Bekendtgørelse om forbud mod adgang til og restriktioner for lokaler, lokaliteter, uddannelsesinstitutioner og krav om mundbind m.v. inden for folkekirken og trossamfund uden for folkekirken i forbindelse med håndtering af covid-19

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 539 af 26. marts 2021,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 574 af 30. marts 2021, bekendtgørelse nr. 615 af 09. april 2021 og bekendtgørelse nr. 681 af 17. april 2021

I medfør af § 3, stk. 3, § 32, § 34, § 36 og § 66, stk. 3, i epidemiloven, lov nr. 285 af 27. februar 2021, og efter forhandling med sundhedsministeren og forelæggelse for Epidemiudvalget i henhold til § 9, stk. 1, i epidemiloven fastsættes:

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Bilag

 • Bilag 1 Geografiske områder, hvor uddannelsesinstitutioner ikke er lukket, jf. § 3, nr. 1
 • Bilag 2 Liste over kommuner, jf. § 3, stk. 1, nr. 2 og 3, og § 3, stk. 2
 • Bilag 3 Geografiske områder, hvor uddannelsesinstitutioner under visse betingelser ikke er lukket, jf. § 3, stk. 1, nr. 3, og § 3, stk. 3
Kapitel 1 Restriktioner for lokaler, lokaliteter og uddannelsesinstitutioner
Arealkrav, lokaleindretning, informationsmateriale og hygiejnekrav
§ 1

Folkekirken og trossamfund uden for folkekirken, som har rådighed over lokaler, hvortil offentligheden har adgang, skal opfylde kravene i stk. 2-6.

Stk. 2 Der må maksimalt tillades adgang for 1 besøgende eller deltager pr. 4 m2 gulvareal, hvortil der er offentlig adgang. I lokaler hvor besøgende eller deltagere i det væsentlige sidder ned, må der dog tillades adgang for 1 besøgende eller deltager pr. 2 m2 gulvareal. Er gulvarealet under 4 m2, må der uanset 1. pkt. tillades adgang for 1 besøgende eller deltager. Gulvarealet opgøres indvendigt væg til væg uanset inventar m.v.

Stk. 3 Lokalerne skal så vidt muligt indrettes på en sådan måde, at smittefare minimeres, herunder ved at gøre det muligt for besøgende og deltagere at holde afstand til hinanden.

Stk. 4 Der skal i eller ved lokalerne opsættes informationsmateriale om, at personer, der har symptomer på covid-19, bør isolere sig i hjemmet, og om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd i det offentlige rum. Informationsmateriale, der opsættes efter 1. pkt., skal være det materiale, der er offentliggjort af Sundhedsstyrelsen.

Stk. 5 Det skal sikres, at alle medarbejdere og andre personer, der er tilknyttet lokalerne, overholder Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd. Anbefalingerne nævnt i 1. pkt. offentliggøres af Sundhedsstyrelsen.

Stk. 6 Der skal værfe vand og sæbe eller hånddesinfektion (mindst 70 pct. alkohol) tilgængeligt for besøgende og deltagere.

Videregående folkekirkelige uddannelser
§ 2

Videregående folkekirkelige uddannelsesinstitutioner skal holde lukket.

Stk. 2 En lukning efter stk. 1 indebærer, at uddannelsesinstitutionen ikke må modtage elever og studerende, men overgår til digital undervisning og eksamen uden fysisk fremmøde, jf. dog stk. 3.

Stk. 3 Uddannelsesinstitutionen kan, uanset stk. 1 og 2, tillade fysisk fremmøde for elever og studerende på videregående folkekirkelige uddannelser i forbindelse med eksamen, hvor omlægning til digital eksamen ikke er praktisk mulig, eller hvis fysisk fremmøde i andre helt særlige tilfælde vurderes nødvendigt, f.eks. i forbindelse med prøvesale m.v.

§ 3

Videregående uddannelsesinstitutioner på Kirkeministeriets område, der holder lukket for modtagelse af elever og studerende, jf. § 2, genåbnes gradvist for følgende:

 • 1) Elever og studerende på videregående uddannelser på uddannelsesinstitutioner, som er beliggende i de geografiske områder, der fremgår af bilag 1, jf. dog § 4.

 • 2) Afgangsstuderende, der ikke er omfattet af nr. 1, på videregående uddannelser med mange praksisrettede elementer, medmindre uddannelsesinstitutionen er beliggende i de geografiske områder, der fremgår af bilag 2, dog således at den ugentlige tilstedeværelsesprocent for disse elever og studerende på hver geografisk lokalitet af institutionen ikke overstiger 50 pct., jf. dog § 4. Uddannelsesinstitutionen beslutter, hvilke konkrete uddannelser der er omfattet af 1. pkt.

 • 3) Elever og studerende på videregående uddannelser på uddannelsesinstitutioner, som er beliggende i de geografiske områder, der fremgår af bilag 3, og som ikke er omfattet af nr. 2, dog således at den ugentlige tilstedeværelsesprocent for disse elever og studerende på hver geografisk lokalitet af institutionen ikke overstiger 30 pct., jf. dog § 4. For elever og studerende på videregående uddannelser på uddannelsesinstitutioner, som ikke er omfattet af nr. 1 og 2, må den ugentlige tilstedeværelsesprocent på hver geografiske lokalitet af institutionen ikke overstige 20 pct., jf. dog § 4.  2. pkt. gælder ikke for uddannelsesinstitutioner, som er beliggende i de geografiske områder, der fremgår af bilag 2.

Stk. 2 Uddannelsesinstitutionen kan tillade, at elever og studerende på videregående uddannelser i nærmere bestemt omfang gives adgang til at mødes fysisk i studiegrupper, læsegrupper på biblioteker m.v. på uddannelsesinstitutionen, jf. dog § 4.  1. pkt. gælder ikke for uddannelsesinstitutioner, som er beliggende i de geografiske områder, der fremgår af bilag 2.

Stk. 3 Uddannelsesinstitutioner, som er beliggende i de geografiske områder, der fremgår af bilag 3, kan anvende institutionens udendørsarealer til undervisningsbrug for studerende på videregående uddannelser, jf. dog § 4.

Krav om covid-19-test på videregående folkekirkelige uddannelser
§ 4

Det er en betingelse for, at elever og studerende, som er omfattet af § 2, stk. 3, og § 3, samt ansatte på uddannelsesinstitutioner, der modtager disse elever og studerende, fysisk kan fremmøde på institutionen, at eleven, den studerende eller den ansatte kan dokumentere, at vedkommende inden for de seneste 72 timer, dog højst to gange jævnt fordelt over de seneste syv dage, har opnået et negativt undersøgelsesresultat ved gennemførelse af enten antigen- eller PCR-test for covid-19 uden for institutionen eller ved gennemførelse af antigentest for covid-19 på institutionen. Ved antigentest forstås en test, der på kort tid viser, om der er immunkemisk påvisning af virusproteiner (antigener). Ved PCR-test forstås polymerase chain reaction-test.

Stk. 2 Stk. 1 gælder ikke for elever, studerende og ansatte, der

 • 1) af medicinske årsager ikke bør få foretaget en PCR eller antigentest for covid-19,

 • 2) som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en PCR- eller antigentest for covid-19 eller

 • 3) tidligere har været smittet med covid-19 inden for et nærmere bestemt tidsrum, i det omfang de kan fremvise dokumentation for et positivt undersøgelsesresultat, som er foretaget ved PCR- eller antigentest for covid-19, og som på fremvisningstidspunktet er mindst 14 dage og højst 180 dage gammelt.

Stk. 3 Tidspunktet for undersøgelsen bestemmer, hvilken dag undersøgelsen er gennemført.

Stk. 4 Dokumentation for covid-19-testen kan foreligge både i papirformat og elektronisk. Af dokumentationen for covid-19-testen skal følgende oplysninger fremgå:

 • 1) Den testede persons navn svarende til navnet på personens medbragte pas, kørekort, sundhedskort eller andet offentligt udstedt identitetskort.

 • 2) Tidspunktet for testtagningen.

 • 3) Resultatet af testen.

Stk. 5 Det er en betingelse for, at uddannelsesinstitutionen kan modtage en elev eller studerende, som er omfattet af § 2, stk. 3, og § 3, at institutionen mindst to gange ugentligt gennemfører kontrol af, at de elever og studerende, der kan fremmøde fysisk, opfylder betingelsen i stk. 1, medmindre de pågældende er undtaget efter stk. 2. Enhver fremmødt elev og studerende skal med henblik herpå til enhver tid og efter skolens eller institutionens anvisninger herom fremvise dokumentation for sin opfyldelse af betingelsen i stk. 1.

§ 5

Kan der ikke fremvises dokumentation for en covid-19-test med et negativt testresultat, jf. § 4, kan der ske bortvisning.

§ 6

Uddannelsesinstitutionen iværksætter og tilrettelægger fysisk fremmøde og genåbning efter denne bekendtgørelse under hensyntagen til sundhedsmyndighedernes retningslinjer herom.

Krav om mundbind i lokaler, som folkekirken og trossamfund uden for folkekirken råder over
§ 7

For at forebygge og inddæmme udbredelse af covid-19 skal besøgende og deltagere på 12 år og derover have tildækket mund og næse ved brug af mundbind eller visir, når de befinder sig i lokaler, som folkekirken og trossamfund uden for folkekirken råder over, og hvortil offentligheden har adgang, jf. dog §§ 9-11.

Stk. 2 Kravet i stk. 1 omfatter tillige medarbejdere og andre personer, der er tilknyttet det pågældende lokale og har kontakt til besøgende og deltagere.  1. pkt. omfatter ikke medarbejdere m.v., der opholder sig i et aflukket rum eller bag en afskærmning, hvortil alene medarbejdere m.v. har adgang.

Stk. 3 Besøgende og deltagere, der uberettiget undlader at bære mundbind eller visir efter stk. 1, kan bortvises, jf. dog §§ 9-11.

Krav om mundbind på uddannelsesinstitutioner
§ 8

For at forebygge og inddæmme udbredelse af covid-19 skal følgende personer på 12 år og derover på Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter (FUV) og folkekirkens kirkemusikskoler og uddannelsesinstitutioner i trossamfund uden for folkekirken, som gennemfører voksen- og efteruddannelse, have tildækket mund og næse ved brug af mundbind eller visir, når de befinder sig i lokaler på uddannelsesinstitutionen:

 • 1) Elever, kursister, deltagere og studerende, medmindre de

  • a) deltager i undervisning eller uddannelsesaktiviteter i klasse- og holdlokaler, prøvesale m.v.,

  • b) alene er sammen med elever, kursister, deltagere eller studerende fra deres stamklasse eller -hold, eller

  • c) aflægger prøve.

 • 2) Lærere, undervisere, oplægsholdere, medarbejdere, besøgende og andre personer, der er tilknyttet den pågældende uddannelsesinstitution m.v., medmindre de ikke har kontakt til andre personer eller opholder sig i et aflukket rum eller bag en afskærmning, hvortil elever, kursister, deltagere, studerende og besøgende ikke har adgang.  1. pkt. finder ikke anvendelse for lærere og undervisere m.v., som den pågældende dag underviser to eller færre klasser eller hold, når de gennemfører undervisning eller uddannelsesaktiviteter i klasse- og holdlokaler, prøvesale m.v.

Stk. 2 Geografisk selvstændige afdelinger på de i stk. 1 nævnte uddannelsesinstitutioner, som ikke gennemfører uddannelsestilbud, er ikke omfattet af stk. 1.

Stk. 3 Uddannelsesinstitutioner omfattet af stk. 1 kan bortvise elever, kursister, deltagere, studerende, oplægsholdere, besøgende og andre personer, der er tilknyttet, men ikke ansat ved den pågældende uddannelsesinstitution m.v., der uberettiget undlader at bære mundbind eller visir efter stk. 1, nr. 1 og 2.

Stk. 4 Personalet og andre personer tilknyttet de i stk. 1 nævnte uddannelsesinstitutioner har ret til at anvende mundbind eller visir, når de befinder sig i lokaler på uddannelsesinstitutionen.

Fælles bestemmelser om krav om mundbind
§ 9

Kravet om mundbind eller visir i § 7, stk. 1, finder ikke anvendelse, når den besøgende og deltageren sidder ned.

Stk. 2 Kravet om mundbind eller visir i § 7, stk. 1 og 2, finder ikke anvendelse for forkyndere, medvirkende, optrædende og udøvere under gennemførelse af gudstjenester, religiøse handlinger eller menighedsaktiviteter.

§ 10

Kravet om mundbind eller visir i § 7, stk. 1 og 2, og § 8, stk. 1, gælder ikke personer med nedsat bevidsthedsniveau, fysiske eller mentale svækkelser eller andet, der gør, at de ikke er i stand til at bære mundbind eller visir.

§ 11

Uanset § 7, stk. 1 og 2, og § 8, stk. 1, kan mundbind eller visir fjernes helt eller delvist, hvis der er en anerkendelsesværdig årsag til det, herunder i følgende situationer:

 • 1) Under kortvarig indtagelse af mad og drikke, såfremt dette er tilladt i henhold til ordensregler for det pågældende sted.

 • 2) Under indtagelse af medicin.

 • 3) Under samtale med personer, der mundaflæser.

 • 4) Hvis mundbindet eller visiret giver vejrtrækningsbesvær eller kvælningsfornemmelser.

 • 5) Hvis politiet skal foretage identifikation.

 • 6) Hvis børn og unge eller personer med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse af forskellige årsager skal trøstes eller bliver skræmt over brugen af mundbind eller visir.

§ 12

Ved mundbind forstås i §§ 7 og 8 engangsmundbind eller stofmundbind, der dækker næse og mund, og som er fæstnet med snor, elastik eller lignende bag ørerne eller bag hovedet og er tætsluttende omkring ansigtet.

Stk. 2 Ved visir forstås i §§ 7 og 8 skærme af plastik, der dækker øjne, næse og mund eller næse og mund, men som ikke er tætsluttende omkring ansigtet.

§ 13

Folkekirken og trossamfund uden for folkekirken, der har rådighed over lokaler omfattet af § 7, stk. 1, og uddannelsesinstitutioner efter § 8, stk.1, skal opfylde følgende krav:

 • 1) Der skal i eller ved lokalerne og på uddannelsesinstitutionerne opsættes informationsmateriale om kravet om at bruge mundbind eller visir efter § 7, stk. 1 og 2, og § 8, stk. 1, og om mulighed for bortvisning ved manglende efterkommelse af kravet, jf. § 7, stk. 3 og § 8, stk. 3.

 • 2) Der må alene tillades adgang for besøgende og deltagere, der overholder kravet om at bruge mundbind eller visir efter § 7, stk. 1, jf. dog §§ 9-11.

 • 3) Der må alene tillades adgang for elever, kursister, deltagere og studerende, der overholder kravet om at bruge mundbind eller visir efter § 8, stk. 1, nr. 1, jf. dog §§ 10-11.

 • 4) Det skal sikres, at medarbejdere og andre personer, der er tilknyttet lokalerne omfattet af § 7, stk. 1, overholder kravet om at bruge mundbind eller visir efter § 7, stk. 2, jf. dog § 9, stk. 2, §§ 10-11.

 • 5) Det skal sikres, at lærere, undervisere, oplægsholdere, medarbejdere, besøgende og andre personer, der er tilknyttet uddannelsesinstitutioner omfattet af § 8, stk. 1, overholder kravet om at bruge mundbind eller visir efter § 8, stk. 1, nr. 2, jf. dog §§ 10-11.

Generelle undtagelser
§ 14

Bekendtgørelsen gælder ikke for Folketinget og domstolene.

Stk. 2 Bekendtgørelsen gælder ikke for offentlige og private sygehuse og klinikker samt private praksis og forretninger, hvor der alene udøves sundhedsfaglig behandling, jf. sundhedslovens § 5, og som en autoriseret sundhedsperson, jf. sundhedslovens § 6, stk. 1, driver eller er ansat i. 1. pkt. gælder ikke for kosmetisk behandling, jf. § 1 i bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2014 om kosmetisk behandling.

Stk. 3 Bekendtgørelsen gælder ikke for udøvere af professionel idræt og de faciliteter, udøverne benytter før, under og efter afviklingen af idrætsgrenen. Udøverne omfatter atleter, som repræsenterer Danmark på højeste nationale eller højt internationalt seniorniveau inden for en DIF-anerkendt idrætsgren, er udtaget til danske seniorlandshold inden for en DIF-anerkendt idrætsgren, er indplaceret i en af Team Danmarks atletkategorier eller på anden vis er omfattet af Team Danmarks ordninger eller figurerer i en OL/PL-bruttogruppe. Ved højeste nationale niveau forstås den bedste række eller det øverste konkurrenceniveau i Danmark inden for den pågældende idrætsgren. Ved højt internationalt niveau forstås deltagelse ved World Cup, EM, VM eller OL. Bekendtgørelsen gælder heller ikke for trav- og galopløb på de ni væddeløbsbaner, hvor flere end halvdelen af de deltagende kuske og ryttere på en løbsdag har professionel licens, den næstøverste og tredjeøverste række inden for fodbold herrer, den næstøverste række inden for fodbold kvinder, den næstøverste række inden for håndbold både herrer og kvinder samt øvrige professionelle idrætter, hvor hovedparten af udøverne inden for samme række eller konkurrenceniveau lever af indtægter fra deres idræt.

Kapitel 2 Håndhævelses- og straffebestemmelser
§ 15

Har en fysisk eller juridisk person efter politiets skøn overtrådt § 1, og er der ikke udsigt til, at den fysiske eller juridiske person fremover vil overholde disse bestemmelser, kan politiet påbyde den pågældende at holde lokalet eller lokaliteten lukket for offentligheden i en nærmere bestemt periode.

Stk. 2 Politidirektørens påbud efter stk. 1 kan påklages til rigspolitichefen, men ikke til kirkeministeren.

Stk. 3 Rigspolitichefens afgørelser i klagesager over påbud efter stk. 1 kan ikke påklages til justitsministeren.

§ 16

Med bøde straffes:

 • 1) Den, der overtræder § 1 eller § 13.

 • 2) Den, der undlader at efterkomme et påbud efter § 15.

Stk. 2 Med bøde straffes den, der ikke forlader lokaler omfattet af § 7, stk. 1, efter at være blevet bortvist, jf. § 7, stk. 3, i forbindelse med den håndhævelse, som fysiske og juridiske personer, herunder offentlige myndigheder, foretager af kravet om mundbind eller visir, jf. § 13, stk. 1, nr. 2.

Stk. 3 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5.

Kapitel 3 Ikrafttræden
§ 17

Bekendtgørelsen træder i kraft den 31. marts 2021.

Stk. 2 Bekendtgørelsen ophæves den 28. april 2021.