage isolationen efter § 3, stk. 1.

§7 Personer, der testes positiv for covid-19 i en antigen- eller PCR-test efter § 2, stk. 1, er ikke omfattet af § 3, stk. 4, nr. 2-5, § 4, stk. 1, nr. 2-6, og §§ 5 og 6.

Kapitel 4

Straffebestemmelser

§8 Med bøde straffes den, som overtræder § 2, stk. 1, eller § 3, stk. 1.

Kapitel 5

Ikrafttræden

§9 Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. marts 2022.

Stk. 2 Bekendtgørelsen ophæves den 29. marts 2022.

Stk. 3 Bekendtgørelse nr. 146 af 27. januar 2022 om krav om test og isolation ved indrejse i Danmark i forbindelse med håndtering af covid-19 ophæves.

profile photo
Profilside