Bekendtgørelse om forebyggelse og inddæmning af udbredelse af covid-19 på kriminalforsorgens område

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 2268 af 01. december 2021,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 2488 af 17. december 2021 og bekendtgørelse nr. 49 af 12. januar 2022

I medfør af § 3, stk. 3, § 30, § 56 og § 66, stk. 3, i epidemiloven, lov nr. 285 af 27. februar 2021, og efter forhandling med sundhedsministeren og forelæggelse for Epidemiudvalget i henhold til § 9, stk. 1, i epidemiloven fastsættes:

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Kapitel 1 Coronapas
Definition på coronapas
§ 1

Ved et coronapas forstås dokumentation for

 • 1) et negativt resultat af en covid-19-test, jf. stk. 2, der ved en PCR-test, jf. stk. 3, er højst 72 timer gammel regnet fra tidspunktet, hvor testen er foretaget, eller ved en antigentest, jf. stk. 4, der er højst 48 timer gammel regnet fra tidspunktet, hvor testen er foretaget,

 • 2) et positivt resultat af en PCR-test, jf. stk. 3, der er mindst 11 dage og højst 5 måneder gammel regnet fra tidspunktet, hvor testen blev foretaget,

 • 3) et påbegyndt vaccinationsforløb mod covid-19, jf. stk. 5,

 • 4) et gennemført primært vaccinationsforløb mod covid-19, jf. stk. 6, som er givet til en person, der er under 18 år,

 • 5) gennemført primært vaccinationsforløb mod covid-19, jf. stk. 6, som er givet til en person, der er 18 år eller derover, og hvor det højst er 5 måneder siden, at den afsluttende dosis blev givet,

 • 6) et gennemført primært vaccinationsforløb mod covid-19, jf. stk. 6, samt en revaccination, som er givet til en person, der er 18 år eller derover, jf. stk. 7, eller

 • 7) nr. 1, 2, 3, 45 eller 6 ved fremvisning af sundhedsmyndighedernes app ”Coronapas”, hvor skærmen viser ”Gyldigt i Danmark” kombineret med bevægelige elementer og aktuelt klokkeslæt på skærmen eller ved verifikation i form af scanning af QR-koden i appen, hvor skærmen viser ”Gyldigt i Danmark”.

Stk. 2 Ved en covid-19-test forstås en test, der er foretaget som en PCR-test, jf. stk. 3, eller en antigentest, jf. stk. 4.

Stk. 3 Ved en PCR-test forstås en polymerase chain reaction-test.

Stk. 4 Ved en antigentest forstås en test, der på kort tid viser, om der er immunkemisk påvisning af virusproteiner (antigener).

Stk. 5 Kræver et vaccinationsforløb mod covid-19 to eller flere doser, anses det for gennemført umiddelbart efter den afsluttende dosis. Kræver et vaccinationsforløb mod covid-19 alene én dosis, anses det for gennemført 14 dage efter denne ene dosis.

Stk. 6 Et vaccinationsforløb mod covid-19 anses for påbegyndt mindst 14 dage og højst 42 dage efter den første dosis.

Stk. 7 Dokumentation efter stk. 1, nr. 1-4, kan foreligge både i papirformat og elektronisk.

Stk. 8 Navnet på indehaveren af coronapasset skal svare til navnet på personens medbragte pas, kørekort, sundhedskort eller andet offentligt udstedt identitetskort.  1. pkt. gælder ikke for dokumentation efter stk. 1, nr. 5, samt i sundhedsmyndighedernes app ”MinSundhed” med bevægelige elementer, der beskytter mod kopiering fra appen.

Krav om coronapas
§ 2

For at forebygge og inddæmme udbredelse af covid-19 skal besøgende kunne forevise et coronapas for at få adgang til et lokale eller en lokalitet tilknyttet kriminalforsorgens fængsler og arresthuse, jf. dog § 3.

Stk. 2 Coronapasset skal forevises til personale tilknyttet kriminalforsorgen.

Undtagelser
§ 3

§ 2, stk. 1, gælder ikke for:

 • 1) Børn under 15 år.

 • 2) Personer, der kan fremvise dokumentation udstedt og underskrevet af et kommunalt borgerservicecenter for at være undtaget fra at få foretaget en covid-19-test, jf. stk. 2. Navnet på dokumentationen skal svare til navnet på personens medbragte pas, kørekort, sundhedskort eller andet offentligt udstedt identitetskort.

 • 3) Værger, advokater eller andre personlige repræsentanter for indsatte i fængsler og arresthuse omfattet af § 2, stk. 1.

 • 4) Personer, hvor kriminalforsorgen i øvrigt vurderer, at der er ganske særlige grunde til at undtage den pågældende fra krav om coronapas.

 • 5) Personer, der ankommer til lokaler og lokaliteter omfattet af § 2, stk. 1, i forbindelse med politiske meningstilkendegivelser.

Stk. 2 De kommunale borgerservicecentre udsteder dokumentation til personer, der sammen med et medbragt pas, kørekort, sundhedskort eller andet offentligt udstedt identitetskort, indleverer en erklæring på tro og love om, at personen af medicinske årsager eller som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en covid-19-test. Dokumentationen er gyldig i 3 måneder fra udstedelsen. Sundhedsministeriet stiller den erklæring på tro og love, der skal anvendes efter 1. pkt., til rådighed. Erklæringen skal indeholde en udtømmende oplistning af de årsager, der kan føre til undtagelse for covid-19-test efter stk. 1, nr. 2.

Mulighed for bortvisning
§ 4

Kan der ikke fremvises et coronapas, jf. § 2, stk. 1, kan der ske bortvisning, jf. dog § 3.

Kontrol af coronapas og skiltning
§ 5

Kriminalforsorgen må alene tillade adgang for besøgende, der overholder kravet i § 2, stk. 1, jf. dog § 3.

Stk. 2 Kriminalforsorgen skal ved lokaler eller lokaliteter omfattet af § 2 opsætte informationsmateriale om kravet i § 2 og muligheden for bortvisning efter § 4.

Kapitel 2 Indsattes mulighed for udgang
§ 6

Reglerne i dette kapitel finder anvendelse for indsattes mulighed for udgang efter straffuldbyrdelsesloven, retsplejeloven, udgangsbekendtgørelsen og varetægtsbekendtgørelsen og omfatter indsatte i arrester, åbne og lukkede fængsler og i pensioner.

§ 7

Kriminalforsorgen kan helt eller delvist afskære indsattes mulighed for udgang, og allerede udstedte tilladelser til udgang kan tilbagekaldes, hvis den indsatte har modtaget et positivt resultat af en PCR-test eller en antigentest, og kriminalforsorgen vurderer, at den pågældende er omfattet af sundhedsmyndighedernes anbefalinger om selvisolation af smittede, eller hvis kriminalforsorgen på baggrund af sundhedsmyndighedernes retningslinjer vurderer, at den pågældende har symptomer på covid-19 eller er nær kontakt til en person, der er smittet med covid-19.

Stk. 2 Nægtes tilladelse til regelmæssig udgang efter udgangsbekendtgørelsens § 38 eller tilbagekaldes en sådan allerede udstedt tilladelse i medfør af stk. 1, kan den indsatte opspare indtil 4 udgange. Afvikling af opsparede udgange kan ske, når begrænsningerne efter stk. 1 er ophævet, og sker i øvrigt efter regler herom udstedt i medfør af straffuldbyrdelseslovens § 50.

§ 8

Den indsattes pårørende mv., som i forbindelse med ledsaget udgang med henblik besøg hos bestemte personer, er til stede på udgangsadressen, skal kunne forevise coronapas, jf. § 1, jf. dog § 3.

Stk. 2 Coronapasset skal forevises til personale tilknyttet kriminalforsorgen.

Stk. 3 Tilladelse til ledsaget udgang med henblik på besøg hos bestemte personer kan tilbagekaldes og ledsaget udgang kan afbrydes, såfremt den indsattes pårørende, mv., som er til stede på udgangsadressen ikke kan forevise coronapas, jf. dog § 3.

Kapitel 3 Indsattes ret til besøg
§ 9

Reglerne i dette kapitel finder anvendelse for indsattes ret til besøg m.v. efter straffuldbyrdelsesloven, retsplejeloven, besøgsbekendtgørelsen, varetægtsbekendtgørelsen og bekendtgørelse nr. 947 af 24. september 2019 om bistandsværger og omfatter indsatte i arrester, åbne og lukkede fængsler og i pensioner.

§ 10

Kriminalforsorgen kan helt eller delvist afskære indsattes ret til besøg m.v., hvis den indsatte har modtaget et positivt resultat af en PCR-test eller en antigentest, og kriminalforsorgen vurderer, at den pågældende er omfattet af sundhedsmyndighedernes anbefalinger om selvisolation af smittede, eller hvis kriminalforsorgen på baggrund af sundhedsmyndighedernes retningslinjer vurderer, at den pågældende har symptomer på covid-19 eller er nær kontakt til en person, der er smittet med covid-19.

Stk. 2 Kriminalforsorgen kan ikke afskære indsattes ret til besøg m.v., af værger, advokater eller andre personlige repræsentanter for indsatte i fængsler og arresthuse og øvrige personer, hvor kriminalforsorgen i øvrigt vurderer, at der er ganske særlige grunde til at tillade besøg.

Kapitel 4 Kriminalforsorgens gennemførelse af tilsyn og kontrol med dømte, der fuldbyrder straf på bopælen under intensiv overvågning og kontrol
§ 11

Reglerne i dette kapitel finder anvendelse for kriminalforsorgens gennemførelse af tilsyn og kontrol efter straffuldbyrdelsesloven og bekendtgørelse om strafudståelse på bopælen.

§ 12

For at forebygge og inddæmme udbredelse af covid-19 skal den dømte og tilstedeværende pårørende mv. i forbindelse med kriminalforsorgens tilsyn og hjemmebesøg, herunder kontrolbesøg på bopælen, kunne forevise et coronapas, jf. § 1, jf. dog § 3.

Stk. 2 Coronapasset skal forevises til personale tilknyttet kriminalforsorgen.

Stk. 3 Såfremt de tilstedeværende pårørende mv. eller den dømte i forbindelse med kriminalforsorgens tilsyn og hjemmebesøg, herunder kontrolbesøg på bopælen, ikke kan forevise coronapas jf. § 1, jf. dog § 3, kan tilsynet og hjemmebesøget, herunder kontrolbesøget på bopælen, afholdes telefonisk eller som et videomøde, jf. § 13.

§ 13

Kriminalforsorgen kan beslutte, at tilsyn og hjemmebesøg, herunder kontrolbesøg på bopælen, gennemføres telefonisk eller som et videomøde, såfremt den dømte har modtaget et positivt resultat af en PCR-test eller en antigentest, og kriminalforsorgen vurderer, at den pågældende er omfattet af sundhedsmyndighedernes anbefalinger om selvisolation af smittede, eller hvis kriminalforsorgen på baggrund af sundhedsmyndighedernes retningslinjer vurderer, at den pågældende har symptomer på covid-19 eller er nær kontakt til en person, der er smittet med covid-19, eller såfremt der ikke vises gyldigt coronapas efter reglerne i § 12, stk. 3, jf. dog § 3.

Stk. 2 Kriminalforsorgen kan ud over de tilfælde, som er nævnt i stk. 1, i særlige tilfælde beslutte, at tilsyn og kontrol, herunder hjemmebesøg, erstattes af en telefonsamtale eller et videomøde, hvis gennemførelse af et fysisk tilsynsmøde eller hjemmebesøg er umulig eller uforholdsmæssig vanskelig som følge af foranstaltninger, som har været nødvendige for at forebygge eller inddæmme udbredelse af covid-19.

Kapitel 5 Kriminalforsorgens gennemførelse af tilsyn med prøveløsladte, betinget dømte m. v.
§ 14

Reglerne i dette kapitel finder anvendelse for kriminalforsorgens gennemførelse af tilsyn efter straffuldbyrdelsesloven og tilsynsbekendtgørelsen.

§ 15

For at forebygge og inddæmme udbredelse af covid-19 skal den dømte og tilstedeværende pårørende mv. i forbindelse med kriminalforsorgens tilsynsbesøg eller kontrolbesøg kunne forevise et coronapas, jf. § 1, jf. dog § 3.

Stk. 2 Coronapasset skal forevises til personale tilknyttet kriminalforsorgen.

Stk. 3 Såfremt de tilstedeværende pårørende mv. eller den dømte i forbindelse med kriminalforsorgens tilsynsbesøg eller kontrolbesøg på bopælen ikke kan forevise coronapas jf. § 1, jf. dog § 3, kan tilsynsbesøget eller kontrolbesøget afholdes telefonisk eller som et videomøde, jf. § 16.

§ 16

Kriminalforsorgen kan beslutte, at tilsyn, herunder hjemmebesøg, og kontrolbesøg gennemføres telefonisk eller som et videomøde, såfremt tilsynsklienten har modtaget et positivt resultat af en PCR-test eller en antigentest, og kriminalforsorgen vurderer, at den pågældende er omfattet af sundhedsmyndighedernes anbefalinger om selvisolation af smittede, eller hvis kriminalforsorgen på baggrund af sundhedsmyndighedernes retningslinjer vurderer, at den pågældende har symptomer på covid-19 eller er nær kontakt til en person, der er smittet med covid-19, eller såfremt der ikke vises gyldigt coronapas efter reglerne i § 15, stk. 3, jf. dog § 3.

Stk. 2 Kriminalforsorgen kan ud over de tilfælde, som er nævnt i stk. 1, i særlige tilfælde beslutte, at tilsyn og kontrol, herunder hjemmebesøg, erstattes af en telefonsamtale eller et videomøde, hvis gennemførelse af et fysisk tilsynsmøde eller hjemmebesøg er umulig eller uforholdsmæssig vanskelig som følge af foranstaltninger, som har været nødvendige for at forebygge eller inddæmme udbredelse af covid-19.

Kapitel 6 Ungekriminalforsorgens tilsyn efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet
§ 17

Reglerne i dette kapitel finder anvendelse for ungekriminalforsorgens tilsyn efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet, bekendtgørelse nr. 33 af 11. januar 2019 om ungekriminalforsorgens tilsyn med barnets eller den unges efterlevelse af Ungdomskriminalitetsnævnets afgørelse og bekendtgørelse nr. 34 af 11. januar 2019 om ungekriminalforsorgens reaktioner ved overtrædelse af Ungdomskriminalitets nævnets afgørelse.

§ 18

Ungekriminalforsorgen kan beslutte, at tilsyn og kontrol m.v. efter de regler, der er nævnt i § 17, gennemføres telefonisk eller som et videomøde og uden deltagelse af en repræsentant for den ansvarlige kommune, hvis barnet eller den unge har modtaget et positivt resultat af en PCR-test eller en antigentest, og kriminalforsorgen vurderer, at den pågældende er omfattet af sundhedsmyndighedernes anbefalinger om selvisolation af smittede, eller hvis kriminalforsorgen på baggrund af sundhedsmyndighedernes retningslinjer vurderer, at den pågældende har symptomer på covid-19 eller er nær kontakt til en person, der er smittet med covid-19.

Stk. 2 Ungekriminalforsorgen kan ud over de tilfælde, som er nævnt i stk. 1, i særlige tilfælde beslutte, at tilsyn og kontrol, herunder hjemmebesøg, erstattes af en telefonsamtale eller et videomøde, hvis gennemførelse af et fysisk tilsynsmøde eller hjemmebesøg er umulig eller uforholdsmæssig vanskelig som følge af foranstaltninger, som har været nødvendige for at forebygge eller inddæmme udbredelse af covid-19.

Kapitel 7 Generelle bestemmelser
§ 19

Gennemførelse af foranstaltninger i medfør af kapitel 2-6 i denne bekendtgørelse skal ske så skånsomt som muligt og kan ikke ske ud over, hvad der er nødvendigt for at opnå formålet, ligesom foranstaltningerne snarest muligt skal ophøre.

§ 20

Gennemførelse af foranstaltninger i medfør af denne bekendtgørelse kan ikke ske, i det omfang det vil være i strid med Danmarks internationale forpligtelser.

Kapitel 8 Strafbestemmelse
§ 21

Med bøde straffes den, der ikke forlader lokaler eller lokaliteter omfattet af § 2, stk. 1, efter at være blevet bortvist, jf. § 4, i forbindelse med den håndhævelse, som kriminalforsorgen foretager i medfør af § 5, stk. 1.

Stk. 2 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5.

Kapitel 9 Ikrafttræden m.v.
§ 22

Bekendtgørelsen træder i kraft den 6. december 2021.

Stk. 2 Bekendtgørelsen ophæves den 1. februar 2022.

Stk. 3 Bekendtgørelse nr. 2035 af 10. november 2021 om krav om coronapas i kriminalforsorgens fængsler og arresthuse i forbindelse med håndtering af covid-19 ophæves.