Bekendtgørelse om restriktioner for lokaler på Social- og Ældreministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 628 af 12. april 2021,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 874 af 10. maj 2021, bekendtgørelse nr. 1210 af 07. juni 2021, bekendtgørelse nr. 1259 af 10. juni 2021, bekendtgørelse nr. 1275 af 14. juni 2021 og bekendtgørelse nr. 1400 af 14. juni 2021

I medfør af § 3, stk. 3, §§ 30, 32, 36, 64 og § 66, stk. 3, i epidemiloven, lov nr. 285 af 27. februar 2021, og efter forhandling med sundhedsministeren og forelæggelse for Epidemiudvalget i henhold til § 9, stk. 1, i epidemiloven fastsættes:

Kapitel 1 Anvendelsesområde
§ 1

Denne bekendtgørelse gælder for følgende offentlige og private plejehjem, plejeboliger, aflastningspladser, anbringelsessteder, botilbud m.v., hvor personer permanent eller midlertidigt har bopæl eller ophold, på social- og ældreområdet:

Stk. 2 Denne bekendtgørelse gælder ligeledes ved levering og modtagelse af:

Stk. 3 Bekendtgørelsens § 9 finder tillige anvendelse for offentlige myndigheder og institutioner m.v. på Social- og Ældreministeriets område.

Kapitel 2 Krav om mundbind m.v.
Krav om anvendelse af mundbind eller visir
§ 2

(Ophævet)

§ 3

(Ophævet)

Undtagelser til kravet om mundbind eller visir
§ 4

(Ophævet)

§ 5

(Ophævet)

§ 6

(Ophævet)

Definition af mundbind og visir
§ 7

(Ophævet)

Øvrige krav, herunder om opsætning af informationsmateriale m.v.
§ 8

(Ophævet)

Kapitel 3 Restriktioner for lokaler
§ 9

Fysiske og juridiske personer, herunder offentlige myndigheder, som har rådighed over lokaler, hvortil offentligheden har adgang, og som er omfattet af § 1, skal opfylde følgende krav, jf. dog kapitel 4:

  • 1) Lokalerne skal så vidt muligt indrettes på en sådan måde, at smittefare minimeres, herunder ved at gøre det muligt for besøgende at holde afstand til hinanden.

  • 2) Der skal i eller ved lokalerne opsættes informationsmateriale om, at besøgende, der har symptomer på covid-19, bør isolere sig i hjemmet, og om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd i det offentlige rum. Informationsmateriale, der opsættes efter 1. pkt., skal være det materiale, der er offentliggjort af Sundhedsstyrelsen.

  • 3) Det skal sikres, at alle medarbejdere og andre personer, der er tilknyttet lokalerne, overholder Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd. Anbefalingerne nævnt i 1. pkt. offentliggøres af Sundhedsstyrelsen.

  • 4) Der skal være vand og sæbe eller hånddesinfektion (mindst 70 pct. alkohol) tilgængeligt for besøgende.

Stk. 2 Medarbejdere, beboere og brugere på de steder, der er omfattet af § 1, stk. 1 og 2, medarbejdere på de steder, der er omfattet af § 1, stk. 3, personer, der indfinder sig de pågældende steder for at levere varer eller serviceydelser, og personer fra myndigheder, herunder fra kommunen, regionen og socialtilsynet, anses ikke som besøgende efter stk. 1.

Kapitel 4 Påbud m.v.
§ 10

Har en fysisk eller juridisk person efter politiets skøn overtrådt § 9, og er der ikke udsigt til, at den fysiske eller juridiske person fremover vil overholde disse bestemmelser, kan politiet påbyde den pågældende at holde lokalet lukket for offentligheden i en nærmere bestemt periode.

Stk. 2 Politidirektørens påbud efter stk. 1 kan påklages til rigspolitichefen, men ikke til social- og ældreministeren.

Stk. 3 Rigspolitichefens afgørelser i klagesager over påbud efter stk. 1 kan ikke påklages til justitsministeren.

Kapitel 5 Straffebestemmelser
§ 11

Med bøde straffes den, der overtræder § 9, stk. 1.

Stk. 2 Med bøde straffes den, der undlader at efterkomme et påbud efter § 10.

Stk. 3 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5.

Kapitel 6 Ikrafttræden
§ 12

Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. april 2021.

Stk. 2 Bekendtgørelsen ophæves den 1. september 2021.